ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายสมศักดิ์ ชอบทำดีผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่นรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
3นายกิตติ ปาประโคนรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
4นายชรินทร์ เรืองประโคนรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
5นายกำพล กระมลรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
6นายสมศักดิ์ สุขสำโรงรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
7นายยุทธนา ศรีวงษ์ชัยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.,กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์
8นายวศิน เสชูนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษกศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคล
9นายสถาผล เสน่ห์เมืองนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษค.บ., ค.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผน
10นายชัยยงค์ จันทร์โสดานักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
11นายมนต์ชัย เลี้ยงรักษาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์
12นางสุนันทา พวงไพบูลย์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
13นางวี่แวว พรประสพศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษคบ.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
14นายนรินทร์ ทวยเจริญศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวท.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
15นางดวงปาน สวงรัมย์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ.,ค.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์
16นางอัจฉรา บัวแย้มศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.,ค.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
17นายไพบูลย์ ศรีโมราศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษคบ.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์
18นางกัญญาภัค เปียกระโทกนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศษ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการ
19นายฉัตรชัย โชคกลางนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์
20นางสุภาภรณ์ เอี่ยมศิรินักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์
21นายอุดม บุ้งทองนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล
22นายชูชาติ จันคลังนิติกร ชำนาญการพิเศษน.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล
23นายสุริยา สายมณีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผน
24นายถาวร กุลวงษ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานงบประมาณ
25นายอภิชาติ เพ็งโนนยางเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวทบหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานติดตามและรายงานผล0883257987
26นายสาคร แขนรัมย์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์
27นางสายรุ้ง บ้างตำรวจนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
28นางศศิธร เหิมหาญนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
29นายอรุณ เจริญยิ่งนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
30นางวรรณา แซกรัมย์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
31นางจิตรลดา อุ่นใจนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
32นางจีรนุช ดิษยเกษมนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
33นางเนาวรัตน์ น้ำอบเชยนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
34นางสาวสิริพรรษ์ แผ้วพลสงนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
35นางนุชรินทร์ วิญญูธรรมเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
36นางศศิชา วิรัตน์จินดาเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
37นายสายเชื้อ คำประโคนลูกจ้างประจำ --อ.ศศ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการ
38นางทยากร ธรรมพิทักษ์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารการเงินและสินทรัพย์
39นางสาวนิชธิมา เพ็งโนนยางลูกจ้างชั่วคราว --ค.บ.ประถมศึกษาบริการ/งานเอกสาร นโยบายและแผน
40นางสาวศศิวรรณ โคตรทมลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการจัดการศึกษา
41นายสายัณห์ เทศวงษ์ลูกจ้างประจำ --ค.บ.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการลูกจ้างประจำ
42นายรวม ขามประโคนลูกจ้างชั่วคราว --นักการภารโรง อำนวยการ
43นางระเบียบ ลอยประโคนลูกจ้างประจำ --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ