ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นางเยาวลักษณ์ คงพูลผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม.บรรณารักษ์ศาสตร์บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา0818795902
2ว่าที่ร.ต.สำรวย นกงามรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม.บริหารการศึกษาบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนโยบายและแผนและกลุ่มอำนวยการ0812647323
3ว่าที่ร.ท.บุญเลิศ เขียนวงศ์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม.บริหารการศึกษาบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์0897705457
4นายพิจิตร ทานะรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม.บริหารการศึกษาบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
5นายประจักษ์ ทองเลิศศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.การประถมศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0885133552
6นายเอกพล มั่นอยู่นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษค.บ.การประถมศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการงานอำนวยการ อาคารสถานที่0834679154
7นางพจนา นรมาศนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคล0817905101
8นางพิสมัย คันศรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศษ.ม.การบริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนนโยบายและแผน0811406529
9นายสมบัติ อินทร์วันนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศษ.ม.การบริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา0894244431
10นายสมพงษ์ คำเสียงนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษกศ.บ. สังคมศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในงานตรวจสอบภายใน0930928543
11นางสาวกาญจนี พุฒิประภาสนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศษ.ม.การบริหารการศึกษาหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย บริหารงานบุคคลงานพัฒนาบุคลากร0934813838
12นายเพิ่มศักดิ์ เสนครามนิติกร ชำนาญการพิเศษศษ.บ.บริหารการศึกษาหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย บริหารงานบุคคลงานวินัยและนิติการ0878787261
13นายพุทธ มงคลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.หลักสูตรและการสอนหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานประกันฯ0621953171
14นางเวชะณิการ์ อินตะนัยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.หลักสูตรและการสอนหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานก.ต.ป.น.0883782831
15นางปราใส สุทธิกรณ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.วิจัยและประเมินผลการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานหลักสุตรฯ
16นายธนกฤต เดชนาเกร็ดศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวท.ม.ชีววิทยาหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานสื่อฯ0807307420
17นางปราณี สมบัติวงศ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.บริหารการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานสื่อฯ0807280819
18นางอัจฉฎาพร เคราะห์ดีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.การวัดผลการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานหลักสุตรฯ0819664059
19นายสมนึก ศรีดาพันธ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.หลักสูตรและการสอนประถมหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศฯ0899495726
20นางรุ่งรพี สมทองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.หลักสูตรและการสอนหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานประกันฯ0828713403
21นางสาวเกษศิรินทร์ แพงวิเศษศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.วิจัยและประเมินผลการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดผลฯ0819765843
22นายกอบชัย สายทองนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ.การจัดการทั่วไปหน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการงานอำนวยการ0973423049
23นายเกรียงไกร เหล่าศักดิ์ศรีนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการบธ.บ.การบัญชีหน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการงานคำรับรองฯ KRS0922560022
24นางอภิรนันท์ พลศักดิ์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศษ.ม.การบริหารการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการการประชุมผู้บริหารฯ0879575253
25นายสายัน สุขเฉยนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ.ประถมศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการงานประชาสัมพันธ์0817601146
26นางเพ็ญศรี คำวงค์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศษ.ม.การบริหารการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์งานการเงินฯ0996252296
27นางสาวทิพย์วรรณ เงานอนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบช.ม.บัญชีหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์งานการเงินฯ0833676745
28นางสาวศุภากร ปราบเสียงนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศษ.ม.การบริหารการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์งานการเงินฯ0818777809
29นางสาวจิราภรณ์ วีระจินตวงศ์นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการบธ.บ.การบัญชีหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ0892825580
30นางสาวเยาวลักษณ์ ประวาฬนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษบธ.ม.บริหารธุรกิจหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ0821569931
31นางพัชราภรณ์ ทาสระคูนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศษ.ม.การบริหารการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน ฝ่ายผู้บริหารงานพัฒนาบุคลากร0868954995
32นางสมปอง สีดำนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.บริหารงานทั่วไปหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ0614109951
33นางบรรจง ทาวุฒินักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการร.ม.รัฐศาสตร์หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง0818774934
34นางสาวมณีรัตน์ โสภิณนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศษ.ม.การบริหารการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานเลขานุการ กศจ.และอกศจ.ศรีสะเกษ0874390258
35นางกัญญนัท นันทสิงห์นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการศศ.บ.รัฐศาสตร์หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง0929069966
36นางสาวชมชนก จำปากุลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศษ.ม.การบริหารการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง0933273929
37นางสาวนิตติญา เตชะนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการบธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง0811852939
38นางสาวสุรีรัตน์ ผ่องราษีนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการศษ.ม.การบริหารการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง0810743370
39นางวรรณพร อาวะรุณนิติกร ชำนาญการน.บ.นิติศาสตร์บัณฑิตหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานวินัยและนิติการ0935435656
40นางสาวนุชษราวรรณ คณานิตย์ธนกิจนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการกศ.ม.เทคโนโลยีทางการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานข้อมูลารสนเทศ0910199697
41นางสาวอุไร บุญแปลงนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศษ.ม.การบริหารการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน0933214637
42นายศุภชัย สุดานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานประสานคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัด(กศจ.)0899474994
43นางสาวสุพรรณิการ์ ทาอินทร์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศษ.ม.การบริหารการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน0908235245
44นางสาวอุษา พรมมานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศษ.ม.การบริหารการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ0817911362
45นางนันทนา หมื่นจิตรนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศษ.ม.การบริหารการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมกิจการพิเศษ0882318831
46นางสาววรญา ศรชัยญาตินักวิชาการศึกษา ชำนาญการบธ.ม.การบริหารทั่วไปหน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมกิจการนักเรียน0826034114
47นางสังวร ทวีศรีนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการค.บ.ประถมศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา0807305371
48นางดวงพร ศรกล้านักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศษ.ม.การบริหารการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา0896274646
49นายณัฐพงศ์สนั่น วรธรรมปัญญานักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการรป.ม.รัฐประศาสนศาสตร์หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมกิจการพิเศษ0812666025
50นางสาวสมิตร เหิมหาญนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.บริหารการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนงานเอกชน0837278389
51นางสาวนงนภัส สวนหมากนักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการศศ.บ.การบัญชีหน.กลุ่มงาน/งาน ตรวจสอบภายในงานธุรการและสารสนเทศ (หน่วยตรวจสอบภายใน)0934582611
52นางภภัสสร พรมศรีนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการร.ม.รัฐศาสตร์หน.กลุ่มงาน/งาน ตรวจสอบภายในงานตรวจสอบภายในและงานบริหารการตรวจสอบ
53นายจันทสอน ศรีมารินทร์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการกลุ่มฯ0916636793
54นางสาวพัชรอัมพร ดวงแก้วเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติการบธ.บ.การจัดการทั่วไปหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานธุรการและประสานงาน0967699318