ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.มัธยมศึกษา เขต 31
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายิกิตติ บุญเชิดผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
2นายรณชัย สุขสมบูรณ์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารงานบุคคล
3นายชาติตระการ ยอดสง่ารองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษรป.ม.บริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
4นางปาณิสรา สุทนต์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. บริหารการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
5นายชาตรี ดีทองหลางรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน , กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
6นางสาววันทิตา ทะลาสีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการบริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
7นางกุลรัศมิ์ อัครวราศัลย์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. อำนวยการ
8นายบัณฑิต ชนะชัยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
9นางอุทัยวรรณ มิตรเจริญชัยนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
10นายสมทรง เผื่อนงูเหลือมนิติกร ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคล
11นางสุวรรณี ศิริวัฒน์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผน
12นางสาวอุทัยวรรณ จรสูงเนินนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายใน
13นางสุรีพร ชดกิ่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นโยบายและแผน
14นางนิธิรัตน์ อุทัยพรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน ฝ่ายผู้บริหาร
15นางสาวภัชชฎา โอษคลังศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
16นายเกรียงศักดิ์ ศรีไพโรจน์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
17นายประเสริฐ ศรีจันทร์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
18นางศศิธร เจริญใจศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
19นายเจริญ กองโตกลางศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
20นายแสนยากร สายสินศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
21นางนงลักษณ์ ภูมิรัตนศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
22นายวิภูพฤกษ์ ชื่นอาภาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
23นายกฤตพล ชุมสกุลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
24นางสุนิสา ปราสัยนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการ
25นางธวัลรัตน์ สุวรรณศรีนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์
26นางกนกนาตย์ คุณาเศรษฐนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์
27นางสุจิตร หวนสูงเนินนักทรัพยากรบุคคล --หน.กลุ่มงาน/งาน ฝ่ายผู้บริหาร
28นางสาวพรพรรณ วิจิตรผลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล
29นางชลลดา ศรีแสนปางนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล
30นางกนกลักษณ์ มากคงพะเนาว์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล
31นางนฤพร หล่าสกุลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล
32นายกอปรเชษฐ จิตละม่อมนิติกร ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล
33นางอารมณ์ รักไธสงนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผน
34นางจรีรัตน์ สุขวัฒนกุลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผน
35นางสิริลักษณ์ กระมลวงษ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา
36นางอนงค์ พิชญ์ศิรินักวิชาการศึกษา ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา
37นางสาวไพลิน หวังกุ่มกลางนักวิชาการศึกษา ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา
38นางสุวรรณา ธรรมโมนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน ตรวจสอบภายใน
39นางศรีวิลัย เรืองบุญฤทธิ์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานหน.กลุ่มงาน/งาน ฝ่ายผู้บริหาร
40นายวีระศักดิ์ ขจรภพเจ้าพนักงานธุรการ อาวุโสหน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการ
41นางรพีพรรณ บุญอนันต์เจ้าพนักงานพัสดุ อาวุโสหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์
42นายปุณณะวิช ยุระวงศืนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการหน.ศูนย์/เครือข่าย เทคโนโลยีสารสนเทศฯ(ถ้ามี)
43นางสาวสุดารัตน์ ชาญเวชนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
44นางอังสิมารินทร์ ชุมสาย ณ อยุธยาไม่กำหนด --บริการ/งานเอกสาร ฝ่ายผู้บริหาร
45นางสาวพัชราภร นนทวรากรณ์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบริการ/งานเอกสาร ฝ่ายผู้บริหาร
46นางสาวพัชราภร นนทวรากรณ์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบริการ/งานเอกสาร ฝ่ายผู้บริหาร
47นางณัฐกานต์ฺ พงษ์จิรศักดิ์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการจัดการศึกษา
48นางสร้อยทอง สืบสหการลูกจ้างประจำ --บริการ/งานเอกสาร ฝ่ายผู้บริหาร
49นางนภาพร ทุ่งกลางลูกจ้างประจำ --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการ
50นางสาวรุ่งนภา จันทร์พรมลูกจ้างประจำ --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคล
51นายมงคล กลึงกลางดอนลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
52นายสมบัติ เจริญสุขลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถตู้
53นายนพสิทธิ์ สูงใหม่ลูกจ้างประจำ --นักการภารโรง อำนวยการ
54นางพัชรินทร์ สูงใหม่ลูกจ้างประจำ --บริการงานทั่วไป อำนวยการ
55นายมีชัย สงค์นางรองลูกจ้างประจำ --บริการงานทั่วไป อำนวยการ
56นางดวงมณี สดทะลลูกจ้างประจำ --บริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคล
57นายสงบ เสงี่ยมโคกกรวดลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ