ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นางภานิชา อินทร์ช้างผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่นรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
3นายชรินทร์ เรืองประโคนรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
4นายกำพล กระมลรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
5นายสมศักดิ์ สุขสำโรงรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
6นางวี่แวว พรประสพศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษคบ.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
7นางกัญญาภัค เปียกระโทกนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศษ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการ
8นายอุดม บุ้งทองนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคล
9นายสุริยา สายมณีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผน
10นายชัยยงค์ จันทร์โสดานักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
11นายณัฐภัทร แสงอินทร์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายใน
12นายมนต์ชัย เลี้ยงรักษาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์
13นายสาคร แขนรัมย์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์
14นางสาวสุนันท์ ปัณทุพาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
15นางดวงปาน นครทัศน์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ.,ค.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0840369818
16นางอัจฉรา บัวแย้มศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.,ค.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
17นายอภิชาติ เพ็งโนนยางนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการวทบหน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการงานติดตาม0883257987
18นางสุภาภรณ์ เอี่ยมศิรินักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์
19นายถาวร กุลวงษ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานงบประมาณ
20นางสาวพรพิมล ระวันประโคนศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
21นางสุนันทา พวงไพบูลย์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
22นายประยุทธ์ น้ำอบเชยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
23นางสายรุ้ง บ้างตำรวจนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
24นางศศิธร เหิมหาญนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
25นางจารุวรรณ พลดอนนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
26ว่าที่ร้อยตรี อเนก จอมคำสิงห์นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
27นางสาวโสภา ศรีทนต์นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
28นางเบญจรงค์ วิรัตน์จินดานักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
29นางจิตรลดา เรณู ณ อยุธยานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
30นางวรรณา แซกรัมย์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
31นายอรุณ เจริญยิ่งนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
32นางสาววรัญญา วันนูประถัมภ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
33นายสมพร สนสกุลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
34นางสาวศศิชา ไกรยูนเสนนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
35นายเวทิน หงษ์วิเศษนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
36นางจีรนุช ดิษยเกษมนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
37นางสาวพรชัย ปะโมทานังนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
38นางเนาวรัตน์ น้ำอบเชยนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
39นางนรีรัตน์ กุลวงษ์นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการบธบวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
40นางสาวเชษฐ์สุดา บุญมากนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
41นางสาวสุภาพร โขงรัมย์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
42นายธีระนัย ไม้สูงเนินนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
43นางรัศมี ต่างประโคนนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายใน
44นางสาวนพวรรณ เมียดประโคนเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
45นางนุชรินทร์ วิญญูธรรมเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
46นางศศิชา วิรัตน์จินดาเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
47นางสาวแสงดาว อยู่ประโคนเจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
48นายกิตติศักดิ์ เรืองไพศาลลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
49นางสาวจิดาภา กฐินใหม่ลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร ฝ่ายผู้บริหาร
50นางสาวกาญจนา นิลวรรณ์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
51นางทยากร ธรรมพิทักษ์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารการเงินและสินทรัพย์
52นางสาวรจนา พินิจรัมย์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารการเงินและสินทรัพย์
53นายวีระศักดิ์ สืบวันลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารการเงินและสินทรัพย์
54นางสาวณิชาพร ไชยหมกลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารการเงินและสินทรัพย์
55นางสาวอสมภรณ์ ชาญประโคนลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารการเงินและสินทรัพย์
56นางสาวนิชธิมา เพ็งโนนยางลูกจ้างชั่วคราว --ค.บ.ประถมศึกษาบริการ/งานเอกสาร นโยบายและแผน
57นางศศิวรรณ โคตรทมลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการจัดการศึกษา
58นางสาวศศิวรรณ โคตรทมลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการจัดการศึกษา
59นายสายัณห์ เทศวงษ์ลูกจ้างประจำ --ค.บ.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการลูกจ้างประจำ
60นายสายเชื้อ คำประโคนลูกจ้างประจำ --อ.ศศ.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
61นายประเสริฐ ศรีเนาวรัตน์ลูกจ้างชั่วคราว --นักการภารโรง อำนวยการ
62นายสุริยะ นะเรรัมย์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ
63นายรวม ขามประโคนลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ
64นางกฤษติกา บุญปลูกลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ