ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.มัธยมศึกษา เขต 28
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายภัทธศาสน์ มาสกุลรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 280868738762
2นางรัตติกร ทองเนตรรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร0868708979
3นางสาวญาณินเชษฐ์ วรรณาผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์0864550686
4นางยุพิน กองรักษาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0812650696
5นางพนิตตา งามแสงนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการ0813897787
6นายจรัญ น้อยพรหมนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคล0819074112
7นางสุหัส ชำนิกุลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผน0862488566
8นายสุพิชญ์ ลาลุนนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0818789614/ 0864681310
9นางอรทัย คำนึงนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษศิลปศาสตรบัณฑิตผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายใน0810731322
10นางสาวกัญญาภัค มูลศรีแก้วศึกษานิเทศก์ ชำนาญการการศึกษามหาบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0817257946
11นายยงยุทธ เมธาวีวินิจศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0897167082
12นางวิมลวรรณ เปี่ยมจาดศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศึกษาศาสตรบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
13นางพรเพ็ญ ดอกไม้ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
14นายสิทธิพงษ์ สุพรมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศึกษามหาบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
15นางวิมลพรรณ กลางมณีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษการศึกษามหาบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
16นางสาวสุนทราภรณ์ ธรรมวิเศษศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษครุศาสตรมหาบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
17นางสาววันดี สายจันทร์นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการครุศาสตรบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
18นายพีรพล พันธเสนนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการการศึกษามหาบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ,ระบบการดูแลชช่วยเหลือเด็กนักเรียน0831012781
19นางสาวดวงดาว จำปาสานักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศฯ(ถ้ามี)
20นางรุ่งอรุณ ไชยวงศ์คตนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
21นางนริศรา พันธ์ภักดีนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
22นายภาณุพงศ์ สุคะตะนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการบริหารธุรกิจบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
23นางบังอร สาระมูนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการบริหารธุรกิจบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
24นางสาวสุภาวดี ติงสะนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
25นางสาวสุภารัฐ บุญสร้อยนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการศิลปศาสตรบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
26นางสาวศศิกานต์ ผันจะโป๊ะนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการรัฐศาสตรมหาบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
27นางสาววันทกานต์ สมานนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการครุศาสตรบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
28นางละเอียด สอนอาจนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษครุศาสตรบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
29นางสาวไพลินรัตน์ ทองสุนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
30นางกัญญาณัฐ พรแก้วนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการครุศาสตรมหาบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
31นายเกรียงไกร โล่ห์ทวนชัยนิติกร ชำนาญการพิเศษนิติศาสตร์บัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
32นายอิทธิพล อ่างมณีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวิทยาศาสตรบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
33นางนิตยา แฝงเพชรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศิลปศาสตรบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
34นายปองพล ธวัลหทัยกุลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศิลปศาสตรมหาบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
35นางสาวอัญญารมย์ สีหะวงษ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศิลปศาสตรมหาบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
36นางสาววิมลทิพย์ กมลวัฒนานนท์นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
37นางสาวเพ็ญนภา ยางนอกนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
38นายวิทยา มโนรัตน์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
39นางสาวกานดาญา ทวีชัยเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบริหารธุรกิจบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
40นางสาวศิริรัตน์ สำโรงเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0942639669
41นางสาวกมนณัทธ์ ชิณวงษ์เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
42นางสาวกชพรรณ อุ่นธวงษ์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบริหารธุรกิจบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
43นางสาวมัณฑนา วิชัยเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0637744489
44นางสาวธานีรัตน์ ไกรรักษ์พนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
45นางสาวประนิดา ผมภักดิ์พนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
46นางสาวรัศมี อินตาพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
47นางสาวเบญจวรรณ บุตรแผงชัยพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
48นางสำเนียง สานะพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์0981080800
49นางวลัยลักษณ์ โทถมพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์0850152508
50นางสาววรรณภา พงษ์ธนูพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์0801666532
51นายชุมพล ทวีชัยพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
52นางนุชนภา สุขใจพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
53นางสาวพวงพเยาว์ รุ่งแสงพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
54นายชาญยุทธ์ ตุระเพ็ญพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
55นางหอมไกล นาจำปาพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
56นายคฑาวุธ วิลาพันธ์พนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
57นายก้องหล้า พรมดวงดีพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศฯ(ถ้ามี)0985686617
58นายวัลลภ สุราวุธพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศฯ(ถ้ามี)0877640652
59นางพิณผกา ทิพย์คุณลูกจ้างประจำ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
60นางสาวธัญภา อมรพิมลธรรมลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ0935081661
61นางสาวเจนจิรา สีโวหะลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
62นายทศพัทธ์ พยัคฆพลลูกจ้างประจำ --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการ
63นายอภิชาต ทองสุขลูกจ้างชั่วคราว --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
64นายอัครพัชร์ นันทพันธ์ลูกจ้างชั่วคราว --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
65นายสุทธิพงศ์ เข็มมะณีเกิดกุลลูกจ้างชั่วคราว --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
66นางทองเสี่ยน สุทธโสลูกจ้างประจำ --บริการงานทั่วไป อำนวยการ
67นายชัยรัตน์ เพิ่มบุญลูกจ้างประจำ --บริการงานทั่วไป อำนวยการ