ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.มัธยมศึกษา เขต 29
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายอดุลย์ กองทองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร081-9554911
2นายวีระพงษ์ ไตรศิวะกุลรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกำกับ ดูแลกลุ่มนโยบายและแผน , กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ดการศึกษา
3นายวลงกรณ์ บุญเต็มรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกำกับ ดูแลกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
4นายวัลลี ผิวหอมรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกำกับ ดูแลกลุ่มอำนวยการ089-6245951
5นางศิริยนต์ ถาวรรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกำกับ ดูแลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา081-2659388
6นายจิตติ เสือสารองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล097-3362124
7นายธนา ธุศรีวรรณศึกษานิเทศก์ ชำนาญการบริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดและประเมินผลการศึกษา089-8645848
8นางสาวภัทราลี บุตรวงศ์นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล
9นางขัตติยาภรณ์ บาระมีนักวิชาการตรวจสอบภายใน --บริหารจัดการ สพท. ตรวจสอบภายในงานตรวจสอบภายใน098-5564141
10นางวาสนา คำเพ็งศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานของศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย089-8644494
11นางสาวพรทิพย์ น้อยแก้วนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการอำนวยการ086-0776557
12นายธนเดช บุญจรัสนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์งานบริหารพัสดุ089-8445040
13นายสำเนียง คำโฮมนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนกำกับ ดูแลกลุ่มนโยบายและแผน081-7608436
14นางสาวสุกานดา ธิมาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา081-9997633
15นายอานนท์ วงศ์วิศิษฎ์รังสีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้0898449900
16นายพิชัย ญาณศิริศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา0807376622
17นางสาวผ่องศรี สมยาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบการบริหารและการจัดการศึกษา081-0697787
18นางจิรา ลังกาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้081-9775118
19นางณัฐธภา ตรงดีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา081-8724459
20นายฉัตรชัย ทองสุทธิ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา089-8644494
21นางสาวประยงค์ศรี พูลทรัพย์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา089-7170260
22นางนิสา ศรศิลป์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ082-3119120
23นางสาวบุษบง พุฒพรหมนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์089-8483984
24นางอภิญญา เงาศรีนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการวท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานทะเบียนประวัติ (ก.พ.7)095-5319299
25นางธัญดา บรรเรืองทองนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานพัฒนาบุคลากร081-6491854
26นายพัฒนศักดิ์ เทศไธสงนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการวท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน0933216522
27นางสาวพัชรี เงาทองนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์งานบริหารการเงิน081-5708979
28นางวิภาวรรณ กอดแก้วนักวิชาการเงินและบัญชี อาวุโสวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์งานบัญชี086-8730185
29นางสายชล งามพันธ์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์งานบัญชี
30นางประกาย กองทองนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานพัฒนาบุคคลากร
31นางจิราพร วงศ์สวัสดิ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง089-9493565
32นางสาววาทินี อยู่สุขนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง0885942256
33นางสาวภัทราลี บุตรวงศ์นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง0867185985
34นายสมโภชน์ ขันทองนิติกร ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวินัยและนิติการ082-8697873
35นายผดุงศักดิ์ ทองโพธิ์ศรีนิติกร ปฏิบัติการน.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวินัยและนิติการ089-5845700
36นางอรวรรณ สารพิศนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน091-8287132
37นายชิดชัย ขยายวงศ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ093-4545924
38นางบุญมี พลพิทักษ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน081-3219045
39นายธเนศ สุขอุทัยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานข้อมูลสารสนเทศ089-8485879
40นางเรืองรอง ไชยศรีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหารงานกิจการพิเศษ088-5948001
41นางสาวชรินภรณ์ ดอกดวงนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมกิจการนักเรียน081-3211231
42นางณิรชา ทิณพัฒน์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
43นายดนัย หอมพนานักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา0800779957
44นางนิภาภร ชลการนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา081-9997723
45นางพรทิพย์ นัยเนตรนักวิชาการตรวจสอบภายใน --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในงานตรวจสอบภายใน081-2645119
46นางสุวรรณา แฝงเพ็ชรเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการ ระบบงานสารบรรณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา088-0807548
47นางสาวสุภาวดี สมบัติเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานสารบรรณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา งานช่วยอำนวยการ
48นางสุภาภรณ์ กัญญะลาเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประสาน งานสวัสดิการ
49นางสาวอรณา ศรีสมุทรเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานธุรการ087-6452380
50นางสาวปนัดดา เนียมหมวดเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานธุรการ081-8775170
51นางสุกฤตา อยู่เมี่ยงครู/ครูผู้ช่วย ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล087-9610218
52นางสาวพิมพ์ลดา โชคศิรินิธิรัฐพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหาร094-2890842
53นางสาวเพชรรัตน์ เหลากลมพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล090-9740846
54นายวรุท เกษเพ็ชร์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานธุรการ
55นางสาวอลิษา ชะแฝงลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคล087-9584096
56นายศราวุฒิ ขันเงินลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคล091-8325487
57นางสาวกนกพรรณ มหาชนะวงศ์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร ตรวจสอบภายในงานตรวจสอบภายใน094-3751800
58นายสุรสีห์ หมั่นคงลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
59นางสมโภชน์ จันทร์อ้ายลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
60นางอุไรวรรณ สายมั่นลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการงานบริการงานทั่วไป
61นายประวิทย์ บุญครอบลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ