ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายอภินันท์ บุญรอดผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารสพป.อบ.2
2นายวรรณศักดิ์ บุดดาแพนรองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. อำนวยการผ้อำนวยการโรงเรียน
3นายนุกูล จันดารักษ์รองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. อำนวยการผ้อำนวยการโรงเรียน
4นายขวัญเรือน แสบงบาลรองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารรอง ผอ.ปจ.รอง.ผอ.สพท.
5นายวีรวุฒิ ร่างกายดีรองผู้อำนวยการ สพท. --ศษ.บ. ,ศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนโยบายและแผน
6นายจุด ก่อแก้วรองผู้อำนวยการ สพท. --ค.บ. , ศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
7นายชัยรัตน์ ถนอมสุขรองผู้อำนวยการ สพท. --ศษ.บ., ค.ม.บริหารจัดการ สพท. อำนวยการศึกษาธิการอำเภอศึกษาธิการอำเภอ
8นายวิเชียร พิมพรัตนรองผู้อำนวยการ สพท. --ค.บ., น.บ.บริหารจัดการ สพท. บริหารงานบุคคล
9นายไตรรัตน์ โคสะสุรองผู้อำนวยการ สพท. ค.ม., ศษ.บ., น.บ.บริหารจัดการ สพท. นโยบายและแผนผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
10นายจรัญ หวานคำรองผู้อำนวยการ สพท. --ค.บ., ศษ.ม.การบริหารการศึกษาบริหารจัดการ สพท. ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มอำนวยการ
11นางสาวกรชนก สายตานักวิชาการเงินและบัญชี --บริหารจัดการ สพท. บริหารการเงินและสินทรัพย์
12นางอุบลรัตน์ มั่นทน (โพธิสาร)นักจัดการงานทั่วไป --ค.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 6 วนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 7 ว
13นายวุฒิชัย ดาผานักวิชาการคอมพิวเตอร์ --บธ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศฯ(ถ้ามี)เจ้าพนักงานพัสดุเจ้าพนักงานพัสดุ
14นางมานิดา บุตรโทนักวิชาการเงินและบัญชี --ค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
15นายสมพร เยาวเสริฐนักทรัพยากรบุคคล --ศศ.บ., ค.บ.,กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคล
16นายอดุลย์ศักดิ์ สมบูรณ์นักวิชาการศึกษา --ค.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
17นางอุไร คำแพงนักวิชาการศึกษา --ค.ม.การบริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
18นายกระสุน เหล่าอุ่นอองนิติกร --หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย บริหารงานบุคคล
19นายคำใบ แท่นคำศึกษานิเทศก์ --ค.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
20นายมนต์ศักดิ์ สืบเชื้อศึกษานิเทศก์ --กศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
21นายอนุชิต สายเสมานักจัดการงานทั่วไป --กศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 วเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 ว
22นายอภิสิทธิ์ เจริญรอยนักประชาสัมพันธ์ --ค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการนักประชาสัมพันธ์นักประชาสัมพันธ์
23นางบัวสอน กลิ่นลั่นทมนักวิชาการพัสดุ --ศศ.บ., ค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าพนักงานพัสดุเจ้าพนักงานพัสดุ
24นางนภาพร วิเศษชลธารนักทรัพยากรบุคคล --หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล
25นางเบญญาภา สุวะศรีนักทรัพยากรบุคคล --หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล
26นางสาวทิพย์สุคนธ์ วงษ์มณีนักทรัพยากรบุคคล --เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลเจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานธุรการ
27นางสาววรรณฤดี ดีสุดหานักทรัพยากรบุคคล --ศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลบุคลากรบุคลากร
28นางสาวจรัสศรี โพธิ์ย้อยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผน
29นางละออง คงมั่นนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ศศ.บ สารสนเทศสำนักงาน/ค.ม.การบริหารการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนกลุ่มงานติดตามประเมินผลและรายงาน
30นางไพรินทร์ ประดิษฐไชยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ค.บ./ค.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนกลุ่มงานนโยบายและแผน
31นางสาวจารุณีย์ พรมสีใหม่นักวิชาการศึกษา --หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
32นางอาภาเพชร ภาระเวชนักวิชาการศึกษา --ค.บ.สังคมศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา
33นางพรพิมล ท้าวด่อนนักวิชาการศึกษา --ค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 วเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 ว
34นายศิริพงษ์ สุดตะนกนักวิชาการตรวจสอบภายใน --เศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาการเงินการธนาคารหน.กลุ่มงาน/งาน ตรวจสอบภายใน
35นางศิริพร ไชยโอชะนักวิชาการตรวจสอบภายใน --บธ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ตรวจสอบภายในจนท.บริหารงานการเงินและบัญชีจนท.บริหารงานการเงินและบัญชี
36นางสาวเจนจิรา หล่อวินิจนันท์ไม่กำหนด --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
37นางสาวศิริพรรณ์ แก้วเนตรศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
38นางฤชุทัย ไชยขาวศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
39นายเวียงชัย แสงทองศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
40นายณัฐศักดิ์ สำเภาศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
41นางสมภักดิ์ สลักทองศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
42นายวิรัตน์ ท้าวด่อนศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
43นางสาวปริชมณ กาลพัฒน์ศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
44นายภูริช เจริญรัตนพันพันธุ์ศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
45นางสาวจินต์ณธิป แก้วชิณศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
46นายสรพงศ์ ปรักเจริญศึกษานิเทศก์ --ศศ.บ/ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
47นายใบศรี สำเภาศึกษานิเทศก์ --ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
48นายสมศรี แก้วปัญญาศึกษานิเทศก์ --ค.บ. , ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
49นายพงษ์สวัสดิ์ กวนชัยภูมิศึกษานิเทศก์ --กศ.บ., กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
50นางมะลิวัลย์ พบลาภศึกษานิเทศก์ --กศ.บ., ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
51นายอานุภาพ อาบเงินนักจัดการงานทั่วไป --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
52นายธรรมนูญ บุญวิไลนักจัดการงานทั่วไป --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
53นางอรอุมา ผลพันธินนักจัดการงานทั่วไป --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
54นายอภิสิทธิ์ มีสตินักจัดการงานทั่วไป --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
55นางสาวยุพาพรรณ สาริราชนักจัดการงานทั่วไป --ปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
56นางเกษมณี สมสุขนักวิชาการเงินและบัญชี --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
57นายวินัย เจริญรอยนักทรัพยากรบุคคล --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
58นางสาววารุณี พรมหล่อนักทรัพยากรบุคคล --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
59นางรัชนี สายคำวงศ์นักวิชาการศึกษา --ค.บ./ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
60นางพนารัตน์ นนทวีนักวิชาการศึกษา --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
61นางจงลักษณ์ จรลีเจ้าพนักงานธุรการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
62นางพาทินธิดา ทิศาเวชเจ้าพนักงานธุรการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
63นางสาวขนิษฐา อังคุระษีเจ้าพนักงานธุรการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
64นายโอภาส กิตติสารกุลเจ้าพนักงานธุรการ --ปวส.การบัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
65นางญาณิศา แสงตาเจ้าพนักงานธุรการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
66นางสาวมยุรี จันทะเนตรเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี --ปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
67นางนิตยา วงศ์จันทร์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี --ศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
68นางสาวดาวใจ โคตวงศ์เจ้าพนักงานพัสดุ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
69นายอภิชัย สรรพวุธลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
70นางเพ็ญสุดา สอนอาจลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
71นายธงชัย แสงพฤกษ์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคล
72นายชาลีวัฒน์ แพงเหล่าลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
73นายสุรเดช ลาวรรณาลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
74นายอิทธิศักดิ์ ผาลาลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการ
75นายกิตติชัย แดนดีลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการ
76นายสุนันท์ ธนูเงินลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการ
77นางสาวปิยนุช พรประภาลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป บริหารการเงินและสินทรัพย์
78นายฉัตรชัย คล้ายคลึงลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคล
79นางมลิวรรณ บุญวิไลลูกจ้างชั่วคราว --วท.บ.(วิทยาศาสตร์บันฑิต)บริการงานทั่วไป นโยบายและแผนงานธุรการ0847172731
80นายรักษ์อิสระ แสงฉายลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ