ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.มัธยมศึกษา เขต 29
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายวีระพงษ์ ไตรศิวะกุลรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกำกับ ดูแลกลุ่มนโยบายและแผน , กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ดการศึกษา
2นายวลงกรณ์ บุญเต็มรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกำกับ ดูแลกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
3นายวัลลี ผิวหอมรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกำกับ ดูแลกลุ่มอำนวยการ089-6245951
4นางศิริยนต์ ถาวรรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกำกับ ดูแลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา081-2659388
5นายจิตติ เสือสารองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล097-3362124
6นายธนา ธุศรีวรรณศึกษานิเทศก์ ชำนาญการบริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดและประเมินผลการศึกษา089-8645848
7นางสาวสุภาวดี สมบัตินักจัดการงานทั่วไป --บริหารจัดการ สพท. อำนวยการงานยานพาหนะ
8นางขัตติยาภรณ์ บาระมีนักวิชาการตรวจสอบภายใน --บริหารจัดการ สพท. ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีงานตรวจสอบภายใน098-5564141
9นางวาสนา คำเพ็งศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานของศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย089-8644494
10นางสาวพรทิพย์ น้อยแก้วนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการอำนวยการ086-0776557
11นายธนเดช บุญจรัสนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบริหารพัสดุ089-8445040
12นายสำเนียง คำโฮมนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนกำกับ ดูแลกลุ่มนโยบายและแผน081-7608436
13นายพิชัย ญาณศิริศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา0807376622
14นางนิสา ศรศิลป์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ082-3119120
15นายฉัตรชัย ทองสุทธิ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา089-8644494
16นางสาวผ่องศรี สมยาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบการบริหารและการจัดการศึกษา081-0697787
17นางสาวสุกานดา ธิมาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา081-9997633
18นายอานนท์ วงศ์วิศิษฎ์รังสีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้0898449900
19นางสาวประยงค์ศรี พูลทรัพย์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา089-7170260
20นางจิรา ลังกาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้081-9775118
21นางณัฐธภา ตรงดีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา081-8724459
22นางธัญดา บรรเรืองทองนักจัดการงานทั่วไป --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประสานงาน081-6491854
23นางสาวบุษบง พุฒพรหมนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์089-8483984
24นางอภิญญา เงาศรีนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการวท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานทะเบียนประวัติ (ก.พ.7)095-5319299
25นายพัฒนศักดิ์ เทศไธสงนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการวท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน0933216522
26นางสายชล งามพันธ์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบัญชี
27นางสาวพัชรี เงาทองนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบริหารการเงิน081-5708979
28นางวิภาวรรณ กอดแก้วนักวิชาการเงินและบัญชี อาวุโสวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบัญชี086-8730185
29นางรุจิรา ปทุมมาศนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลวิทยฐานะ ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ091-8347444
30นางสาวภัทราลี บุตรวงศ์นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง0867185985
31นางสาววาทินี อยู่สุขนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง0885942256
32นายสมโภชน์ ขันทองนิติกร ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวินัยและนิติการ082-8697873
33นายธเนศ สุขอุทัยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานข้อมูลสารสนเทศ089-8485879
34นางอรวรรณ สารพิศนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน091-8287132
35นางบุญมี พลพิทักษ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน081-3219045
36นายชิดชัย ขยายวงศ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ093-4545924
37นางเรืองรอง ไชยศรีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหารงานกิจการพิเศษ088-5948001
38นางนัฐมนตร์ สุดาบุตรนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานพัฒนาคุณภาพการศึกษา086-8528332
39นางสาวชรินภรณ์ ดอกดวงนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมกิจการนักเรียน081-3211231
40นางนิภาภร ชลการนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา081-9997723
41นางณิรชา ทิณพัฒน์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
42นางพรทิพย์ นัยเนตรนักวิชาการตรวจสอบภายใน --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีงานตรวจสอบภายใน081-2645119
43นางสุวรรณา แฝงเพ็ชรเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการ ระบบงานสารบรรณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา088-0807548
44นางสุภาภรณ์ กัญญะลาเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประสาน งานสวัสดิการ
45นางสาวอรณา ศรีสมุทรเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานธุรการ087-6452380
46นางสาวพิมพ์ลดา โชคศิรินิธิรัฐพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหาร094-2890842
47นางสาวเพชรรัตน์ เหลากลมพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล090-9740846
48นายวรุท เกษเพ็ชร์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานธุรการ
49นางสาวอลิษา ชะแฝงลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคล087-9584096
50นายศราวุฒิ ขันเงินลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคล091-8325487
51นางสาวกนกพรรณ มหาชนะวงศ์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีงานตรวจสอบภายใน094-3751800
52นางสมโภชน์ จันทร์อ้ายลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
53นายสุรสีห์ หมั่นคงลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
54นางอุไรวรรณ สายมั่นลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการงานบริการงานทั่วไป
55นายประวิทย์ บุญครอบลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ