ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายพีรพงศ์ สุรเสนผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร0898633200
2นายสิทธิโชค โรจน์พิพัฒน์พงศ์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
3นายบุญหมั่น ค้าทองรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.บ.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
4นายกิตติพงศ์ โด่งพิมายรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.บ.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
5นายดิลก ศิรินาคดิลกรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
6นางปณิตตรา สายน้ำนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการ
7นางละมัย ทองสุขอิ่มนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
8นางสาวเอื้อมเดือน ใหญ่กลางนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคล
9นายวิชัย ทองเกลียวนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผน
10นางสมทรง กิจจาชาญชียกุลนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษบธ.บ./กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
11นางเมธิตา การเพียรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
12นายอรรณพ นันทไพบูลย์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.,น.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
13นายอิทธิพล ศรีมหันต์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
14นายอนุรักษ์ ปุราโนศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
15นายเกรียงศักดิ์ คัมภิราศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
16นายพรชัย เพียพิมเพิ่มศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
17นายวิชัย ถมยาแก้วศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ./ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
18นางสุพัตรา แจ่มมโนศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
19นายประมวล เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
20นางนันทินานันท์ ธนัทโรจนกุลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
21นายวัชระ นาดีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
22นางสาววิลาวรรณ พุทไธสงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
23นายธนวิชญ์ ลัดกลางศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
24นายชูโชค ชะออนศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
25นางปราณี พลแก้วศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
26นายเฉลิม ไชยโคตรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
27นางสาวภควรรณ เชฏฐพินิตนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประสานงาน
28นางสมพิศ บัณฑิตนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการมศ.6วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
29นางสุวนิต ณ วงศ์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
30นางบุณญรัศม์ โทมณีสิริโชตินักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
31นางพนิตตา ลูกบัวนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการประชาสัมพันธ์
32นางมาลี สัญญาอริยาภรณ์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี
33นางสุพรรษา ตั้งทรัพย์นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์พัสดุ0884694418
34นางสาวชลธิชา นาคสถาพรนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มงานพัฒนาบุคคล0934954264
35นางสาวมยุรา คิดถูกนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบำเหน็จความชอบ ทะเบียนประวัติ0874441992
36นายณรงค์ชัย พรมดีนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลอัตรากำลัง0902537985
37นายชยันต์นนท์ สุริยะประสาทนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลอัตรากำลัง0896262117
38นางสาวปารณีย์ คงเมืองนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
39นางกุณฑรี สุขะทีปะนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
40นางสาวรุ่งทิพย์ ศรีพิลัยนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลทะเบียนประวัติ0858582279
41ว่าที่พงษ์พันธ์ พันธ์หนองหว้านิติกร ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลวินัย
42นางสาวเกษณี เชื้อสูงเนินนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนแผนปฏิบัติการ
43นายสุทธินันท์ แก่นการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนติดตามประเมินผลและรายงาน
44นายสมัคร บุบผาสุขนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงบประมาณ
45นางกาเหว่า จันทร์รัตนประภานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานงบประมาณ
46นางชินตา วนิชชานนท์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนข้อมูล
47นางศรัณยาพร วงศ์ธนากูณฑ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
48นางเรือนน้อย เสียงสนั่นนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
49นายสมชาย ผันสันเทียะนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0839396659
50นางสาวผาณิต เภสัชชะนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
51นางจณิตชตา แก่นการนักวิชาการศึกษา ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
52นางสาววารินทร์รุ่ง เรืองเรื่อนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการน.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีี ยุวกาชาด0903803859
53นางสาววีณา กฐินเทศนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
54นางสาวอรุณี บุตรศรีภูมินักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
55นางสาวฉวีวรรณ พึ่งตาแสงนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
56นางสาวนิตยา ระแวงสูงเนินนักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีที
57นางสาวทศพร ดุลสุขเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวช.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯเจ้าหน้าที่ธุรการ
58นางสาวมนชญา ตรัยศิลานันท์เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการคุรุสภา
59นางจีรพร รัตนภักดีเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
60นางสาวปุณยาพร การค้าเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานธุรการ0856574628
61นางสาววริศศรา หาญมานิตกุลเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
62นางทิพย์เกษร บุตรจินดาเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวช.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าหน้าที่ธุรการ
63นางสาวภิญญาพัชญ์ ศิริโรจนพงศ์เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานธุรการ0637499995
64นางแสงเดือน ชินไธสงเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานค.บ.(บริหาร)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าพนักงานการเงิน
65นางสาวแสงเดือน เชดนอกเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน
66นางสาวจุฑามาศ แพงเพ็งเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ
67นายพินิจ สีทองหลางพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
68นางสาวภัคชัญญา เชื้อสีดาพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
69นายนิวัช จันตาพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
70นางภารดี ศรีคำเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคล
71นางสาวพฤศมน เถื่อนกลางลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการเลขานุการ
72นายสิทธา สุขสุดลูกจ้างประจำ ---ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการนักการภารโรงนักการภารโรง
73นายกิตติพงศ์ ปฐมกุลเศรษฐลูกจ้างประจำ --ค.บ.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
74นายจรูญ ปั่นพิมายลูกจ้างประจำ --นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรงนักการภารโรง