ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายโกวิท เพลินจิตต์ผู้อำนวยการ สพท. --ศษ.บ., ศษ.ม., ศษ.ด.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 1045-242320
2นายเธียนไท คำล้วนรองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารฝ่ายผู้บริหาร045-242320
3นายสาญัณห์ รัตนโสภารองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารฝ่ายผู้บริหาร
4นายเข็มพรชัย ทองน้อยรองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารฝ่ายผู้บริหาร
5นายวิเศษ ปากหวานรองผู้อำนวยการ สพท. --ศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารฝ่ายผู้บริหาร045-242320
6นายอนุชา กัลยานักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษค.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ฝ่ายบริหาร045-242320
7นางสาวประคองขวัญ สัมพะวงศ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษกศ.ม. ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนฝ่ายบริหาร045-242320
8นายไพฑูรย์ ตระการไทย นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศษ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาฝ่ายบริหาร045-242320
9นายพิจิตร ทาทอง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม. หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์045-242320
10นางสาวนันทนา บัพพคุตนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบธ.บ.หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีฝ่ายบริหาร045-242320
11นางสุภาวดี วิริยะพันธ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ. หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานบุคลากร045-242320
12นายประวิทย์ ทองทิพย์นิติกร ชำนาญการพิเศษ หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลนิติกร045-242320
13นางเนตรหทัย ณรงค์แสง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.บ. , บธ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนวิเคราะห์งบประมาณ045-242320
14นางสาวอมรา ทิณพัฒน์เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนนโยบายและแผน045-242320
15นางอุณารัตน์ ลาผ่านนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.บ.หน.ศูนย์/เครือข่าย พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน045-242320
16นางสุนันทิกา เกียรติปริยัติ ไม่กำหนด ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานอาคารสถานที่045-242320
17นางธัญมาศ โคตรพัฒน์ไม่กำหนด ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการนักจัดการงานทั่วไป045-242320
18นายรวินันท์ หมื่นสุขศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ. , ศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์045-242320
19นางนิตยา สิงห์พันธ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ. วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
20นางศรีเศวต จอมหงษ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม. วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์045-242320
21นางชุติปภา วรเดชนันทสกุลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษบธ.บ. วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0
22นายจิรวัฒน์ สว่างวงศ์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ. วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์045-242320
23นางธนพร คำนวนศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์045-242320
24นางนันท์นภัส ปภินวัชรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯภาษาอ้งกฤษ
25นางฉวีวรรณ วะรงค์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ. วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์045-242320
26นายอดุลย์ศักดิ์ ศรีวิชัยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์045-242320
27นายปรีชา ทาศิริศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์045-242320
28นางชาลินี ศิลปศาสตร์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์045-242320
29นายปัญญา ตรีเลิศพจน์สกุลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์045-242320
30นายสุเมธ มัดธนูศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์045-242320
31นางวิไลลักษณ์ จรูญโรจน์วิทย์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์045-242320
32นายคุณาฐิปฏ์ ยุทไธสงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์045-242320
33นางจินตนา ดอกพุฒศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์045-242320
34นางสาววราพร ดาราศาสตร์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์045-242320
35นางสาววัชรากร ตระการไทยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์045-242320
36นางนันทนา พายตะคุนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการนักจัดการงานทั่วไป045-242320
37นางปวารณา ร้อยพิลานักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการค.บ./ศศ.บ. วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการนักจัดการงานทั่วไป045-242320
38นางธนิษฐา กันยาวุธนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษค.บ. วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการประชาสัมพันธ์045-242320
39นางสาวจันทร์ฉาย สืบวงศ์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานเงินและบัญชี045-242320
40นางสุภาวดี วิลัยนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ./ศษ.บ. วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี045-242320
41นางรัตนา แก้วเนตรนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี045-242320
42นางกฤษณา กฤตาคมนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์นักวิชาการเงิน045-242320
43นายสุคนธ์ ตั้งคโณบลนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์นักวิชาการพัสดุ045-242320
44นางทิยานันท์ พละไกร นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ. วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบุคคล045-242320
45นางสาวนวลฉวี สุตันตั้งใจนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวท.บ.สาธารณสุขวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานอัตรากำลัง086-8680712
46นางเพชรมณี บุญดาวนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคคล045-242320
47นางทัศนย์วรรณ จันทศิลป์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคคล045-242320
48นางสาวพจนพร แก้วเนตรนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานทะเบียนประวัติ อิเล็กทรอนิกส์045-242320
49นางวิจิตรา สุขสายนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงาพัฒนาทรัพยากรบุคคล045-242320
50นางสุธานี วิสุงเรนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ. วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบุคลากร045-242320
51นางธันยาภัทธ์ พัชรปุณยสิทธินักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ. วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการ045-242320
52นางสาริกา ชายผานักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษา045-242320
53นางสิทธิพร ไขแสงนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษา045-242320
54นางลาวัลย์ฉวี ศรีงามนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษา045-242320
55นางประนมยงค์ วิจิตรนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวท.บ. วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการ045-242320
56นางสาวเพ็ญประภา บรรเทานักวิชาการศึกษา ชำนาญการรป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการ045-242320
57นางอนงค์ลักษณ์ เกษมทางนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในนักวิชาการ045-242320
58นางพิสมัย สุขรักษานักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในนักวิชาการ045-242320
59นางอรุณี เกตุฉันท์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษค.บ./ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีงานตรวจสอบภายใน045-242320
60นางพรทิพย์ ภิญโญนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีงานตรวจสอบภายใน045-242320
61นางวาสนา มุสิกสารเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานปวช.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนธุรการ045-242320
62นางทิพย์วรรณ สมสอนไม่กำหนด --ค.บ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการบริการงานเอกสาร045-242320
63นางสาวจิราพร พุทธเลิศไม่กำหนด --ศษ.บ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการบริการงานเอกสาร045-242320
64นางทัศนีย์ นามสละไม่กำหนด ปฏิบัติงานบริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ045-242320
65นางสาววนิดา อัมพันธ์เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบริการ/งานเอกสาร อำนวยการธุรการ045-242320
66นางปาณิสรา สิงห์ทองเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานค.บ.บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลงานธุรการ045-242320
67นางรัชสุดา บัวศรีเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานศศ.บ. นิเทศศาสตร์บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลธุรการ045-242320
68นางพรเพ็ญ ผ่องแผ้วเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานปวช.บริการ/งานเอกสาร นโยบายและแผนงานธุรการ045-242320
69นางปริยา งามโรจน์เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการจัดการศึกษางานธุรการ045-242320
70นางประพรศรี ศิลาโชติเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานค.บ.บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี045-242320
71นางสุมณฑา วงศ์มั่นเจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงานศศ.บ.บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ045-242320
72นายประจักษ์ แสงสาไม่กำหนด --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์
73นายสุพจน์ กอดแก้ว ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์
74นายกมลไชย มาสุข ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์
75นายนายพงษ์สถิตย์ บุญรอดดิษฐ์ ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์
76นายชาลี กุลเกษ ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์
77นายวุฒิพงษ์ ภาษิต ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์
78นายวิมล บุญทวี นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรง
79นายดำรง ทองงอก บริการงานทั่วไป อำนวยการยาม
80นายธรรมนูญ ลาผ่าน บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการพนักงานอัดสำเนา