ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายสง่า ศรีรามผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผู่้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2นายประจญ สอนกระโทกรองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3นายสุชิต ชมภูวงศ์รองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4นายปัญญา หาแก้วรองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5นายเสนาะ แก้วมุกดารองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
6นางสมจิต สังขรักษ์รองผู้อำนวยการ สพท. --ค.ม.บริหารการศึกษาบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
7นายมาโนช กลิ่นพยอมศึกษานิเทศก์ --กศ.ม.กรบริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศฯ(ถ้ามี)ศึกษานิเทศก์ 8
8นายวีระพงษ์ เทียมวงษ์ศึกษานิเทศก์ --ค.ม.บริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ 8
9นางแน่งน้อย ปันรัมย์นักจัดการงานทั่วไป --ค.บ.สังคมศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
10นายประวัติ ใจภักดีนักทรัพยากรบุคคล --ค.บ.บริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
11นายเอกชัย ปุยะตินักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ศศ.ม.การสอนภาษาไทยผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
12นางสาวเฟื่องฟ้า สว่างนักวิชาการศึกษา --กศ.ม.(การศึกษานอกระบบ)ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
13นายวิเชียร คงหาญนักวิชาการศึกษา --ศศ.ม.บริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
14นางวีรวรรณ ลัทธิกุลนักวิชาการตรวจสอบภายใน --บธ.บ.การจัดการทั่วไปผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
15นางวีรยา รังสูงเนินเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี --ศษ.บ.บริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี
16นายอกนิษฐ์ จันทร์สุขวงศ์ศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ 8
17นางสาวนฤมล จันทร์สุขวงศ์ศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ 8
18นางสาวอรนุช ธนภัทรถิรโชติศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ 8
19นางสาวสุภัคพร เรือโป๊ะศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ 8
20นางสาวเมธาวี ติณานันท์ศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ 8
21นางสุวรัชต์ วัชรสุทธิพงศ์ศึกษานิเทศก์ --ค.บ.(นาฎศิลป์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ 8
22นางนุสรา ม่วงชาติศึกษานิเทศก์ --ศษ.ม.วิทยาศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ 8
23นายธำรงค์ นนท์ตาศึกษานิเทศก์ --กศ.ม.การประถมศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ 8
24นางจิรัฏฐ์ ธนพงษ์พรธนาศึกษานิเทศก์ --ศษ.ม.บริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ 8
25นางลัดดาวัลย์ สว่างศรีศึกษานิเทศก์ --ค.ม.บริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ 8
26นายปรีชา เพชรดาพงศ์ศึกษานิเทศก์ --ค.บ.พลศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ 8
27นางสาวระพีพรรณ ศรีสุขศึกษานิเทศก์ --ค.ม.สุขศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ 8
28นายอดิศักดิ์ สวนสวรรค์ศึกษานิเทศก์ --ศษ.บ.ประถมศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ 8
29นางวิเชียร สลับศรีศึกษานิเทศก์ --ศษ.ม.หลักสูตรและการสอนวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ 8
30นางอัจฉรา ฉายวิวัฒน์ศึกษานิเทศก์ --ค.ม.บริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ 8
31นางวิรมณ ฮุยเป้าศึกษานิเทศก์ --ศศ.ม.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ 8
32นางมาลี ใจภักดีศึกษานิเทศก์ --ศษ.ม.บริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ 8
33นายวัชรพล ทองโนนสายศึกษานิเทศก์ --ศษ.บ.บริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ 8
34นางทิพยาภรณ์ เวทย์ไธสงศึกษานิเทศก์ --ค.ม.นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ 8
35นางสาวไพจิตร อภัยจิตต์ศึกษานิเทศก์ --กศ.ม.สุขศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ 8
36นางณัฐยาภรณ์ อัครชนนักจัดการงานทั่วไป --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
37นางกิ่งกาญจน์ ป้องจิตใสนักจัดการงานทั่วไป --บธ.บ.บัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
38นางประภาพรรณ เมธีเสถียรนักจัดการงานทั่วไป --ปวส.(เลขานุการ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
39นางสัมพันธ์ เฉียดสระน้อยนักจัดการงานทั่วไป --ค.บ.จิตวิทยาและการแนะแนววิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
40นายวิเชียร พลจันทึกนักประชาสัมพันธ์ --ศศ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
41นางพิมพ์ชนก อรชุมนักวิชาการเงินและบัญชี --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ
42นายพงษ์ศักดิ์ จันทร์ภิรมย์นักวิชาการเงินและบัญชี --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ
43นายสมบัติ ศรีกุลานักวิชาการเงินและบัญชี --ศศ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
44นางพรนภัส ละประโคนนักวิชาการเงินและบัญชี --บริหารธุรกิจวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ
45นางฉลวย สุขเกษมนักวิชาการเงินและบัญชี --ศศ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
46นางสาวดวงใจ แป้นโพธิ์กลางนักวิชาการพัสดุ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
47นางอุษา ภังภูธรนักทรัพยากรบุคคล --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
48นางกนกพัชร บุญโชติวิวัฒน์นักทรัพยากรบุคคล --ค.บ.การศึกษาปฐมวัยวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
49นางสาวนฤมล คำวังนักทรัพยากรบุคคล --ศศ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
50นางรัญจวน พื้นบาตรนักทรัพยากรบุคคล --ค.บ.การประถมศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
51นางสาวปราณี เจนศิริวงศ์นักทรัพยากรบุคคล --ศศ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
52นางสาวอรุณรัตน์ วิเชียรนักทรัพยากรบุคคล --ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
53นางนวมน เจนพานิชนักทรัพยากรบุคคล --ค.บ.สังคมศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
54นายเตชินท์ เจนพานิชนักทรัพยากรบุคคล --ค.บ.ช่างก่อสร้างวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
55นางจันทร์ศิริพร วันพุดซานักทรัพยากรบุคคล --ค.บ.วิทยาศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
56นางสาวพิทยา คล้ายทองนักทรัพยากรบุคคล --ค.บ.สุขศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
57นายสุวิทย์ ยิ่งยงนิติกร --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนิติกรชำนาญการพิเศษ
58นางปุณยาพร ศรีสง่านักวิเคราะห์นโยบายและแผน --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
59นางขวัญใจ เจริญเลิศนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ศศ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
60นางนงนภา แสนหาญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ศษ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
61นางสาวธนภรณ์ ยอดไฟอินทร์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน --บธ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
62นางจันทร์เพ็ญ กฤตยานวัชนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --หลักสูตรและการสอนวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
63นางอัญชลี ทันตะคุนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ปวส.คอมพิวเตอร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
64นางณัฐชนก ศรีเสนนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ศศ.ม.บริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
65นางนฤบล กองทรัพย์นักวิชาการศึกษา --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษาชำนาญการ
66นางการวรัญญา เปไธสงนักวิชาการศึกษา --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษาชำนาญการ
67นางวิรัลยุพา ศรีชัยวรานนท์นักวิชาการศึกษา --ศษ.ม.บริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษาชำนาญการ
68นางสาวอรวรรณ เคลือบคนโทนักวิชาการศึกษา --ค.บ.(ภาษาอังกฤษ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
69นางปาลิดา โคตรสมบัตินักวิชาการศึกษา --ศษ.บ.การประถมศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
70นางธาริดา เจิดดีสกุลนักวิชาการตรวจสอบภายใน --ศศ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
71นางสาวธัญดา ฤกษ์โอภาษเจ้าพนักงานธุรการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
72ว่าที่ส.อ.ปฐมพงษ์ อริยะศิริวงศ์เจ้าพนักงานธุรการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
73นางทักษณีย์ เจริญวรรณเจ้าพนักงานธุรการ --อ.ศศ.บริหารธุรกิจวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
74นางกิติยา ประดับพันธ์เจ้าพนักงานธุรการ --ปวส.บัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
75นางสาวจรินญา สายกระโทกเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
76นายวรพงษ์ วรงค์เจ้าพนักงานธุรการ --ศษ.บ.การประถมศึกษาขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการลูกจ้างประจำ
77นายนิวัติ สลับศรีเจ้าพนักงานธุรการ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการลูกจ้างประจำ
78นางสาวกมลลักษณ์ มาตาชาติลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการลูกจ้างงานอำนวยการ
79นางสาวกมลชนก สิงสถิตย์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป บริหารการเงินและสินทรัพย์ลูกจ้างงานการเงินฯ
80นางสาวรัตนา บุญสง่าลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป บริหารการเงินและสินทรัพย์ลูกจ้างงานการเงินฯ
81นางสาวศตกมล ปิ่นศิริลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป ส่งเสริมการจัดการศึกษาลูกจ้างงานลูกเสือ
82นายนธีกรณ์ โง้วเจริญลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนลูกจ้างงานส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
83นายพชร เทียมวงษ์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป เทคโนโลยีสารสนเทศฯ(ถ้ามี)ลูกจ้างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
84นางสมพร ทรัพย์แสนยากรลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการงานแม่บ้าน
85นายหะนุ องคสินลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการนักการภารโรง
86นายสายันต์ อร่ามลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการยาม
87นายวศิราวุธ คนชุมลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการยาม