ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.มัธยมศึกษา เขต 33
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายพิทยา ไชยมงคลผู้อำนวยการ สพท. เชียวชาญบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร กำกับดูแลการบริหารจัดการสพม.330897199199
2นายวุฒิ อุดมสินานนท์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกำกับ ดูแลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0816695571
3นายจำลอง ผู้สมเก่ารองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกำกับดูแลกลุ่มอำนวยการ และกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์0900433448
4นายกฤษ ละมูลมอญรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกำกับดูแลศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร0819765610
5นายสำเริง บุญโตรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกำกับ ดูแลกลุ่มนโยบายและแผน และกลุ่มบริหารงานบุคคล0814709416
6นางประดิษฐา ธนรุ่งเรืองทวีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษจิตวิทยาการศึกษาบริหารจัดการ สพท. บริหารงานบุคคลกลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ0885861801
7นายองอาจ ดีประดวงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0819777475
8นายวัชรา สามาลย์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศฯ(ถ้ามี)กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา0813788387
9นางสาวชูจิตร ชูทรงเดชนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการกำกับ ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมปฏิบัติงานกับจนท.ในกลุ่ม0898484362
10นางลัดดาวัลย์ เพ่งเล็งดีนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษการบริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์การบริหารงบประมาณและทรัพย์สินของสพม.330885861805
11นายจตุพร พรอัจฉริยกุลนักวิชาการเงินและบัญชี --ศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในหน่วยตรวจสอบภายใน0885861805
12นายสนอง สินโพธิ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษรัฐประศาสนศาสตร์ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล0896265428
13นายลาย สมเจริญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษประกาศนียบัตรบัณฑิตบริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนจัดระบบการบริหารจัดการ การควบคุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน0872498117
14นางชมพูทิพย์ ธรรมโสภณนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.ม.บริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษารับผิดชอบกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา0885861802
15นางสาวปาลินน์ ชมเมินศึกษานิเทศก์ ชำนาญการหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา0885861803
16นายดนัย คำผุยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้0894261281
17นางนาถสุดา จินดาศรีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา0898480524
18นายรวิชญุฒม์ ทองแม้นศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา0810755659
19นางตวงรัตน์ เกียรติคุณรัตน์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา0816000027
20นายพิจิตร อุตตะโปนศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา0840697100
21นางพชรพรรณ ด่านวิไลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา0819777699
22นางส.ต.ต.หญิงอรุณี สุขสมเพียรนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย อำนวยการงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม0885861800
23นางปวีณา กระเวนกิจนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิตหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย อำนวยการงานจัดระบบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา งานเลือกและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ และงานช่วยอำนวยการ0861769233
24นางพิชญ์สิณี เจริญรัตน์นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษการบริหารการศึกษาหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย อำนวยการงานประชาสัมพันธ์0899492160
25นางสาวเพ็ชราพร ขวัญใจนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย อำนวยการกลุ่มงานยานพาหนะ งานประสานงาน งานสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา0879292961
26นางพยอม สนคลังนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการการบัญชีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย บริหารการเงินและสินทรัพย์ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเดือน ประจำเดือน เลื่อนระดับ บรรจุใหม่ รับโอน0868686087
27นายเสนอ ประพันธ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษการบริหารการศึกษาหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย บริหารงานบุคคลกลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง0810747272
28นางวันเพ็ญ โสกรรณิตย์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษการบริหารการศึกษาหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย บริหารงานบุคคลกลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง0885861801
29นายเชาวลิต รัมพณีนิลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย บริหารงานบุคคลกลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ0875616200
30นายวัชระ มั่นยืนนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการรัฐศาสตร์หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย บริหารงานบุคคลกลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ0885861801
31นางจุไรภรณ์ สิริไสยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บ. การบัญชีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นโยบายและแผนกลุ่มงานนโยบายและแผน0885861804
32นางนวลรัตน์ จันทร์เพ็ชร์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษการบริหารการศึกษาหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นโยบายและแผนกลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ0856398942
33นางปาริชาต เสียงสนั่นนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษการศึกษาปฐมวัยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นโยบายและแผนกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ0899478027
34นายสุธี ใจศิลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา0833647223
35นายประสิทธิ์ ยอดทองดีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯปฏิบัติงานการนิเทศตามภารกิจกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม0819771663
36นางณัฐกานต์ ปีแหล่ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้0818781732
37นางวิไลวรรณ เหมือนชาติศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา0885861803
38นายสุชาติ คำบุญฐิติสกุลนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการศษ.ม.บริหารการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ0885861805
39นางปฤษณา อรรถเวทินนิติกร ชำนาญการพิเศษน.ม.นิติศาสตร์หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลนิติกร0885861801
40นางชัญญรัชญ์ ชูทองเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานหน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการงานสารบรรณ งานช่วยอำนวยการ0885861800
41นางสาวปาณิศา สมมีเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนกลุ่มงานติดตามประเมินผลและรายงาน0934988522
42นางอัจฉริยา พรหมบุตรนักวิชาการเงินและบัญชี --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์งานการเงินในโรงเรียน
43นางจิรัชญา แพงเจริญนักวิชาการเงินและบัญชี --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์การเงินในโรงเรียน
44นางสาวทัศน์ลักษณ์ เหลือดีนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการการบัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ0885861805
45นางประกายวัลย์ ไชยพรรคนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.ม. บริหารธูุรกิจวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน0885861805
46นางลัดดาวัลย์ ไชยยานักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในตรวจสอบภายใน0885861805
47นางพิรญาณ์ ฆารไสวนักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการวท.บ.บริหารธุรกิจการเกษตรวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ0885861805
48นางยุพดี พัฒนศรีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการรัฐสาสตร์(การบริหารรัฐกิจ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง0885861801
49นายนคร เจือจันทร์นิติกร ชำนาญการร.ม.รัฐศาสตร์มหาบันฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนิติกร0885861801
50นางชรัดพร เสริมทรัพย์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานลูกเสือ0885861802
51นายจ.ส.อ.จตุวุฒิ ลัทธิพุทธกาลนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษรป.บ.บริหารงานบุคคลวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานนักกีฬานักเรียน0885861802
52นางเกศสุดา วงษาภิรมย์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.ม.บริการการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานนักเรียนออกกลางคัน รับนักเรียน0885861802
53นางนภาพรรณ์ ศิรประภากุลนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการศศ.บ.บรรณารักษ์ศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาทุนนักเรียน0885861802
54นางนุษย์นภา พิทยารักษ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.คณิตศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานTo Be Number One ยาเสพติด0885861802
55นางสาวโยษิตา มีศรีนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการรป.ม.การจัดการสำหรับนักบริหารวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากิจกรรมนักเรียน0885861802
56นางสาวณัฎฐิณิชชา ชูหาเจ้าพนักงานพัสดุ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุในโรงเรียน