ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายศักดา จันทร์ฝอยผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร093-3983118
2นางสาวมาศกุล สิงหวศินนักจัดการงานทั่วไป --ค.บ.ภาษาไทยผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
3นางพรรณทิพย์ กะวังนักวิชาการเงินและบัญชี --ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
4นายพรสวัสดิ์ อาษากิจนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --คบ. สังคมศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน0895788610
5นายเล็ง พยุงแสนกุลนักวิชาการศึกษา --ศศ.ม.(รัฐศาสตร์)ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในบุคคลากร
6นางสาวจิรารัตน์ ปักษานักวิชาการตรวจสอบภายใน --ศศบ.(การจัดการทั่วไป)หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีที
7นางฉลวยพร พลสูงเนินนักวิชาการพัสดุ --ศษ.ม.(บริหารหารศึกษา))หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
8นางศรีอรุณ วิชชาพิณนักทรัพยากรบุคคล --คบ.(การประถมศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล
9นางจิดาภา วุฒิวัณณนักทรัพยากรบุคคล --ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล
10นางธิดารัตน์ จันทะกลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ค.บ.(คหกรรม)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผน081-9537613
11นางสาวณัฐยา ลิไธสงนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --กศ.ม. บริหารการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานข้อมูลและสารสนเทศ
12นางปัณพร โมกไธสงนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานติดตามและประเมินผล083-3701011
13นางภนิดา สังสีแก้วนักวิชาการศึกษา --รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษากิจการพิเศษ0922489212
14นายสมคิด จันนวลนักวิชาการตรวจสอบภายใน --ศศบ.(การจัดการทั่วไป)หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีที
15นางเพชรผกา เรืองอนันท์สกุลไม่กำหนด --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
16นางเรณู เลื่อยไธสงศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
17นายเชิดชัย รักษาอินทร์ศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
18นายเฉลิมเกียรติ แก้วมาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
19นางสาวพิชญ์ชญามญช์ พลรัตน์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
20นายอุทยาน ปิตามาตาศึกษานิเทศก์ --กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
21นายสนิท เกไธสงศึกษานิเทศก์ --กศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
22นางเสมอจิตต์ ศรีนอกศึกษานิเทศก์ --กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
23นายพนม ศรีนอกศึกษานิเทศก์ --กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
24นางสุนทรี งามสังข์นักจัดการงานทั่วไป --ปวช.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
25นายนิรัญ ขุมทองนักประชาสัมพันธ์ --คบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
26นางเขมิกา ศิริวงศ์พานิชนักวิชาการเงินและบัญชี --ปริญญาตรีการบัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
27นายศุภมิตร วัฒนานุสิทธิ์นักทรัพยากรบุคคล --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
28นางสาวจิรัชยา พลายงามนักทรัพยากรบุคคล --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
29นางกิ่งกาญจน์ เยี่ยมรัมย์นักทรัพยากรบุคคล --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
30นายอำนวย พงษ์อินทร์วงศ์นักทรัพยากรบุคคล --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
31นายบุญชู จิตส่งเสริมนักทรัพยากรบุคคล --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
32นายสมร ไปนาวดีนักทรัพยากรบุคคล --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
33นางนาฎนภา จุลเกาะนักทรัพยากรบุคคล --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
34นางสาวจิรัชยา พลายงามนักทรัพยากรบุคคล --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
35นางมนทิรา รุจิราพิพัฒน์นักทรัพยากรบุคคล --ศศ.บ.(การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
36นายสุนันต์ พวงโตนักทรัพยากรบุคคล --คบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
37นางสาวธารารัตน์ นาดีนักวิชาการศึกษา --ค.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา087-9499838
38นางสาวธิดารัตน์ กาวไธสงนักวิชาการศึกษา --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
39นางสาวสินีนาฎ วรรณทองนักวิชาการศึกษา --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
40นางสาวอุมาภรณ์ นนตานอกนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวท.บ,รศ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
41นางสาวอมรรัตน์ มะธิปะนักวิชาการศึกษา --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
42นางดุจดาว ธำรงคประดิษฐ์นักวิชาการศึกษา --ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
43นางสาวรมณีย์ พงษ์สาลีเจ้าพนักงานธุรการ --บัญชีบัณฑิต(บช.บ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯเจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0854685196
44นางสาวบุญโฮม จอมทองเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลธุรการกลุ่ม081-9794862
45นายอุทัย ทุ่งกระโทกไม่กำหนด --คบขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์
46นายประสงค์ สังขรัตน์ ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์
47นายเชาว์ลิต ดีวงษ์ นักการภารโรง อำนวยการ