ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายอภินันท์ บุญรอดผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารสพป.อบ.2
2นายวรรณศักดิ์ บุดดาแพนรองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. อำนวยการผ้อำนวยการโรงเรียน
3นายนุกูล จันดารักษ์รองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. อำนวยการผ้อำนวยการโรงเรียน
4นายขวัญเรือน แสบงบาลรองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารรอง ผอ.ปจ.รอง.ผอ.สพท.
5นายวีรวุฒิ ร่างกายดีรองผู้อำนวยการ สพท. --ศษ.บ. ,ศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนโยบายและแผน
6นายจุด ก่อแก้วรองผู้อำนวยการ สพท. --ค.บ. , ศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
7นายชัยรัตน์ ถนอมสุขรองผู้อำนวยการ สพท. --ศษ.บ., ค.ม.บริหารจัดการ สพท. อำนวยการศึกษาธิการอำเภอศึกษาธิการอำเภอ
8นายวิเชียร พิมพรัตนรองผู้อำนวยการ สพท. --ค.บ., น.บ.บริหารจัดการ สพท. บริหารงานบุคคล
9นายไตรรัตน์ โคสะสุรองผู้อำนวยการ สพท. ค.ม., ศษ.บ., น.บ.บริหารจัดการ สพท. นโยบายและแผนผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
10นายจรัญ หวานคำรองผู้อำนวยการ สพท. --ค.บ., ศษ.ม.การบริหารการศึกษาบริหารจัดการ สพท. ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มอำนวยการ
11นางสาวกรชนก สายตานักวิชาการเงินและบัญชี --บริหารจัดการ สพท. บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
12นางอุบลรัตน์ มั่นทน (โพธิสาร)นักจัดการงานทั่วไป --ค.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 6 วนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 7 ว
13นายวุฒิชัย ดาผานักวิชาการคอมพิวเตอร์ --บธ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเจ้าพนักงานพัสดุเจ้าพนักงานพัสดุ
14นางมานิดา บุตรโทนักวิชาการเงินและบัญชี --ค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
15นายสมพร เยาวเสริฐนักทรัพยากรบุคคล --ศศ.บ., ค.บ.,กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคล
16นางไพรินทร์ ประดิษฐไชยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ค.บ./ค.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มงานนโยบายและแผน
17นายอดุลย์ศักดิ์ สมบูรณ์นักวิชาการศึกษา --ค.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
18นางอุไร คำแพงนักวิชาการศึกษา --ค.ม.การบริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายใน
19นายกระสุน เหล่าอุ่นอองนิติกร --หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย บริหารงานบุคคล
20นายคำใบ แท่นคำศึกษานิเทศก์ --ค.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
21นายมนต์ศักดิ์ สืบเชื้อศึกษานิเทศก์ --กศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
22นายอนุชิต สายเสมานักจัดการงานทั่วไป --กศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 วเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 ว
23นายอภิสิทธิ์ เจริญรอยนักประชาสัมพันธ์ --ค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการนักประชาสัมพันธ์นักประชาสัมพันธ์
24นางนภาพร วิเศษชลธารนักทรัพยากรบุคคล --หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล
25นางสาวทิพย์สุคนธ์ วงษ์มณีนักทรัพยากรบุคคล --เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลเจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานธุรการ
26นางสาววรรณฤดี ดีสุดหานักทรัพยากรบุคคล --ศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลบุคลากรบุคลากร
27นางสาวจรัสศรี โพธิ์ย้อยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผน
28นางละออง คงมั่นนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ศศ.บ สารสนเทศสำนักงาน/ค.ม.การบริหารการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนกลุ่มงานติดตามประเมินผลและรายงาน
29นางสาวจารุณีย์ พรมสีใหม่นักวิชาการศึกษา --หน.กลุ่มงาน/งาน ตรวจสอบภายใน
30นางอาภาเพชร ภาระเวชนักวิชาการศึกษา --ค.บ.สังคมศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา
31นางพรพิมล ท้าวด่อนนักวิชาการศึกษา --ค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 วเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 ว
32นายศิริพงษ์ สุดตะนกนักวิชาการตรวจสอบภายใน --เศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาการเงินการธนาคารหน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีที
33นางศิริพร ไชยโอชะนักวิชาการตรวจสอบภายใน --บธ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีจนท.บริหารงานการเงินและบัญชีจนท.บริหารงานการเงินและบัญชี
34นางสาวปริชมณ กาลพัฒน์ศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
35นายณัฐศักดิ์ สำเภาศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
36นายภูริช เจริญรัตนพันพันธุ์ศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
37นายวิรัตน์ ท้าวด่อนศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
38นางสาวศิริพรรณ์ แก้วเนตรศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
39นายเวียงชัย แสงทองศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
40นายภูริภัทร เขียวขำศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
41นางสาวจินต์ณธิป แก้วชิณศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
42นางสมภักดิ์ สลักทองศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
43นายใบศรี สำเภาศึกษานิเทศก์ --ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
44นายพงษ์สวัสดิ์ กวนชัยภูมิศึกษานิเทศก์ --กศ.บ., กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
45นายสมศรี แก้วปัญญาศึกษานิเทศก์ --ค.บ. , ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
46นางมะลิวัลย์ พบลาภศึกษานิเทศก์ --กศ.บ., ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
47นายธรรมนูญ บุญวิไลนักจัดการงานทั่วไป --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
48นางอรอุมา ผลพันธินนักจัดการงานทั่วไป --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
49นายอานุภาพ อาบเงินนักจัดการงานทั่วไป --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
50นางสาวยุพาพรรณ สาริราชนักจัดการงานทั่วไป --ปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
51นางเกษมณี สมสุขนักวิชาการเงินและบัญชี --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
52นายวินัย เจริญรอยนักทรัพยากรบุคคล --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
53นางสาววารุณี พรมหล่อนักทรัพยากรบุคคล --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
54นางรัชนี สายคำวงศ์นักวิชาการศึกษา --ค.บ./ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
55นางจงลักษณ์ จรลีเจ้าพนักงานธุรการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
56นางสาวขนิษฐา อังคุระษีเจ้าพนักงานธุรการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
57นายโอภาส กิตติสารกุลเจ้าพนักงานธุรการ --ปวส.การบัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
58นางญาณิศา แสงตาเจ้าพนักงานธุรการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
59นางนิตยา วงศ์จันทร์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี --ศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
60นางสาวดาวใจ โคตวงศ์เจ้าพนักงานพัสดุ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
61นางเพ็ญสุดา สอนอาจลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
62นายอภิชัย สรรพวุธลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
63นายธงชัย แสงพฤกษ์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคล
64นายชาลีวัฒน์ แพงเหล่าลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
65นายสุรเดช ลาวรรณาลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
66นายกิตติชัย แดนดีลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการ
67นายสุนันท์ ธนูเงินลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการ
68นางมลิวรรณ บุญวิไลลูกจ้างชั่วคราว --วท.บ.(วิทยาศาสตร์บันฑิต)บริการงานทั่วไป นโยบายและแผนงานธุรการ0847172731