ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.มัธยมศึกษา เขต 32
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ผู้อำนวยการ สพท. เชียวชาญกศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร044612408
2นางปติมา กาญจนากาศรองผู้อำนวยการ สพท. --ศศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผช.ผอ.สพม.089-8465657
3นางวันพร นาคแก้วศึกษานิเทศก์ --ศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผล089-7171089
4นางสุเนตร พรอมตตระกูลนักวิชาการเงินและบัญชี --ศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์บริหารการเงินและสินทรัพย์083-4682526
5นายสุรพล คาโสนักทรัพยากรบุคคล --คศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคคล081-9678467
6นายสัคสม พระภูจำนงค์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนวิเคราะห์นโยบายและแผน083-1013925
7นางพิชฌาน์ ศรีตะวันนักวิชาการคอมพิวเตอร์ --วศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน เทคโนโลยีสารสนเทศฯ(ถ้ามี)เทศโนโลยีสารสนเทศ087-8692536
8นายทัศวิน โขรัมย์ศึกษานิเทศก์ --ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ085-6321400
9นางสาวปราณี ชึรัมย์ศึกษานิเทศก์ --ศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ080-4707885
10นางเพ็ญพิมล เทพทองศึกษานิเทศก์ --ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศการศึกษาสหวิทยาเขตลำปลายมาศ081-5496218
11นายทองคูณ หนองพร้าวศึกษานิเทศก์ --กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศการศึกษาสหวิทยาเขตประโคนชัย086-2441667
12นางดาวดี คีรีศึกษานิเทศก์ --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศการศึกษาสหวิทยาเขตสตึก081-8781235
13นายพีระวัฒน์ เศวตรพัชร์ศึกษานิเทศก์ --ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศการศึกษาสหวิทยาเขตเมืองบุรีรัย์089-4276574
14นางคัทลียา วงศ์วัฒน์ศึกษานิเทศก์ --กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศการศึกษาสหวิทยาเขตกระสัง081-7184366
15นายศรัทธา เหมือนถนอมศึกษานิเทศก์ --ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศการศึกษาสหวิทยาเขตละหานทราย085-7764034
16นายสถิต การเพียรศึกษานิเทศก์ --ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศการศึกษาสหวิทยาเขตละหานทราย085-7638940
17นางกรุณา บุษบงศึกษานิเทศก์ --ศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการการจัดการทั่วไป086-6480539
18นางกิตนาภรณ์ ทินปราณีนักจัดการงานทั่วไป --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการการจัดการงานทั่วไป085-0271242
19นางศิริวรรณ คะสุวรรณวงศ์นักจัดการงานทั่วไป --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล087-9724553
20นายประกอบ จันทร์ประโคนนักประชาสัมพันธ์ --ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการประชาสัมพันธ์081-6697021
21นางแสงจันทร์ สวาสุนักวิชาการเงินและบัญชี --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์การเงินและสินทรัพย์089-8490337
22นางสุภาพร ชาวนานักวิชาการเงินและบัญชี --บธ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์การเงินและสินทรัพย์081-0665703
23นางธันยชนก เรืองวัชรศักดิ์นักวิชาการเงินและบัญชี --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์การเงินและสินทรัพย์082-3747644
24นางระพีพรรณ มะลิพันธุ์นักทรัพยากรบุคคล --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการการจัดการงานทั่วไป086-7346046
25นางสาวอมรรัตน์ เฮ่ประโคนนักทรัพยากรบุคคล --ศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล081-7605884
26นางสาวสิฏฐิณิศา ประสงค์ดีนักทรัพยากรบุคคล --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ089-4788678
27นางสาวบูรณินทร์ญา เทพอักษรณรงค์นักทรัพยากรบุคคล --ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล086-5855522
28นายธัชชัย โสตขวัญฟ้านิติกร --น.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวินัยและนิติการ080-7304633
29นายปาลีวัชรร์ คะสุวรรณวงศ์นิติกร --น.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวินัยและนิติการ086-2475099
30นายสมคิด สวาสุนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ089-7081072
31นางสาวฑติพร เหิดขุนทดนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --บธ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตาม-ประเมินผลและรายงานผล081-7182265
32นางณัฐพร นะราณรัมย์นักวิชาการศึกษา --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานช่วยอำนวยการ089-9496509
33นายนิรันดร์ แซ่เตียวนักวิชาการศึกษา --ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพและกองทุนเพื่อการศึกษา087-2414852
34นางพันทิพา สวาสุนักวิชาการศึกษา --ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา083-7922728
35นางจิตมณี นิ่มหัตถาเจ้าพนักงานธุรการ --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการการบัญชี087-9517791
36นางสาวอาริสา งามพานิชกิจเจ้าพนักงานพัสดุ --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์การเงินและสินทรัพย์088-4620144
37นายสุระ สุยะราไม่กำหนด --ม.6ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถ088-1117762
38นายอภิลักษณ์ พูนสวัสดิ์ไม่กำหนด --ม.6ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถ088-1128584
39นายธง สุขิรัมย์ลูกจ้างประจำ --ป.7นักการภารโรง อำนวยการยาม
40นางสาวอำพร ศิลาอุดมไม่กำหนด --ม.6บริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคลแม่บ้าน083-7418879
41นางสาวอติพร สังกะเพศพนักงานราชการ --วท.บ.บริการงานทั่วไป นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯพนักงานธุรการ080-5944488
42นางสาวธัญดา ศรีณรงค์พนักงานราชการ --ศศ.บ.บริการงานทั่วไป บริหารการเงินและสินทรัพย์พนักงานธุรการ087-5626194
43นางสาวชญาภา บุญศักดิ์ดาพรพนักงานราชการ --บธ.บ.บริการงานทั่วไป บริหารการเงินและสินทรัพย์พนักงานธุรการ080-7305088
44นางสรารัตน์ ชาวนาพนักงานราชการ --ศศ.บ.บริการงานทั่วไป บริหารการเงินและสินทรัพย์พนักงานธุรการ085-4975353
45นายบัณฑิต แสงประโคนพนักงานราชการ --ค.บ.บริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคลพนักงานธุรการ087-4622878
46นายประมาณ มีศิลป์พนักงานราชการ --วท.บ.บริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์087-9662669
47นายศุภกร สุวิทยศักดิ์พนักงานราชการ --อศ.บ.บริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคลพนักงานธุรการ089-7546504
48นายน้อม แหลมสูงเนินพนักงานราชการ --ม.6บริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคลพนักงานธุรการ086-2448022
49นางสาวกัญญาณัฐ จอนดอนพนักงานราชการ --ศศ.บ.บริการงานทั่วไป นโยบายและแผนพนักงานธุรการ095-5788228
50นางสาวจันจิรา จันทรจิตพนักงานราชการ --บธ.บ.บริการงานทั่วไป นโยบายและแผนพนักงานธุรการ090-5974921
51นางสาวสุจิตรา จันทราภรณ์พนักงานราชการ --วท.บ.บริการงานทั่วไป ตรวจสอบภายในเจ้าพนักงานการเงิน086-0222196
52นายภาคภูมิ พัชนีพนักงานราชการ --ค.บ.บริการงานทั่วไป เทคโนโลยีสารสนเทศฯ(ถ้ามี)พนักงานธุรการ087-7765273
53นายปรีชา พวงจำปาลูกจ้างชั่วคราว --ม.6บริการงานทั่วไป อำนวยการ094-3611402
54นายมงคล เพชรศรีไม่กำหนด --ม.6บริการ/ดูแลอาคาร บริหารงานบุคคลช่างปูน ชั้น 4087-6514242
55นายอัตตสิทธิ์ บำรุงแคล้นนายช่างเทคนิค --ม.6บริการ/ดูแลอาคาร บริหารงานบุคคลช่างปูน ชั้น 4083-1270613