ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษายโสธร เขต 1
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายชาญชัย รสจันทร์ผู้อำนวยการ สพท. เชียวชาญศศ.มบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึก
2นายเสถึยร เสาหงษ์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนโยบายและแผน045712532
3นายสุภชัย ปุริสายรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มส่งเสริมเอกชนจคตตภ/คจึๅ
4นายบุญโฮม จิตต์เพียรรองผู้อำนวยการ สพท. --กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
5นายสุริยันต์ มิ่งขวัญรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0868586930
6นายวิทย์ ศรีวะรมย์รองผู้อำนวยการ สพท. ศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผู้อำนวยการโรงเรียนรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
7นางสุพร สามัตถิยะรองผู้อำนวยการ สพท. กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารศึกษาธิการอำเภอเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8นายยิ่งยศ บุญยศศึกษานิเทศก์ --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
9นายศาสตรา แสงชาตินักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศษ.มผู้อำนวยการกลุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศฯ(ถ้ามี)
10นายสฤษดิ์ ทองบ่อ ศษ.บ./บธ.บ.หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ตรวจสอบภายในอาจารย์ 1นักวิชาการเงินและบัญชี
11นางกวิสรา สุวรรณโทศึกษานิเทศก์ --หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
12นายประมูล จันทร์สว่างศึกษานิเทศก์ --หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
13นายบัญชา สุวรรณโทศึกษานิเทศก์ --หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
14นางมโนรี อดทนศึกษานิเทศก์ --หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
15นางบริสุทธิ์ ละครราชนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการกศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
16นางอังคณา ศิริอนุศาสน์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ปวส.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่บริหารวานธุรการเจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ
17นางมลิวัลย์ บุญยศนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนนักวิเคราะห์นโยบายและแผนนักวิชาการศึกษา
18นางวิมลรัตน์ ศรีสอนนักวิชาการศึกษา --หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา
19นางนพรัตน์ จูมผานักวิชาการศึกษา --หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา
20นางพิสมัย ชิตชมนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศน.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
21นายพูลชัย ป้องวิชัยนักวิชาการศึกษา หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา
22นายประพันธ์ ขลุ่ยเงินนักวิชาการศึกษา หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา
23นายพัฒนยุทธ มุลทาเจ้าพนักงานธุรการ กศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนนักวิชาการศึกษานักวิชาการศึกษา
24นางอุบล จินตชาติลูกจ้างชั่วคราว ศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการจนท.บริหารงานการเงินและบัญชีจนท.บริหารงานการเงินและบัญชี
25นางแก้วตา ยั่งยืนลูกจ้างชั่วคราว ศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการจนท.บริหารงานการเงินและบัญชีจนท.บริหารงานการเงินและบัญชี
26นายมีบุญ อุตอามาตย์ หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์
27นายวีระวัฒน์ ยั่งยืน ศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
28นายสัญญา กุลเกลี้ยงไม่กำหนด --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
29นายสามารถ ผ่องศรีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษการบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
30นางทักษิณา ทองศรีนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
31นางนพวรรณ รัตนก้านตงนักทรัพยากรบุคคล --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ
32นายอดิชัย ศรีวะรมย์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
33นางสาวสุคมัยนัญ อินพรมพะเนานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนหัวหน้างานบริหารทั่วไปเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6
34นางสาวศศิวิมล ผาสุขนักวิชาการศึกษา วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
35นายพินิจ โคตะการนักวิชาการศึกษา วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
36นายเจษฎา คณานันท์นักวิชาการศึกษา วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
37นายนิรันดร์ พลเกตุนักวิชาการศึกษา วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
38นายบุญเยี่ยม ขันเงินนักวิชาการศึกษา วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
39นางเกษราภรณ์ ไชยมาตย์นักวิชาการศึกษา วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
40นายศราวุธ ดวงพิลานักวิชาการศึกษา วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
41นายศักดา ทวีวรรณนักวิชาการศึกษา วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
42นางจันทราพร มูลลิสารนักวิชาการศึกษา วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
43นางศิริพรรณ แถวนาชุมนักวิชาการตรวจสอบภายใน ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนักวิชาการศึกษานักวิชาการศึกษา
44นางศศิธร ชายทวีปนักวิชาการตรวจสอบภายใน ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนักวิชาการศึกษานักวิชาการศึกษา
45นางสงวนศรี หงษ์ศรีนายช่างเทคนิค ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ
46นางลำใย วงษ์โสภานายช่างเทคนิค ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ
47นางขวัญจิตต์ อังกระโทกนายช่างเทคนิค วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
48นางสาวรัติกาล สายโสภานายช่างโยธา วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
49นางสาวสายฝน คณะเสนานายช่างโยธา ปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล--
50นางสาววรรณภรณ์ บุญทันนายช่างโยธา วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
51นางพัทธนันท์ ทรงสิงห์นายช่างโยธา ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
52นายมนตรี ยาวะโนภาสนายช่างโยธา วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
53นางอรทัย โคตรบุตรนายช่างโยธา ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าพนักงานธุรการ
54นางอัมพร ศรีอิสาณนายช่างโยธา ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
55นายประยูร ใบบัวลูกจ้างประจำ ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการนักประชาสัมพันธ์นักประชาสัมพันธ์
56นางประไพ เหรียญทองลูกจ้างชั่วคราว วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
57นางณัฐพร อินทะนิน วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
58นางปาริชาติ แสนจันทร์ ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
59นายจำนง วิเวกวินย์ ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
60นางสัมฤทธิ์ วงศ์เกย ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่พัสดุเจ้าหน้าที่พัสดุ
61นางสมจิต เสนาวิเศษ วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
62นางทิพย์สุคนธ์ สอนพลทัน ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
63นายมาโนช เมืองบุญ กศ.บ.,น.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์อาจารย์ 1นิติกร
64นายสำราญ ทาเคลือบ ศษ.บ.,น.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์นิติกรนิติกร
65นางประภัสสร ศรีบุญ วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
66นายเนรมิตร บุญช่วย ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์บุคลากรบุคลากร
67นางสุภชาดา หาญจังสิทธิ์ ศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์บุคลากรบุคลากร
68นายกำจัด บุญวิทย์ ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์บุคลากรบุคลากร
69นางขวัญใจ นำภา วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
70นางสาวณีรนุช ทองมณี ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์อาจารย์ 1นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
71นายสำภาส เจริญศรี บริการ/งานเอกสาร อำนวยการ
72นายณุจิต เนินทราย ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
73นายทัศนัย วงศ์เกย ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
74นายธนพงษ์ อินทรภู ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
75นายสุวิทย์ ธรรมรักษ์ ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
76นายชุมพร ชื่นบาน ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
77นายนริศ หลักหาญ นักการภารโรง อำนวยการ