ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายเพชร เหมือนพันธุ์ผู้อำนวยการ สพท. ศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผอ.สพท.ชัยภูมิ เขต 3
2นายบัณฑิต พรโสภิณรองผู้อำนวยการ สพท. บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดผู้ช่วยผู้อำนวยการ
3นายบัญญัติ เพ็ญจันทร์รองผู้อำนวยการ สพท. บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารศึกษาธิการอำเภอเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขึ้นพื้นฐาน
4นายบุญเหลือ หวะสุวรรณรองผู้อำนวยการ สพท. บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5นายเสงี่ยม ทองละมุนรองผู้อำนวยการ สพท. บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ
6นายสิงห์ศักดิ์ แก้งคำรองผู้อำนวยการ สพท. บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผู้ช่วยสามัญศึกษาจังหวัดผู้ช่วยสามัญศึกษาจังหวัด
7นายอุดมชัย ชัยจุฑาภัครองผู้อำนวยการ สพท. บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดรองผู้อำนวยการ
8นายชัยวัษฒน์ ตั้งพงษ์รองผู้อำนวยการ สพท. บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผู้ช่วยสามัญศึกษาจังหวัดเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
9นายสงคราม หิรัญเขว้านิติกร บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ
10นายสุรศักดิ์ ฤาชานิติกร บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอ
11นายวิไล เบิบชัยภูมินิติกร บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ
12นายบัวเย็น พลครามนักวิชาการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
13นางเฉลิมศรี กุลหินตั้งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนนักวิชาการศึกษา 8วนักวิชาการศึกษา 8ว
14นายอรรถพงศ์ ฉัตรเวทินเจ้าพนักงานธุรการ ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคล
15นางยุวดี นาคคำ ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
16นายสุภาพ ประดับวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
17นางสาวณัฐชยา โชติสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ตรวจสอบภายใน
18นายพิพัฒน์ ภัทรพงศ์สินธุ์นักวิชาการศึกษา หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา
19นายกด ชาติศรีนักวิชาการศึกษา หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา
20นายจุลฑะ ประสานศักดิ์นักวิชาการศึกษา หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา
21นายประเมิน บุญเสนานักวิชาการศึกษา หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา
22นางบรรจบ ประสานศักดิ์นักวิชาการศึกษา หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา
23นายพิชัย พรหมผุยนักวิชาการศึกษา หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา
24นายประยงค์ มาแสงนักวิชาการศึกษา หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา
25นางไข่มุก เดชาวาศน์นักวิชาการตรวจสอบภายใน หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผน
26นางยุพเยาว์ พลศักดิ์นักวิชาการตรวจสอบภายใน หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผน
27นายสมศักดิ์ ไปรเวทย์เจ้าพนักงานธุรการ หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนนักวิชาการศึกษา
28นางคนึง ศรีวชิรทานต์เจ้าพนักงานธุรการ หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผน
29นางวรรณภา ภู่ดัดครู/ครูผู้ช่วย หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการ
30นางงามนิตย์ ธนูทองสัมพันธ์ลูกจ้างประจำ หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการ
31นายสนธยา ปราบนอกลูกจ้างชั่วคราว หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการ
32นายวีระศักดิ์ ขันธวุฒิลูกจ้างชั่วคราว หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการ
33นางสุรีพร โพธิ์งามลูกจ้างชั่วคราว หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการ
34นางสาวธนวรรณ เชื้อจำรูญ หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการ
35นายไพฑูรย์ เลิศมะเลา หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 วเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 ว
36นายณรงค์ ชำนาญศรี หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 วเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 ว
37นายทวี หาวิชิต หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์
38นางธนาลัย ละมุนเมือง หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์
39นางพวงเพชร อัครทวีทอง หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์
40นายวิจิตร สูงชัยภูมิ หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์
41นายสถิตย์ นาคคำ หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์
42นางสาวพัชราภรณ์ สงวนกล่ำจิตต์ หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์
43นางรัชฎาพร มณีเนตร วทบ./กศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
44นายเอกชัย อ้อทอง หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล
45นางอารีลักษณ์ พงษ์โสภา หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล
46นายวิเชียร สวงโท หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล
47นายโยธี ป้อพันธุ์ดุงนักวิชาการศึกษา หน.ศูนย์/เครือข่าย นักวิชาการศึกษานักวิชาการศึกษา(ว)
48นางปรียารัตน์ ขาวปั้นนักวิชาการศึกษา วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
49นางอุไรวรรณ ทนุพันธ์นักวิชาการศึกษา วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
50นางอิสรีย์ เกษรนักวิชาการศึกษา คบ.,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักประชาสัมพันธ์นักประชาสัมพันธ์
51นางสาวพรทพย์ จักรบุตรนักวิชาการศึกษา วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาบุคลากร 6วบุคลากร 6ว
52นางจิตตานันท์ ลมสูงเนินนักวิชาการศึกษา วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาบุคลากร(ว)บุคลากร(ว)
53นางสุภาพรรณ ปรุงชัยภูมินักวิชาการศึกษา วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
54นายสุวสันต์ แทนครนักวิชาการศึกษา วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
55นางสาวสุภาวดี ธรรมโชตินักวิชาการศึกษา วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาบุคลากร 6วบุคลากร 7ว
56นายชัยรัตน์ มวลชัยภูมินักวิชาการศึกษา วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษา
57นายสมเพชร เจริญวัยนักวิชาการศึกษา วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
58นายปิยพันธ์ มุ่งสมัครนักวิชาการศึกษา วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
59นายประดิษฐ์ จันทรังษ์นักวิชาการศึกษา วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
60นายสนั่น สะอาดถิ่นนักวิชาการศึกษา วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
61นายสุนทร ตวงวิไลนักวิชาการศึกษา วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
62นางศศิธร ศรีพันธ์นักวิชาการศึกษา วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาอาจารย์ครู คศ.2
63นายธีรยง ปิยะปรีชายุทธนักวิชาการศึกษา วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาอาจารย์ครู คศ.2
64นายยนต์ วรรณชัยนักวิชาการศึกษา วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
65นางรุ่งศิริ สมนาแซงนักวิชาการศึกษา วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
66นางสาววัทนาพร ตังอำนวยนักวิชาการศึกษา วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
67นางรจนา ทองสุขนักวิชาการศึกษา วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
68นายสาโรตม์ ศิโรตมานนท์นักวิชาการศึกษา วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
69นายวิชัย เพ็ชรเรืองนักวิชาการศึกษา วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
70นางสาวสมลักษณ์ ศรียณานักวิชาการตรวจสอบภายใน วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
71นางดวงพร ไตรเสนีย์นักวิชาการตรวจสอบภายใน วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าพนักงานธุรการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
72นางกัญญาณัฐ สมบัติธีระนักวิชาการตรวจสอบภายใน วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
73นางสาวอารายา ประยูรหาญเจ้าพนักงานธุรการ วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
74นายสุภี หิรัญคำเจ้าพนักงานพัสดุ วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
75นายสถิตย์ ยวงทองเจ้าพนักงานพัสดุ วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
76นายโซเวียต หวะสุวรรณเจ้าพนักงานพัสดุ วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
77นางอรุณี ศิริประภานายช่างเทคนิค วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
78นางสุภาพร โกมารย์นายช่างเทคนิค วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
79นางวนิดา สุนครนายช่างโยธา วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
80นางจงจินต์ วงษ์วิไลนายช่างโยธา วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
81นางสาวสุลัดดา จูกระโทกนายช่างโยธา วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
82นางรัมพา รัตนโชติเรืองสุขนายช่างโยธา วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่พัสดุเจ้าหน้าที่พัสดุ
83นางสาวสมทรง พรหมณีนายช่างโยธา วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
84นางขนิษฐา วิเศษแสงศรีนายช่างโยธา วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
85นางสาวกมลฉัตร จำนงบุญนายช่างโยธา วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
86นางรัชดา จันทรวิมลพันธ์นายช่างโยธา วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
87นางสาวอุ่นเรือน สุขมากนายช่างโยธา วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
88นางจันทร์หอม เบ้าลีนายช่างโยธา วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
89นายอุทิศ บุญเสนานายช่างโยธา วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
90นางธัญญ์นรี ทวีทรัพย์นายช่างโยธา วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
91นางศิริรัตน์ หาญเวชพนักงานราชการ วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
92นายสันทัด ตั้งพงษ์ลูกจ้างชั่วคราว วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
93นางสมศิรัตน์ วรรณประวัติลูกจ้างชั่วคราว วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายใน
94นายสนั่น พรมเดื่อ วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
95นางสิริลักษณ์ กระมลวงษ์ วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
96นางทิพวรรณ เศียรเขียว วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
97นายประมาณ กุลจันทร์ วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
98นางจรูญจิต เจือกุดขมิ้น วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
99นางสมมิตร ลาภารัตน์ วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
100นางประทุมพร ตึกโพธิ์ วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
101นางสาวสินินาถ ธงสันเทียะ วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายใน
102นางระพีพรรณ บุญอนันต์ วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
103นางกัญญา ผาดี วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
104นางสาวธัญญพร ตรีมูรติ วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
105นางดวงเนตร เชื้อวิเศษ วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
106นายอุทัย ทองงาม วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
107นางรุจิรา ทองภู วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
108นางวราภรณ์ ทองจำรูญ วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
109นายสมพร ฟุ้งสกุล วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
110นายมงคล นกชัยภูมิ วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
111นายอนุพงษ์ กาแก้ว วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
112นางวิภารัตน์ อินทกรอุดม วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
113นางสุมาลี บุญมาหล้า วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
114นางสุภิต เจริญสุข วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
115นางสมหมาย ประสาร วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
116นางจีระประภา มาเมือง วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
117นางวราภรณ์ ตวงวิไล วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
118นางอัมพร อัมริทรารักษ์ วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
119นางสาวกรพินธุ์ โชติราษี วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
120นางวิไลลักษณ์ อ้อทอง วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
121นายโกศิลป์ ปทุมจันทร์ บริการ/งานเอกสาร อำนวยการ
122นายอุเทน ภิรมย์ไกรภักดิ์ ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
123นายสุริวัฒน์ ธงภักดิ์ ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
124นายวิเชียร แอมประชา ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
125นายสมพงศ์ อิ้มนาง ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
126นายอรรถชัย เทพจันทร์ ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
127นายจรูญ บุญจิตร ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
128นายธชล ประเสริฐสังข์ นักการภารโรง อำนวยการ
129นายสำราญ ทางชัยภูมิ นักการภารโรง อำนวยการ
130นายทองชื่น วิชัยโย นักการภารโรง อำนวยการ
131นายบุญทม งอกคำ นักการภารโรง อำนวยการ