ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.มัธยมศึกษา เขต 32
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ผู้อำนวยการ สพท. เชียวชาญกศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร044612408
2นายโสธร บูญเลิศรองผู้อำนวยการ สพท. --กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผช.ผอ.สพม.089-8465657
3นางปติมา กาญจนากาศรองผู้อำนวยการ สพท. --ศศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผช.ผอ.สพม.089-8465657
4นางวันพร นาคแก้วศึกษานิเทศก์ --ศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผล089-7171089
5นางสุเนตร พรอมตตระกูลนักวิชาการเงินและบัญชี --ศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์บริหารการเงินและสินทรัพย์083-4682526
6นายสุรพล คาโสนักทรัพยากรบุคคล --คศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคคล081-9678467
7นายสัคสม พระภูจำนงค์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนวิเคราะห์นโยบายและแผน083-1013925
8นายถิร บุญศักดาพรนักวิชาการศึกษา --ศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการศึกษา062-5569424
9นางพิชฌาน์ ศรีตะวันนักวิชาการคอมพิวเตอร์ --วศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน เทคโนโลยีสารสนเทศฯ(ถ้ามี)เทศโนโลยีสารสนเทศ087-8692536
10นางญาณี อาจหาญนักวิชาการเงินและบัญชี --บธ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน ตรวจสอบภายในตรวจสอบภายใน081-2662481
11นายศรัทธา เหมือนถนอมศึกษานิเทศก์ --ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศการศึกษาสหวิทยาเขตละหานทราย085-7764034
12นางสุภะรัตน์ ทรัพย์เวชการกิจศึกษานิเทศก์ --กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศการศึกษาสหวิทยาเขตนางรอง081-2662504
13นางสาวปราณี ชึรัมย์ศึกษานิเทศก์ --ศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ080-4707885
14นางดาวดี คีรีศึกษานิเทศก์ --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศการศึกษาสหวิทยาเขตสตึก081-8781235
15นางคัทลียา วงศ์วัฒน์ศึกษานิเทศก์ --กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศการศึกษาสหวิทยาเขตกระสัง081-7184366
16นางสาวจุฑารัตน์ สุพลแสงศึกษานิเทศก์ --กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ087-7754199
17นางสาวอภิณญาณ บุญอุไรศึกษานิเทศก์ --กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศการศึกษาสหวิทยาเขตนางรอง081-6118389
18นายทองคูณ หนองพร้าวศึกษานิเทศก์ --กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศการศึกษาสหวิทยาเขตประโคนชัย086-2441667
19นายทัศวิน โขรัมย์ศึกษานิเทศก์ --ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ085-6321400
20นายสถิต การเพียรศึกษานิเทศก์ --ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศการศึกษาสหวิทยาเขตละหานทราย085-7638940
21นายปิยวัฒน์ เพชรศรีศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศการศึกษาสหวิทยาเขตหนองกี่089-8460605
22นางเพ็ญพิมล เทพทองศึกษานิเทศก์ --ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศการศึกษาสหวิทยาเขตลำปลายมาศ081-5496218
23นางมนัชยา หงษ์แก้วศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศการศึกษาสหวิทยาเขตสตึก089-8448731
24นางสุภะรัตน์ ทรัพย์เวชการกิจศึกษานิเทศก์ --กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศการศึกษาสหวิทยาเขตนางรอง081-2662504
25นายพีระวัฒน์ เศวตรพัชร์ศึกษานิเทศก์ --ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศการศึกษาสหวิทยาเขตเมืองบุรีรัย์089-4276574
26นายยศพัทธ์ แตงทองกุลศึกษานิเทศก์ --ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศการศึกษาสหวิทยาเขตพุทไธสง087-2400562
27นางกรุณา บุษบงศึกษานิเทศก์ --ศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการการจัดการทั่วไป086-6480539
28นางกิตนาภรณ์ ทินปราณีนักจัดการงานทั่วไป --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการการจัดการงานทั่วไป085-0271242
29นางศิริวรรณ คะสุวรรณวงศ์นักจัดการงานทั่วไป --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล087-9724553
30นางสุภัชรี เทพอักษรณรงค์นักประชาสัมพันธ์ --รศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์080-7455557
31นายประกอบ จันทร์ประโคนนักประชาสัมพันธ์ --ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการประชาสัมพันธ์081-6697021
32นางธันยชนก เรืองวัชรศักดิ์นักวิชาการเงินและบัญชี --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์การเงินและสินทรัพย์082-3747644
33นางแสงจันทร์ สวาสุนักวิชาการเงินและบัญชี --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์การเงินและสินทรัพย์089-8490337
34นางสุภาพร ชาวนานักวิชาการเงินและบัญชี --บธ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์การเงินและสินทรัพย์081-0665703
35นางระพีพรรณ มะลิพันธุ์นักทรัพยากรบุคคล --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการการจัดการงานทั่วไป086-7346046
36นางสาวอมรรัตน์ เฮ่ประโคนนักทรัพยากรบุคคล --ศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล081-7605884
37นางสาวบูรณินทร์ญา เทพอักษรณรงค์นักทรัพยากรบุคคล --ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล086-5855522
38นางสาวฐิญาภัณณ์ พงศ์สิริบำรุงกุลนักทรัพยากรบุคคล --บธ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ085-0155755
39นางสาวสิฏฐิณิศา ประสงค์ดีนักทรัพยากรบุคคล --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ089-4788678
40นางสุริญญาลักษณ์ สุทธิหิรัญรักษ์นักทรัพยากรบุคคล --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ084-9593030
41นายปาลีวัชรร์ คะสุวรรณวงศ์นิติกร --น.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวินัยและนิติการ086-2475099
42นายธัชชัย โสตขวัญฟ้านิติกร --น.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวินัยและนิติการ080-7304633
43นายชริน พลตื้อนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหารงานข้อมูลสารสนเทศ093-4683903
44นางสาวฑติพร เหิดขุนทดนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --บธ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตาม-ประเมินผลและรายงานผล081-7182265
45นายสมคิด สวาสุนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ089-7081072
46นางณัฐพร นะราณรัมย์นักวิชาการศึกษา --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานช่วยอำนวยการ089-9496509
47นางพันทิพา สวาสุนักวิชาการศึกษา --ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา083-7922728
48นายนิรันดร์ แซ่เตียวนักวิชาการศึกษา --ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพและกองทุนเพื่อการศึกษา087-2414852
49นางสาวปริชาติ เบ็ญจวรรณ์นักวิชาการศึกษา --กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา083-5568565
50นางสาวสกาวเดือน เศรษฐีนักวิชาการศึกษา --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมกิจการนักเรียน086-2456108
51นางจิตมณี นิ่มหัตถาเจ้าพนักงานธุรการ --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการการบัญชี087-9517791
52นางสาวอาริสา งามพานิชกิจเจ้าพนักงานพัสดุ --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์การเงินและสินทรัพย์088-4620144
53นายอภิลักษณ์ พูนสวัสดิ์ไม่กำหนด --ม.6ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถ088-1128584
54นายสุระ สุยะราไม่กำหนด --ม.6ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถ088-1117762
55นายธง สุขิรัมย์ลูกจ้างประจำ --ป.7นักการภารโรง อำนวยการยาม
56นางภิมร์ลภัส สุยะราไม่กำหนด --ม.6บริการงานทั่วไป อำนวยการพนักงานธุรการ081-7184210
57นางสาวอำพร ศิลาอุดมไม่กำหนด --ม.6บริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคลแม่บ้าน083-7418879
58นางสาวอติพร สังกะเพศพนักงานราชการ --วท.บ.บริการงานทั่วไป นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯพนักงานธุรการ080-5944488
59นางสาวอรุณรัตน์ สร้อยรัตน์พนักงานราชการ --ค.บ.บริการงานทั่วไป อำนวยการพนักงานธุรการ081-5939976
60นางสรารัตน์ ชาวนาพนักงานราชการ --ศศ.บ.บริการงานทั่วไป บริหารการเงินและสินทรัพย์พนักงานธุรการ085-4975353
61นางสาวรับพร เหมือนถนอมพนักงานราชการ --บช.บ.บริการงานทั่วไป บริหารการเงินและสินทรัพย์พนักงานธุรการ096-7511918
62นางสาวธัญดา ศรีณรงค์พนักงานราชการ --ศศ.บ.บริการงานทั่วไป บริหารการเงินและสินทรัพย์พนักงานธุรการ087-5626194
63นางสาวชญาภา บุญศักดิ์ดาพรพนักงานราชการ --บธ.บ.บริการงานทั่วไป บริหารการเงินและสินทรัพย์พนักงานธุรการ080-7305088
64นายน้อม แหลมสูงเนินพนักงานราชการ --ม.6บริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคลพนักงานธุรการ086-2448022
65นายศุภกร สุวิทยศักดิ์พนักงานราชการ --อศ.บ.บริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคลพนักงานธุรการ089-7546504
66นายประมาณ มีศิลป์พนักงานราชการ --วท.บ.บริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์087-9662669
67นายบัณฑิต แสงประโคนพนักงานราชการ --ค.บ.บริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคลพนักงานธุรการ087-4622878
68นางสาวกัญญาณัฐ จอนดอนพนักงานราชการ --ศศ.บ.บริการงานทั่วไป นโยบายและแผนพนักงานธุรการ095-5788228
69นางสาวจันจิรา จันทรจิตพนักงานราชการ --บธ.บ.บริการงานทั่วไป นโยบายและแผนพนักงานธุรการ090-5974921
70นายไพศาล จิตตวิวัฒนาพนักงานราชการ --วท.บ.บริการงานทั่วไป ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์087-6486269
71นางสาวสุจิตรา จันทราภรณ์พนักงานราชการ --วท.บ.บริการงานทั่วไป ตรวจสอบภายในเจ้าพนักงานการเงิน086-0222196
72นายภาคภูมิ พัชนีพนักงานราชการ --ค.บ.บริการงานทั่วไป เทคโนโลยีสารสนเทศฯ(ถ้ามี)พนักงานธุรการ087-7765273
73นายศราวุฒิ ศรีนนท์พนักงานราชการ --วท.บ.บริการงานทั่วไป เทคโนโลยีสารสนเทศฯ(ถ้ามี)พนักงานธุรการ094-2903881
74นายปรีชา พวงจำปาลูกจ้างชั่วคราว --ม.6บริการงานทั่วไป อำนวยการ094-3611402
75นายมงคล เพชรศรีไม่กำหนด --ม.6บริการ/ดูแลอาคาร บริหารงานบุคคลช่างปูน ชั้น 4087-6514242
76นายอัตตสิทธิ์ บำรุงแคล้นนายช่างเทคนิค --ม.6บริการ/ดูแลอาคาร บริหารงานบุคคลช่างปูน ชั้น 4083-1270613