ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายชอุ่ม กรไกรผู้อำนวยการ สพท. --ศษ.ด.(Ph.D.)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1045612818
2นายชานุวัติ ศรเพชรรองผู้อำนวยการ สพท. กศ.บ.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผช.หน.ปอ.เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3นายณัฐพงศ์ ผาคำรองผู้อำนวยการ สพท. กศ.บ.กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ สปอ.ภูสิงห์รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต
4นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวีรองผู้อำนวยการ สพท. กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอกุดรังรอง ผอ.สพท.ศรีสะเกษ เขต 3
5นายโชติ บุญทนรองผู้อำนวยการ สพท. บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารรองผ้อำนวยการ
6นายรังสฤษธิ์ บุญรองรองผู้อำนวยการ สพท. คบ.,ศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารศึกษาธิการอำเภอเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7นางสาวกุสุมา ลมเชย กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
8นางศศินันท์ พรมประเสริฐ ศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
9นายทวีศักดิ์ ธรรมวันนาเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ป.พย.,ค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลบุคลากรบุคลากร(ว)
10นายสมโภชน์ หลักฐานนักวิชาการศึกษา ศศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
11นายธนินท์ธร ศรีขาวเจ้าพนักงานธุรการ ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนครู 2นักวิชาการศึกษา
12นางสมลักษณ์ ทองนวลเจ้าพนักงานธุรการ ค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน เทคโนโลยีสารสนเทศฯ(ถ้ามี)นักวิชการศึกษานักวิชาการศึกษา
13นายสมยศ พรหมจันทร์เจ้าพนักงานพัสดุ ค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนอาจารย์ 2ผู้อำนวยการค่ายลูกเสือ จ.ศรีสะเกษ
14นายบุญช่วย รอดเนียมลูกจ้างประจำ กศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการนักประชาสัมพันธ์นักประชาสัมพันธ์
15นายกษิดิศ ช่วงไธสงลูกจ้างชั่วคราว ศศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการจนท.บริหารงานการเงินและบัญชี 7จนท.บริหารงานการเงินและบัญชี
16นายสุรพงษ์ อบทองลูกจ้างชั่วคราว ศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุเจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ
17นางสรัญญา เถาว์บุญ ค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์บุคลากรบุคลากร
18นายสุรชาติ บุญปอง ค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์บุคลากร 7 วบุคลากร 7 ว
19นายพิเชษฐ์ ตั้งพิทักษ์ไกร คบ.,ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 7 วนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 7 ว
20นางศิริรัตน์ เทียบคุณ กศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
21นางกุลจิรา ไตรภูมิ ค.บ./ศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลบุคลากร 6 วเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว
22นายสำราญ สาระมูนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
23นางจุฑารัตน์ เรืองมณีวงษ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในจนท.บริหารงานการเงินและบัญชี 5เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
24นางดาราวรรณ ผงสูงเนินนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชีเจ้าพนักงานพัสดุ
25นางสาวประพิษศร กรมเมืองนักวิชาการศึกษา กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
26นายเสรี กาหลงนักวิชาการศึกษา ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
27นางจุลพนม ธานีนักวิชาการศึกษา รป.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
28นางวยุรีย์ ศิริโชตินักวิชาการศึกษา ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
29นายศาสตรา สีหะวงษ์นักวิชาการศึกษา ศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
30นางนภัสสินี ภักดีสมัยนักวิชาการศึกษา ศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
31นายสุทธิชัย ไชยโพธิ์นักวิชาการศึกษา ค.บ.,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
32นายทองคำ จันทร์โสภานักวิชาการศึกษา ค.บ.,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
33นายสำราญ วังนุราชนักวิชาการศึกษา ศษ.บ.,กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
34นางกรรณิกา ขุขันธินนักวิชาการศึกษา กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
35นายมงคล กำจรนักวิชาการศึกษา วท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
36นางสาวพัชรนันท์ ลิ้มประเสริฐเจ้าพนักงานธุรการ ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
37นางธีรวรรณ มาลาศรีเจ้าพนักงานธุรการ ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
38นางนวพร ทองสมบัติเจ้าพนักงานธุรการ ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
39นางรุจิราภรณ์ หลาวทองเจ้าพนักงานธุรการ ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนักวิชาการศึกษานักวิชาการศึกษา
40นางนิลานันท์ สำเภาเจ้าพนักงานธุรการ ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
41นางสาวธนภร พัฒนพันธุ์เจ้าพนักงานธุรการ ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศฯ(ถ้ามี)นักพัฒนาทรัพยากรบุคคลนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
42นายธีรทัศน์ ทางทองเจ้าพนักงานพัสดุ ศษ.บ.,น.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์อาจารย์ 2อาจารย์ 2
43นางสาวสิตา โค้วคูณกูลเจ้าพนักงานพัสดุ กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลอาจารย์ 2อาจารย์ 2
44นางสาวภานิชา ศรีภิรมย์ครู/ครูผู้ช่วย ปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5จนท.การเงินและบัญชี 5
45นางนิตยา เบ้าทองนายช่างเทคนิค ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
46นางศิริลักษณ์ ฝีมือสานนายช่างโยธา ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
47นางพีระวรรณา เขียวหวานนายช่างโยธา ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
48นางสุธารัตน์ กฤษณกาฬนายช่างโยธา บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
49นางกรกันยา กุลสิงห์นายช่างโยธา ศศ.บ.,ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่ธุรการ 5เจ้าพนักงานธุรการ 5
50นางภาวดี สมานนายช่างโยธา ปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าพนักงานพัสดุเจ้าพนักงานพัสดุ
51นางพรณภา สายคำนายช่างโยธา ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าพนักงานธุรการ
52นางวิไลวรรณ บุญเอกนายช่างโยธา ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ
53นางภูริตา เดชาภูมาพันธ์นายช่างโยธา ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ
54นางพาณี คำพิภาคนายช่างโยธา ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศฯ(ถ้ามี)เจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานธุรการ
55นางสาวปาริชาติ อาจสำแดงลูกจ้างประจำ ศศ.บ.,ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ
56นางกัญญาวีร์ พาประจงลูกจ้างชั่วคราว รป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี
57นางโกลัญญา อ่อนหวาน ศศ.บ.,ศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการจนท.การเงินและบัญชี 5เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
58นางเกษกนก ศรีสาร ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
59นางวัทรา แท่นสละ ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
60นางโชติกา ยิ่งกำแหง ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
61นายอนันต์ ถมทองทวี ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าพนักงานพัสดุ 5เจ้าพนักงานพัสดุ 5
62นางถนอม สายจันทร์ ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ
63นายทวีชัย สุปัตติ ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
64นางบังอร เล็บขาว ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์บุคลากรบุคลากร
65นางทิพวาห์ หนองคู ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์บุคลากรบุคลากร
66นางศรีประไพ สนิทชน รป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์บุคลากรบุคลากร
67นายสุพล โพธิ์งาม ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์บุคลากรบุคลากร
68นางสาววิไลจิต ปัดถา ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานธุรการ
69นางสาวศิริพร เป้งทอง ศษ.บ.การจัดการทั่วไป(บัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5นักวิชาการการเงินและบัญชี 6
70นางสุภัท วงค์ศิริ ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
71นางสาวเบญจมาศ ตั้งอติพร บธ.บ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการพนักงานพิมพ์ดีดพนักงานพิมพ์ดีด
72นางพิณผกา ทิพย์คุณ ศษ.บ.บริการ/งานเอกสาร บริหารการเงินและสินทรัพย์พนักงานพิมพ์ดีดพนักงานพิมพ์ดีด
73นางสมคิด เหล่านอก ศศ.บ.บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลพนักงานพิมพ์ดีดพนักงานพิมพ์ดีด
74นางสาววันทกานต์ สมาน ค.บ.,ศศ.บ.บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลพนักงานพิมพ์ดีดพนักงานพิมพ์ดีด
75นางสาวจันทิมา วงศ์จอม บธ.บ.บริการ/งานเอกสาร บริหารการเงินและสินทรัพย์พนักงานพิมพ์ดีดพนักงานพิมพ์ดีด
76นายอรุณ เรืองศรี -ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
77นายสุนันท์ แถวพันธ์ ค.บ.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
78นายอุทัย แก้ววงศา ค.บ.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการนักการฯนักการภารโรง
79นายสายันต์ บุษบงก์ -ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
80นายกองสุน อินนา -ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานรักษาความปลอดภัยพนักงานรักษาความปลอดภัย
81นายรังสรรค์ ทองมนต์ ร.บ.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
82นายนันทยา เสนาะ -บริการงานทั่วไป อำนวยการรักษาความปลอดภัยรักษาความปลอดภัย
83นายศักดิ์สถิตย์ บุษบงก์ -บริการงานทั่วไป อำนวยการรักษาความปลอดภัยรักษาความปลอดภัย
84นายสมหมาย สรารัมย์ -บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการนักการฯพนักงานอัดสำเนา
85นายสุทิน นิยม -บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการนักการฯนักการภารโรง
86นายเอกพงศ์ คำเคน -บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการนักการฯนักการภารโรง
87นางมัจฉา เทศสิงห์ -บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการพนักงานทำความสะอาดพนักงานทำความสะอาด