ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษายโสธร เขต 1
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายชาญชัย รสจันทร์ผู้อำนวยการ สพท. เชียวชาญศศ.มบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึก
2นายสุภชัย ปุริสายรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มส่งเสริมเอกชนจคตตภ/คจึๅ
3นายเสถึยร เสาหงษ์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนโยบายและแผน045712532
4นายบุญโฮม จิตต์เพียรรองผู้อำนวยการ สพท. --กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
5นายสุริยันต์ มิ่งขวัญรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0868586930
6นายวิทย์ ศรีวะรมย์รองผู้อำนวยการ สพท. ศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผู้อำนวยการโรงเรียนรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
7นางสุพร สามัตถิยะรองผู้อำนวยการ สพท. กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารศึกษาธิการอำเภอเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8นายศาสตรา แสงชาตินักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศษ.มผู้อำนวยการกลุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศฯ(ถ้ามี)
9นายสฤษดิ์ ทองบ่อ ศษ.บ./บธ.บ.หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ตรวจสอบภายในอาจารย์ 1นักวิชาการเงินและบัญชี
10นางบริสุทธิ์ ละครราชนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการกศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
11นางพิสมัย ชิตชมนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศน.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
12นายประพันธ์ ขลุ่ยเงินนักวิชาการศึกษา หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา
13นายพูลชัย ป้องวิชัยนักวิชาการศึกษา หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา
14นายพัฒนยุทธ มุลทาเจ้าพนักงานธุรการ กศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนนักวิชาการศึกษานักวิชาการศึกษา
15นางสาวกรรณิการ์ บุ่นวรรณาเจ้าพนักงานธุรการ ค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนนักวิชาการศึกษานักวิชาการศึกษา
16นางอุบล จินตชาติลูกจ้างชั่วคราว ศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการจนท.บริหารงานการเงินและบัญชีจนท.บริหารงานการเงินและบัญชี
17นางแก้วตา ยั่งยืนลูกจ้างชั่วคราว ศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการจนท.บริหารงานการเงินและบัญชีจนท.บริหารงานการเงินและบัญชี
18นายมีบุญ อุตอามาตย์ หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์
19นายวีระวัฒน์ ยั่งยืน ศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
20นายสามารถ ผ่องศรีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษการบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
21นางทักษิณา ทองศรีนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
22นางนพวรรณ รัตนก้านตงนักทรัพยากรบุคคล --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ
23นางสาวสุคมัยนัญ อินพรมพะเนานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนหัวหน้างานบริหารทั่วไปเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6
24นายนิรันดร์ พลเกตุนักวิชาการศึกษา วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
25นางสาวศศิวิมล ผาสุขนักวิชาการศึกษา วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
26นายบุญเยี่ยม ขันเงินนักวิชาการศึกษา วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
27นายศักดา ทวีวรรณนักวิชาการศึกษา วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
28นายเจษฎา คณานันท์นักวิชาการศึกษา วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
29นายพินิจ โคตะการนักวิชาการศึกษา วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
30นางเกษราภรณ์ ไชยมาตย์นักวิชาการศึกษา วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
31นางจันทราพร มูลลิสารนักวิชาการศึกษา วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
32นายศราวุธ ดวงพิลานักวิชาการศึกษา วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
33นางศิริพรรณ แถวนาชุมนักวิชาการตรวจสอบภายใน ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนักวิชาการศึกษานักวิชาการศึกษา
34นางศศิธร ชายทวีปนักวิชาการตรวจสอบภายใน ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนักวิชาการศึกษานักวิชาการศึกษา
35นางอังคณา ดาโรจน์ครู/ครูผู้ช่วย ปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารวานธุรการเจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ
36นางสงวนศรี หงษ์ศรีนายช่างเทคนิค ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ
37นางลำใย วงษ์โสภานายช่างเทคนิค ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ
38นางขวัญจิตต์ อังกระโทกนายช่างเทคนิค วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
39นางสาวรัติกาล สายโสภานายช่างโยธา วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
40นางสาวสายฝน คณะเสนานายช่างโยธา ปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล--
41นางสาววรรณภรณ์ บุญทันนายช่างโยธา วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
42นางพัทธนันท์ ทรงสิงห์นายช่างโยธา ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
43นายมนตรี ยาวะโนภาสนายช่างโยธา วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
44นางอรทัย โคตรบุตรนายช่างโยธา ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าพนักงานธุรการ
45นางอัมพร ศรีอิสาณนายช่างโยธา ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
46นายประยูร ใบบัวลูกจ้างประจำ ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการนักประชาสัมพันธ์นักประชาสัมพันธ์
47นางประไพ เหรียญทองลูกจ้างชั่วคราว วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
48นางณัฐพร อินทะนิน วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
49นางปาริชาติ แสนจันทร์ ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
50นายจำนง วิเวกวินย์ ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
51นางสัมฤทธิ์ วงศ์เกย ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่พัสดุเจ้าหน้าที่พัสดุ
52นางสมจิต เสนาวิเศษ วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
53นางทิพย์สุคนธ์ สอนพลทัน ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
54นายสำราญ ทาเคลือบ ศษ.บ.,น.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์นิติกรนิติกร
55นายมาโนช เมืองบุญ กศ.บ.,น.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์อาจารย์ 1นิติกร
56นางประภัสสร ศรีบุญ วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
57นางสุภชาดา หาญจังสิทธิ์ ศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์บุคลากรบุคลากร
58นายเนรมิตร บุญช่วย ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์บุคลากรบุคลากร
59นายกำจัด บุญวิทย์ ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์บุคลากรบุคลากร
60นางขวัญใจ นำภา วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
61นางสาวณีรนุช ทองมณี ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์อาจารย์ 1นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
62นายสำภาส เจริญศรี บริการ/งานเอกสาร อำนวยการ
63นายธนพงษ์ อินทรภู ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
64นายทัศนัย วงศ์เกย ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
65นายณุจิต เนินทราย ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
66นายสุวิทย์ ธรรมรักษ์ ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
67นายชุมพร ชื่นบาน ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
68นายนริศ หลักหาญ นักการภารโรง อำนวยการ