ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นางนฐพร วิชัยรัมย์ไม่กำหนด --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2นางสาวรติรส เอิกเกริกรัมย์ไม่กำหนด --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
3นางสาวจีรนันท์ แสงดาวไม่กำหนด --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
4นางมุนินทร์ ทะนารีไม่กำหนด --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
5นางสาวธัญญ์รวี พงศ์ธรภูริวัฒน์ไม่กำหนด --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
6นางสาวสุมาลี กุงไธสงไม่กำหนด --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
7นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยารองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.บ.,ศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ
8นางสโรชินี โอชไรรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.บ.,ศษ.บ.,ศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารศึกษาธิการอำเภอ
9นางสุวิชา ทรงประโคนนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบธ.บ.,คบ.หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ตรวจสอบภายในนักวิชาการการเงินและบัญชี 7
10นางรุ่งฤดี หมั่นการศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ. ,ค.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ 8081-997-7508
11นางกัญญา ศิริวิโรจน์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษกศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 ว
12นางสาวศากุน ศิริพานิชนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษอ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการนักประชาสัมพันธ์ 8 ว
13นางสาวแววตา วงศ์พิพัฒน์ชัยนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษคบ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 7
14นางไพฑูรย์ หวะสุวรรณนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศบ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนวิเคราะห์งบประมาณ
15นางสาวพรนิมิต โล้นพรมนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษบธ.บ.ศษ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนแผนงานและโครงการ0890128585
16ว่าที่พันตรีรัชต์ชัย มุกดามณีวัลย์นักวิชาการศึกษา --ค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษา 7 ว
17นางสุดาพร หงษ์นครนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ.,ศศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษา 7 ว089-428-2918
18นายกร ปราชญ์รัฐกิจนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการคบ.,คม.หน.ศูนย์/เครือข่าย นโยบายและแผนข้อมูลสารสนเทศ
19นายบัญญัติ มะโนชัยครู/ครูผู้ช่วย ชำนาญการค.บ.หน.ศูนย์/เครือข่าย นโยบายและแผนอาจารย์ 1 ร.ร.ไตรมิตรวิทยาคาร
20นางสาวมนัสปอง ศรีทองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ., ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ 7089-039-4105
21นางบุศยรินทร์ อาณาเขตศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
22ว่าที่ร้อยตรีไพบูลย์ มูลดีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.,กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ 7
23นายศราวุธ โรจนาวรรณศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์
24นายไชยสิทธิ์ พวงศรีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.,กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ 7
25นายสุรศักดิ์ กาญจนการุณศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ. กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ ระดับ 7
26นายธีรพงษ์ จินพละนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าพนักงานธุรการ 5
27นางสุวิรัตน์ วงศ์ตรีนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 ว
28นางสาวดำรงค์ ทำผ้านักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
29นางสาวสุวรี เจริญรัมย์นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญงานคบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 4
30นางสาวอุษณีย์ เดชวิทยาวุฒินักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ.,ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
31นางวิลาวัลย์ ตาละคำนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์นักวิชาการพัสดุ 6 ว
32นางนุศรา ชะปูแสนนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์นักวิชาการศึกษา 6 ว
33นางรัชดาภรณ์ อุรีรัมย์นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าพนักงานพัสดุ 5
34นางอนันตยา พิมพ์ภูนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากร 6 ว081-967-9020
35นางอุดมสิน อุสาทรัพย์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนักวิชาการศึกษา 5
36นางสาวปุณนภา แซ่เตียวนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ., ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากร
37นางสุธีรา คุณธรรมนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษสม.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 5
38นางสาวเกศรินทร์ ก่อแก้วนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการคบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากร 6 ว
39นางอิศราพร พวงศรีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากร 6 ว
40นางฉวีวรรณ ศรีสุขนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.,ศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6
41นางธัญญารัตน์ พินาศภัยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
42นางจารุมาศ คณารักษ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ., ศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษา 6086-725-0012
43นางคำพวง วัชระเงินนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
44นางสาวรัศมี ตระกูลรัมย์นักวิชาการศึกษา ชำนาญงานค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนักวิชาการศึกษา 6 ว
45นายวิทยา สอนอาจนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีจนท.บริหารงานการเงินและบัญชี 7
46นางสุนิสา ศิลาแก้วเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานคบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5
47นางเสาวคนธ์ สิบรัมย์เจ้าพนักงานธุรการ คบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการเจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ
48นายณรงค์ ศิริวงษ์พานิชย์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าพนักงานธุรการ 5
49นางยุบล ผิวผ่องลูกจ้างประจำ --ป.กศ.สูง,ปวช.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการพนักงานพิมพ์ดีด
50นายนนทวัจน์ พัจนาไม่กำหนด --ม.6ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการลูกจ้างประจำ
51นายปริวัตร คำมั่นไม่กำหนด --ปวช.,ม.3ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการลูกจ้างประจำ
52นายเอกชัย เกษมสุขไม่กำหนด --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการลูกจ้างประจำ
53นายวิชัย อาญาเมืองไม่กำหนด --ม.6ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการลูกจ้างประจำ
54นายเด่นเดช สินธุสกุลไม่กำหนด --นักการภารโรง อำนวยการลูกจ้างประจำ