ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นางสาวธัญญ์รวี พงศ์ธรภูริวัฒน์ไม่กำหนด --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2นายรังสฤษดิ์ พลอามาตย์ไม่กำหนด --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
3นางสาวสุมาลี กุงไธสงไม่กำหนด --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
4นางนฐพร วิชัยรัมย์ไม่กำหนด --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
5นางสาวจีรนันท์ แสงดาวไม่กำหนด --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
6นางสาวรติรส เอิกเกริกรัมย์ไม่กำหนด --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
7นางมุนินทร์ ทะนารีไม่กำหนด --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
8นายลวด แก้วไธสงรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.บ.,กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารศึกษาธิการอำเภอ(เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา)
9นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.บ.,ค.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์,กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา084-953-6161
10นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยารองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.บ.,ศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ
11นางสโรชินี โอชไรรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.บ.,ศษ.บ.,ศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารศึกษาธิการอำเภอ
12นางธัญวรัตน์ พินาศภัยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --บริหารจัดการ สพท. นโยบายและแผน
13นางกาญจนา ศิริมนทกานนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษบธ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8
14นายถวิล ศรเทพานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษคบ.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนจนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน 7 ว
15นางสุวิชา ทรงประโคนนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบธ.บ.,คบ.หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ตรวจสอบภายในนักวิชาการการเงินและบัญชี 7
16นางรุ่งฤดี หมั่นการศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ. ,ค.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ 8081-997-7508
17นางบังอร แก่นจันทร์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ.,กศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ 8
18นางกัญญา ศิริวิโรจน์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษกศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 ว
19นางสาวศากุน ศิริพานิชนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษอ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการนักประชาสัมพันธ์ 8 ว
20นางสาวแววตา วงศ์พิพัฒน์ชัยนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษคบ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 7
21นางฐิติพร แขนดอนดู่นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลบุคลากร 6 ว
22นางไพฑูรย์ หวะสุวรรณนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ศบ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนวิเคราะห์งบประมาณ
23นางสาวมยุรี อุทัยวัฒนานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษกศ.บ., กศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานติดตามและประเมินผล081-9665341
24นางสาวพรนิมิต โล้นพรมนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษบธ.บ.ศษ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนแผนและโครงการ
25ว่าที่พันตรีรัชต์ชัย มุกดามณีวัลย์นักวิชาการศึกษา --ค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษา 7 ว
26นางสุดาพร หงษ์นครนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ.,ศศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษา 7 ว089-428-2918
27นางสาวพรรณเพ็ญ นิลนนท์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ.,ค.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนนักวิชาการศึกษา 7 ว
28นายกร ปราชญ์รัฐกิจนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการคบ.,คม.หน.ศูนย์/เครือข่าย นโยบายและแผนข้อมูลสารสนเทศ
29นายบัญญัติ มะโนชัยครู/ครูผู้ช่วย ชำนาญการค.บ.หน.ศูนย์/เครือข่าย นโยบายและแผนอาจารย์ 1 ร.ร.ไตรมิตรวิทยาคาร
30นางสาวอุษณีย์ เดชวิทยาวุฒิไม่กำหนด --บธ.บ.,ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการนักวิชาการการเงินและบัญชี 6 ว
31นางบุศยรินทร์ อาณาเขตศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
32นางสาวมนัสปอง ศรีทองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ., ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ 7089-039-4105
33ว่าที่ร้อยตรีไพบูลย์ มูลดีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.,กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ 7
34นายชัชวาลย์ คัมภีราวัฒน์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษ.ด. ศศ.บ.,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ 7
35นายสุรศักดิ์ กาญจนการุณศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ. กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ ระดับ 7
36นายวีระวัฒน์ ทรัพย์อุดมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ., กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ 7
37นายศราวุธ โรจนาวรรณศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์
38นายไชยสิทธิ์ พวงศรีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.,กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ 7
39นายวิวัฒน์ชัย ชุตินธรารักษ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.,กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ 7
40นายอดุลย์ สุชิรัมย์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ.,ค.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ 8
41นายธีรพงษ์ จินพละนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าพนักงานธุรการ 5
42นางสุวิรัตน์ วงศ์ตรีนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 ว
43นางสาวดำรงค์ ทำผ้านักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
44นางสาวสุวรี เจริญรัมย์นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญงานคบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 4
45นางวิลาวัลย์ ตาละคำนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์นักวิชาการพัสดุ 6 ว
46นางนุศรา ชะปูแสนนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์นักวิชาการศึกษา 6 ว
47นางรัชดาภรณ์ อุรีรัมย์นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าพนักงานพัสดุ 5
48นางอนันตยา พิมพ์ภูนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากร 6 ว081-967-9020
49นางอุดมสิน อุสาทรัพย์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนักวิชาการศึกษา 5
50นางสุธีรา คุณธรรมนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษสม.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 5
51นางสาวปุณนภา แซ่เตียวนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ., ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากร
52นางสาวเกศรินทร์ ก่อแก้วนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการคบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากร 6 ว
53นางฉวีวรรณ ศรีสุขนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.,ศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6
54นางอิศราพร พวงศรีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากร 6 ว
55นางจารุมาศ คณารักษ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ., ศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษา 6086-725-0012
56นางสาวรัศมี ตระกูลรัมย์นักวิชาการศึกษา ชำนาญงานค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนักวิชาการศึกษา 6 ว
57นางประไพรัตน์ บารัมย์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการวท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาบุคลากร
58นางคำพวง วัชระเงินนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนจนท.บริหารงานธุรการ 5
59นายวิทยา สอนอาจนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในจนท.บริหารงานการเงินและบัญชี 7
60นางสุนิสา ศิลาแก้วเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานคบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5
61นางเสาวคนธ์ สิบรัมย์เจ้าพนักงานธุรการ คบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการเจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ
62นายณรงค์ ศิริวงษ์พานิชย์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าพนักงานธุรการ 5
63นางยุบล ผิวผ่องลูกจ้างประจำ --ป.กศ.สูง,ปวช.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการพนักงานพิมพ์ดีด
64นายนนทวัจน์ พัจนาไม่กำหนด --ม.6ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการลูกจ้างประจำ
65นายปริวัตร คำมั่นไม่กำหนด --ปวช.,ม.3ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการลูกจ้างประจำ
66นายเอกชัย เกษมสุขไม่กำหนด --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการลูกจ้างประจำ
67นายวิชัย อาญาเมืองไม่กำหนด --ม.6ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการลูกจ้างประจำ
68นายเด่นเดช สินธุสกุลไม่กำหนด --นักการภารโรง อำนวยการลูกจ้างประจำ