ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายถาวร คูณิรัตน์ผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศด.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผู้บริหาร สพป.อุบลราชธานี เขต 40814718073
2นายนิพนท์ นนธิรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
3นางสุพรรณิการ์ อุดมรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารศึกษาธิการอำเภอสำโรงศึกษาธิการอำเภอสำโรง
4นายสาครชัย พุฒศรีรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารศึกษาธิการอำเภอศึกษาธิการอำเภอ
5นางสาวกนิษฐา ทองเลิศรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอ
6นายวันชัย บุญทองรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล
7นายสมศักดิ์ พรหมจารีย์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่มิเทศฯ
8นายโกวิท ธรรมวัตรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศฯ(ถ้ามี)ศึกษานิเทศก์ 7ศึกษานิเทศก์ 7
9นายวีระพงษ์ ใจเอื้อนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ045-321962-113
10นางสาวสุมาลัย เวชกามานักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์จนท.บริหารงานการเงินและบัญชี 6จนท.บริหารงานการเงินและบัญชี 6
11นางอารีรัตน์ หาพันนานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษกศมผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบำเหน็จ045-321962-122
12นายนิคม ภูมิภาคนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษวท.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโนบายและแผน045-321962-131
13ว่าที่ร.อ.สาคร กิ่งจันทร์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
14นางทองเลียน แฉขุนทดนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มงาน
15นางมัชฌิมา วงษาสายนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษศศบ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในหน่วยตรวจสอบภายใน045-321962
16นายโสวัฒน์ พรมสุพรรณศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษดร.หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานหลักสูตร
17นายแสนคม พันธุศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มสาระการงานและอาชีพฯ
18นายชรินทร์ ถีระทันศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ส่งเสริมการจัดการศึกษาหัวหน้ากลุ่มงานวัดผล
19นางสาวศิรินทิพย์ ล้ำเลิศนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย อำนวยการกลุ่มงานประชาสัมพันธ์
20นายพันธ์ศรี พลศรีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงาน เลขา กตปน.
21นางสาววิศัลยา ละมุดตะคุนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.ษ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลทะเบียนประวัติ
22นายเอกวิน กรแก้วนิติกร ชำนาญการพิเศษน.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลวินัยและนิติการ045-321962-122
23นางวิลาวัลย์ ประชุมรักษ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนกลุ่มงานติดตามและประเมินผล045-321962-132
24นางคมคาย ขันธเกษนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษกศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนกลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ045-321962-132
25นางสาวสุดสงวน บุญขจรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษกศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนกลุ่มงานนโยบายและแผน.045-321962-132
26นายทนงศักดิ์ ราชรินทร์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนการรับนักเรียน045-321962-142
27นางละมัย คำน้อยนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน เทคโนโลยีสารสนเทศฯ(ถ้ามี)ยาเสพติด045-321962-142
28นายมรกต เครือสิงห์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
29นายวิทยา ครองยุติศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ 7ศึกษานิเทศก์ 7
30นายประเทือง ดลประสิทธิ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ 7ศึกษานิเทศก์ 7
31นายมงคล เหล่าบุตรสาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานสื่อนวัตกรรม
32นายพัฒนพงษ์ สายสมานศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ 7ศึกษานิเทศก์ 7
33นายพันธ์พนา มุสิกสารศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานวัดผล
34นางจิตรฐิกานต์ สบายจิตรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทก์ 5ศึกษานิเทศก์ 5
35นายธีรนนท์ ศรีชัยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ 8ศึกษานิเทศก์ 8
36นางยอดอนงค์ จอมหงษ์พิพัฒน์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ 7ศึกษานิเทศก์ 7
37นายปิยะศักดิ์ สินทรัพย์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ 8ศึกษานิเทศก์ 8
38นางปรีระดา ปริปุรณะศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
39นางยุวรา สายเสมานักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5
40นางบุญเสริม แก้วยศนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
41นางฐิติมา เวชกูลนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าพนักงานพัสดุ 5เจ้าพนักงานพัสดุ 5
42นางสุวพัชร โสมะเกษตรินนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
43นางอมรรัตน์ ชัยชาญวัฒนานักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าพนักงานพัสดุ 5เจ้าพนักงานพัสดุ 5
44นางชุติมา ชื่นบุญนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าพนักงานธุรการ 5เจ้าพนักงานธุรการ 5
45นางกัญญา วิจิตรเชื้อนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากร 6 วบุคลากร 6 ว
46นางสิริวรา ปัญญาคงนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่ธุรการ 5เจ้าหน้าที่ธุรการ 5
47นางธัญพร อารุณนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากร 7 ว.บุคลากร 7 ว.
48นางชุธิรา แสนทวีสุขนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าพนักงานธุรการ 5เจ้าพนักงานธุรการ 5
49นายจักรกฤษณ์ ประดับศรีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5
50นางวาสนา วรบุตรนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าหน้าที่ธุรการ 5เจ้าหน้าที่ธุรการ 5
51นายกำจัด กลางคำนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 ว.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 ว.
52ว่าที่ส.อ.พวงรัตน์ สุธานักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษา 6นักวิชาการศึกษา 6
53นางสาวฐิติรัตน์ แก้วกอเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯเจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานธุรการ
54นายประเสริฐ แสงกล้าเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่ธุรการ 5เจ้าหน้าที่ธุรการ 5
55นางพัชรินทร์ คูณดีเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯเจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ
56นางรัตนา โกมารทัตเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าพนักงานธุรการเจ้าพักงานธุรการ
57นางพิสมัย ราตรีเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5
58นางสาววีณา ตั้งธิสาครเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5
59นางวีระกุล อุดไธสงเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าพนักงานพัสดุ 5เจ้าพนักงานพัสดุ 5
60นางธีระวดี บุญพร้อมอาษาเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าพนักงานพัสดุ 5เจ้าพนักงานพัสดุ 5
61นางอัญชนีย์ ขุขันธ์เขตลูกจ้างประจำ --ศศ.บ.บริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯลูกจ้างประจำลูกจ้างประจำ
62นางจุฑารัตน์ ธานีลูกจ้างประจำ --บธ.บ.บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลพนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 1พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 1
63นายประจันต์ พิมารลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
64นายพิทูล สุภโกศลลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
65นายปรุงศักดิ์ โสภากุลูกจ้างประจำ --นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรงนักการภารโรง
66นายคมสันต์ พันธ์โพธิ์ลูกจ้างประจำ --นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรงนักการภารโรง