ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายโกวิท เพลินจิตต์ผู้อำนวยการ สพท. --ศษ.บ., ศษ.ม., ศษ.ด.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 1045-242320
2นายเฉลียว มนัสรองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารฝ่ายผู้บริหาร045-242320
3นายจิตติ เสือสารองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
4นายชาตรี ปุระมงคลรองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารฝ่ายผู้บริหาร045-242320
5นายเธียนไท คำล้วนรองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารฝ่ายผู้บริหาร045-242320
6นายสาญัณห์ รัตนโสภารองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารฝ่ายผู้บริหาร
7นายเข็มพรชัย ทองน้อยรองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารฝ่ายผู้บริหาร
8นายวิเศษ ปากหวานรองผู้อำนวยการ สพท. --ศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารฝ่ายผู้บริหาร045-242320
9นายอนุชา กัลยานักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษค.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์ฝ่ายบริหาร045-242320
10นางสาวประคองขวัญ สัมพะวงศ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษกศ.ม. ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนฝ่ายบริหาร045-242320
11นายไพฑูรย์ ตระการไทย นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศษ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาฝ่ายบริหาร045-242320
12นายพิจิตร ทาทอง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม. หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์045-242320
13นางสาวนันทนา บัพพคุตนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบธ.บ.หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ตรวจสอบภายในฝ่ายบริหาร045-242320
14นางสุภาวดี วิริยะพันธ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ. หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานบุคลากร045-242320
15นายประวิทย์ ทองทิพย์นิติกร ชำนาญการพิเศษ หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลนิติกร045-242320
16นางลำพูน พลกุลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนนักวิเคราะห์นโยบายและแผน045-242320
17นางเนตรหทัย ณรงค์แสง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.บ. , บธ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนวิเคราะห์งบประมาณ045-242320
18นางสาวอมรา ทิณพัฒน์เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนนโยบายและแผน045-242320
19นางอุณารัตน์ ลาผ่านนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.บ.หน.ศูนย์/เครือข่าย เทคโนโลยีสารสนเทศฯ(ถ้ามี)เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน045-242320
20นางธัญมาศ โคตรพัฒน์ไม่กำหนด ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการนักจัดการงานทั่วไป045-242320
21นางสุนันทิกา เกียรติปริยัติ ไม่กำหนด ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานอาคารสถานที่045-242320
22นางดนุภัุค เชาว์ศรีกุลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์045-242320
23นางฉวีวรรณ วะรงค์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ. วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์045-242320
24นายจิรวัฒน์ สว่างวงศ์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ. วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์045-242320
25นางจินตนา ดอกพุฒศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์045-242320
26นางนิตยา สิงห์พันธ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ. วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
27นายปรีชา ทาศิริศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์045-242320
28นางชาลินี ศิลปศาสตร์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์045-242320
29นายปัญญา ตรีเลิศพจน์สกุลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์045-242320
30นายสุเมธ มัดธนูศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์045-242320
31นางชุติปภา วรเดชนันทสกุลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษบธ.บ. วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0
32นางศรีเศวต จอมหงษ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม. วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์045-242320
33นางสาววัชรากร ตระการไทยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์045-242320
34นายรวินันท์ หมื่นสุขศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ. , ศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์045-242320
35นางธนพร คำนวนศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์045-242320
36นางสาววราพร ดาราศาสตร์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์045-242320
37นางวิไลลักษณ์ จรูญโรจน์วิทย์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์045-242320
38นายคุณาฐิปฏ์ ยุทไธสงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์045-242320
39นางอุษณีย์ กรมเมืองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์045-242320
40นายอดุลย์ศักดิ์ ศรีวิชัยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์045-242320
41นางนันทนา พายตะคุนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการนักจัดการงานทั่วไป045-242320
42นางปวารณา ร้อยพิลานักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการค.บ./ศศ.บ. วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการนักจัดการงานทั่วไป045-242320
43นางธนิษฐา กันยาวุธนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษค.บ. วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการประชาสัมพันธ์045-242320
44นางวาสนา มุสิกสารนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานปวช.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนธุรการ045-242320
45นางสุภาวดี วิลัยนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ./ศษ.บ. วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี045-242320
46นางสาวจันทร์ฉาย สืบวงศ์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์งานเงินและบัญชี045-242320
47นางรัตนา แก้วเนตรนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี045-242320
48นางกฤษณา กฤตาคมนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์นักวิชาการเงิน045-242320
49นายสุคนธ์ ตั้งคโณบลนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์นักวิชาการพัสดุ045-242320
50นางสาวพจนพร แก้วเนตรนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานทะเบียนประวัติ อิเล็กทรอนิกส์045-242320
51นางเพชรมณี บุญดาวนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคคล045-242320
52นางทัศนย์วรรณ จันทศิลป์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคคล045-242320
53นางวิจิตรา สุขสายนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงาพัฒนาทรัพยากรบุคคล045-242320
54นางชัชฌารณัญฏ์ โสมกำสดนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคคล045-242320
55นางสมจินตนา แสงภักดี นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบุคลากร045-242320
56นางทิยานันท์ พละไกร นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ. วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบุคคล045-242320
57นางสาวนวลฉวี สุตันตั้งใจนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวท.บ.สาธารณสุขวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานอัตรากำลัง086-8680712
58นางสุธานี วิสุงเรนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ. วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบุคลากร045-242320
59นางธันยาภัทธ์ พัชรปุณยสิทธินักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ. วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการ045-242320
60นางสิทธิพร ไขแสงนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษา045-242320
61นางประนมยงค์ วิจิตรนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวท.บ. วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการ045-242320
62นางสาวเพ็ญประภา บรรเทานักวิชาการศึกษา ชำนาญการรป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการ045-242320
63นางลาวัลย์ฉวี ศรีงามนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษา045-242320
64นางสาริกา ชายผานักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษา045-242320
65นางลัดดาวัลย์ บุญรังษีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนนักวิชาการ045-242320
66นางอนงค์ลักษณ์ เกษมทางนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนนักวิชาการ045-242320
67นางพิสมัย สุขรักษานักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนนักวิชาการ045-242320
68นางอรุณี เกตุฉันท์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษค.บ./ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในงานตรวจสอบภายใน045-242320
69นางพรทิพย์ ภิญโญนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในงานตรวจสอบภายใน045-242320
70นางทิพย์วรรณ สมสอนไม่กำหนด --ค.บ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการบริการงานเอกสาร045-242320
71นางสาวจิราพร พุทธเลิศไม่กำหนด --ศษ.บ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการบริการงานเอกสาร045-242320
72นางทัศนีย์ นามสละไม่กำหนด ปฏิบัติงานบริการ/งานเอกสาร บริหารการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ045-242320
73นางสาววนิดา อัมพันธ์เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบริการ/งานเอกสาร อำนวยการธุรการ045-242320
74นางปาณิสรา สิงห์ทองเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานค.บ.บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลงานธุรการ045-242320
75นางรัชสุดา บัวศรีเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานศศ.บ. นิเทศศาสตร์บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลธุรการ045-242320
76นางเกตุสุดา ศรีเมืองเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลงานธุรการ045-242320
77นางพรเพ็ญ ผ่องแผ้วเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานปวช.บริการ/งานเอกสาร นโยบายและแผนงานธุรการ045-242320
78นางปริยา งามโรจน์เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการจัดการศึกษางานธุรการ045-242320
79นางประพรศรี ศิลาโชติเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานค.บ.บริการ/งานเอกสาร บริหารการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี045-242320
80นางสุมณฑา วงศ์มั่นเจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงานศศ.บ.บริการ/งานเอกสาร บริหารการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ045-242320
81นายประจักษ์ แสงสาไม่กำหนด --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์
82นายวุฒิพงษ์ ภาษิต ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์
83นายกมลไชย มาสุข ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์
84นายนายพงษ์สถิตย์ บุญรอดดิษฐ์ ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์
85นายชาลี กุลเกษ ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์
86นายสุพจน์ กอดแก้ว ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์
87นายธวัชชัย โสภามี ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์
88นายวิมล บุญทวี นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรง
89นายดำรง ทองงอก บริการงานทั่วไป อำนวยการยาม
90นายธรรมนูญ ลาผ่าน บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการพนักงานอัดสำเนา