ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษายโสธร เขต 1
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายชาญชัย รสจันทร์ผู้อำนวยการ สพท. เชียวชาญศศ.มบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึก
2นายเสถึยร เสาหงษ์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนโยบายและแผน045712532
3นายสุภชัย ปุริสายรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มส่งเสริมเอกชนจคตตภ/คจึๅ
4นายบุญโฮม จิตต์เพียรรองผู้อำนวยการ สพท. --กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
5นายสุริยันต์ มิ่งขวัญรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0868586930
6นายวิทย์ ศรีวะรมย์รองผู้อำนวยการ สพท. ศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผู้อำนวยการโรงเรียนรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
7นางสุพร สามัตถิยะรองผู้อำนวยการ สพท. กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารศึกษาธิการอำเภอเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8นายพูลชัย ป้องวิชัยศึกษานิเทศก์ --ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯฟู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนื้้้
9นางสมจิต เสนาวิเศษนักจัดการงานทั่วไป --ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการฟู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนื้้้
10นางแก้วตา ยั่งยืนนักวิชาการเงินและบัญชี --ศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์จนท.บริหารงานการเงินและบัญชีจนท.บริหารงานการเงินและบัญชี
11นายกำจัด บุญวิทย์นักทรัพยากรบุคคล --ค.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากรบุคลากร
12นายศาสตรา แสงชาตินักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศษ.มผู้อำนวยการกลุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศฯ(ถ้ามี)
13นายวีระวัฒน์ ยั่งยืนนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนฟู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
14นายมีบุญ อุตอามาตย์นักวิชาการศึกษา --iiผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาฟู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนื้้้
15นายสฤษดิ์ ทองบ่อนักวิชาการตรวจสอบภายใน --ศษ.บ./บธ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในอาจารย์ 1นักวิชาการเงินและบัญชี
16นายประพันธ์ ขลุ่ยเงินศึกษานิเทศก์ --หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯฟู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนื้้้
17นายประยูร ใบบัวนักประชาสัมพันธ์ --ค.บ.หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย อำนวยการนักประชาสัมพันธ์นักประชาสัมพันธ์
18นางอุบล จินตชาตินักวิชาการเงินและบัญชี --ศศ.บ.หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย บริหารการเงินและสินทรัพย์จนท.บริหารงานการเงินและบัญชีจนท.บริหารงานการเงินและบัญชี
19นางมโนรี อดทนศึกษานิเทศก์ --หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
20นายบัญชา สุวรรณโทศึกษานิเทศก์ --หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
21นางบริสุทธิ์ ละครราชนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการกศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
22นางอังคณา ศิริอนุศาสน์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ปวส.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่บริหารวานธุรการเจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ
23นางมลิวัลย์ บุญยศนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนนักวิเคราะห์นโยบายและแผนนักวิชาการศึกษา
24นางนพรัตน์ จูมผานักวิชาการศึกษา --หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา
25นางวิมลรัตน์ ศรีสอนนักวิชาการศึกษา --หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา
26นายพัฒนยุทธ มุลทานักวิชาการศึกษา --กศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษานักวิชาการศึกษา
27นายนิรันดร์ พลเกตุศึกษานิเทศก์ --wwวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯฟู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนื้้้
28นายเจษฎา คณานันท์ศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯฟู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนื้้้
29นางจันทราพร มูลลิสารศึกษานิเทศก์ --iiวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯฟู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนื้้้
30นางเกษราภรณ์ ไชยมาตย์ศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯฟู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนื้้้
31นางสาวศศิวิมล ผาสุขศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯฟู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนื้้้
32นางอรทัย โคตรบุตรนักจัดการงานทั่วไป --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าพนักงานธุรการ
33นางทิพย์สุคนธ์ สอนพลทันนักจัดการงานทั่วไป --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
34นายมนตรี ยาวะโนภาสนักประชาสัมพันธ์ --iiวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการฟู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนื้้้
35นางณัฐพร อินทะนินนักวิชาการเงินและบัญชี --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์ฟู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนื้้้
36นางสัมฤทธิ์ วงศ์เกยนักวิชาการพัสดุ --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่พัสดุเจ้าหน้าที่พัสดุ
37นางนพวรรณ รัตนก้านตงนักทรัพยากรบุคคล --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ
38นางฑิชคัมพร หงษ์ศรีนักทรัพยากรบุคคล --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ
39นางสาววรรณภรณ์ บุญทันนักทรัพยากรบุคคล --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลฟู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนื้้้
40นางขวัญใจ นำภานักทรัพยากรบุคคล --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลฟู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนื้้้
41นางศิริพรรณ แถวนาชุมนักทรัพยากรบุคคล --ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนักวิชาการศึกษานักวิชาการศึกษา
42นางสาวณีรนุช ทองมณีนักทรัพยากรบุคคล --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลอาจารย์ 1นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
43นางประภัสสร ศรีบุญนักทรัพยากรบุคคล --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลฟู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนื้้้
44นางสุภชาดา หาญจังสิทธิ์นักทรัพยากรบุคคล --ศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากรบุคลากร
45นายเนรมิตร บุญช่วยนักทรัพยากรบุคคล --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากรบุคลากร
46นายมาโนช เมืองบุญนิติกร --กศ.บ.,น.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลอาจารย์ 1นิติกร
47นางสาวสุคมัยนัญ อินพรมพะเนานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนหัวหน้างานบริหารทั่วไปเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6
48นายอดิชัย ศรีวะรมย์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนฟู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนื้้้
49นางพัทธนันท์ มาลัยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนฟู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนื้้้
50นายสัญญา กุลเกลี้ยงนักวิชาการศึกษา --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาฟู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนื้้้
51นางปาริชาติ แสนจันทร์นักวิชาการศึกษา --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
52นางลำใย วงษ์โสภานักวิชาการศึกษา --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ
53นางประไพ เหรียญทองนักวิชาการตรวจสอบภายใน --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในฟู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนื้้้
54นายสำภาส เจริญศรี บริการ/งานเอกสาร อำนวยการ
55นายสุวิทย์ ธรรมรักษ์ ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
56นายณุจิต เนินทราย ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
57นายทัศนัย วงศ์เกย ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
58นายชุมพร ชื่นบาน ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
59นายธนพงษ์ อินทรภู ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
60นายนริศ หลักหาญ นักการภารโรง อำนวยการ
61นางสาวรัติกาล สายโสภาเจ้าพนักงานธุรการ --บริการงานทั่วไป นโยบายและแผนฟู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนื้้้
62นางทักษิณา ทองศรีเจ้าพนักงานธุรการ --ปวส.บริการงานทั่วไป นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯฟู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
63นางขวัญจิตต์ อังกระโทกเจ้าพนักงานธุรการ --บริการงานทั่วไป นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯฟู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนื้้้
64นางอัมพร ศรีอิสาณเจ้าพนักงานธุรการ --ศศ.บ.บริการงานทั่วไป นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล