ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายบัญญัติ เพ็ญจันทร์รองผู้อำนวยการ สพท. บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารศึกษาธิการอำเภอเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขึ้นพื้นฐาน
2นายเสงี่ยม ทองละมุนรองผู้อำนวยการ สพท. บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ
3นายวิไล เบิบชัยภูมินิติกร บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ
4นายสุรศักดิ์ ฤาชานิติกร บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอ
5นายบัวเย็น พลครามนักวิชาการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
6นางยุวดี นาคคำ ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
7นางสาวณัฐชยา โชติสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ตรวจสอบภายใน
8นายประเมิน บุญเสนานักวิชาการศึกษา หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา
9นายประยงค์ มาแสงนักวิชาการศึกษา หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา
10นางไข่มุก เดชาวาศน์นักวิชาการตรวจสอบภายใน หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผน
11นายสนธยา ปราบนอกลูกจ้างชั่วคราว หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการ
12นางสุรีพร โพธิ์งามลูกจ้างชั่วคราว หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการ
13นางพวงเพชร อัครทวีทอง หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์
14นางรัชฎาพร มณีเนตร วทบ./กศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
15นางอารีลักษณ์ พงษ์โสภา หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล
16นางอุไรวรรณ ทนุพันธ์นักวิชาการศึกษา วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
17นางจิตตานันท์ ลมสูงเนินนักวิชาการศึกษา วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาบุคลากร(ว)บุคลากร(ว)
18นางสาวพรทพย์ จักรบุตรนักวิชาการศึกษา วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาบุคลากร 6วบุคลากร 6ว
19นายธีรยง ปิยะปรีชายุทธนักวิชาการศึกษา วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาอาจารย์ครู คศ.2
20นายชัยรัตน์ มวลชัยภูมินักวิชาการศึกษา วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษา
21นายวิชัย เพ็ชรเรืองนักวิชาการศึกษา วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
22นางสาวสมลักษณ์ ศรียณานักวิชาการตรวจสอบภายใน วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
23นางดวงพร ไตรเสนีย์นักวิชาการตรวจสอบภายใน วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าพนักงานธุรการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
24นางสุภาพร โกมารย์นายช่างเทคนิค วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
25นางรัมพา รัตนโชติเรืองสุขนายช่างโยธา วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่พัสดุเจ้าหน้าที่พัสดุ
26นางจงจินต์ วงษ์วิไลนายช่างโยธา วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
27นางวนิดา สุนครนายช่างโยธา วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
28นางสาวสุลัดดา จูกระโทกนายช่างโยธา วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
29นางสาวสมทรง พรหมณีนายช่างโยธา วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
30นางสาวกมลฉัตร จำนงบุญนายช่างโยธา วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
31นางขนิษฐา วิเศษแสงศรีนายช่างโยธา วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
32นางจันทร์หอม เบ้าลีนายช่างโยธา วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
33นางรัชดา จันทรวิมลพันธ์นายช่างโยธา วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
34นางสาวอุ่นเรือน สุขมากนายช่างโยธา วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
35นางธัญญ์นรี ทวีทรัพย์นายช่างโยธา วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
36นายอุทิศ บุญเสนานายช่างโยธา วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
37นางศิริรัตน์ หาญเวชพนักงานราชการ วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
38นายสันทัด ตั้งพงษ์ลูกจ้างชั่วคราว วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
39นางสมศิรัตน์ วรรณประวัติลูกจ้างชั่วคราว วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายใน
40นางทิพวรรณ เศียรเขียว วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
41นางสมมิตร ลาภารัตน์ วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
42นางสาวสินินาถ ธงสันเทียะ วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายใน
43นางกัญญา ผาดี วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
44นางดวงเนตร เชื้อวิเศษ วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
45นางรุจิรา ทองภู วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
46นางวราภรณ์ ทองจำรูญ วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
47นายมงคล นกชัยภูมิ วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
48นายอนุพงษ์ กาแก้ว วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
49นางวราภรณ์ ตวงวิไล วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
50นางสุภิต เจริญสุข วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
51นางสุมาลี บุญมาหล้า วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
52นางอัมพร อัมริทรารักษ์ วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
53นางสาวกรพินธุ์ โชติราษี วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
54นายอรรถชัย เทพจันทร์ ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
55นายวิเชียร แอมประชา ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
56นายสุริวัฒน์ ธงภักดิ์ ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
57นายสำราญ ทางชัยภูมิ นักการภารโรง อำนวยการ
58นายธชล ประเสริฐสังข์ นักการภารโรง อำนวยการ