ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายศักดา จันทร์ฝอยผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร093-3983118
2นายวิบูลย์ศักดิ์ พระภูจำนงค์รองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
3นายมงคล ฤทธิรณศึกษานิเทศก์ --กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
4นางสาวมาศกุล สิงหวศินนักจัดการงานทั่วไป --ค.บ.ภาษาไทยผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
5นางพรรณทิพย์ กะวังนักวิชาการเงินและบัญชี --ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
6นายสุรัตน์ เสาร์แก้วนักทรัพยากรบุคคล --กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคล
7นายพรสวัสดิ์ อาษากิจนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --คบ. สังคมศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน0895788610
8นายเล็ง พยุงแสนกุลนักวิชาการศึกษา --ศศ.ม.(รัฐศาสตร์)ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนบุคคลากร
9นางศรินรัตน์ มาลาชาตินักวิชาการศึกษา --ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ส่งเสริมการจัดการศึกษา
10นางสาวจิรารัตน์ ปักษานักวิชาการตรวจสอบภายใน --ศศบ.(การจัดการทั่วไป)หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ตรวจสอบภายใน
11นายประพันธ์ อุมาธรณ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษา
12นางมาลี กกไธสงนักจัดการงานทั่วไป --ปวช.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการ
13นางฉลวยพร พลสูงเนินนักวิชาการพัสดุ --ศษ.ม.(บริหารหารศึกษา))หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์
14นางศรีอรุณ วิชชาพิณนักทรัพยากรบุคคล --คบ.(การประถมศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล
15นางจิดาภา วุฒิวัณณนักทรัพยากรบุคคล --ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล
16นายสมพงษ์ อุ้มรัมย์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ค.บ. (ภาษาไทย)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผน084-8267616
17นางธิดารัตน์ จันทะกลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ค.บ.(คหกรรม)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผน081-9537613
18นางสาวณัฐนรี สุวรรณดวงนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --บริหารการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ
19นางสาวณัฐยา ลิไธสงนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --บริหารการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานข้อมูลและสารสนเทศ
20นางปัณพร โมกไธสงนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานติดตามและประเมินผล083-3701011
21นางภนิดา สังสีแก้วนักวิชาการศึกษา --รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา
22นายสมคิด จันนวลนักวิชาการตรวจสอบภายใน --ศศบ.(การจัดการทั่วไป)หน.กลุ่มงาน/งาน ตรวจสอบภายใน
23นางเพชรผกา เรืองอนันท์สกุลไม่กำหนด --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
24นายเชิดชัย รักษาอินทร์ศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
25นางสาวรัตนาภรณ์ ไตรศรศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
26นางสาวสุรางค์ ไชยสงครามศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
27นางวริศรา มนูขจรศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
28นางเรณู เลื่อยไธสงศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
29นายอุเทน คำสิงห์นอกศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
30นางสาวรัตนาภรณ์ ไตรศรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ.(การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา062-1478697
31นายเฉลิมเกียรติ แก้วมาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
32นางสาวพณพร เกษตรเวทินศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
33นายชัดเจน คณานัตน์ศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหาร
34นายวิเศษ แปวไธสงศึกษานิเทศก์ --กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
35นางมนัชยา หงษ์แก้วศึกษานิเทศก์ --ศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
36นายสนิท เกไธสงศึกษานิเทศก์ --กศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
37นายถาวร พอสมศึกษานิเทศก์ --ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
38นายอุทยาน ปิตามาตาศึกษานิเทศก์ --กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
39นางเสมอจิตต์ ศรีนอกศึกษานิเทศก์ --กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
40นายพนม ศรีนอกศึกษานิเทศก์ --กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
41นายอำนวย พุทธชาติศึกษานิเทศก์ --คม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์
42นายวัธนศักดิ์ เจริญพันธุวงศ์นักจัดการงานทั่วไป --ค.บ.(เกษตรกรรม)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
43นางสุนทรี งามสังข์นักจัดการงานทั่วไป --ปวช.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
44นายนิรัญ ขุมทองนักประชาสัมพันธ์ --คบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
45นายอำนวย พงษ์อินทร์วงศ์นักทรัพยากรบุคคล --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
46นายสมร ไปนาวดีนักทรัพยากรบุคคล --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
47นางสาวจิรัชยา พลายงามนักทรัพยากรบุคคล --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
48นางสาวปิยนุช บุญศรัทธานักทรัพยากรบุคคล --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
49นายธวัชชัย บุตะเขียวนักทรัพยากรบุคคล --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
50นางสาวจิรัชยา พลายงามนักทรัพยากรบุคคล --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
51นางกิ่งกาญจน์ เยี่ยมรัมย์นักทรัพยากรบุคคล --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
52นายศุภมิตร วัฒนานุสิทธิ์นักทรัพยากรบุคคล --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
53นางนาฎนภา จุลเกาะนักทรัพยากรบุคคล --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
54นายบุญชู จิตส่งเสริมนักทรัพยากรบุคคล --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
55นางมนทิรา รุจิราพิพัฒน์นักทรัพยากรบุคคล --ศศ.บ.(การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
56นายสุนันต์ พวงโตนักทรัพยากรบุคคล --คบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
57นางสาวสินีนาฎ วรรณทองนักวิชาการศึกษา --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
58นางสาวธารารัตน์ นาดีนักวิชาการศึกษา --ค.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา087-9499838
59นางสาวธิดารัตน์ กาวไธสงนักวิชาการศึกษา --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
60นางเข็มทอง ทัศนานักวิชาการศึกษา --ปวช.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
61นางดุจดาว ธำรงคประดิษฐ์นักวิชาการศึกษา --ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
62นางสาวอมรรัตน์ มะธิปะนักวิชาการศึกษา --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
63นางสาวอุมาภรณ์ นนตานอกนักวิชาการศึกษา --วท.บ,รศ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนนักวิชาการศึกษานักวิชาการศึกษา
64นางสาวรมณีย์ พงษ์สาลีเจ้าพนักงานธุรการ --บัญชีบัณฑิต(บช.บ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯเจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0854685196
65นางเขมิกา ศิริวงศ์พานิชเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี --ปริญญาตรีการบัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 4
66นายอุทัย ทุ่งกระโทกไม่กำหนด --คบขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์
67นายประสงค์ สังขรัตน์ ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์
68นายเชาว์ลิต ดีวงษ์ นักการภารโรง อำนวยการ