ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายคำปุ่น บุญเชิญผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2นายวุฒิไกร สมเป็นรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
3นายสุทัศน์ เดชมารองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
4นายเปโส ขบวนดีรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษน.บ.,กศ.บ.,กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์044 -511951
5นายบุญถิ่น มหาสาโรรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.บ., ศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
6นายกีรติ แสงตะวันรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.บ.,ศศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนโยบายและแผน
7นายวันชัย คำพาวงศ์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.บ.,ศศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มอำนวยการ
8นายชูชัย ประดับสุขศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ.,ค.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
9นางนิภา เลือดสกุลนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบช.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีหน่วยตรวจสอบภายใน
10นายวีระสิทธิ์ เสนาธิบดีนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษค.บ.,ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7ว044-518-883
11นายบัญญัติ โอษฐงามศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศบ., ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
12นายจำรัส สอนกล้าศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ.,กศ.ม.,ปร.ด.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
13นางพัฒนา คำผุยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
14นางสาวปิยะธิดา ช่างประเสริฐศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
15นายวิชชุกร มาลาวิทยาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ.,กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
16นางสาวสุภาวดี พูนผลศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
17นางสาวกัญญา สุขสบายศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ.,ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
18นางจิรารัตน์ พรมด้าวศึกษานิเทศก์ ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
19นางสาวนิภา แสนสุขศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.,กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
20นางทิตยา เขมะปัญญานักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีเจ้าหน้าที่ธุรการ 5044-518350
21นางสิริวรรณ ฉันท์ทองนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญงานศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5044-518883
22นางวริยา สุขศิลนักจัดการงานทั่วไป ---วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5044-518883
23นางธีรารัตน์ ประสิทธิ์พันธ์นักจัดการงานทั่วไป ---วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่ธุรการ 5044-518883
24นางพริ้มพราย วิไลโรจน์วรกุลนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการบุคลากร 5044-518883
25นางศิวพร พรมคงนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการบุคลากร 6ว044-518883
26นางกัลยา หาญห้าวนักจัดการงานทั่วไป --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าพนักงานพัสดุ 5044 -511951
27นางจุลีรัตน์ วงษ์จันทร์อุมานักประชาสัมพันธ์ --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการนักประชาสัมพันธ์ 5044-518883
28นายประเสริฐ ปัตถวัลย์นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์044-518883
29นางสุกัญญา พรอัจฉริยกุลนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์044 -511951
30นางชดาพร ดัชนีนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษศศ.บ.,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ 6044 -511951
31นางจิดาภา พรมรุกขชาตินักวิชาการพัสดุ --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่พัสดุ 5044 -511951
32นางชลทิพย์ พละเสนนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
33นางพัชมณ สาลีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการรป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่ธุรการ 5เจ้าหน้าที่ธุรการ 5
34นางสาวกุลวดี วงศ์ลำดวนกิจนักทรัพยากรบุคคล --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากร 6วบุคลากร 6ว
35นางอรพิมพ์ ดวงงามนักทรัพยากรบุคคล --ศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากร 6วบุคลากร 6ว
36นางสาวสมปอง พุดชูนักทรัพยากรบุคคล --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากร 6วบุคลากร 6ว
37นางวรางคณา อุตตะโปนนักทรัพยากรบุคคล --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากร 5บุคลากร 6ว
38นางจันทร์เพ็ญ ทางดีนักทรัพยากรบุคคล --ค.บ.,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากร 6วบุคลากร 6ว
39นางสาวอารี พรหนองแสนนักทรัพยากรบุคคล --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากร 6วบุคลากร 6ว
40นางขนิษฐา ใจเพียรนักทรัพยากรบุคคล --ศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากร 7วบุคลากร 7ว
41นางบุษบา พิมศรนักทรัพยากรบุคคล --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากร 7วบุคลากร 7ว
42นายสมศักดิ์ ศิลากุลนักทรัพยากรบุคคล --ค.บ.,กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 7วนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 7ว
43นางเพชรมณี ชุมมณเฑียรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนวิเคราะห์งบประมาณ044 -518351
44นางสรวงสุดา ศิลากุลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน044 -518351
45นางสาวอวยพร กิ่งแก้วนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตาม ประเมินและรายงานผล044 -518351
46นางพัชรีพร สาทิพจันทร์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษค.บ.,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ044 -518351
47นางสาวพิชญ์สินี คุณสุวรรณ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน044 -518351
48นางจันทร์เพ็ญ หงษ์อินทร์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนข้อมูลสารสนเทศ044 -518351
49นางอารีย์ สมเป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานข้อมูลสารสนเทศ044518351
50นางศิริพรรณ ชุมสุขนักวิชาการศึกษา --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษา 6นักวิชาการศึกษา 7ว
51นางพุดพง คุณนามนักวิชาการศึกษา --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าพนักงานธุรการ 5เจ้าพนักงานธุรการ 5
52นางสาวสุภิดา แก่นเดียวนักวิชาการศึกษา --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าหน้าที่ธุรการ 5นักวิชาการศึกษา 6 ว
53นายขวัญณรงค์ ฤทธิรณนักวิชาการศึกษา --น.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
54นางกันธิชา แสงศิริรักษ์นักวิชาการศึกษา --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษา 6นักวิชาการศึกษา 6
55นางชูใจ บุญสุยานักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 7
56นางทัศนีย์ จารัตน์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานธุรการ044 -518351
57นายธีระยุทธ สงวนศิริเจ้าพนักงานธุรการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
58นางสาวกัญญารัตน์ สามสีเจ้าพนักงานธุรการ --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯเจ้าหน้าที่ธุรการ 3เจ้าหน้าที่ธุรการ 5
59นายโกวิทย์ วิชาโคตรเจ้าพนักงานธุรการ ---วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯเจ้าหน้าที่พัสดุ 5เจ้าหน้าที่พัสดุ 5
60นางศจีวิไล เรืองสิทธิ์เจ้าพนักงานธุรการ --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่พัสดุ 5เจ้าหน้าที่พัสดุ 5
61นางวาสนา ธีระวงศ์เจ้าพนักงานธุรการ --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 5เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 5
62นางจิราภรณ์ ปัทมาจำปาสาเจ้าพนักงานธุรการ --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่ธุรการ 5เจ้าหน้าที่ธุรการ 5
63นางนัยนา ไทยทองสุขสกุลเจ้าพนักงานธุรการ --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯเจ้าพนักงานธุรการ 5เจ้าพนักงานธุรการ 5
64นางละออง แสนโกเจ้าพนักงานธุรการ --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าพนักงานธุรการ 5เจ้าพนักงานธุรการ 5
65นางยุพวัลย์ แสนศรีเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5
66นางมาฆะณี พระทองเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี --รป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5
67นางชญาน์นันท์ เชิงชวโนเจ้าพนักงานธุรการ --ศศ.บ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการพนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3
68นางสาวปาณิศาพร ติดใจดีเจ้าพนักงานธุรการ ---บริการ/งานเอกสาร อำนวยการพนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3
69นางวิไลพร ทางดีเจ้าพนักงานธุรการ ---บริการ/งานเอกสาร อำนวยการพนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3
70นางสาววารุณี งามเนตรพนักงานราชการ --ศศ.บ.บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์พนักงานพิมพ์ดีดพนักงานพิมพ์ดีด
71นายทศพล โคตะมะพนักงานราชการ --บริการ/งานเอกสาร พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
72นางศศิธร ศรีธีรประเสริฐลูกจ้างประจำ --ค.บ.บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3
73นางสาวปูนปั้น สมเป็นลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
74นางสาวอรวรรณ นะกุลรัมย์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคล
75นางนัทธ์ชนัน บุญศรี -บริการ/งานเอกสาร อำนวยการพนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3
76นายทองพันธ์ บุญยืน -ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
77นายสมร หาญยิ่ง -ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการนักการภารโรงนักการภารโรง
78นายชาตรี รำจวน -ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
79นายกำพล ฉิมมาลี ค.บ.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
80นายนิพนธ์ พรหมบุตร -นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรงนักการภารโรง
81นางสาวมีนา แก้วลอยพนักงานราชการ --บริการงานทั่วไป อำนวยการ
82นางสาวสาลินี ทนวนรัมย์พนักงานราชการ --บริการงานทั่วไป พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
83นางสาวพรศิริ แสนกล้าลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
84นายดาวเรือง พุดชู -บริการงานทั่วไป อำนวยการยามยาม
85นายสุนทร ประแป้ง บริการงานทั่วไป อำนวยการ
86นายธนาชัย ศรีแก้วไม่กำหนด ---บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการคนงานคนงาน
87นางมณีพรณ์ พรหมบุตรไม่กำหนด --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ
88นางภัคจีรา ตุ้มทองลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ
89นางผ่องศรี ศรีแก้วลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการอาคารสำนักงาน ชั้นที่ 2
90นางนันทิชา นิยันตังลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการอาคารสำนักงาน ชั้นที่ 10998990000