ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายคำปุ่น บุญเชิญผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2นายฉลาด สาโยธารองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนโยบายและแผน
3นายธรรมนูญ ขวัญรัมย์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
4นายเสนอ แสนคำรองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
5นายพิชิต หอมนวลรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารอำนวยการ , ส่งเสริมการจัดการศึกษา
6ว่าที่ร.ต. เจษฎาภรณ์ พรหนองเสนรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารส่งเสริมการจัดการศึกษา
7นายทวีสิทธิ์ มั่นจิตรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม.การบริหารการศึกษาบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
8นายพัด หอมชื่นรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มอำนวยการ
9นางนิชาภัทร ผะงาตุนัตถุศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มงานสงเสริมพัฒนาสื่่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
10นางนิชาภัทร ผะงาตุนัตถุศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
11นายนพพล พลอาสาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
12นายวีรวัฒน์ พรหมบุตรนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษค.บ.(ศิลปศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการงานกลุ่มอำนวยการ
13นายอดิศักดิ์ ตรองจิตต์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษค.บ.(การบริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
14นางพิกุล ธงไชยนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
15นายพิศาล ฉันท์ทองนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.(วัดและประเมินผล)ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคล
16นายมนตรี ประไวย์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษกศ.ม.การบริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน
17นายเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษค.บ.(สังคมศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศฯ(ถ้ามี)ศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
18นางอรทัย ศรีฤทธิไกรนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษคบ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
19นายบุญเจริญ บุญเชิดศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
20นายอุทัย บุญมีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
21นายอุดม ภาสดาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
22นายพนัส พรมด้าวศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
23นายนรินทร์ เหิมหาญนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการคบ.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการยานพาหนะ
24นายประเสริฐ เข็มทองนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.(บรรณารักษ์)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานพัฒนาบุคลากร
25นายประยงค์ เครือแก้วนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.ม.((รัฐศาสตร์)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลบุคลากร
26นางมนพัทธ์ รุ่งเช้านิติกร ชำนาญการพิเศษน.บ.(นิติศาสตร์)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานนิติการ งานวินัย
27นางนงลักษณ์ บึ้งชัยภูมินักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ
28นางนิจจารีย์ มุตุมาจันทร์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษรป.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา
29นางณิชากร ฉัตรทองนักวิชาการศึกษา ชำนาญการบธ.บ.การบริหารทั่วไปหน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา
30นางจิราพร ศิริโฉมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
31นางปัทมา เขียวเจริญศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
32นางชนัดดา เศลาอนันต์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
33นายเกียรติศักดิ์ สอาดยิ่งศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
34นางอานันท์ปภา ฉลาดเอื้อศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
35นางสาววาริสา ดวงใจศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
36นางพัชรินทร์ อรัญสารศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
37นางฑิมพิกา ญาธิปศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
38นายเฉลิมชัย ถึงดีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
39นางเบญญา ศรีดาราศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
40นายมนตรี ดอกแก้วศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษคบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
41นางสุภัค สารสุขนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการคบ.การประถมศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
42นางอรุณี ชัยสุวรรณนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการค.บ.(ประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
43นางธมลวรรณ พลังนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการกศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
44นางวันนา คำบุญฐิติสกุลนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
45นายสนูรักษ์ มีรสล้ำนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.(การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
46นางสาวนฤมล วิภาหัสนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
47นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาตินักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.(เกษตรกรรม)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากร
48นางสาวสุวรรณ์นี สวยรูปนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
49นางสาวอำไพ ชูชมงามนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
50นางสินีนาถ เกษแก้วนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
51นางสาวอรทัย รัฐสมุทรนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
52นายพ.จ.อ.คมกริช ทองหล่อนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ. รัฐศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
53นางชลกนก ศรีไทยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศษ.บ.(บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ งานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
54นายจำลอง อัครชัยมงคลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ(ค.ม.) บริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
55นางอริสรา สุรวงศ์ธนกุลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศฯ(ถ้ามี)งานข้อมูลสารสนเทศ
56นางเพ็ญศรี ผลักกระโทกนักวิชาการศึกษา ชำนาญการคบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
57นางจันทร์ฉาย บุญเต็มนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
58นางพจนีย์ พระใหม่งามนักวิชาการศึกษา ชำนาญการคบ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
59นางสาวเกสินี แสนทองนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
60นางคัทลียา ฉิมถาวรนักวิชาการศึกษา ชำนาญการรป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
61นางลักษณะศรี พิเคราะห์กิจนักวิชาการศึกษา ชำนาญการอ.วท.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
62นางนิตยา ธรรมนามนักวิชาการศึกษา ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
63นางสาวทัศนีย์ เครือแก้วนักวิชาการศึกษา ชำนาญการคบ.สังคมศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
64นางสาวกาญจนา ใบพลูทองนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายใน
65นายพิทยา ดวงงามเจ้าพนักงานพัสดุ อาวุโสปวส.(บัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายใน
66นายวีระ ฉลาดเลิศเจ้าพนักงานธุรการ --บริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานสารบรรณกลุ่มนิเทศ044552352
67นายมิตร จุดาบุตร ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
68นายนพรัตน์ ภาสง่า คบ.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
69นายถวิล กล้วยทอง ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
70นายประทีป รัตนกาญจน์ ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
71นายสมนึก น่าชม บริการงานทั่วไป อำนวยการ
72นางสมบัตร ฉลาดเลิศไม่กำหนด --บริการ/ดูแลอาคาร บริหารงานบุคคล