ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายไชยณรงค์ จันทร์คงหอมรองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร08-7242-0603
2นายประมวล ใจภักดีรองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร08-3743-4331
3นายพิชัย วงศ์ษาบุตรรองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร08-5414-4496
4นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์รองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร08-0466-3515
5นายยศภัทร แก้วพิทักษ์รองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร08-1967-6499
6นายดุสิต สมศรีรองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร08-1876-6127
7นายสุริยะ พุทธิผลรองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร08-1470-6607
8นายประวิทย์ จิตเสนาะไม่กำหนด --ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ08-6244-5870
9นายกัญญา เสนสอนไม่กำหนด --ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการ09-4307-3539
10นายอุทิศ ศรีประสงค์ไม่กำหนด --ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์08-1999-2922
11นายสุพรรณ ทองพุ่มไม่กำหนด --ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคล08-9947-1180
12นายสุระชัย มีศรีไม่กำหนด --ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผน08-1879-5825
13นางชนัฎดา บุตรสิงห์ไม่กำหนด --ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา08-7779-7765
14นายรสมาลี เสนารินทร์ไม่กำหนด --ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีที08-9446-8881
15นางสาวจตุพร ธนกิจยิ่งยงไม่กำหนด --ผู้อำนวยการกลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา08-6469-4989
16นายบุญยนิษฐ์ พิริยะกิจธำรงนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย อำนวยการ08-7253-3636
17นางพวงผกา บุตรน้อยนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย บริหารงานการเงินและสินทรัพย์08-1389-7419
18นายลือชัย สุรมิตรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.ศูนย์/เครือข่าย นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ08-9581-4994
19นางสาวนันท์นภัส ชูแก้วไม่กำหนด --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ08-9515-5420
20นางจีรพรรณ แสงชัยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ09-1835-8955
21นางชื่นพจี มนต์ขลังศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ08-1730-1379
22นางสาวพิไลลักษณ์ หมั่นวงศ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ08-7245-8714
23นางอำพา ประทุมชัยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ08-5070-5297
24นางเสาวณีย์ สมดีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ08-1967-8658
25นายประกิต สารเสนาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ08-9949-1237
26นายพรศักดิ์ ทรัพยะสิทธิ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ08-9720-1353
27นายธีระศักดิ์ บุญทรงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ09-3361-9798
28นายพงศธร แก้วอร่ามศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ08-1878-3091
29นางสาวเฉลียว กันนิกาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ08-1877-6463
30นางมณีวรรณ ชาติสายนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ08-8123-7269
31นางสาวภรรดามาศ ศาลาศักดิ์นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ08-1471-2003
32นางสาววรินมณี ตั้งพรหมจรรย์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ08-2861-1012
33นายจำนงค์ วงศ์คำนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา08-9948-1779
34นางสาวดวงฤทัย ผลดกนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ09-0824-5512
35นางสาวอัจฉรา ทองลือนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล09-5665-0588
36นางเดือนฉาย ชูรัตน์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์08-3139-5140
37นางนวลมณี พรมตานักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์08-7248-2839
38นางสาวอุไร สุอำพันธ์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์08-2337-0828
39นางพยอม เสาหินนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์09-4290-3460
40นางจิดาภา ชุมพลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล08-6355-7897
41นางจิตรา แสวงแก้วนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล08-9427-7947
42นายฐากร พรประสงค์นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล09-4580-3525
43นางศศิธร ผิวพรรณนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล09-6224-4491
44นายณรงค์พิเชธ บัวกอนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล08-9952-6516
45นายทองใบ ลำเพือยนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล08-8375-9144
46นายสุริยันต์ บุปผาวัลย์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล09-1701-0708
47นายภณพัท คุณานิธิธรนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล08-4614-5692
48นางมัลลิกา วงษาเคนนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล08-6249-3783
49นายชัยกฤต บุญพร้อมนิติกร ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล08-6468-1937
50นายประสาน พิลาศาสตร์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน08-8072-8548
51นายทินกร บุญบรรลุนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน08-3142-2792
52นายนงเยาว์ มีแยบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน08-1977-5509
53นางสาวฐิตาภัทร์ อุทธการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน08-1548-6084
54นางสาวสุกัญญา นามแก้วนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน09-8898-8500
55นายสุรภัทร ทาลานักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ09-9518-6278
56นายปริญญา ถ้ำหินนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล08-8479-8452
57นายเอนกพงศ์ โกทานักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา08-1999-3548
58นางสาวอรนุช ฤทธิทิศนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา09-9286-3974
59นางพิชรัตน์ บุญสุขนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา08-0167-2518
60นางนัฐชาดา ม่วงหวานนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา08-9626-5014
61นางธีราภรณ์ อรจันทร์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา09-4290-9265
62นางสาวเพียงใจ โชติรัษฎ์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีที08-1282-7993
63นางวรินรำไพ บุญช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ08-5075-9192
64นางนัฐมนตร์ สุดาบุตรเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ08-6852-8332
65นางรุจิรา ปทุมมาศเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล09-1834-7444
66นางสาวนงคราญ สาระประไพเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล09-9871-1408
67นายธรรมนูญ ทองหนองบัวเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล09-5561-1477
68นางสาวปริญญารัตน์ แก้วมณีเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน08-7874-8012
69นางสาวปริญญาพร ยั่งยืนพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ08-8119-3985
70นางสาวขนิษฐา ขันอ่อนลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์08-8102-9502
71นางสาวณดาพัณ ภูธนมหาโภคินลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์09-4485-6383
72นางสาวโสพิศ วงศจิตร์ลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์08-4669-6794
73นางสาวอาภาพร ตีเงินลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 06-1129-7636
74นางสาวดารุณี สืบศรีลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน09-9743-6379
75นางสาวกัญพัชร ตาแสงลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา09-4361-3198
76นางสาวธดากรณ์ สุคนธรสลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา08-8115-1681
77นายทิพากร บุญเจือลูกจ้างชั่วคราว --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ09-0738-5747
78นายกฤษณา ครองยุทธลูกจ้างชั่วคราว --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ08-7250-0788
79นายประวิทย์ เสนคำสอนลูกจ้างชั่วคราว --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ08-8361-4673
80นายสอ้อน วรรณศรีลูกจ้างชั่วคราว --นักการภารโรง อำนวยการ08-5498-3966
81นายวีระศักดิ์ บุญต่อลูกจ้างชั่วคราว --นักการภารโรง อำนวยการ08-7250-6876
82นายยอุดร มาลาลูกจ้างชั่วคราว --นักการภารโรง อำนวยการ08-7460-1521
83นายรัฐพล สุพงษ์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการ09-7336-3786
84นางไกรศรี โสภะถาลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ08-8574-3958
85นายกีรติ คมสันต์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ09-6440-6334
86นางสาวเสาวภา สาระขันธ์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ09-4383-0411
87นายสำเนียง ผูกพันธ์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ08-3128-1585
88นางเรียน ผูกพันธ์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ06-2971-5422