ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายไพบูลย์ ศรีสุธรรมผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษคบ.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารจัดการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2045 691533/081 7903706
2นางวรรณภา บุตรวงศ์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.บ.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล089 7200252
3นายธงชัย เกตุทองมงคลรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศบ.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มอำนวยการและกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์087 9362578
4นายสุริภาศ สีหะวงษ์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน080 1546519
5นายชอบ สมภาครองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.บ.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุุ่มนโยบายและแผน และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา081 9661880
6นายชะอุ้ม เชื้อทองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศ.ษ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯดูแลกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ084 9224662
7นางสาวเวฬุวรรณ สมทรัพย์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศ.ศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ089 4609555
8นายลิกิต เศรษฐบุตรนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล081 8793061
9นายประวัติ ลิมป์พัชราภรณ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน087 8805115
10นางสุพิน บุญรองนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ.บริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน091 1377513
11นางสาวณัฏฐิกา สมบูรณ์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีตรวจสอบด้านงบประมาณ บัญชี และพัสดุ089 9481449
12นายสำราญ อุตสาหะศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา087 2539331
13นางนพรัตน์ ใจสว่างศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ ค.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯพัฒนาระบบการนิเทศ098 8314539
14นายสนั่น เมยท่าแคศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา086 8949288
15นางรุ่งนภา ลัทธิมนต์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรการศึกษาพิเศษ081 7909623
16นายทรงพล สมภาคศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯตรวจสอบแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา089 2804299
17นายพงษ์ศักดิ์ พิเลิศนิติกร ชำนาญการพิเศษน.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานวินัยและนิติกร081 0716678
18นายสัจจา เจริญศรีเมืองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหาร086 8652573
19นางไพยวรรณ ลาลุนศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานเลขานุการ ก.ต.ป.น.ศก.2088 5549044
20นายธีรภัทร์ ใยแสงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษคบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกลุ่มนิเทศฯ087 9585095
21นางสาวลำใย สายโงนศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ082 8609402
22ว่าที่ชาตรี ไชยโยธาศึกษานิเทศก์ --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา,งานพัฒนาผู้เรียน081-8719591
23นางสาววิไลวรรณา นธีนามศึกษานิเทศก์ ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ081 0769935
24นายสำราญ สงวนบุญศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษก.ศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน089 5826649
25นางสุปราณี แขมคำศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯข้อมูลสารสนเทศด้านสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา081 6009116
26นายนพรัตน์ บุญหล้าศึกษานิเทศก์ ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา083 3744467
27นางสาวสมนึก แซ่อึ้งศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานทดสอบวัดและประเมินผลทางการศึกษา087 2545703
28นางกัลยรัชต์ เดชจินดานักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการบธบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประสาน
29นายธนาวิรุจน์ รฐาธนโชติธนผลนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และหอประชุม
30นางสุจิตรา วงศ์จอมนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการอศศ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
31นางสาวอรวรรณ ไชยอุดมนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์089 7229233
32นางอรอุมา ฤาชานักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญงาน คบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานธุรการกลุ่มนโยบายและแผน089 5844091
33นางสาวเยาวลักษณ์ อินทนานักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและพัสดุ088 3435399
34นางมารศรี นิลวัฒนชัยนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบช.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เงินบำเหน็จบำนาญและเงินอื่น ๆ
35นางสาวกมนรัตน์ ปัญญานักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์จัดทำรายละเอียดการเบิกเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
36นางลำใย พรหมคุณนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลการฝึกอบรม ลาศึกษาต่อ ทัศนศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ061 1192898
37นางศิวาภรณ์ แก้วจันทร์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลพัฒนาและส่งเสริมสมรรถภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
38นางสาวอภิรดี ใจดีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลทะเบียนประวัติและ ก.พ.7 และ ก.ค.ศ.16
39นางสาวศศิวิมล ใจดีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลการสอบแข่งขันบุคคลและบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ
40นายสุรักษ์ อ้วนคำภานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
41นายกันตพัฒน์ อำพรไพเกื้อกูลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ คัดเลือกรับรางวัลทุกกรณี
42นางสุมาลี เกษทองมานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลการทำบัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือน และค่าจ้างประจำ
43นางสาวธนิดา สุวพานิชนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง081 2029959
44นางลำไพ พลสงครามนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลการกำหนดอัตรากำลังของสถานศึกษาตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด086 8716942
45นายพาคีนัย อาจสารีนิติกร ชำนาญการน.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานร้องเรียน ร้องทุกข์ การอุทรณ์ การสืบสวนสอบสวน การดำเนินการทางวินัย087 4552432
46นางสาววลัยลักษณ์ พรมพุ้ยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบาย087 2434754
47นายสาโรจน์ เมืองงามนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มงาน ICT086 2586404
48นายสมยงค์ บุญพบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มงานข้อมูล089 4258710
49นางนารีรัตน์ แก้วศรีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์นโยบายและแผน089 9478729
50นางณิชาภา แสงนนท์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ088 3653252
51นางเพ็ญพิชญาษ์ สังข์วงษ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มงานติดตามและประเมินผล086 8664975
52นางสาวพัชณีย์พร พงษ์บรรเทานักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
53นางนันทกา ชาปัดนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน087 7794112
54นายสุพัฒน์ พรหมมาศนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน081 5490377
55นางดาราวัลย์ สุริเตอร์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน091 8296098
56นางปิยะรัตน์ สาริกานักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานทะเบียนหลักฐานการศึกษา084 9611411
57นางอำพันธ์ สายสินนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.บริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมกิจการและแนะแนวในสถานศึกษา081 0707318
58นางนันทิยา ทองสิงห์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย089 5787734
59นางลัดดาวัลย์ ศิริสวัสดิ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการรป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในการเปลี่ยนแปลงกิจการโรงเรียนเอกชน สวัสดิการ และการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเอกชน086 2491024
60นางสาวปรียพันธ์ สิริสิทธิกุลนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบและระบบการเงิน ระบบบัญชี ระบบงบประมาณ ระบบงานพัสดุ ระบบข้อมูลสารสนเทศ
61นางงามจิตร ชามาตย์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวช.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคล087 2441649
62นางชญาณิศ วงศ์สุพรรณเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ084 4162659
63นางเบ็ญจภรณ์ ยานารมย์ลูกจ้างประจำ --บช.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการพนักงานพิมพ์ดีด ส 4083 3743395
64นายธานินทร์ อินทะพันธ์ลูกจ้างประจำ --ม.6ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถ087 597952
65นายธนพิพัฒน์ เอกบุญฤทธิ์ลูกจ้างประจำ --ม.6ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถ
66นายนพณัฐ พิมลลูกจ้างประจำ --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการบริการและดูแลหอประชุม
67นายทองไสย์ บุระณะลูกจ้างประจำ --ม.6บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการบริการและดูแลหอประชุม