ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.มัธยมศึกษา เขต 31
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายิกิตติ บุญเชิดผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
2นายรณชัย สุขสมบูรณ์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารงานบุคคล
3นายชาติตระการ ยอดสง่ารองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษรป.ม.บริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
4นางปาณิสรา สุทนต์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. บริหารการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
5นายชาตรี ดีทองหลางรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน , กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
6นางสาววันทิตา ทะลาสีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการบริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
7นายบัณฑิต ชนะชัยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
8นางอุทัยวรรณ มิตรเจริญชัยนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
9นายสมทรง เผื่อนงูเหลือมนิติกร ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคล
10นางสุวรรณี ศิริวัฒน์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผน
11นางสาวอุทัยวรรณ จรสูงเนินนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายใน
12นางสุรีพร ชดกิ่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นโยบายและแผนกลุ่มงานติตดาม และกลุ่มงานนโยบายและแผน044 - 305509
13นางนิธิรัตน์ อุทัยพรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน ฝ่ายผู้บริหาร
14นางนงลักษณ์ ภูมิรัตนศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
15นางศศิธร เจริญใจศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
16นายประเสริฐ ศรีจันทร์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
17นายแสนยากร สายสินศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
18นายวิภูพฤกษ์ ชื่นอาภาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
19นายเกรียงศักดิ์ ศรีไพโรจน์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
20นายกฤตพล ชุมสกุลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
21นางสาวภัชชฎา โอษคลังศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
22นางธวัลรัตน์ สุวรรณศรีนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์
23นางกนกนาตย์ คุณาเศรษฐนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์
24นางนฤพร หล่าสกุลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล
25นางชลลดา ศรีแสนปางนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล
26นางสาวพรพรรณ วิจิตรผลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล
27นางกนกลักษณ์ มากคงพะเนาว์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล
28นายกอปรเชษฐ จิตละม่อมนิติกร ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล
29นางอารมณ์ รักไธสงนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผน
30นางจรีรัตน์ สุขวัฒนกุลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผน
31นางสาวไพลิน หวังกุ่มกลางนักวิชาการศึกษา ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา
32นางอนงค์ พิชญ์ศิรินักวิชาการศึกษา ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา
33นางสิริลักษณ์ กระมลวงษ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา
34นางสุวรรณา ธรรมโมนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน ตรวจสอบภายใน
35นางศรีวิลัย เรืองบุญฤทธิ์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานหน.กลุ่มงาน/งาน ฝ่ายผู้บริหาร
36นายวีระศักดิ์ ขจรภพเจ้าพนักงานธุรการ อาวุโสหน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการ
37นางรพีพรรณ บุญอนันต์เจ้าพนักงานพัสดุ อาวุโสหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์
38นายปุณณะวิช ยุระวงศืนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการหน.ศูนย์/เครือข่าย เทคโนโลยีสารสนเทศฯ(ถ้ามี)
39นางสาวสุดารัตน์ ชาญเวชนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
40นางอังสิมารินทร์ ชุมสาย ณ อยุธยาไม่กำหนด --บริการ/งานเอกสาร ฝ่ายผู้บริหาร
41นางสาวพัชราภร นนทวรากรณ์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบริการ/งานเอกสาร ฝ่ายผู้บริหาร
42นางสาวพัชราภร นนทวรากรณ์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบริการ/งานเอกสาร ฝ่ายผู้บริหาร
43นางณัฐกานต์ฺ พงษ์จิรศักดิ์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการจัดการศึกษา
44นางสร้อยทอง สืบสหการลูกจ้างประจำ --บริการ/งานเอกสาร ฝ่ายผู้บริหาร
45นางนภาพร ทุ่งกลางลูกจ้างประจำ --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการ
46นางสาวรุ่งนภา จันทร์พรมลูกจ้างประจำ --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคล
47นายสมบัติ เจริญสุขลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถตู้
48นายมงคล กลึงกลางดอนลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
49นายนพสิทธิ์ สูงใหม่ลูกจ้างประจำ --นักการภารโรง อำนวยการ
50นายมีชัย สงค์นางรองลูกจ้างประจำ --บริการงานทั่วไป อำนวยการ
51นางพัชรินทร์ สูงใหม่ลูกจ้างประจำ --บริการงานทั่วไป อำนวยการ
52นางดวงมณี สดทะลลูกจ้างประจำ --บริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคล
53นายสงบ เสงี่ยมโคกกรวดลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ