ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายอธิวัฒน์ พันธ์ประชาผู้อำนวยการ สพท. บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารศึกษาธิการอำเภอรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
2นายเสนอ แสนคำรองผู้อำนวยการ สพท. คบ.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3นายกิตติภัทท์ ไกรเพชรรองผู้อำนวยการ สพท. ศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอผู้อำนวยการโรงเรียน
4นายสุชาติ พุทธลารองผู้อำนวยการ สพท. กศม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5นายสุภาพ วงษามาตย์รองผู้อำนวยการ สพท. คบ.นบ.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผู้อำนวยการโรงเรียนผู้อำนวยการโรงเรียน
6ว่าที่รต.สำรวย นกงามรองผู้อำนวยการ สพท. กศ.มบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผู้อำนวยการโรงเรียนผู้อำนวยการโรงเรียน
7นายสังวาล กงจักร์รองผู้อำนวยการ สพท. ค.บ.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารศึกษาธิการอำเภอเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8นายรัฐวุฒิ ก่องขันรองผู้อำนวยการ สพท. บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารหัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
9นายณรงค์ กอสาลีรองผู้อำนวยการ สพท. ศษ.บ.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอ
10นายเลื่อน นามพรหมรองผู้อำนวยการ สพท. กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ
11นายกฤษ ละมูลมอญรองผู้อำนวยการ สพท. กศ.ม./ค.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารหัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอหัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอ
12นายสมานมิตร จิตหนักแน่นรองผู้อำนวยการ สพท. ศศ.ม./กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารศึกษาธิการอำเภอศึกษาธิการอำเภอ
13นายสุทัศน์ เดชมารองผู้อำนวยการ สพท. ค.บ.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารศึกษาธิการอำเภอศึกษาธิการอำเภอ
14นายทวีศักดิ์ อิฐรัตน์นักวิชาการศึกษา กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ 7ศึกษานิเทศก์ 7
15นายสุเทพ ตระกูลศักดิ์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6
16นายสนอง สินโพธิ์ ค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ 7ศึกษานิเทศก์ 7
17นายวิชัย มาลีหวล ศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7วเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7ว
18นายสมนึก บุญใหญ่ กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์บุคลากร 7วบุคลากร 7ว
19นายประเสริฐ บุญพันธ์ ศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากร 7วบุคลากร 7ว
20นายสุขุม สงครามนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศษ.บ.หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ตรวจสอบภายในเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 7เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 7
21นางสุภาพร ถาดทองนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ตรวจสอบภายในเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5
22นายทศพล พิมพ์ศรีนักวิชาการศึกษา ค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ 7ศึกษานิเทศก์ 7
23นางวันดี สุขชีพนักวิชาการศึกษา ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ 7ศึกษานิเทศก์ 7
24นายยรรยง ผิวอ่อนนักวิชาการศึกษา กศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ 7ศึกษานิเทศก์ 7
25นายธเนศ เดชรัตน์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ศษ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6
26นายบัณฑิต หินกองเจ้าพนักงานธุรการ ค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7วเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7ว
27นายโกวิท หงษ์สูงนายช่างเทคนิค ปวช.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่พัสดุ 5เจ้าหน้าที่พัสดุ 5
28นางอวยพร ไชยทอง ศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5
29นางอัญชลี นามพรหม บธ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5
30นายทองพูล วิวาสุขุ หน.กลุ่มงาน/งาน หัวหน้างานการเงิน
31นายวิชัย ทองจันทร์ รป.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6
32นายเกษี โคตรพันธ์ ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์
33นายคุณภัทร ชลาชัย ค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์บุคลากร 6วบุคลากร 6ว
34นางนาถญาณี คำสัตย์ ศศ.บ./ค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์บุคลากร 6วบุคลากร 6ว
35นางสาวชูจิตร ชูทรงเดช กศ.บ./ศษ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์บุคลากร 7วบุคลากร 7ว
36นางปวีณา กระเวนกิจ บธ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4
37นายกล้าณรงค์ ศรีโชติ ศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลเจ้าพนักงานธุรการ 5เจ้าพนักงานธุรการ 5
38นางอารมณ์ รักไธสง ศษ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6
39นายเกริกเกียรติ สิริรณรงค์ภักดี ค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5
40นายบุญส่ง ชาญศรี ค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลอาจารย์ 2ครู
41นายสมศักดิ์ ชุมสุขนักวิชาการศึกษา ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ 7ศึกษานิเทศก์ 7
42นายสุภพ ไชยทองนักวิชาการศึกษา กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ 7ศึกษานิเทศก์ 7
43นายสุธี ใจศีลนักวิชาการศึกษา กศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ 7ศึกษานิเทศก์ 7
44นางธัญญลักษณ์ จันทร์ศรีนักวิชาการศึกษา ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ 7ศึกษานิเทศก์ 7
45นางพุทธชาติ มรรคานิเวศน์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าพนักงานพัสดุ 5เจ้าพนักงานพัสดุ 5
46นางวิชุดา คล้ายแก้วนักวิชาการตรวจสอบภายใน ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานธุรการ
47นายสุรสิทธิ์ เครือมั่นนายช่างโยธา ปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานธุรการ
48นางราณี สิมมา บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 3เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 3
49นายสมบูรณ์ สุขเพิ่ม กศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์บุคลากร 5บุคลากร 5
50นายไพบูลย์ จำปาหอม กศ.บ./น.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์อาจารย์ 2อาจารย์ 2
51นางประภาพร ทองจันทร์ รป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการเจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ
52นายศิริชัย สมบุตร วท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานธุรการ
53นางบุญเฟื่อง เค้ากล้า อ.ศศ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ
54นางธัญลักษณ์ ระดมสุข ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์อาจารย์ 2อาจารย์ 2
55นายอาจอง เอกเดโช วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์ข้าราชการครู
56นางประภาพร หูทอง ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ
57นายปิฎฐะ อุนัยปัน ม.6ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
58นายอานนท์ พากเพียร ป.4นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรงนักการภารโรง
59นายประเสริฐ สัยงาม ม.ศ.3นักการภารโรง อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
60นายถวิล โสภา ป.4บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ