ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายพีรพงศ์ สุรเสนผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร0898633200
2นายสิทธิโชค โรจน์พิพัฒน์พงศ์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
3นายบุญหมั่น ค้าทองรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.บ.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
4นายกิตติพงศ์ โด่งพิมายรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.บ.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
5นายดิลก ศิรินาคดิลกรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
6นายอุดม ชัยศรีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ./M.ED(บริหาร)ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
7นางปณิตตรา สายน้ำนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการ
8นางละมัย ทองสุขอิ่มนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
9นางสาวเอื้อมเดือน ใหญ่กลางนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคล
10นายวิชัย ทองเกลียวนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผน
11นางสมทรง กิจจาชาญชียกุลนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษบธ.บ./กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
12นางเรือนน้อย เสียงสนั่นนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
13นางจัตุพร กลมกระโทกนักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติงานหน.กลุ่มงาน/งาน ตรวจสอบภายใน
14นายพรชัย เพียพิมเพิ่มศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
15นายประมวล เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
16นายวิชัย ถมยาแก้วศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ./ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
17นายอนุรักษ์ ปุราโนศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
18นายอิทธิพล ศรีมหันต์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
19นางสุพัตรา แจ่มมโนศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
20นายอรรณพ นันทไพบูลย์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.,น.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
21นายเกรียงศักดิ์ คัมภิราศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
22นายชูโชค ชะออนศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
23นางนันทินานันท์ ธนัทโรจนกุลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
24นางปราณี พลแก้วศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
25นางสาววิลาวรรณ พุทไธสงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
26นายเฉลิม ไชยโคตรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
27นายวัชระ นาดีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
28นางเมธิตา การเพียรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
29นายธนวิชญ์ ลัดกลางศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
30นางสมพิศ บัณฑิตนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการมศ.6วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
31นางสุวนิต ณ วงศ์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
32นางสาวภควรรณ เชฏฐพินิตนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประสานงาน
33นางบุณญรัศม์ โทมณีสิริโชตินักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
34นางพนิตตา ลูกบัวนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการประชาสัมพันธ์
35นางมาลี สัญญาอริยาภรณ์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี
36นางสาวอดุลรัตน์ เกตุเวชสุริยานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
37นางสาวปารณีย์ คงเมืองนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
38นางกุณฑรี สุขะทีปะนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
39นางสุจิตร ต่วนสูงเนินนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
40นายคำนึง เอียวเจริญนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
41นางชินตา วนิชชานนท์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนข้อมูล
42นางสาวเกษณี เชื้อสูงเนินนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนแผนปฏิบัติการ
43นางกาเหว่า จันทร์รัตนประภานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานงบประมาณ
44นายสุทธินันท์ แก่นการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนติดตามประเมินผลและรายงาน
45นายสมัคร บุบผาสุขนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงบประมาณ
46นางศรัณยาพร วงศ์ธนากูณฑ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
47นางสาวฉวีวรรณ พึ่งตาแสงนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
48นางจณิตชตา แก่นการนักวิชาการศึกษา ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
49นางสาวผาณิต เภสัชชะนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
50นางสาวอรุณี บุตรศรีภูมินักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
51นางสาววีณา กฐินเทศนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
52นางสาวนิตยา ระแวงสูงเนินนักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายใน
53นางสาวทศพร ดุลสุขเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวช.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯเจ้าหน้าที่ธุรการ
54นางสาวมนชญา ตรัยศิลานันท์เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการคุรุสภา
55นางจีรพร รัตนภักดีเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
56นางสาววริศศรา หาญมานิตกุลเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
57นางกมลพัชร บุตรจินดาเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวช.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าหน้าที่ธุรการ
58นางสาวแสงเดือน เชดนอกเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน
59นางแสงเดือน ชินไธสงเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานค.บ.(บริหาร)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าพนักงานการเงิน
60นางสาวจุฑามาศ แพงเพ็งเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ
61นางสาวภัคชัญญา เชื้อสีดาพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
62นายพินิจ สีทองหลางพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
63นายนิวัช จันตาพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
64นางภารดี ศรีคำเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคล
65นางสาวพฤศมน เถื่อนกลางลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการเลขานุการ
66นางสาวจรัลภัทร บัณฑิตลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการจัดการศึกษางานลูกเสือ
67นายสิทธา สุขสุดลูกจ้างประจำ ---ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการนักการภารโรงนักการภารโรง
68นายสุรชัย ทองเกลียวลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
69นายกิตติพงศ์ ปฐมกุลเศรษฐลูกจ้างประจำ --ค.บ.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
70นายจรูญ ปั่นพิมายลูกจ้างประจำ --นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรงนักการภารโรง