ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นางสาวสุกัญญา ถนอมสัตย์ไม่กำหนด --บริหารจัดการ สพท. บริหารงานบุคคล0836349919
2นายธนชน มุทาพรผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร0899377569
3นายบัญญัติ เพ็ญจันทร์ผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร0898449416
4นายวิไล เบิบชัยภูมิรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร0868685954
5นายวิเชียร เคนชมภูรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร0879664289
6นายอนันต์ ชัชชวพันธ์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร0898490004
7นายศักดิ์สว่าง สายโสรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร0813217822
8นายวิรัตน์ วิทยานุวัฒน์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร0812653815
9นายพรภิรมย์ สุทธิกานต์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร0846055153
10นายสุรศักดิ์ ฦาชารองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร0815792205
11นายเสงี่ยม ทองละมุลรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร0812664602
12นายชัยรัตน์ มวลชัยภูมิศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0819554190
13นายอภิชาติ พรหมฝายศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0895800245
14นางสาวลดามาลย์ วงศ์พรหมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0944979691
15นายวรากรณ์ งามศรีนวสกุลศึกษานิเทศก์ --บริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0989089694
16นายวรากรณ์ งามศรีนวสกุลศึกษานิเทศก์ --บริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0989089694
17นางปวีณวัชร์ มณธีเพ็ชรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ098-6529564
18นางปวีณวัชร์ มณธีเพ็ชรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ098-6529564
19นางสาวสาวิกา จักรบุตรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0818764116
20นางสาวสาวิกา จักรบุตรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0818764116
21นายวรากรณ์ งามศรีนวสกุลศึกษานิเทศก์ --บริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0989089694
22นายวรากรณ์ งามศรีนวสกุลศึกษานิเทศก์ --บริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0989089694
23นายสุนทร ศรีภิรมย์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0981299687
24นายวิชัย เพ็ชรเรืองศึกษานิเทศก์ เชียวชาญบริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0878809836
25นายวรากรณ์ งามศรีนวสกุลศึกษานิเทศก์ --บริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0989089694
26นางสาวลดามาลย์ วงศ์พรหมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0944979691
27นายวรากรณ์ งามศรีนวสกุลศึกษานิเทศก์ --บริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0989089694
28นายวิชัย เพ็ชรเรืองศึกษานิเทศก์ เชียวชาญบริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0878809836
29นางปวีณวัชร์ มณธีเพ็ชรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ098-6529564
30นางธัญยธรณ์ สวโรจน์เตโชกิจศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0885957945
31นายวิชัย เพ็ชรเรืองศึกษานิเทศก์ เชียวชาญบริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0878809836
32นายประเมิน บุญเสนาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0933218982
33นางปวีณวัชร์ มณธีเพ็ชรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ098-6529564
34นางปวีณวัชร์ มณธีเพ็ชรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ098-6529564
35นางปวีณวัชร์ มณธีเพ็ชรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ098-6529564
36นางปวีณวัชร์ มณธีเพ็ชรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ098-6529564
37นางสาวลดามาลย์ วงศ์พรหมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0944979691
38นายวิษณุ ฉลองขวัญศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0817188079
39นางสาวลดามาลย์ วงศ์พรหมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0944979691
40นางสาวลดามาลย์ วงศ์พรหมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0944979691
41นางปวีณวัชร์ มณธีเพ็ชรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ098-6529564
42นางอุไรวรรณ ทนุพันธ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0898447759
43นางปวีณวัชร์ มณธีเพ็ชรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ098-6529564
44นายวรากรณ์ งามศรีนวสกุลศึกษานิเทศก์ --บริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0989089694
45นางรุจิรา วันนานักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. อำนวยการ0817180803
46นางกัญญา ผาดีนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการบริหารจัดการ สพท. อำนวยการ0934208856
47นางวนิดา สุนครนักจัดการงานทั่วไป --บริหารจัดการ สพท. อำนวยการ0897164179
48นางสาวสุลัดดา จูกระโทกนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการบริหารจัดการ สพท. อำนวยการ0817302540
49นางจงจินต์ วงษ์วิไลนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการบริหารจัดการ สพท. ส่งเสริมการจัดการศึกษา0817607034
50นางอัมพร อัมรินทรารักษ์นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. อำนวยการ0804903551
51นางอัมพร อัมรินทรารักษ์นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. อำนวยการ0804903551
52นางศิริรัตน์ หาญเวชนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการบริหารจัดการ สพท. อำนวยการ0817093015
53นางศิริรัตน์ พันธ์ุรังกานักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบริหารจัดการ สพท. บริหารการเงินและสินทรัพย์0821744832
54นายสันทัด ตั้งพงษ์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. บริหารการเงินและสินทรัพย์0895805118
55นางสมมิตร ลาภารัตน์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบริหารจัดการ สพท. บริหารการเงินและสินทรัพย์08199766195
56นายสนธยา ปราบนอกนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. บริหารการเงินและสินทรัพย์0804867890
57นางสาวสมทรง พรหมณีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0817187596
58นายอุทิศ บุญเสนานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบริหารจัดการ สพท. บริหารงานบุคคล0856118105
59นางสุภิต เจริญสุขนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. บริหารงานบุคคล0879935512
60นางวราภรณ์ ตวงวิไลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. บริหารงานบุคคล0892838387
61นางสาวเกศินี โชคสวัสดิ์นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการบริหารจัดการ สพท. บริหารงานบุคคล0844303366
62นางสาวสุภัสศรณ์ พนมไพรพฤกษานักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการบริหารจัดการ สพท. บริหารงานบุคคล0899432286
63นางวรากรณ์ ทองจำรุูญนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบริหารจัดการ สพท. บริหารงานบุคคล0898449485
64นางสาวกมลฉัตร จำนงบุญนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบริหารจัดการ สพท. บริหารงานบุคคล0813938884
65นายมงคล นกชัยภูมินิติกร ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. บริหารงานบุคคล0872624019
66นางขนิษฐา วิเศษแสงศรีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบริหารจัดการ สพท. นโยบายและแผน0878696279
67นางสาวสมลักษณ์ ศรียณานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบริหารจัดการ สพท. นโยบายและแผน0945306435
68นางสาวกรพินธ์ โชติราษ๊นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. นโยบายและแผน0812512275
69นางสาวอุ่นเรือน สุขมากนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. นโยบายและแผน0896060605
70นางนวลพักตร์ เคนจัตุรัสนักวิชาการศึกษา ชำนาญการบริหารจัดการ สพท. ส่งเสริมการจัดการศึกษา0844167788
71นางรัชดา จันทรวิมลพันธ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการบริหารจัดการ สพท. ส่งเสริมการจัดการศึกษา0817189631
72นางสาวนลพรรณ คิดพ่อค้านักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการบริหารจัดการ สพท. ส่งเสริมการจัดการศึกษา0883584793
73นางจันทร์หอม เบ้าลีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ส่งเสริมการจัดการศึกษา0811206066
74นางดวงพร ไตรเสนีย์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ส่งเสริมการจัดการศึกษา0848349662
75นางศิรินทร์รัตน์ วรรณพงษ์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญการบริหารจัดการ สพท. นโยบายและแผน0896309541
76นางพวงเพชร อัครทวีทองไม่กำหนด ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม ฝ่ายผู้บริหาร0817254091
77นางยุวดี นาคคำไม่กำหนด ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม ฝ่ายผู้บริหาร0819674952
78นางสุรีพร โพธิ์งามไม่กำหนด ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์0817183835
79นางรัชฏาพร ชูสกุลไม่กำหนด ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผน0812657597
80นางไข่มุก เดชาวาศน์ฐนนท์ไม่กำหนด ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0885814359
81นางสาวณัฐชยา โชติสวัสดิ์ไม่กำหนด ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายใน0816697924
82นายประยงค์ มาแสงศึกษานิเทศก์ เชียวชาญผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0897174586