ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายสมศักดิ์ ชอบทำดีผู้อำนวยการ สพท. เชียวชาญกศ.บ.,ศศ.บ,กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์
2นายลวด แก้วไธสงรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.บ.,กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารศึกษาธิการอำเภอ(เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา)
3นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยารองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.บ.,ศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ
4นางสโรชินี โอชไรรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.บ.,ศษ.บ.,ศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารศึกษาธิการอำเภอ
5นางกาญจนา ศิริมนทกานนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษบธ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8
6นายถวิล ศรเทพานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษคบ.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนจนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน 7 ว
7นางสุวิชา ทรงประโคนนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบธ.บ.,คบ.หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ตรวจสอบภายในนักวิชาการการเงินและบัญชี 7
8นางบังอร แก่นจันทร์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ.,กศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ 8
9นางกัญญา ศิริวิโรจน์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษกศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 ว
10นางสาวศากุน ศิริพานิชนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษอ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการนักประชาสัมพันธ์ 8 ว
11นางสาวแววตา วงศ์พิพัฒน์ชัยนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษคบ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 7
12นางฐิติพร แขนดอนดู่นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลบุคลากร 6 ว
13นางไพฑูรย์ หวะสุวรรณนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ศบ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนวิเคราะห์งบประมาณ
14นางสาวพรนิมิต โล้นพรมนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษบธ.บ.ศษ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนแผนและโครงการ
15นางสาวมยุรี อุทัยวัฒนานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษกศ.บ., กศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานติดตามและประเมินผล
16ว่าที่พันตรีรัชต์ชัย มุกดามณีวัลย์นักวิชาการศึกษา --ค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษา 7 ว
17นางสุดาพร หงษ์นครนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ.,ศศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษา 7 ว
18นางสาวพรรณเพ็ญ นิลนนท์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ.,ค.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนนักวิชาการศึกษา 7 ว
19นายกร ปราชญ์รัฐกิจนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการคบ.,คม.หน.ศูนย์/เครือข่าย นโยบายและแผนข้อมูลสารสนเทศ
20นายบัญญัติ มะโนชัยครู/ครูผู้ช่วย ชำนาญการค.บ.หน.ศูนย์/เครือข่าย นโยบายและแผนอาจารย์ 1 ร.ร.ไตรมิตรวิทยาคาร
21นางสาวอุษณีย์ เดชวิทยาวุฒิไม่กำหนด --บธ.บ.,ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการนักวิชาการการเงินและบัญชี 6 ว
22นายไชยสิทธิ์ พวงศรีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.,กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ 7
23นายศราวุธ โรจนาวรรณศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์
24นายสุรศักดิ์ กาญจนการุณศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ. กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ ระดับ 7
25นายวีระวัฒน์ ทรัพย์อุดมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ., กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ 7
26นายชัชวาลย์ คัมภีราวัฒน์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษ.ด. ศศ.บ.,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ 7
27ว่าที่ร้อยตรีไพบูลย์ มูลดีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.,กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ 7
28นายวิวัฒน์ชัย ชุตินธรารักษ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.,กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ 7
29นางรุ่งฤดี หมั่นการศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ. ,ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ 8
30นางสาวมนัสปอง ศรีทองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ., กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ 7
31นายอดุลย์ สุชิรัมย์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ.,ค.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ 8
32นางสุวิรัตน์ วงศ์ตรีนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 ว
33นายธีรพงษ์ จินพละนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าพนักงานธุรการ 5
34นางสาวดำรงค์ ทำผ้านักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
35นางสาวสุวรี เจริญรัมย์นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญงานคบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 4
36นางนุศรา ชะปูแสนนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์นักวิชาการศึกษา 6 ว
37นางวิลาวัลย์ ตาละคำนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์นักวิชาการพัสดุ 6 ว
38นางรัชดาภรณ์ อุรีรัมย์นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าพนักงานพัสดุ 5
39นางอุดมสิน อุสาทรัพย์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนักวิชาการศึกษา 5
40นางสาวเพ็ญศรี แซ่เตียวนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ., ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากร
41นางสุธีรา คุณธรรมนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษสม.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 5
42นางอนันตยา พิมพ์ภูนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากร 6 ว
43นางสาวเกศรินทร์ ก่อแก้วนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการคบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากร 6 ว
44นางอิศราพร พวงศรีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากร 6 ว
45นางฉวีวรรณ ศรีสุขนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.,ศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6
46นางสาวรัศมี ตระกูลรัมย์นักวิชาการศึกษา ชำนาญงานค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนักวิชาการศึกษา 6 ว
47นายวัชรี เ็ป็นพร้อมนักวิชาการศึกษา --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษา 6 ว
48นางจารุมาศ คณารักษ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ., ศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษา 6
49นางประไพรัตน์ บารัมย์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการวท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาบุคลากร
50นางคำพวง วัชระเงินนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนจนท.บริหารงานธุรการ 5
51นางบังอร ศิริจันทรกานต์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการรป.บ., ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนจนท.บริหารงานทั่วไป 6 ว
52นายวิทยา สอนอาจนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในจนท.บริหารงานการเงินและบัญชี 7
53นางสุนิสา ศิลาแก้วเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานคบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5
54นางสาวสกุลเกตุ ขันชัยเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการจพง.การเงินและบัญชี
55นางนันท์นภัส ชัยประสิทธิโชคเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานคบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนจนท.บันทีึกข้อมูล
56นางเสาวคนธ์ สิบรัมย์เจ้าพนักงานธุรการ คบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการเจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ
57นายณรงค์ ศิริวงษ์พานิชย์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าพนักงานธุรการ 5
58นางยุบล ผิวผ่องลูกจ้างประจำ --ป.กศ.สูง,ปวช.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการพนักงานพิมพ์ดีด
59นายปริวัตร คำมั่นไม่กำหนด --ปวช.,ม.3ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการลูกจ้างประจำ
60นายเอกชัย เกษมสุขไม่กำหนด --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการลูกจ้างประจำ
61นายนนทวัจน์ พัจนาไม่กำหนด --ม.6ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการลูกจ้างประจำ
62นายวิชัย อาญาเมืองไม่กำหนด --ม.6ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการลูกจ้างประจำ
63นายเด่นเดช สินธุสกุลไม่กำหนด --นักการภารโรง อำนวยการลูกจ้างประจำ