ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.มัธยมศึกษา เขต 32
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายรณชัย สุขสมบูรณ์ผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหาร สพท.0931353515
2นางปติมา กาญจนากาศรองผู้อำนวยการ สพท. --ศศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผช.ผอ.สพม.089-8465657
3นายพีระวัฒน์ เศวตรพัชร์ศึกษานิเทศก์ --ศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศการศึกษาสหวิทยาเขตเมืองบุรีรัย์089-4276574
4นางกิตนาภรณ์ ทินปราณีนักจัดการงานทั่วไป --ศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการการจัดการงานทั่วไป0926453895
5นางพิชฌาน์ ศรีตะวันนักวิชาการคอมพิวเตอร์ --วศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีเทศโนโลยีสารสนเทศ087-8692536
6นางสุเนตร พรอมตตระกูลนักวิชาการเงินและบัญชี --ศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บริหารการเงินและสินทรัพย์083-4682526
7นางระพีพรรณ มะลิพันธุ์นักทรัพยากรบุคคล --ค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการการจัดการงานทั่วไป086-7346046
8นายสัคสม พระภูจำนงค์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนวิเคราะห์นโยบายและแผน083-1013925
9นางพันทิพา สวาสุนักวิชาการศึกษา --ศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา083-7922728
10นางสาวปราณี อารีรัมย์นักวิชาการตรวจสอบภายใน --ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายใน097135548
11นางสาววัชราภรณ์ แสนท้าวไม่กำหนด --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักจิตวิทยาประจำเขตพื้นที่การศึกษา0858225541
12นางปราณีต ธนนิมิตรศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0804707885
13นางเพ็ญพิมล เทพทองศึกษานิเทศก์ --ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศการศึกษาสหวิทยาเขตลำปลายมาศ081-5496218
14นางดาวดี คีรีศึกษานิเทศก์ --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศการศึกษาสหวิทยาเขตสตึก081-8781235
15นายทองคูณ หนองพร้าวศึกษานิเทศก์ --กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศการศึกษาสหวิทยาเขตประโคนชัย086-2441667
16นางสาวอภิณญาณ บุญอุไรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
17นายทัศวิน โขรัมย์ศึกษานิเทศก์ --ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ085-6321400
18นายสถิต การเพียรศึกษานิเทศก์ --ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศการศึกษาสหวิทยาเขตละหานทราย085-7638940
19นายศรัทธา เหมือนถนอมศึกษานิเทศก์ --ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศการศึกษาสหวิทยาเขตละหานทราย085-7764034
20นางศิริวรรณ คะสุวรรณวงศ์นักจัดการงานทั่วไป --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล087-9724553
21นายประกอบ จันทร์ประโคนนักประชาสัมพันธ์ --ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการประชาสัมพันธ์0854979453,0885762050
22นางธันยชนก เรืองวัชรศักดิ์นักวิชาการเงินและบัญชี --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเงินและสินทรัพย์082-3747644
23นางแสงจันทร์ สวาสุนักวิชาการเงินและบัญชี --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเงินและสินทรัพย์089-8490337
24นายพัชรวรรธน์ ปิยารัมย์นักวิชาการเงินและบัญชี --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0638899944
25นางสุภชาดา ธนธรรมนนท์นักวิชาการเงินและบัญชี --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0851048015
26นางสุภาพร ชาวนานักวิชาการเงินและบัญชี --บธ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเงินและสินทรัพย์081-0665703
27นายอนุชิต ขุลีทรัพย์นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคคล
28นางสาวอมรรัตน์ เฮ่ประโคนนักทรัพยากรบุคคล --ศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล081-7605884
29นางสาวสิฏฐิณิศา ประสงค์ดีนักทรัพยากรบุคคล --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ089-4788678
30นางสาวบูรณินทร์ญา เทพอักษรณรงค์นักทรัพยากรบุคคล --ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล086-5855522
31นายธัชชัย โสตขวัญฟ้านิติกร --น.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวินัยและนิติการ080-7304633
32นายปาลีวัชรร์ คะสุวรรณวงศ์นิติกร --น.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวินัยและนิติการ086-2475099
33นายสมคิด สวาสุนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ089-7081072
34นางสาวฑติพร เหิดขุนทดนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --บธ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตาม-ประเมินผลและรายงานผล081-7182265
35นางณัฐพร นะราณรัมย์นักวิชาการศึกษา --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานช่วยอำนวยการ089-9496509
36นายนิรันดร์ แซ่เตียวนักวิชาการศึกษา --ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพและกองทุนเพื่อการศึกษา087-2414852
37นางจิตมณี นิ่มหัตถาเจ้าพนักงานธุรการ --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการการบัญชี087-9517791
38นางสาวอาริสา งามพานิชกิจเจ้าพนักงานพัสดุ --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเงินและสินทรัพย์0953439979
39นายคงศักดิ์ ศิขิรัมย์ครู/ครูผู้ช่วย --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ0876387648
40นางสาวศศิประภา หารภูมิเจ้าพนักงานธุรการ --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการเอกสาร0872606265
41นายทรงศักดิ์ ทองนุชลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลเอกสาร0878733497
42นายไพศาล จันทร์แสงสว่างไม่กำหนด --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ0833112056
43นายสุระ สุยะราไม่กำหนด --ม.6ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถ088-1117762
44นายไพโรจน์ หาญสกุลไม่กำหนด --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ0617960373
45นางสาวอำพร ศิลาอุดมไม่กำหนด --ม.6บริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคลแม่บ้าน083-7418879
46นางสาวรัฐฎาภา แพงมาครู/ครูผู้ช่วย --บริการงานทั่วไป ส่งเสริมการจัดการศึกษาเอาสาร0973434732
47นายพนินท์ อาโยวงษ์ครู/ครูผู้ช่วย --บริการงานทั่วไป ส่งเสริมการจัดการศึกษา0917254557
48นางสรารัตน์ ชาวนาพนักงานราชการ --ศศ.บ.บริการงานทั่วไป บริหารงานการเงินและสินทรัพย์พนักงานธุรการ085-4975353
49นางสาวชญาภา บุญศักดิ์ดาพรพนักงานราชการ --บธ.บ.บริการงานทั่วไป บริหารงานการเงินและสินทรัพย์พนักงานธุรการ080-7305088
50นางสาวธัญดา ศรีณรงค์พนักงานราชการ --ศศ.บ.บริการงานทั่วไป บริหารงานการเงินและสินทรัพย์พนักงานธุรการ087-5626194
51นายศุภกร สุวิทยศักดิ์พนักงานราชการ --อศ.บ.บริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคลพนักงานธุรการ089-7546504
52นายประมาณ มีศิลป์พนักงานราชการ --วท.บ.บริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์087-9662669
53นายน้อมศักดิ์ แหลมสูงเนินพนักงานราชการ --ม.6บริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคลพนักงานธุรการ086-2448022
54นายบัณฑิต แสงประโคนพนักงานราชการ --ค.บ.บริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคลพนักงานธุรการ087-4622878
55นางสาวจันจิรา จันทรจิตพนักงานราชการ --บธ.บ.บริการงานทั่วไป นโยบายและแผนพนักงานธุรการ090-5974921
56นางสาวกัญญาณัฐ จอนดอนพนักงานราชการ --ศศ.บ.บริการงานทั่วไป นโยบายและแผนพนักงานธุรการ095-5788228
57นางสาวอติพร สังกะเพศพนักงานราชการ --วท.บ.บริการงานทั่วไป ตรวจสอบภายในพนักงานธุรการ0982082282
58นายภาคภูมิ พัชนีพนักงานราชการ --ค.บ.บริการงานทั่วไป พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาพนักงานธุรการ087-7765273
59นายปรีชา พวงจำปาลูกจ้างชั่วคราว --ม.6บริการงานทั่วไป อำนวยการ094-3611402
60นายมงคล เพชรศรีไม่กำหนด --ม.6บริการ/ดูแลอาคาร บริหารงานบุคคลช่างปูน ชั้น 4087-6514242
61นายอัตตสิทธิ์ บำรุงแคล้นนายช่างเทคนิค --ม.6บริการ/ดูแลอาคาร บริหารงานบุคคลช่างปูน ชั้น 4083-1270613
62นายณัฐพล เกษศิริลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการดูแลอาคารสถานที่0897675892