ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายกฤตพล ชุติกุลกีรติผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.บ., กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารจัดการ สพป.0 4451 3245 และ 08 9012 8855
2นายวุฒิไกร สมเป็นรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
3นายสุทัศน์ เดชมารองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
4นายอภัย ไพรสินธุ์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.บ.,กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล
5นายเปโส ขบวนดีรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษน.บ.,กศ.บ.,กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
6นายบุญถิ่น มหาสาโรรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.บ., ศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
7นายวันชัย คำพาวงศ์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.บ.,ศศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มอำนวยการ
8นายกีรติ แสงตะวันรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.บ.,ศศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนโยบายและแผน
9นายชูชัย ประดับสุขศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ.,ค.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
10นายประสงค์ เกตุไธสงนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษค.บ., กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
11นายวิโรจน์ ดีใจนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.,ศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล
12นางลดาวัลย์ วัชราศัยนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
13นางนิภา เลือดสกุลนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบช.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในหน่วยตรวจสอบภายใน
14นางสาวปิยะธิดา ช่างประเสริฐศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
15นางวิลาวัลย์ จุดโตศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
16นายพิษณุ ชินชนะศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ., กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
17นายจำรัส สอนกล้าศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ.,กศ.ม.,ปร.ด.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
18นายกระแส มิฆะเนตรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
19นางพัฒนา คำผุยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
20นายสมโพธิ์ มิฆเนตรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
21นายสมศักดิ์ จันธิมาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.,กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
22นายวิชชุกร มาลาวิทยาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ.,กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
23นายบัญญัติ โอษฐงามศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศบ., ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
24นางสาวสุภาวดี พูนผลศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
25นางศิริเพ็ญ จันพุทซาศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
26นางจิรารัตน์ พรมด้าวศึกษานิเทศก์ ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
27นางสาวกัญญา สุขสบายศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ.,ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
28นายชำนาญ ภคะวาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ., ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
29นางสาวนิภา แสนสุขศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.,กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
30นายสุภักดิ์ สุภาลักษณ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
31นายปัญญาพล บางแก้วนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการจนท.บริหารงานทั่วไป 7วเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7ว
32นางทิตยา เขมะปัญญานักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่ธุรการ 5เจ้าหน้าที่ธุรการ 5
33นางสิริวรรณ ฉันท์ทองนักจัดการงานทั่วไป --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5
34นางธีรารัตน์ ประสิทธิ์พันธ์นักจัดการงานทั่วไป ---วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่ธุรการ 5เจ้าหน้าที่ธุรการ 5
35นางวริยา สุขศิลนักจัดการงานทั่วไป ---วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5
36นางศิวพร พรมคงนักจัดการงานทั่วไป --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการบุคลากร 6วบุคลากร 6ว
37นางพริ้มพราย วิไลโรจน์วรกุลนักจัดการงานทั่วไป --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการบุคลากร 5บุคลากร 5
38นางกัลยา หาญห้าวนักจัดการงานทั่วไป --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าพนักงานพัสดุ 5เจ้าพนักงานพัสดุ 5
39นางนิตยา นิลแก้วนักจัดการงานทั่วไป --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
40นายประเสริฐ ปัตถวัลย์นักประชาสัมพันธ์ --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการบุคลากร 6วบุคลากร 6ว
41นางจุลีรัตน์ วงษ์จันทร์อุมานักประชาสัมพันธ์ --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการนักประชาสัมพันธ์ 5นักประชาสัมพันธ์ 6ว
42นายวีระสิทธิ์ เสนาธิบดีนักประชาสัมพันธ์ --ค.บ.,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7วเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7ว
43นางสุกัญญา พรอัจฉริยกุลนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ 5เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ 5
44นางชดาพร ดัชนีนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษศศ.บ.,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ 6เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ 6
45นางจิดาภา พรมรุกขชาตินักวิชาการพัสดุ --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่พัสดุ 5เจ้าหน้าที่พัสดุ 5
46นางพัชมณ สาลีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการรป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่ธุรการ 5เจ้าหน้าที่ธุรการ 5
47นางชลทิพย์ พละเสนนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
48นางวรางคณา อุตตะโปนนักทรัพยากรบุคคล --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากร 5บุคลากร 6ว
49นางอรพิมพ์ ดวงงามนักทรัพยากรบุคคล --ศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากร 6วบุคลากร 6ว
50นางสาวกุลวดี วงศ์ลำดวนกิจนักทรัพยากรบุคคล --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากร 6วบุคลากร 6ว
51นางสาวสมปอง พุดชูนักทรัพยากรบุคคล --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากร 6วบุคลากร 6ว
52นางจันทร์เพ็ญ ทางดีนักทรัพยากรบุคคล --ค.บ.,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากร 6วบุคลากร 6ว
53นางบุษบา พิมศรนักทรัพยากรบุคคล --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากร 7วบุคลากร 7ว
54นางขนิษฐา ใจเพียรนักทรัพยากรบุคคล --ศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากร 7วบุคลากร 7ว
55นางสาวอารี พรหนองแสนนักทรัพยากรบุคคล --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากร 6วบุคลากร 6ว
56นายสมศักดิ์ ศิลากุลนักทรัพยากรบุคคล --ค.บ.,กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 7วนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 7ว
57นายเมธี คนึงเพียรนิติกร --ศศ.บ.,น.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนิติกร 5นิติกร 6ว
58นายสมรส มั่นยืนนิติกร --ค.บ., น.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนิติกร 5นิติกร 5
59นางพัชรีพร สาทิพจันทร์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษค.บ.,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6
60นางจันทร์เพ็ญ หงษ์อินทร์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่การและบัญชี 5เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5
61นางสาวอวยพร กิ่งแก้วนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6
62นางสรวงสุดา ศิลากุลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 5เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 5
63นางสาวพิชญ์สินี คุณสุวรรณ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าพนักงานธุรการ 5เจ้าหน้าที่ธุรการ 5
64นางเพชรมณี ชุมมณเฑียรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5
65นางอารีย์ สมเป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานข้อมูลสารสนเทศ044518351
66นางสาวพรรณรัตน์ ทางดีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษา 7วนักวิชาการศึกษา 7ว
67นางศิริพรรณ ชุมสุขนักวิชาการศึกษา --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษา 6นักวิชาการศึกษา 7ว
68นางพุดพง คุณนามนักวิชาการศึกษา --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าพนักงานธุรการ 5เจ้าพนักงานธุรการ 5
69นางสาวสุภิดา แก่นเดียวนักวิชาการศึกษา --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าหน้าที่ธุรการ 5นักวิชาการศึกษา 6 ว
70นายขวัญณรงค์ ฤทธิรณนักวิชาการศึกษา --น.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
71นางอรุณศรี พันธุ์ศักดานนท์นักวิชาการศึกษา --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนนักวิชาการศึกษา 5นักวิชาการศึกษา 6ว
72นางกันธิชา แสงศิริรักษ์นักวิชาการศึกษา --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษา 6นักวิชาการศึกษา 6
73นางอุษา อ่อนจันทร์นักวิชาการศึกษา --ศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนนักวิชาการศึกษา 6นักวิชาการศึกษา 6
74นางชูใจ บุญสุยานักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 7
75นางทัศนีย์ จารัตน์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
76นายธีระยุทธ สงวนศิริเจ้าพนักงานธุรการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
77นายโกวิทย์ วิชาโคตรเจ้าพนักงานธุรการ ---วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯเจ้าหน้าที่พัสดุ 5เจ้าหน้าที่พัสดุ 5
78นางสาวกัญญารัตน์ สามสีเจ้าพนักงานธุรการ --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯเจ้าหน้าที่ธุรการ 3เจ้าหน้าที่ธุรการ 5
79นางจิราภรณ์ ปัทมาจำปาสาเจ้าพนักงานธุรการ --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่ธุรการ 5เจ้าหน้าที่ธุรการ 5
80นางวาสนา ธีระวงศ์เจ้าพนักงานธุรการ --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 5เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 5
81นางศจีวิไล เรืองสิทธิ์เจ้าพนักงานธุรการ --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนเจ้าหน้าที่พัสดุ 5เจ้าหน้าที่พัสดุ 5
82นางนัยนา ไทยทองสุขสกุลเจ้าพนักงานธุรการ --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯเจ้าพนักงานธุรการ 5เจ้าพนักงานธุรการ 5
83นางละออง แสนโกเจ้าพนักงานธุรการ --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าพนักงานธุรการ 5เจ้าพนักงานธุรการ 5
84นางมาฆะณี พระทองเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี --รป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5
85นางยุพวัลย์ แสนศรีเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5
86นายเศรษฐา วิวาห์สุขเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 6เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 6
87นางวิไลพร ทางดีเจ้าพนักงานธุรการ ---บริการ/งานเอกสาร อำนวยการพนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3
88นางสาวปาณิศาพร ติดใจดีเจ้าพนักงานธุรการ ---บริการ/งานเอกสาร อำนวยการพนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3
89นางชญาน์นันท์ เชิงชวโนเจ้าพนักงานธุรการ --ศศ.บ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการพนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3
90นางสาววารุณี งามเนตรพนักงานราชการ --ศศ.บ.บริการ/งานเอกสาร บริหารการเงินและสินทรัพย์พนักงานพิมพ์ดีดพนักงานพิมพ์ดีด
91นายทศพล โคตะมะพนักงานราชการ --บริการ/งานเอกสาร เทคโนโลยีสารสนเทศฯ(ถ้ามี)
92นางศศิธร ศรีธีรประเสริฐลูกจ้างประจำ --ค.บ.บริการ/งานเอกสาร บริหารการเงินและสินทรัพย์พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3
93นางสาวปูนปั้น สมเป็นลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
94นางสาวอรวรรณ นะกุลรัมย์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคล
95นางนัทธ์ชนัน บุญศรี -บริการ/งานเอกสาร อำนวยการพนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3
96นายทองพันธ์ บุญยืน -ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
97นายสมร หาญยิ่ง -ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการนักการภารโรงนักการภารโรง
98นายทวีศักดิ์ อุ่นทวี -ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
99นายกำพล ฉิมมาลี ค.บ.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
100นายชาตรี รำจวน -ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
101นายนิพนธ์ พรหมบุตร -นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรงนักการภารโรง
102นางสาวมีนา แก้วลอยพนักงานราชการ --บริการงานทั่วไป อำนวยการ
103นางสาวสาลินี ทนวนรัมย์พนักงานราชการ --บริการงานทั่วไป เทคโนโลยีสารสนเทศฯ(ถ้ามี)
104นางสาวพรศิริ แสนกล้าลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป บริหารการเงินและสินทรัพย์
105นายดาวเรือง พุดชู -บริการงานทั่วไป อำนวยการยามยาม
106นายสุนทร ประแป้ง บริการงานทั่วไป อำนวยการ
107นางมณีพรณ์ พรหมบุตรไม่กำหนด --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ
108นายธนาชัย ศรีแก้วไม่กำหนด ---บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการคนงานคนงาน
109นางผ่องศรี ศรีแก้วลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการอาคารสำนักงาน ชั้นที่ 2
110นางภัคจีรา ตุ้มทองลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ
111นางนันทิชา นิยันตังลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการอาคารสำนักงาน ชั้นที่ 1099899