ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายสง่า ศรีรามผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผู่้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2นายสุชิต ชมภูวงศ์รองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3นายปัญญา หาแก้วรองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4นางสมจิต สังขรักษ์รองผู้อำนวยการ สพท. --ค.ม.บริหารการศึกษาบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5นายมาโนช กลิ่นพยอมศึกษานิเทศก์ --กศ.ม.กรบริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศฯ(ถ้ามี)ศึกษานิเทศก์ 8
6นายวีระพงษ์ เทียมวงษ์ศึกษานิเทศก์ --ค.ม.บริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ 8
7นางแน่งน้อย ปันรัมย์นักจัดการงานทั่วไป --ค.บ.สังคมศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
8นายเอกชัย ปุยะตินักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ศศ.ม.การสอนภาษาไทยผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
9นางสาวเฟื่องฟ้า สว่างนักวิชาการศึกษา --กศ.ม.(การศึกษานอกระบบ)ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
10นายวิเชียร คงหาญนักวิชาการศึกษา --ศศ.ม.บริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
11นางวีรวรรณ ลัทธิกุลนักวิชาการตรวจสอบภายใน --บธ.บ.การจัดการทั่วไปผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
12นางวีรยา รังสูงเนินเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี --ศษ.บ.บริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี
13นางสาวอรนุช ธนภัทรถิรโชติศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ 8
14นายอกนิษฐ์ จันทร์สุขวงศ์ศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ 8
15นางสาวนฤมล จันทร์สุขวงศ์ศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ 8
16นางสาวเมธาวี ติณานันท์ศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ 8
17นางสาวสุภัคพร เรือโป๊ะศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ 8
18นางจิรัฏฐ์ ธนพงษ์พรธนาศึกษานิเทศก์ --ศษ.ม.บริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ 8
19นายธำรงค์ นนท์ตาศึกษานิเทศก์ --กศ.ม.การประถมศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ 8
20นางสุวรัชต์ วัชรสุทธิพงศ์ศึกษานิเทศก์ --ค.บ.(นาฎศิลป์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ 8
21นางวิเชียร สลับศรีศึกษานิเทศก์ --ศษ.ม.หลักสูตรและการสอนวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ 8
22นายปรีชา เพชรดาพงศ์ศึกษานิเทศก์ --ค.บ.พลศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ 8
23นางอัจฉรา ฉายวิวัฒน์ศึกษานิเทศก์ --ค.ม.บริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ 8
24นางลัดดาวัลย์ สว่างศรีศึกษานิเทศก์ --ค.ม.บริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ 8
25นางวิรมณ ฮุยเป้าศึกษานิเทศก์ --ศศ.ม.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ 8
26นางสาวระพีพรรณ ศรีสุขศึกษานิเทศก์ --ค.ม.สุขศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ 8
27นายอดิศักดิ์ สวนสวรรค์ศึกษานิเทศก์ --ศษ.บ.ประถมศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ 8
28นายวัชรพล ทองโนนสายศึกษานิเทศก์ --ศษ.บ.บริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ 8
29นางมาลี ใจภักดีศึกษานิเทศก์ --ศษ.ม.บริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ 8
30นางสาวไพจิตร อภัยจิตต์ศึกษานิเทศก์ --กศ.ม.สุขศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ 8
31นางนุสรา ม่วงชาติศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิทยาศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ 8
32นางณัฐยาภรณ์ อัครชนนักจัดการงานทั่วไป --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
33นางกิ่งกาญจน์ ป้องจิตใสนักจัดการงานทั่วไป --บธ.บ.บัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
34นางประภาพรรณ เมธีเสถียรนักจัดการงานทั่วไป --ปวส.(เลขานุการ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
35นางสัมพันธ์ เฉียดสระน้อยนักจัดการงานทั่วไป --ค.บ.จิตวิทยาและการแนะแนววิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
36นายวิเชียร พลจันทึกนักประชาสัมพันธ์ --ศศ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
37นายพงษ์ศักดิ์ จันทร์ภิรมย์นักวิชาการเงินและบัญชี --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ
38นางพิมพ์ชนก อรชุมนักวิชาการเงินและบัญชี --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ
39นางฉลวย สุขเกษมนักวิชาการเงินและบัญชี --ศศ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
40นางพรนภัส ละประโคนนักวิชาการเงินและบัญชี --บริหารธุรกิจวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ
41นายสมบัติ ศรีกุลานักวิชาการเงินและบัญชี --ศศ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
42นางสาวดวงใจ แป้นโพธิ์กลางนักวิชาการพัสดุ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
43นางอุษา ภังภูธรนักทรัพยากรบุคคล --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
44นางกนกพัชร บุญโชติวิวัฒน์นักทรัพยากรบุคคล --ค.บ.การศึกษาปฐมวัยวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
45นางสาวอรุณรัตน์ วิเชียรนักทรัพยากรบุคคล --ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
46นางรัญจวน พื้นบาตรนักทรัพยากรบุคคล --ค.บ.การประถมศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
47นางสาวปราณี เจนศิริวงศ์นักทรัพยากรบุคคล --ศศ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
48นางสาวนฤมล คำวังนักทรัพยากรบุคคล --ศศ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
49นายเตชินท์ เจนพานิชนักทรัพยากรบุคคล --ค.บ.ช่างก่อสร้างวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
50นางนวมน เจนพานิชนักทรัพยากรบุคคล --ค.บ.สังคมศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
51นางจันทร์ศิริพร วันพุดซานักทรัพยากรบุคคล --ค.บ.วิทยาศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
52นางสาวพิทยา คล้ายทองนักทรัพยากรบุคคล --ค.บ.สุขศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
53นายวิเชียร ยอดรักนิติกร ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานนนิติกร
54นายสุวิทย์ ยิ่งยงนิติกร --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนิติกรชำนาญการพิเศษ
55นางปุณยาพร ศรีสง่านักวิเคราะห์นโยบายและแผน --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
56นางนงนภา แสนหาญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
57นางสาวธนภรณ์ ยอดไฟอินทร์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน --บธ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
58นางขวัญใจ เจริญเลิศนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ศศ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
59นางจันทร์เพ็ญ กฤตยานวัชนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --หลักสูตรและการสอนวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
60นางอัญชลี ทันตะคุนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ปวส.คอมพิวเตอร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
61นางณัฐชนก ศรีเสนนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ศศ.ม.บริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
62นางการวรัญญา เปไธสงนักวิชาการศึกษา --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษาชำนาญการ
63นางนฤบล กองทรัพย์นักวิชาการศึกษา --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษาชำนาญการ
64นางวิรัลยุพา ศรีชัยวรานนท์นักวิชาการศึกษา --ศษ.ม.บริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษาชำนาญการ
65นางสาวอรวรรณ เคลือบคนโทนักวิชาการศึกษา --ค.บ.(ภาษาอังกฤษ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
66นางปาลิดา โคตรสมบัตินักวิชาการศึกษา --ศษ.บ.การประถมศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
67นางธาริดา เจิดดีสกุลนักวิชาการตรวจสอบภายใน --ศศ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
68นางสาวธัญดา ฤกษ์โอภาษเจ้าพนักงานธุรการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
69ว่าที่ส.อ.ปฐมพงษ์ อริยะศิริวงศ์เจ้าพนักงานธุรการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
70นางทักษณีย์ เจริญวรรณเจ้าพนักงานธุรการ --อ.ศศ.บริหารธุรกิจวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
71นางกิติยา ประดับพันธ์เจ้าพนักงานธุรการ --ปวส.บัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
72นางสาวจรินญา สายกระโทกเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
73นางอรพินท์ เลิศลี้วัฒนกิจเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการ
74นางนิคม เสือชุมแสงเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลงานธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคล
75นายนิวัติ สลับศรีเจ้าพนักงานธุรการ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการลูกจ้างประจำ
76นายวรพงษ์ วรงค์เจ้าพนักงานธุรการ --ศษ.บ.การประถมศึกษาขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการลูกจ้างประจำ
77นางสาวกมลลักษณ์ มาตาชาติลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการลูกจ้างงานอำนวยการ
78นางสาวรัตนา บุญสง่าลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป บริหารการเงินและสินทรัพย์ลูกจ้างงานการเงินฯ
79นางสาวกมลชนก สิงสถิตย์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป บริหารการเงินและสินทรัพย์ลูกจ้างงานการเงินฯ
80นางสาวศตกมล ปิ่นศิริลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป ส่งเสริมการจัดการศึกษาลูกจ้างงานลูกเสือ
81นายนธีกรณ์ โง้วเจริญลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนลูกจ้างงานส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
82นายพชร เทียมวงษ์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป เทคโนโลยีสารสนเทศฯ(ถ้ามี)ลูกจ้างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
83นายหะนุ องคสินลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการนักการภารโรง
84นางสมพร ทรัพย์แสนยากรลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการงานแม่บ้าน
85นายวศิราวุธ คนชุมลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการยาม
86นายสายันต์ อร่ามลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการยาม