ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารรองฯผอ.สพป.สร.2(รักษาการ)0846032262
2นายณรงค์ กอสาลีรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.บ.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารรอง ผอ.สพป.0629191535
3นายณภัทร เบ้านาคศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ0970798175
4นางสาวเพียงเพ็ญ เติมใจนักทรัพยากรบุคคล --บริหารจัดการ สพท. บริหารงานบุคคลนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ0812660391
5นางสาววิลาวรรณ แนบสนิทนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการบริหารจัดการ สพท. บริหารงานบุคคลนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ0972742496
6นางสาวนิรดา พวงผกาพนักงานราชการ --บริหารจัดการ สพท. บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล0819673830
7นางสาวศิริพร ท่าฉลาดลูกจ้างชั่วคราว --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารลูกจ้างชั่วคราว0860949794
8นายทวีศักดิ์ อิฐรัตน์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล0817909722
9นายวิชัย มาลีหวลนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการผอ.กลุ่มอำนวยการ088580627
10นายสมนึก บุญใหญ่นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษกศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลนักทรัพยากรบุคคล0885066790
11นางพัชรนันท์ ถาดทองนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน0817256081
12นางอัญชลี นามพรหมนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ0819668755
13นายกล้าณรงค์ ศรีโชตินักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษาชำนาญการ0630081776
14นายสุนัย สุวงศ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหารศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ0621471695
15นางสาวนริศรา เลิศล้ำศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ชำนาญการ0956156749
16นายวัชรินทร์ นุตโรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ชำนาญการ0940598772
17นายนริศรา เลิศล้ำศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ชำนาญการ0956156749
18นายอมรรัตน์ ศรีวิเศษศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ0885825492
19นายยรรยง ผิวอ่อนศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ0884737181
20นายสุภพ ไชยทองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ0895812687
21นายทองพูน วิวาสุขุนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหารนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ0924367434
22นายวิชัย ทองจันทร์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการรป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ0887058696
23นางนาถญาณี คำสัตย์นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการศศ.บ./ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ0848246308
24นางอวยพร ไชยทองนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ0892844903
25นางประภาพร ทองจันทร์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการรป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ0892813209
26นางกฤษณา สุวรรณทองนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ0828762947
27นางบุญเฟื่อง เค้ากล้านักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ0872595097
28นางประภาพร หูทองนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ0998676268
29นายเกษี โคตรพันธ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ0899496475
30นายอัษฎางค์ ศรีอรห์นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ0868716944
31นางสาวธัญลักษณ์ ระดมสุขนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ0810748777
32นายติณภพ จำปาหอมนิติกร ชำนาญการกศ.บ./น.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนิติกรชำนาญการ0848335954
33นายสุรสิทธ์ เครือมั่นนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ0934517488
34นางสาวสุกัญญา มาลีหวลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ0945086217
35นางเพียงกวี เติมสุขนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ0868716780
36นางสายทอง สุระสังข์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหารนักวิชาการศึกษาชำนาญการ0854114861
37นายทศพล พิมพ์ศรีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ0828757778
38นางวิชุดา คล้ายแก้วนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษาชำนาญการ0902984965
39นางกานต์สิริน ภูมิธนนิเวศน์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษาชำนาญการ0629287953
40นางสุกัญญา คนฉลาดนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษาชำนาญการ0849847406
41นางสาวอุไรวรรณ ถาวะโรเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน0810528167
42นางสาวเกศกนก เดชคำภูเจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน0943078320
43นางสาวอรวริญญา พะมุลิลาพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล0899462452
44นางสาวแคทลียา ไชยแสงลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร ฝ่ายผู้บริหารลูกจ้างชั่วคราว0874243734
45นางสาววรรณิสา พิมพายับลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร นโยบายและแผนลูกจ้างชั่วคราว0879958355
46นายสุรเนตร นาแซงลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร นโยบายและแผนลูกจ้างชั่วคราว0879958355
47นายอานนท์ พากเพียรลูกจ้างประจำ --ป.4นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรง0973424084
48นายเอกลักษณ์ นามพรหมลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป ส่งเสริมการจัดการศึกษาลูกจ้างเจ้าหน้าที่สำนักงานลูกเสือ0929419661
49นายถวิล โสภา ป.4บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ