ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นางวรรณภา บุตรวงศ์รองผู้อำนวยการ สพท. ค.บ.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผช.หน.ปอ.
2นายทวี อรรคบุตรรองผู้อำนวยการ สพท. กศ.บ.บริหารจัดการ สพท. นโยบายและแผนผช.หน.ปอ.ผช.หน.ปอ.
3นายประโยชน์ เจริญยุทธรองผู้อำนวยการ สพท. ค.บ.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารหัวหน้าการประถมศึกษารองผู้อำนวยการ
4นางเยาวลักษณ์ คงพูลรองผู้อำนวยการ สพท. ก.ศบ.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารศธอ.
5นายไพบูลย์ ศรีสุธรรมรองผู้อำนวยการ สพท. ค.บ.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด
6นายประเสริฐ กษมาพิศาลรองผู้อำนวยการ สพท. บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารศึกษาธิการอำเภอสำโรงทาบผช.ผอ.สพท.
7นายชอบ สมภาครองผู้อำนวยการ สพท. ค.บ.บริหารจัดการ สพท. บริหารงานบุคคลผช.หน.ปอ.
8นายบัญญัติ สิทธิรองผู้อำนวยการ สพท. ค.บ.บริหารจัดการ สพท. นโยบายและแผนศึกษาธิการอำเภอเมืองจันทร์ผู้ช่วยผู้อำนวยการสพท.กาฬสินธุ์ เขต 2
9นายสุริภาศ สีหะวงษ์นิติกร ศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. นโยบายและแผนศธ.อ.
10นายสมาน งามเจริญเจ้าพนักงานธุรการ ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลนักวิชาการศึกษา 8 (ว)
11นายมงคล คำนวล ค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 7จนท.บริหารงานการเงินและบัญชี
12นายสุกิจ สีหนาท ค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 ว.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 ว.
13นายวัฒนพล อนุพันธ์ ศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล8(ว)นิติกร
14นายณรงค์ ศรีภิรมย์ลูกจ้างชั่วคราว ศศ.บ.หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ตรวจสอบภายในเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 7
15นายทรงพล สมภาคนักวิชาการศึกษา กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ 5
16นางวิมลพรรณ กลางมณีนักวิชาการศึกษา กศ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ 6
17นายสมนึก บุญปัญญานักวิชาการศึกษา กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ 7
18นายผ่าน สาสังข์นักวิชาการศึกษา กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ 7
19นายชะอุ้ม เชื้อทองนักวิชาการศึกษา กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ 7
20นายสำราญ อุตสาหะนักวิชาการศึกษา ศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ 7
21นางนพรัตน์ ใจสว่างนักวิชาการศึกษา ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ 5
22นางสาวสมนึก แซ่อึ้งนักวิชาการศึกษา กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ 5
23นายสนั่น เมยท่าแคนักวิชาการศึกษา กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ 6
24นายวีรยุทธ สุธาวรรณนักวิชาการศึกษา กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ 7
25นางยุวรินทร์ รุจิระไกรพงศ์นักวิชาการศึกษา ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ 6
26นางสุปราณี แขมคำนักวิชาการศึกษา ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์(กรมสามัญ)
27นางรุ่งนภา ลัทธิมนต์นักวิชาการศึกษา กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทก์
28นายสุคนธ์ พฤกษาทวีกุลเจ้าพนักงานธุรการ วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนักวิชาการศึกษา 6
29นางลัดดาวัลย์ ศิริสวัสดิ์ครู/ครูผู้ช่วย รป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการเจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ
30นางปิยะรัตน์ สาริกาครู/ครูผู้ช่วย ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ 5เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ 5
31นางนันทิยา ทองสิงห์นายช่างเทคนิค ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ
32นางสาวพชนีย์พร พงษ์บรรเทานายช่างเทคนิค ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่ธุรการ
33นางงามจิตร ชามาตย์นายช่างเทคนิค ปวช.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานธุรการ
34นางอำพันธ์ สายสินนายช่างเทคนิค ค.บ.บริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่ธุรการ 5เจ้าหน้าที่ธุรการ 5
35นางสาวกชพรรณ อุ่นธวงษ์นายช่างโยธา อ.ศศวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าพนักงานธุรการ5เจ้าพนักงานธุรการ
36นางศิวาภรณ์ แก้วจันทร์นายช่างโยธา ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าพนักงานธุรการ 5เจ้าพนักงานธุรการ
37นางดาราวัลย์ พันธุ์งามนายช่างโยธา ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานธุรการ
38นายสาโรจน์ เมืองงามนายช่างโยธา ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม เจ้าพนักงานธุรการ5เจ้าพนักงานธุรการ
39นางอรวรรณ เมืองโคตรลูกจ้างประจำ ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่ธุรการ 5เจ้าหน้าที่ธุรการ
40นางสาวเยาวลักษณ์ อินทนาลูกจ้างชั่วคราว ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 6จนท.บริหารงานการเงินและบัญชี
41นางรัชนี คุณมาศลูกจ้างชั่วคราว ศษ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 7จนท.บริหารงานการเงินและบัญชี
42นางณัฏฐิกา สมบูรณ์ ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
43นางพัชรีวงศ์ เดชจินดา บธบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
44นางกรรริกา พวงภู่ ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าพนักงานพัสดุเจ้าพนักงานพัสดุ
45นางนันทกา หล้าคำ ศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าพนักงานพัสดุเจ้าพนักงานพัสดุ
46นางทรงศิริ ใจมนต์ ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานธุรการ
47นางทัศนีวรรณ แสงนนท์ ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
48นายกันตพัฒน์ อำพรไพเกื้อกูล ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5
49นางสุจิตรา วงศ์จอม อศศ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
50นางลำไพ พละศักดิ์ ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
51นางสาววลัยลักษณ์ พรมพุ้ย ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป6เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป6
52นายประวัติ ลิมป์พัชราภรณ์ วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
53นางสุพิน บุญรอง ค.บ.บริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6
54นางลำใย พรหมคุณ ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์บุคลากร 6บุคลากร6
55นางสมจิตร สุริยเลิศ วท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์บุคลากร 6วบุคลากร
56นางมารศรี นิลวัฒนชัย บช.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่ธุรการ 4เจ้าหน้าที่ธุรการ
57นายไพฑูรย์ สิมศิลา ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์บุคลากร 6 วบุคลากร
58นางสุมาลี เกษทองมา ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่ธุรการ 4เจ้าหน้าที่ธุรการ
59นายลิกิต เศรษฐบุตร ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์บุคลากร7 วบุคลากร
60นายจรัญ น้อยพรหม ศศ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์บุคลากร7 วเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
61นายวิษณุ สนิทชน ศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์บุคลากร7 วเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป5
62นางสาวธนิดา สุวพานิช ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์บุคลากร7 ว
63นางสาวเวฬุวรรณ สมทรัพย์ ศศ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์บุคลากร7 วเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
64นายอรรคพล เทียบคุณ ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์บุคลากร7 วเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
65นางเพ็ญพิชชา สังข์วงษ์ บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ
66นายสมยงค์ บุญพบ ศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม เจ้าพนักงานธุรการ 5เจ้าพนักงานธุรการ
67นางนารีรัตน์ แก้วศรี ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6
68นางอรอุมา ฤาชานักวิชาการคอมพิวเตอร์ .บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคล
69นางเบ็ญจภรณ์ ยานารมย์ บช.บ.บริการ/งานเอกสาร บริหารการเงินและสินทรัพย์พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 3
70นางนภาภรณ์ นิตรักษ์ ปวส.บริการ/งานเอกสาร ตรวจสอบภายในพนักงานพิมพ์ดีดชั้น 2
71นายธานินทร์ อินทะพันธ์ ม.6ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
72นายจิรโชติ สุฤทธิ์ ม.6ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
73นายพิชิต พัฒนพันธุ์ มศ.3ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
74นายทองไสย์ บุระณะ ม.6นักการภารโรง อำนวยการ
75นายนิคม พวงยอด ม.3นักการภารโรง อำนวยการ