ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายอภิสิทธิ์ บุญยารองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผช.ผอ.ปจ.เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2นายยุทธาการ ศิริเวชมงคลรองผู้อำนวยการ สพท. บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารศึกษาธิการอำเภอเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3นายวิทยา สุดดีรองผู้อำนวยการ สพท. บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผช.หน.ปอ.ผช.หน.ปอ.
4นายเคนหวัง บุญเพศรองผู้อำนวยการ สพท. บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
5นายนิวัลชัย โคตรพัฒน์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษค.ม.(การบริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารงานกลุ่มนโยบายและแผน0988297859
6นางอินทวรรณ บุดดาวงษ์ลูกจ้างชั่วคราว ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 6เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 6
7นางเอื้อมพร อุนาพิมพ์ ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 วเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 ว
8นายอภิมุข วิชัยโย ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์นักพัฒนาทรัพยากรบุคคลนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
9นายสถิตย์ พิมพ์ทรายนักวิชาการศึกษา หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
10นางสาวจิรารัตน์ รงค์โยธิน กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลนักวิชาการศึกษานักวิชาการศึกษา
11นายอภิชาติ ศรีภาค์นักวิชาการศึกษา วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
12นายสุวิทย์ ชนะภัยนักวิชาการศึกษา วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
13นางอัจฉรา วงษ์ใหญ่นักวิชาการศึกษา วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
14นายสมบัติ ดีการกลนักวิชาการศึกษา วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
15นางนุชภางค์ หอมจันทร์นายช่างเทคนิค วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่ธุรการ 5เจ้าหน้าที่ธุรการ 5
16นางสาวระพี พงศ์ญาตินายช่างโยธา วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้างานพัสดุเจ้าหน้าที่พัสดุ 5
17นางยุพารัตน์ คูณทรัพย์นายช่างโยธา วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าพนักงานธรุการเจ้าพนักงานธรุการ
18นางสุภาพร เจริญศรีลูกจ้างชั่วคราว วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 6เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 6
19นางไพรวัลย์ ขาวหมื่นไวยลูกจ้างชั่วคราว วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
20นางนพมาศ มีศรี วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5
21นางสาวเมทินี หวานอารมย์ บัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในเจ้าหน้าที่ธุรการ 4เจ้าหน้าที่ธุรการ 4
22นายสุทธิ ไชยยนต์ วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการนักวิชาการศึกษานักวิชาการศึกษา
23นางประพิศ ทองสรรค์ วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าพนักงานธุรการ 5เจ้าหน้าที่ธรุการ 5
24นายพรเทวา คูณทรัพย์ วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
25นายสัญญา เรืองภาวรกุล วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์นิติกรนิติกร
26นางคันธารัตน์ ทองเกลี้ยง วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนบุคลากรบุคลากร
27นางสายชล งามพันธ์ วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์บุคคลากรบุคลากร
28นางสำรวย มนตรีโพธิ์ ค.บ.(การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่ธุรการ 5เจ้าหน้าที่ธุรการ
29นางจันทร์รุ่ง สัณฑมาศ รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5
30นางธันยพร ภูมีคำ วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าพนักงานพัสดุเจ้าพนักงานพัสดุ
31นางอุษา จันทร์พวง วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
32นายวินัย จุลพันธ์ บริการงานทั่วไป อำนวยการ