ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายธีรวุฒิ พุทธการีผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 40899209540
2นายสุวิชา วิชาชัยรองผู้อำนวยการ สพท. --ค.บ.บริหารจัดการ สพท. ส่งเสริมการจัดการศึกษาผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอเบญจลักษ์
3นายธีรวัฒน์ คำศรีรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4098626849
4นายพิจิตร ทานะรองผู้อำนวยการ สพท. บริหารจัดการ สพท. อำนวยการผุ้อำนวยการโรงเรียน
5นายธนันต์พงษ์ พร้อมพรมรองผู้อำนวยการ สพท. ศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. บริหารการเงินและสินทรัพย์หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอบึงบูรพ์เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6นางปรียนันท์ พงศ์ปภาวรินทร์ไม่กำหนด ชำนาญการพิเศษศษ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนนักวิเคราะห์นฌยบายและแผน0821367392
7นางสาวมยุรี สารีบุตรศึกษานิเทศก์ เชียวชาญกศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
8นายศิริเกษ หมายสุขนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
9นายสมยศ แก้วสว่างนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
10นายสนิท เชื้อสอนนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษอุตสาหกรรมศิลป์ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
11นางสาวประพิณ จินตวรรณศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษครุศาสตร์มหาบัณฑิตหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
12นางสาวนุชนาฎ ดวงมาลานักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศษ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการงานเลขานุการ
13นายพลกฤต บุตรอุดมนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการงานประชาสัมพันธ์
14นางตันหยง กิ่งบรรเทานักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ตรวจสอบภายในเจ้าหน้าที่พัสดุเจ้าพนักงานพัสดุ
15นางสาวอัญญารัตน์ มุ่งกลางนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ตรวจสอบภายในเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี0818795708
16นายสุวคนธ์ เรืองมณีวงษ์นักวิชาการเงินและบัญชี เชี่ยวชาญพิเศษบริหารการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์จนท.บริหารงานการเงินและบัญชีจนท.บริหารงานการเงินและบัญชี
17นายนิรัตน์ สายแก้วนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล
18นางนันทนา พานเงินนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการการจัดการทั่วไปหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลทะเบียนประวัติ กพ.7
19นางนุทจะดี พันลำจันทร์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล
20นายอุทิศ รัตนานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล
21นางรุ่งอรุณ บุญไวนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ0879577862
22นางพิชชานันท์ ครุธแก้วนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนเจ้าพนักงานธุรการ
23นางชลลัดดา เปี่ยมอักโขนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษบ.ธบ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนกลุ่มงานติดตามและประเมินผล
24นางธัญรดา บุญโตนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา
25นางรุ่งนภา บุญคำนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา
26นางกรวิภา สมงามนักวิชาการตรวจสอบภายใน หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผน
27นาง ฉวีวรรณ เหลาคมเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติการรัฐประสาสนศาตร์หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนเจ้าพนักงานธุรการ
28นางปารดา วิชัยกุลเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญการการจัดการทั่วไปหน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ
29นายแสวง วงษ์ใหญ่เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญการปวช.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าพนักงานธุรการ
30นางสาวจิรวรรธ บุญปกเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญการศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนเจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ
31นายประเสริฐ ตั้งเสริมสิทธิ์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญการพิเศษพลศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา
32นายวิลาศ วรรณแสงครู/ครูผู้ช่วย ชำนาญการศษ.บ,น.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลนิติกร
33นางดนิตา วงษาสนธิ์ครู/ครูผู้ช่วย ชำนาญการปวช.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานแผนและงบประมาณ
34นายธนบูลย์ รุญเจริญ กศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์บุคลากร 7 ว.บุคลากร 7 ว.
35นางพิมพ์นิภา ศรีสุแลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้0934812828
36นางมาริสา พละสูรย์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษการศึกษาบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
37นางสาววิเรืองไร วงศ์วรรณาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์
38นางสาวศุภวรรณ วงษ์ใหญ่นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
39นางศุภานัน เส้นครามนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ชำนาญการ0884664514
40นายศรีปราชญ์ วงศ์แก้วนักวิชาการเงินและบัญชี --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหาร
41นายธีรสิทธิ์ สมปานนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนักวิชาการศึกษา
42นายจักรพงษ์ คำเพราะนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการเศรษฐศาสตร์บัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนิติกร
43นายสมเกียรติ ไกรยานักวิชาการศึกษา วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
44นายสาน แก้วกัณหานักวิชาการศึกษา กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
45นายมานิต สิทธิศรนักวิชาการศึกษา การวัดผลการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
46นางพัชรี สุทธิประภานักวิชาการตรวจสอบภายใน วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
47นางมนฐิน จิรังดาเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติการบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการกลุ่มนิเทศติดตามฯ
48นางสาวปภัสวรรณ ทองไสว บริการ/งานเอกสาร ลูกจ้างชั่วคราว
49นายวรายุทธ วรรณทอง ม.6นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรงนักการภารโรง
50นายศักดิ์นรินทร์ เกษหงษ์ ม.3นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรงนักการภารโรง
51นายสอน จันทร์ดวง บริการงานทั่วไป อำนวยการ
52นางสาวสุภาพร พรรณาภพ บริการ/ดูแลอาคาร บริหารการเงินและสินทรัพย์ลูกจ้างประจำ
53นางสาวนารี อินธิเดช บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการแม่บ้าน