ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายธนาดุลย์ แสนทวีสุขรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2นายเคนหวัง บุญเพศรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
3นายอภิสิทธิ์ บุญยารองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
4นายวิทยา สุดดีรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
5นายอภิชาติ ศรีภาค์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
6นางอินทวรรณ บุดดาวงษ์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการ
7นางสุภาพร เจริญศรีนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
8นายอภิมุข วิชัยโยนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคล
9นายนิวัลชัย โคตรพัฒน์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษค.ม.(การบริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนบริหารงานกลุ่มนโยบายและแผน0988297859
10นางเอื้อมพร อุนาพิมพ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
11นายสถิตย์ พิมพ์ทรายศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
12นางสาวนิภาพร ระวังดีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผน
13นางสาวจิรารัตน์ รงค์โยธินนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผน
14นางนุช รัตนวิบูลย์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผน
15นางปัทมา บุญอนันต์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผน
16นางวารุณี ผลเพิ่มพูลเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผน
17นายชาตรี ลักษณะดีลูกจ้างชั่วคราว --หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผน
18นางสาวปกีญา จำปาเทศลูกจ้างชั่วคราว --หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผน
19นายคชกรณ์ บัวคำศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
20นายธวัชชัย นวลศรีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
21นายอดุลย์ ผินโพธิ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
22นายสุริยนต์ ไชยมาตร์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
23นายอิศรา ศรีสุโนศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
24นางศริพร โภคทรัพย์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
25นายเฉลิมพล สายหอมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
26นายสุวิทย์ ชนะภัยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
27นายประจักษ์ พุฒพิมพ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
28นายสมบัติ ดีการกลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
29นางสาวเมทินี หวานอารมย์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีเจ้าหน้าที่ธุรการ 4เจ้าหน้าที่ธุรการ 4
30นายระบิน เจริญวัยนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
31นางสาวปรียาภรณ์ ทาระบุตรนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
32นางลัดดาวรรณ สุดสุขนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
33นางยุพารัตน์ คูณทรัพย์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าพนักงานธรุการเจ้าพนักงานธรุการ
34นางสำรวย มนตรีโพธิ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.(การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่ธุรการ 5เจ้าหน้าที่ธุรการ
35นางจันทร์รุ่ง สัณฑมาศนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5
36นายพรเทวา คูณทรัพย์นิติกร ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
37นายสัญญา เรืองภาวรกุลนิติกร ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนิติกรนิติกร
38นายธวัชชัย บุตะเขียวนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
39นายทองพูน วงศ์ขันนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
40นายรุจิรา คงศรีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
41นางคันธารัตน์ ทองเกลี้ยงนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
42นายประทีป ฤทธิ์เปี่ยมนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
43นายอภิชาต จำปาเทศนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
44นางเนาวเรศ กอคูณนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
45นางสาวระพี พงศ์ญาติเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
46นางจันทัย ระวังดีเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
47นางสาววิลาศิณี ชอบดีเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
48นางสาวอนงค์ คล้ายคลึงเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
49นางจุฑามาศ มีศรีนิภานักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
50นางนุชภางค์ หอมจันทร์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญการบริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
51นายสิบเอกธีระยุทธ ดาราคำลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
52นายปวุฒิ ทองพิทักษ์ลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
53นางณัชนันท์ บั้งทองนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการบริการงานทั่วไป อำนวยการ
54นางประพิศ ทองสรรค์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษบริการงานทั่วไป อำนวยการ
55นายสุทธิ ไชยยนต์นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการบริการงานทั่วไป อำนวยการนักวิชาการศึกษานักวิชาการศึกษา
56นางสาวอาภรณ์ บรรเทาเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบริการงานทั่วไป อำนวยการ
57นางสาวทุติยา แสนทวีสุขเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบริการงานทั่วไป อำนวยการ
58นายถาวร พันตราลูกจ้างประจำ --บริการงานทั่วไป อำนวยการ
59นางสาวภัทรพรรณ ดาราคำลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
60นางนิติยา นีระพจน์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
61นางสาวอรพรรณ มีศรีลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคล
62นางอุษา จันทร์พวงลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคล
63นายโอฬาร ทองเหลืองลูกจ้างประจำ --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ
64นายวินัย จุลพันธ์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ
65นายสง่า นันชาดีลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ
66นางบรรทนา เสดสีลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ