ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายสง่า ศรีรามผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผู่้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2นายสุชิต ชมภูวงศ์รองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3นายปัญญา หาแก้วรองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4นางสมจิต สังขรักษ์รองผู้อำนวยการ สพท. --ค.ม.บริหารการศึกษาบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5นายมาโนช กลิ่นพยอมศึกษานิเทศก์ --กศ.ม.กรบริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศฯ(ถ้ามี)ศึกษานิเทศก์ 8
6นายวีระพงษ์ เทียมวงษ์ศึกษานิเทศก์ --ค.ม.บริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ 8
7นางแน่งน้อย ปันรัมย์นักจัดการงานทั่วไป --ค.บ.สังคมศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
8นายเอกชัย ปุยะตินักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ศศ.ม.การสอนภาษาไทยผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
9นางสาวเฟื่องฟ้า สว่างนักวิชาการศึกษา --กศ.ม.(การศึกษานอกระบบ)ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
10นายวิเชียร คงหาญนักวิชาการศึกษา --ศศ.ม.บริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
11นางวีรวรรณ ลัทธิกุลนักวิชาการตรวจสอบภายใน --บธ.บ.การจัดการทั่วไปผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
12นางวีรยา รังสูงเนินเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี --ศษ.บ.บริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี
13นางสาวนฤมล จันทร์สุขวงศ์ศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ 8
14นายอกนิษฐ์ จันทร์สุขวงศ์ศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ 8
15นางสาวสุภัคพร เรือโป๊ะศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ 8
16นางสาวอรนุช ธนภัทรถิรโชติศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ 8
17นางสาวเมธาวี ติณานันท์ศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ 8
18นางสุวรัชต์ วัชรสุทธิพงศ์ศึกษานิเทศก์ --ค.บ.(นาฎศิลป์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ 8
19นายธำรงค์ นนท์ตาศึกษานิเทศก์ --กศ.ม.การประถมศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ 8
20นางจิรัฏฐ์ ธนพงษ์พรธนาศึกษานิเทศก์ --ศษ.ม.บริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ 8
21นางวิเชียร สลับศรีศึกษานิเทศก์ --ศษ.ม.หลักสูตรและการสอนวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ 8
22นางอัจฉรา ฉายวิวัฒน์ศึกษานิเทศก์ --ค.ม.บริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ 8
23นางลัดดาวัลย์ สว่างศรีศึกษานิเทศก์ --ค.ม.บริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ 8
24นายปรีชา เพชรดาพงศ์ศึกษานิเทศก์ --ค.บ.พลศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ 8
25นางวิรมณ ฮุยเป้าศึกษานิเทศก์ --ศศ.ม.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ 8
26นางสาวระพีพรรณ ศรีสุขศึกษานิเทศก์ --ค.ม.สุขศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ 8
27นายอดิศักดิ์ สวนสวรรค์ศึกษานิเทศก์ --ศษ.บ.ประถมศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ 8
28นายวัชรพล ทองโนนสายศึกษานิเทศก์ --ศษ.บ.บริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ 8
29นางมาลี ใจภักดีศึกษานิเทศก์ --ศษ.ม.บริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ 8
30นางนุสรา ม่วงชาติศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิทยาศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ 8
31นางสาวไพจิตร อภัยจิตต์ศึกษานิเทศก์ --กศ.ม.สุขศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ 8
32นางณัฐยาภรณ์ อัครชนนักจัดการงานทั่วไป --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
33นางกิ่งกาญจน์ ป้องจิตใสนักจัดการงานทั่วไป --บธ.บ.บัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
34นางทักษณีย์ เจริญวรรณนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการอ.ศศ.บริหารธุรกิจวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานอาคารสถานที่
35นางประภาพรรณ เมธีเสถียรนักจัดการงานทั่วไป --ปวส.(เลขานุการ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
36นางสัมพันธ์ เฉียดสระน้อยนักจัดการงานทั่วไป --ค.บ.จิตวิทยาและการแนะแนววิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
37นายวิเชียร พลจันทึกนักประชาสัมพันธ์ --ศศ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
38นางพิมพ์ชนก อรชุมนักวิชาการเงินและบัญชี --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ
39นายพงษ์ศักดิ์ จันทร์ภิรมย์นักวิชาการเงินและบัญชี --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ
40นางฉลวย สุขเกษมนักวิชาการเงินและบัญชี --ศศ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
41นางพรนภัส ละประโคนนักวิชาการเงินและบัญชี --บริหารธุรกิจวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ
42นายสมบัติ ศรีกุลานักวิชาการเงินและบัญชี --ศศ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
43นางสาวดวงใจ แป้นโพธิ์กลางนักวิชาการพัสดุ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
44นางอุษา ภังภูธรนักทรัพยากรบุคคล --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
45นางกนกพัชร บุญโชติวิวัฒน์นักทรัพยากรบุคคล --ค.บ.การศึกษาปฐมวัยวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
46นางสาวอรุณรัตน์ วิเชียรนักทรัพยากรบุคคล --ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
47นางรัญจวน พื้นบาตรนักทรัพยากรบุคคล --ค.บ.การประถมศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
48นางสาวปราณี เจนศิริวงศ์นักทรัพยากรบุคคล --ศศ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
49นางสาวนฤมล คำวังนักทรัพยากรบุคคล --ศศ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
50นายเตชินท์ เจนพานิชนักทรัพยากรบุคคล --ค.บ.ช่างก่อสร้างวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
51นางนวมน เจนพานิชนักทรัพยากรบุคคล --ค.บ.สังคมศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
52นางจันทร์ศิริพร วันพุดซานักทรัพยากรบุคคล --ค.บ.วิทยาศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
53นางสาวพิทยา คล้ายทองนักทรัพยากรบุคคล --ค.บ.สุขศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
54นายสุวิทย์ ยิ่งยงนิติกร --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนิติกรชำนาญการพิเศษ
55นายวิเชียร ยอดรักนิติกร ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานนนิติกร
56นางปุณยาพร ศรีสง่านักวิเคราะห์นโยบายและแผน --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
57นางนงนภา แสนหาญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
58นางสาวธนภรณ์ ยอดไฟอินทร์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน --บธ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
59นางขวัญใจ เจริญเลิศนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ศศ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
60นางจันทร์เพ็ญ กฤตยานวัชนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --หลักสูตรและการสอนวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
61นางอัญชลี ทันตะคุนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ปวส.คอมพิวเตอร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
62นางณัฐชนก ศรีเสนนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ศศ.ม.บริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
63นางนฤบล กองทรัพย์นักวิชาการศึกษา --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษาชำนาญการ
64นางการวรัญญา เปไธสงนักวิชาการศึกษา --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษาชำนาญการ
65นางสาวกิตติกาญจน์ สอนกระโทกนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานสภานักเรียน
66นางวิรัลยุพา ศรีชัยวรานนท์นักวิชาการศึกษา --ศษ.ม.บริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษาชำนาญการ
67นางสาวอรวรรณ เคลือบคนโทนักวิชาการศึกษา --ค.บ.(ภาษาอังกฤษ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
68นางปาลิดา โคตรสมบัตินักวิชาการศึกษา --ศษ.บ.การประถมศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
69นางธาริดา เจิดดีสกุลนักวิชาการตรวจสอบภายใน --ศศ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
70นางสาวธัญดา ฤกษ์โอภาษเจ้าพนักงานธุรการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
71ว่าที่ส.อ.ปฐมพงษ์ อริยะศิริวงศ์เจ้าพนักงานธุรการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
72นางกิติยา ประดับพันธ์เจ้าพนักงานธุรการ --ปวส.บัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
73นางสาวจรินญา สายกระโทกเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
74นางอรพินท์ เลิศลี้วัฒนกิจเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการ
75นางนิคม เสือชุมแสงเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลงานธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคล
76นายนิวัติ สลับศรีเจ้าพนักงานธุรการ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการลูกจ้างประจำ
77นายวรพงษ์ วรงค์เจ้าพนักงานธุรการ --ศษ.บ.การประถมศึกษาขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการลูกจ้างประจำ
78นางสาวกมลลักษณ์ มาตาชาติลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการลูกจ้างงานอำนวยการ
79นางสาวกมลชนก สิงสถิตย์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป บริหารการเงินและสินทรัพย์ลูกจ้างงานการเงินฯ
80นางสาวรัตนา บุญสง่าลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป บริหารการเงินและสินทรัพย์ลูกจ้างงานการเงินฯ
81นางสาวศตกมล ปิ่นศิริลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป ส่งเสริมการจัดการศึกษาลูกจ้างงานลูกเสือ
82นายนธีกรณ์ โง้วเจริญลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนลูกจ้างงานส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
83นายพชร เทียมวงษ์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป เทคโนโลยีสารสนเทศฯ(ถ้ามี)ลูกจ้างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
84นายวศิราวุธ คนชุมลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการยาม
85นายหะนุ องคสินลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการนักการภารโรง
86นางสมพร ทรัพย์แสนยากรลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการงานแม่บ้าน
87นายสายันต์ อร่ามลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการยาม