ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรีผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2นายธนภณ พันธ์ศรีรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
3นายธนาดุลย์ แสนทวีสุขรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
4นายเคนหวัง บุญเพศรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
5นายอภิสิทธิ์ บุญยารองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผช.ผอ.ปจ.เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6นายวิทยา สุดดีรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผช.หน.ปอ.ผช.หน.ปอ.
7นายยุทธาการ ศิริเวชมงคลรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารศึกษาธิการอำเภอเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8นายอภิชาติ ศรีภาค์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
9นางอินทวรรณ บุดดาวงษ์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 6เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 6
10นางสุภาพร เจริญศรีนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 6เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 6
11นายอภิมุข วิชัยโยนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
12นายนิวัลชัย โคตรพัฒน์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษค.ม.(การบริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนบริหารงานกลุ่มนโยบายและแผน0988297859
13นางเอื้อมพร อุนาพิมพ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 วเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 ว
14นายสถิตย์ พิมพ์ทรายศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
15นางสาวจิรารัตน์ รงค์โยธินนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน ฝ่ายผู้บริหาร
16นางนุช รัตนวิบูลย์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผน
17นางปัทมา บุญอนันต์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผน
18นางวารุณี ผลเพิ่มพูลเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผน
19นางสาวปกีญา จำปาเทศลูกจ้างชั่วคราว --หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผน
20นายชาตรี ลักษณะดีลูกจ้างชั่วคราว --หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผน
21นายอดุลย์ ผินโพธิ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
22นายประจักษ์ พุฒพิมพ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
23นางศริพร โภคทรัพย์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
24นายคชกรณ์ บัวคำศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
25นายเฉลิมพล สายหอมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
26นายสุริยนต์ ไชยมาตร์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
27นายธวัชชัย นวลศรีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
28นายสุวิทย์ ชนะภัยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
29นายอิศรา ศรีสุโนศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
30นายสมบัติ ดีการกลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
31นางสาวเมทินี หวานอารมย์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในเจ้าหน้าที่ธุรการ 4เจ้าหน้าที่ธุรการ 4
32นางสาวปรียาภรณ์ ทาระบุตรนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
33นางลัดดาวรรณ สุดสุขนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
34นายระบิน เจริญวัยนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
35นางยุพารัตน์ คูณทรัพย์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าพนักงานธรุการเจ้าพนักงานธรุการ
36นางสำรวย มนตรีโพธิ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.(การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่ธุรการ 5เจ้าหน้าที่ธุรการ
37นางจันทร์รุ่ง สัณฑมาศนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5
38นายพรเทวา คูณทรัพย์นิติกร ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
39นายสัญญา เรืองภาวรกุลนิติกร ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนิติกรนิติกร
40นายธวัชชัย บุตะเขียวนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
41นายรุจิรา คงศรีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
42นายทองพูน วงศ์ขันนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
43นางคันธารัตน์ ทองเกลี้ยงนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
44นายประทีป ฤทธิ์เปี่ยมนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
45นายอภิชาต จำปาเทศนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
46นางเนาวเรศ กอคูณนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
47นางสาวระพี พงศ์ญาติเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
48นางจันทัย ระวังดีเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
49นางสาววิลาศิณี ชอบดีเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
50นางสาวอนงค์ คล้ายคลึงเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
51นางจุฑามาศ มีศรีนิภานักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบริการ/งานเอกสาร บริหารการเงินและสินทรัพย์
52นางนุชภางค์ หอมจันทร์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญการบริการ/งานเอกสาร บริหารการเงินและสินทรัพย์
53นางผ่องศรี หนูนุ้ยเจ้าพนักงานพัสดุ อาวุโสบริการ/งานเอกสาร บริหารการเงินและสินทรัพย์
54นายสิบเอกธีระยุทธ ดาราคำลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
55นายปวุฒิ ทองพิทักษ์ลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
56นางณัชนันท์ บั้งทองนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการบริการงานทั่วไป อำนวยการ
57นางประพิศ ทองสรรค์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษบริการงานทั่วไป อำนวยการ
58นายสุทธิ ไชยยนต์นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการบริการงานทั่วไป อำนวยการนักวิชาการศึกษานักวิชาการศึกษา
59นางสาวทุติยา แสนทวีสุขเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบริการงานทั่วไป อำนวยการ
60นางสาวอาภรณ์ บรรเทาเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบริการงานทั่วไป อำนวยการ
61นายถาวร พันตราลูกจ้างประจำ --บริการงานทั่วไป อำนวยการ
62นางนิติยา นีระพจน์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป บริหารการเงินและสินทรัพย์
63นางสาวภัทรพรรณ ดาราคำลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป บริหารการเงินและสินทรัพย์
64นางสาวอรพรรณ มีศรีลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคล
65นางอุษา จันทร์พวงลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคล
66นายโอฬาร ทองเหลืองลูกจ้างประจำ --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ
67นายวินัย จุลพันธ์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ
68นายสง่า นันชาดีลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ
69นางบรรทนา เสดสีลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ