ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายนิรัตน์ ทะมีพันธ์ผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผู้บริหาร สพป.อุบลราชธานี เขต 4
2นายวันชัย บุญทองรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล
3นางสุพรรณิการ์ อุดมรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารศึกษาธิการอำเภอสำโรงศึกษาธิการอำเภอสำโรง
4นายนิพนท์ นนธิรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
5นางสาวกนิษฐา ทองเลิศรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอ
6นายสาครชัย พุฒศรีรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารศึกษาธิการอำเภอศึกษาธิการอำเภอ
7นายสมศักดิ์ พรหมจารีย์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่มิเทศฯ
8นายโกวิท ธรรมวัตรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาศึกษานิเทศก์ 7ศึกษานิเทศก์ 7
9นายวีระพงษ์ ใจเอื้อนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ045-321962-113
10นางสาวสุมาลัย เวชกามานักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์จนท.บริหารงานการเงินและบัญชี 6จนท.บริหารงานการเงินและบัญชี 6
11นางอารีรัตน์ หาพันนานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษกศมผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบำเหน็จ045-321962-122
12นางทองเลียน แฉขุนทดนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มงาน
13นางมัชฌิมา วงษาสายนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษศศบ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีหน่วยตรวจสอบภายใน045-321962
14นายโสวัฒน์ พรมสุพรรณศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษดร.หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานหลักสูตร
15นายแสนคม พันธุศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มสาระการงานและอาชีพฯ
16นายชรินทร์ ถีระทันศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ส่งเสริมการจัดการศึกษาหัวหน้ากลุ่มงานวัดผล
17นางสาวศิรินทิพย์ ล้ำเลิศนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย อำนวยการกลุ่มงานประชาสัมพันธ์
18นางสาววิศัลยา ละมุดตะคุนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.ษ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลทะเบียนประวัติ
19นายเอกวิน กรแก้วนิติกร ชำนาญการพิเศษน.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลวินัยและนิติการ045-321962-122
20นางวิลาวัลย์ ประชุมรักษ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนกลุ่มงานติดตามและประเมินผล045-321962-132
21นางคมคาย ขันธเกษนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษกศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนกลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ045-321962-132
22นางสาวสุดสงวน บุญขจรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษกศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนกลุ่มงานนโยบายและแผน.045-321962-132
23นายทนงศักดิ์ ราชรินทร์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนการรับนักเรียน045-321962-142
24นางละมัย คำน้อยนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษายาเสพติด045-321962-142
25นางสาวบุษราวรรณ อุ่นเจริญไม่กำหนด ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
26นายพันธ์พนา มุสิกสารศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานวัดผล
27นายพัฒนพงษ์ สายสมานศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ 7ศึกษานิเทศก์ 7
28นายมรกต เครือสิงห์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
29นายมงคล เหล่าบุตรสาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานสื่อนวัตกรรม
30นายประเทือง ดลประสิทธิ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ 7ศึกษานิเทศก์ 7
31นายธีรนนท์ ศรีชัยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ 8ศึกษานิเทศก์ 8
32นายปิยะศักดิ์ สินทรัพย์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ 8ศึกษานิเทศก์ 8
33นางจิตรฐิกานต์ สบายจิตรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทก์ 5ศึกษานิเทศก์ 5
34นางยุวรา สายเสมานักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5
35นางบุญเสริม แก้วยศนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
36นางฐิติมา เวชกูลนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าพนักงานพัสดุ 5เจ้าพนักงานพัสดุ 5
37นางสุวพัชร โสมะเกษตรินนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
38นางอมรรัตน์ ชัยชาญวัฒนานักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าพนักงานพัสดุ 5เจ้าพนักงานพัสดุ 5
39นางสิริวรา ปัญญาคงนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่ธุรการ 5เจ้าหน้าที่ธุรการ 5
40นางกัญญา วิจิตรเชื้อนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากร 6 วบุคลากร 6 ว
41นางชุติมา ชื่นบุญนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าพนักงานธุรการ 5เจ้าพนักงานธุรการ 5
42นางธัญพร อารุณนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากร 7 ว.บุคลากร 7 ว.
43นางธนภัทร กอบคำนิติกร ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
44นางกนกพิชญ์ แสนทวีสุขนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
45นางวรนุข ศรีพุทธิบาลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
46นายจักรกฤษณ์ ประดับศรีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5
47นางวิวรรธนี เฉลิมทองนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
48นางวาสนา วรบุตรนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าหน้าที่ธุรการ 5เจ้าหน้าที่ธุรการ 5
49ว่าที่ส.อ.พวงรัตน์ สุธานักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษา 6นักวิชาการศึกษา 6
50นางยศระวี ถนอมสุขเจ้าพนักงานธุรการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
51นางสาวฐิติรัตน์ แก้วกอเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯเจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานธุรการ
52นายประเสริฐ แสงกล้าเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่ธุรการ 5เจ้าหน้าที่ธุรการ 5
53นางพัชรินทร์ คูณดีเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯเจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ
54นางรัตนา โกมารทัตเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าพนักงานธุรการเจ้าพักงานธุรการ
55นางพิสมัย ราตรีเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5
56นางสาววีณา ตั้งธิสาครเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5
57นางวีระกุล อุดไธสงเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าพนักงานพัสดุ 5เจ้าพนักงานพัสดุ 5
58นางธีระวดี บุญพร้อมอาษาเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าพนักงานพัสดุ 5เจ้าพนักงานพัสดุ 5
59นางอัญชนีย์ ขุขันธ์เขตลูกจ้างประจำ --ศศ.บ.บริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯลูกจ้างประจำลูกจ้างประจำ
60นางจุฑารัตน์ ธานีลูกจ้างประจำ --บธ.บ.บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลพนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 1พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 1
61นายพิทูล สุภโกศลลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
62นายประจันต์ พิมารลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
63นายคมสันต์ พันธ์โพธิ์ลูกจ้างประจำ --นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรงนักการภารโรง
64นายปรุงศักดิ์ โสภากุลูกจ้างประจำ --นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรงนักการภารโรง