ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายสุเทพ ศรบุญทองรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2นายธีระพงศ์ บุษบงก์รองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
3นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวีรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม.บริหารจัดการ สพท. นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน0986389829
4นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุลรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษคบ.บริหารจัดการ สพท. ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา0933425755
5นายชานุวัติ ศรเพชรรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.บ.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผช.หน.ปอ.เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6นายโชติ บุญทนรองผู้อำนวยการ สพท. บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารรองผ้อำนวยการ
7นายรังสฤษธิ์ บุญรองรองผู้อำนวยการ สพท. คบ.,ศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารศึกษาธิการอำเภอเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8นายสมโภชน์ หลักฐานศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญพิเศษศศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
9นายสุรพงษ์ อบทองนักจัดการงานทั่วไป --ศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุเจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ
10นายกษิดิศ ช่วงไธสงนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บริหารงานการเงินและบัญชี
11นางวนัญพัทธ์ โชคดีสูงเนินนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีตรวจสอบภายใน
12นายสุรชาติ บุญปองนักทรัพยากรบุคคล --ค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคคล
13นางศศินันท์ พรมประเสริฐนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มงานนโยบายและแผน
14นายธนินท์ธร ศรีขาวนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
15นายบุญช่วย รอดเนียมนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย อำนวยการนักประชาสัมพันธ์
16นางกรรณิกา ขุขันธินศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
17นายทวีศักดิ์ ธรรมวันนานักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนศูนย์ ICT
18นายพิเชษฐ์ ตั้งพิทักษ์ไกรนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษคบ.,ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล
19นางสรัญญา เถาว์บุญนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลบุคลากร
20นายวิษณุ สนิทชนนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล
21นางธัญญาธนันท์ นิธิศเกษมโภคินนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษกศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
22นางกุลจิรา ไตรภูมินักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ./ศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน/งานโรงเรียนขนาดเล็ก0895846494
23นางวยุรีย์ ศิริโชติศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
24นางสาวประพิษศร กรมเมืองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯส่งเสริมพัฒนาสื่อและนวัตกรรม/ร.ร.ขนาดเล็ก0850153838
25นายเสรี กาหลงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
26นางพัศสินี ภักดีสมัยวงษ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
27นางพิมพ์ฐิศา ์ศีลาสารศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดผล/ปฐมวัย/ประชารัฐ0885826917
28นางสาวศันธณีย์ โคตรวงศ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดผลประเมินผล NT0836827369
29นายทองคำ จันทร์โสภาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
30นางมาริษา จันทร์เทียมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษคบ.ภาษาอังกฤษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
31นายสำราญ วังนุราชศึกษานิเทศก์ --ศษ.บ.,กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
32นางจุลพนม ธานีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯวัดผลประเมินการอ่าน0862490926
33นางกุลฉัตร สายคำนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
34นางจุฑารัตน์ เรืองมณีวงษ์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีที
35นางสาวธนภร พัฒนพันธุ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
36นางกรกันยา กุลสิงห์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.,ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
37นางนวพร ทองสมบัตินักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
38นางรุจิราภรณ์ หลาวทองนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษานักวิชาการศึกษา
39นางสาวนภัสภรณ์ ประเสริฐบุญญพรนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
40นางธีรวรรณ มาลาศรีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
41นางสาววิภานันท์ ปัดถาเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
42นายสำราญ สาระมูเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
43นางนิลานันท์ สำเภาเจ้าพนักงานธุรการ ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
44นางสาวภานิชา ศรีภิรมย์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
45นางสาวสิตา โค้วคูณกูลครู/ครูผู้ช่วย ชำนาญการกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา0817608949
46นางนิตยา เบ้าทองนายช่างเทคนิค ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
47นางพีระวรรณา เขียวหวานนายช่างโยธา ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
48นางสุธารัตน์ กฤษณกาฬนายช่างโยธา บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
49นางภาวดี สมานนายช่างโยธา ปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าพนักงานพัสดุเจ้าพนักงานพัสดุ
50นางวิไลวรรณ บุญเอกนายช่างโยธา ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ
51นางภูริตา เดชาภูมาพันธ์นายช่างโยธา ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ
52นางพาณี คำพิภาคนายช่างโยธา ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานธุรการ
53นางสาวปาริชาติ อาจสำแดงลูกจ้างประจำ ศศ.บ.,ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ
54นางกัญญาวีร์ พาประจงลูกจ้างชั่วคราว รป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี
55นางโกลัญญา อ่อนหวาน ศศ.บ.,ศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการจนท.การเงินและบัญชี 5เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
56นางเกษกนก ศรีสาร ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
57นางโชติกา ยิ่งกำแหง ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
58นายอนันต์ ถมทองทวี ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าพนักงานพัสดุ 5เจ้าพนักงานพัสดุ 5
59นางถนอม สายจันทร์ ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ
60นางศรีประไพ สนิทชน รป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บุคลากรบุคลากร
61นางบังอร เล็บขาว ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บุคลากรบุคลากร
62นางสุภัท วงค์ศิริ ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
63นายวัชรพล สุขตะเจ้าพนักงานธุรการ --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคล
64นางสาวเสาวลักษณ์ ดวงมาลาเจ้าพนักงานธุรการ --บริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการจัดการศึกษา
65นางสาวเบญจมาศ ตั้งอติพร บธ.บ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการพนักงานพิมพ์ดีดพนักงานพิมพ์ดีด
66นางสมคิด เหล่านอก ศศ.บ.บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลพนักงานพิมพ์ดีดพนักงานพิมพ์ดีด
67นางสาวจันทิมา วงศ์จอม บธ.บ.บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์พนักงานพิมพ์ดีดพนักงานพิมพ์ดีด
68นายรังสรรค์ ทองมนต์ ร.บ.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
69นายอรุณ เรืองศรี -ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
70นายอุทัย แก้ววงศา ค.บ.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการนักการฯนักการภารโรง
71นายสุนันท์ แถวพันธ์ ค.บ.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
72นายนันทยา เสนาะ -บริการงานทั่วไป อำนวยการรักษาความปลอดภัยรักษาความปลอดภัย
73นางมัจฉา เทศสิงห์ไม่กำหนด ---บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการพนักงานทำความสะอาด09999999999
74นายสุทิน นิยม -บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการนักการฯนักการภารโรง
75นายสมหมาย สรารัมย์ -บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการนักการฯพนักงานอัดสำเนา
76นายเอกพงศ์ คำเคน -บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการนักการฯนักการภารโรง