ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.มัธยมศึกษา เขต 31
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายิกิตติ บุญเชิดผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา081 7683550
2นายรณชัย สุขสมบูรณ์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารงานบุคคล0931353515
3นายชาติตระการ ยอดสง่ารองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษรป.ม.บริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล0942904040
4นางปาณิสรา สุทนต์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. บริหารการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์0882922844
5นายชาตรี ดีทองหลางรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน , กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0848009373
6นางสาววันทิตา ทะลาสีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการบริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษา, งานวิจัยและผลิตสื่อ0844390742
7นายบัณฑิต ชนะชัยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯปฏิบ้ติหน้า ผอ.กลุ่มนิเทศ นิเทศโครงการโรงเรียนสุจริต, โรงเรียนในฝัน, นิเทศและส่งเสริมกลุ่มสาระสังคมฯ0862498621
8นางจรีรัตน์ สุขวัฒนกุลนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ KRS08 1725 1045
9นางอุทัยวรรณ มิตรเจริญชัยนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์0892802764
10นางสุวรรณี ศิริวัฒน์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนส่งเสริม กำกับ ติตดาม งานกลุ่มนโยบายและแผน0819662995
11นางพรปวีณ์ ปิยากูลนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาควบคุม กำกับ ติดตาม0815939828
12นางสาวอุทัยวรรณ จรสูงเนินนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน0819773917 0945294542
13นางสุรีพร ชดกิ่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นโยบายและแผนกลุ่มงานติตดาม และกลุ่มงานนโยบายและแผน0898462901
14นางศศิธร เจริญใจศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯพัฒนาคุณภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ08 4001 9790
15นายกฤตพล ชุมสกุลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวิจัย พัฒนา ด้้านสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี, นิเทศการสอนโครงการเครือข่ายยไร้พรมแดน08 6740 1274
16นายวิภูพฤกษ์ ชื่นอาภาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯส่งเสริมพัฒนาศูนย์ GPA การทดสอบ O-NET, LAS การใช้ข้อสอบกลาง, ส่งเสริมศูนย์คณิตศาสตร์08 9948 7771
17นางนงลักษณ์ ภูมิรัตนศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวท.บหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา, โครงการห้องสมุด08 1360 7822
18นางสาวภัชชฎา โอษคลังศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แบบ STEM Education09 34655 98
19นางนิธิรัตน์ อุทัยพรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศและส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ศิลปะ, ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนพิเศษเรียนร่วม09 5605 7251
20นายประเสริฐ ศรีจันทร์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯการประกันคุณภาพการศึกษา, สนับสนุนพัฒนาการเรียนการสอนและนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ08 4430 5812
21นายแสนยากร สายสินศึกษานิเทศก์ ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯโรงเรียนขนาดเล็ก , ประชารัฐ09 2749 6883
22นายเกรียงศักดิ์ ศรีไพโรจน์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศติดตามและประเมินผลโรงเรียน, นิเทศสนับสนุนงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระฯ0810701841
23นางธีระนุช เอี่ยมโคกสูงนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการค.บ.การศึกษาประถมวัยหน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการควบคุมภายใน ITA มาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา08 7870 7021
24นางธวัลรัตน์ สุวรรณศรีนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์
25นางกนกนาตย์ คุณาเศรษฐนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์ให้คำปรึกษางานพัสดุ, จัดซื้อทุกประเภท,ตรวจสอบพัสดุ08 1879 2575
26นายสรุชาติ สว่างพลกรังนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลพัฒนาบุคลากร044 395225
27นางสาวพรพรรณ วิจิตรผลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลแผนอัตรากำลัง08 4606 7988
28นางชลลดา ศรีแสนปางนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล
29นางกนกลักษณ์ มากคงพะเนาว์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลพิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน, จัดทำบัญชีถือจ่าย08 9845 0889
30นางนฤพร หล่าสกุลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษบธ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานวิทยฐานะ08 9991 2675
31นายกอปรเชษฐ จิตละม่อมนิติกร ชำนาญการศศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลส่งเสริม ดูแลแก้ปัญหาการปฏิบัติงานวินัย, การร้องเรียน, ร้องทุกข์08 9428 6678
32นางอารมณ์ รักไธสงนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศษ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนจัดต้ังและจดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน, งบดำเนินงาน, ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ08 1789 9523
33นายพีรวัฒน์ วงศ์สุวรรณนักวิชาการศึกษา --หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษากิจกรรมลูกเสือ สภานักเรียน
34นางสิริลักษณ์ กระมลวงษ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษางานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด08 5856 0165
35นางสาวไพลิน หวังกุ่มกลางนักวิชาการศึกษา ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา
36นางอนงค์ พิชญ์ศิรินักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาจัดการศึกษาในรูปแบบการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย08 1725 9171
37นางสุวรรณา ธรรมโมนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน ตรวจสอบภายใน
38นายวีระศักดิ์ ขจรภพเจ้าพนักงานธุรการ อาวุโสศ.น.บหน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการงานอาคารสถานที่, งานสรรหา ก.ต.ป.น.08 1065 4740
39นางรพีพรรณ บุญอนันต์เจ้าพนักงานพัสดุ อาวุโสหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์
40นายปุณณะวิช ยุระวงศืนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษหน.ศูนย์/เครือข่าย เทคโนโลยีสารสนเทศฯ(ถ้ามี)ระบบคอมพิวเตอร์06 3145 6493
41นางสาวสุดารัตน์ ชาญเวชนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
42นางศรีวิลัย เรืองบุญฤทธิ์เจ้าพนักงานธุรการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงาน ก.พ.7044 395225
43นางอังสิมารินทร์ ชุมสาย ณ อยุธยาไม่กำหนด --บริการ/งานเอกสาร ฝ่ายผู้บริหาร
44นางสาวพัชราภร นนทวรากรณ์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวช.บริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯจัดทำข้อมูลสารสนเทศ, รับ-ส่ง หนังสือราชการ08 1997 2147
45นางณัฐกานต์ฺ พงษ์จิรศักดิ์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการจัดการศึกษา
46นางสร้อยทอง สืบสหการลูกจ้างประจำ --บริการ/งานเอกสาร ฝ่ายผู้บริหาร
47นางนภาพร ทุ่งกลางลูกจ้างประจำ --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการ
48นางสาวรุ่งนภา จันทร์พรมลูกจ้างประจำ --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคล
49นางสาวจิตราวดี ศิริมนตรีลูกจ้างประจำ --บริการ/งานเอกสาร นโยบายและแผนรายงาน DMC044305509
50นางสาวพามิลา เพ็ชรอ่วมลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลงานบุคลากร
51นายสุรศักดิ์ ไขกิ่งลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลงานพัฒนาบุคลากร0865521221
52นายสมบัติ เจริญสุขลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถตู้
53นายมงคล กลึงกลางดอนลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
54นายนพสิทธิ์ สูงใหม่ลูกจ้างประจำ --นักการภารโรง อำนวยการ
55นายมีชัย สงค์นางรองลูกจ้างประจำ --บริการงานทั่วไป อำนวยการ
56นางพัชรินทร์ สูงใหม่ลูกจ้างประจำ --บริการงานทั่วไป อำนวยการ
57นางดวงมณี สดทะลลูกจ้างประจำ --บริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคล
58นายสงบ เสงี่ยมโคกกรวดลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ