ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายธีรวุฒิ พุทธการีผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 40899209540
2นายธีรวัฒน์ คำศรีรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4098626849
3นายสุวิชา วิชาชัยรองผู้อำนวยการ สพท. --ค.บ.บริหารจัดการ สพท. ส่งเสริมการจัดการศึกษาผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอเบญจลักษ์0960032715
4นายธนันต์พงษ์ พร้อมพรมรองผู้อำนวยการ สพท. ศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. บริหารงานการเงินและสินทรัพย์หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอบึงบูรพ์เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5นางสาวกัญชพร เครือคำศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวท.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษาบริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
6นางสาวกัญชพร เครือคำศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวท.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษาบริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
7นางวิชุดาภรณ์ อนุรักษ์นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการศศบ.บริหารจัดการ สพท. อำนวยการอำนวยการ
8นางสาวมยุรี สารีบุตรศึกษานิเทศก์ เชียวชาญกศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
9นายศิริเกษ หมายสุขนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
10นายสมยศ แก้วสว่างนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
11นายสนิท เชื้อสอนนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษอุตสาหกรรมศิลป์ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
12นายนรินทร์ บุญเย็นศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
13นายสหราช บุญไทยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0801500683
14นายนรินทร์ บุญเย็นศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
15นางสาวประพิณ จินตวรรณศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษครุศาสตร์มหาบัณฑิตหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
16นางสาวธนิทอร อลิสานักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา
17นางสาวธนิทอร อธิลานักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษากิจการพิเศษ0619626151
18นางสาวนุชนาฎ ดวงมาลานักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศษ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการงานเลขานุการ
19นายพลกฤต บุตรอุดมนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการงานประชาสัมพันธ์
20นางสาวอัญญารัตน์ มุ่งกลางนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี0818795708
21นางตันหยง กิ่งบรรเทานักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีเจ้าหน้าที่พัสดุเจ้าพนักงานพัสดุ
22นายสุวคนธ์ เรืองมณีวงษ์นักวิชาการเงินและบัญชี เชี่ยวชาญพิเศษบริหารการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์จนท.บริหารงานการเงินและบัญชีจนท.บริหารงานการเงินและบัญชี
23นางนุทจะดี พันลำจันทร์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล
24นางนันทนา พานเงินนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการการจัดการทั่วไปหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลทะเบียนประวัติ กพ.7
25นายนิรัตน์ สายแก้วนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล
26นายอุทิศ รัตนานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล
27นางรุ่งอรุณ บุญไวนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ0879577862
28นางพิชชานันท์ ครุธแก้วนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนเจ้าพนักงานธุรการ
29นางชลลัดดา เปี่ยมอักโขนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษบ.ธบ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนกลุ่มงานติดตามและประเมินผล
30นางธัญรดา บุญโตนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา
31นางรุ่งนภา งามสง่านักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา
32นางพัณธิมาภรณ์ ดวงมณีเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติการรัฐประสาสนศาตร์หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนเจ้าพนักงานธุรการ
33นางพรญ์มณี วิชัยกุลเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญการการจัดการทั่วไปหน.กลุ่มงาน/งาน ตรวจสอบภายในเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ
34นายแสวง วงษ์ใหญ่เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญการปวช.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าพนักงานธุรการ
35นางสาวจิรวรรธ บุญปกเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญการศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ตรวจสอบภายในเจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ
36นายประเสริฐ ตั้งเสริมสิทธิ์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญการพิเศษพลศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา
37นางดนิตา วงษาสนธิ์ครู/ครูผู้ช่วย ชำนาญการปวช.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานแผนและงบประมาณ
38นายธนบูลย์ รุญเจริญ กศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บุคลากร 7 ว.บุคลากร 7 ว.
39นายภควัฒน์ พิมพ์วงษ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.การบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหารวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา
40นางราตรี แทนคำศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.คณิตศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา0902378244
41นายมานนท์ ศรีกระจ่างศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.การสอนภาษาอังกฤษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
42นางพิมพ์นิภา ศรีสุแลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้0934812828
43นายวินัย พิมาทัยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานประกันฯ0856354538
44นางมาริสา พละสูรย์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษการศึกษาบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
45นางสาวชยานี ธีระภูวนัตถ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการค.บ.นาฎศิลป์วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา0966154124
46นางสาววิเรืองไร วงศ์วรรณาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์
47นางสาวศุภวรรณ วงษ์ใหญ่นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
48นางศุภานัน เส้นครามนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ชำนาญการ0884664514
49นายศรีปราชญ์ วงศ์แก้วนักวิชาการเงินและบัญชี --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหาร
50นายจักรพงษ์ คำเพราะนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการเศรษฐศาสตร์บัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนิติกร
51นางชาลินี เชื้อทองนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวทบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา0847138020
52นายสาน แก้วกัณหานักวิชาการศึกษา กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
53นายมานิต สิทธิศรนักวิชาการศึกษา การวัดผลการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
54นางพัชรี สุทธิประภานักวิชาการตรวจสอบภายใน วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
55นางมนฐิน จิรังดาเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติการบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการกลุ่มนิเทศติดตามฯ
56ว่าที่ร้อยตรีอมร ศรีอนันต์พนักงานราชการ ปฏิบัติงานวทบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเอกสาร/คอมพิวเตอร์0897201592
57นางสาวปภัสวรรณ ทองไสว บริการ/งานเอกสาร ลูกจ้างชั่วคราว
58นายวรายุทธ วรรณทอง ม.6นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรงนักการภารโรง
59นายศักดิ์นรินทร์ เกษหงษ์ ม.3นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรงนักการภารโรง
60นางสาวสุภาพร พรรณาภพ บริการ/ดูแลอาคาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ลูกจ้างประจำ