ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.มัธยมศึกษา เขต 29
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายอดุลย์ กองทองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร081-9554911
2นายวีระพงษ์ ไตรศิวะกุลรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกำกับ ดูแลกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา081-9770994
3นายวลงกรณ์ บุญเต็มรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกำกับ ดูแลกลุ่มบริหารงานบุคคล
4นายวัลลี ผิวหอมรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกำกับ ดูแลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา089-6245951
5นางศิริยนต์ ถาวรรองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกำกับ ดูแลกลุ่มอำนวยการ081-2659388
6นายธนา ธุศรีวรรณศึกษานิเทศก์ ชำนาญการบริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดและประเมินผลการศึกษา089-8645848
7นางขัตติยาภรณ์ บาระมีนักวิชาการตรวจสอบภายใน --บริหารจัดการ สพท. ตรวจสอบภายในงานตรวจสอบภายใน098-5564141
8นางวาสนา คำเพ็งศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานของศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย089-8644494
9นางสาวพรทิพย์ น้อยแก้วนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการอำนวยการ086-0776557
10นายธนเดช บุญจรัสนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์งานบริหารพัสดุ089-8445040
11นายสุทธิพร ไชยพิเดชนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลกำกับ ดูแลกลุ่มบริหารงานบุคคล089-9612190
12นายสำเนียง คำโฮมนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนกำกับ ดูแลกลุ่มนโยบายและแผน081-7608436
13นางสาวทิพวรรณ เถาว์โทนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากำกับ ดูแลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา089-7176681
14นางชลธิดา วันทานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ081-5492793
15นางสาวผ่องศรี สมยาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบการบริหารและการจัดการศึกษา081-0697787
16นายพิชัย ญาณศิริศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา0807376622
17นางจิรา ลังกาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้081-9775118
18นายอานนท์ วงศ์วิศิษฎ์รังสีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้0898449900
19นางนิสา ศรศิลป์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ082-3119120
20นางสาวสุกานดา ธิมาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา081-9997633
21นางสาวประยงค์ศรี พูลทรัพย์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา089-7170260
22นายฉัตรชัย ทองสุทธิ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา089-8644494
23นางมาลินี กลางประพันธ์ศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
24นางณัฐธภา ตรงดีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา081-8724459
25นายดิลกชัย คูณแก้วศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดและประเมินผลการศึกษา084-8262498
26นางสาวบุษบง พุฒพรหมนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์089-8483984
27นางธัญดา บรรเรืองทองนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานพัฒนาบุคลากร081-6491854
28นางสาวพัชรี เงาทองนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์งานบริหารการเงิน081-5708979
29นางสายชล งามพันธ์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์งานบัญชี
30นางวิภาวรรณ กอดแก้วนักวิชาการเงินและบัญชี อาวุโสวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์งานบัญชี086-8730185
31นายภัทรพล มนึกคานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 38 ค.(2)089-9455575
32นายบุญมี ปิ่นคำนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง085-6826575
33นางประกาย กองทองนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานพัฒนาบุคคลากร
34นางจิราพร วงศ์สวัสดิ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง089-9493565
35นายสมโภชน์ ขันทองนิติกร ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวินัยและนิติการ082-8697873
36นางบุญมี พลพิทักษ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน081-3219045
37นายธเนศ สุขอุทัยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานข้อมูลสารสนเทศ089-8485879
38นายชิดชัย ขยายวงศ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ093-4545924
39นางอรวรรณ สารพิศนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน091-8287132
40นางเรืองรอง ไชยศรีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหารงานกิจการพิเศษ088-5948001
41นางนิภาภร ชลการนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา081-9997723
42นางวิภาสร สุทธวีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมกิจการพิเศษ087-9640820
43นางณิรชา ทิณพัฒน์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
44นางสาวชรินภรณ์ ดอกดวงนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมกิจการนักเรียน081-3211231
45นางพรทิพย์ นัยเนตรนักวิชาการตรวจสอบภายใน --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในงานตรวจสอบภายใน081-2645119
46นางสุวรรณา แฝงเพ็ชรเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการ ระบบงานสารบรรณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา088-0807548
47นางสาวสุภาวดี สมบัติเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานสารบรรณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา งานช่วยอำนวยการ
48นางสุภาภรณ์ กัญญะลาเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประสาน งานสวัสดิการ
49นางสาวอรณา ศรีสมุทรเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานธุรการ087-6452380
50นางสาวปนัดดา เนียมหมวดเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานธุรการ081-8775170
51นางสุกฤตา อยู่เมี่ยงครู/ครูผู้ช่วย ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล087-9610218
52นางสาวพิมพ์ลดา โชคศิรินิธิรัฐพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหาร094-2890842
53นางสาวเพชรรัตน์ เหลากลมพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล090-9740846
54นายธนภัทร น้อยแก้วลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานธุรการ085-7715942
55นายวรุท เกษเพ็ชร์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานธุรการ
56นางสาววรรทนา วงจันทาลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานธุรการ
57นายศราวุฒิ ขันเงินลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคล091-8325487
58นางสาวอลิษา ชะแฝงลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคล087-9584096
59นางสาวกนกพรรณ มหาชนะวงศ์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร ตรวจสอบภายในงานตรวจสอบภายใน094-3751800
60นายสุรสีห์ หมั่นคงลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
61นางสมโภชน์ จันทร์อ้ายลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
62นางอุไรวรรณ สายมั่นลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการงานบริการงานทั่วไป
63นายประวิทย์ บุญครอบลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ