ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายสนอง สุดสะอาดผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6044-461672
2นายชัยณรงค์ แสงคำรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษวทม.บริหารจัดการ สพท. บริหารการเงินและสินทรัพย์กำกับ ดูแล กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และกลุ่มบริหารงานบุคคล044-461672
3นายถวัลย์ ฉัตรแข็งขันรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. บริหารงานบุคคลกำกับดูแลกลุ่มบริหารงานบุคคล044-461672
4นายศุภพงษา จันทร์รังษ์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศ.ษม.บริหารจัดการ สพท. นโยบายและแผนกำกับดูแลกลุ่มนโยบายและแผน044-461672
5นายวราธิศ คุณขุนทดรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ส่งเสริมการจัดการศึกษากำกับดูแลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา044-461672
6นางญาณิศา สวัสดิวงศ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบริหารจัดการ สพท. บริหารงานบุคคลงานทะเบียนและประวัติ044-461672
7นายสมเกียรติ กระเดาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯวัดผล ประเมินผล044-462199
8นายสมภูมิ อัจฉริยพรหมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกำกับ ดูแล กลุ่มนิเทศ ติดตามประเมินผลการศึกษา044-462199
9นายสุพจน์ บุญสงค์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศ.ษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการกำกับดูแลกลุ่มอำนวยการ044-461672
10นางเพ็ญใจ สันติวีรวงศ์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธบ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์กำกับดูแลกลุ่มการเงินและสินทรัพย์044-461643
11นางสาวเบ็ญจมาศ ตุ้ยเต็มวงศ์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธบ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในตรวจสออบภายใน044-461672
12นายราเชนทร์ อดิศักดิ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษคบ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลกำกับ ดูแล กลุ่มนิเทศ ติดตามประเมินผลการศึกษา044-461672
13นายไพฑูรย์ หาญนอกนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศษ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนกำกับดูแลกลุ่มนโยบายและแผน044-462141
14นางวรารัตน์ สุริยาอรุณโรจน์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนกำกับดูแลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา044-461672
15นายสุพจน์ สอนวงแก้วศึกษานิเทศก์ --คบ.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกตปน.044-462199
16นางสาวประทุมวัน ดอมไธสงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตาม ประเมินผล044-462199
17นางสาวปชัญญา มามิมนต์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษคบ.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการบริหารงานจัดการทั่วไป044-461672
18นางสุภาพร ภูวทิตย์นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการคบ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ044-462141
19นางสาวสบงกช กล้าหาญนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง044-461672
20นางสาวสุดารัตน์ วิกัยโกศลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานวางแผนและอัตรากำลัง044-461672
21นางสาวโสภาวรรณ ลิ้มกลางนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศม.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานพัฒนาบุคลากร044-461672
22นายสุรพงษ์ อาสาวุธนิติกร ชำนาญการศศบ.,ศษบ.,นบ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานวินัยและนิติกร044-461672
23นางสุภัทรา แอนโทนี่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานติดตามประเมินผลและรายงาน044-462142
24นางรุ่งรัศมี ปลั่งกลางนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ044-462142
25นางสาวดาราธร การเพียรนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนงานส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน044-461672
26นายบุญเทือง สิงห์สีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศ ติดตามประเมินผล044-462199
27นายวีระพงษ์ ตังตระกูลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯประกันคุณภาพการศึกษา044-462199
28นายวิสุทธิ์ อิสระภายัพศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเทคโนโลยีแสฃละสารสนเเทศ044-462199
29นายจรูญศักดิ์ ธีรธัญปิยศุภรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์044-462199
30นางชัชชญา อินทรกัมพลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานข้อมูลแสะสารสนเทศ044-462142
31นายคมกฤช มุมไธสงนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากำกับ ดูแล กลุ่มนิเทศ ติดตามประเมินผลการศึกษา044-461672
32นายเขมชาติ ภูวทิตย์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษกศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดและประเมินผลการศึกษา044-461672
33นางศิมามาศ เดชพรนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการบธบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในงานตรวจสอบภายใน044-461672
34นางเจียมศรี ราชการกลางเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานสารบรรณกลาง044-461672
35นางดาริน สารธิมาเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญการปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบำเหน็จความชอบ044-461313
36นายธงศักดิ์ สอทาเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานธุรการ044-462141
37นางทัศนีย์ ฉายกลิ่นเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนจนท.ธุรการ044-462199
38นางสาวโรสสุคนธ์ ผ่องแผ้วเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ044-462141
39นายกล้าหาญ ยุทธกล้าเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการอาจารย์ 2 ระดับ 7044-461672
40นายดาว ทัพอาสาพนักงานราชการ ปฏิบัติงานค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานทะเบียนและประวัติ044-461313
41นางสาวณิชา ส่งศิริลูกจ้างประจำ ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์044-461672
42นายศราวุธ รานอกลูกจ้างประจำ ปฏิบัติงานม.6ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถ044-461672
43นายบุญมี ฉลาดลูกจ้างประจำ ปฏิบัติงานม.6บริการงานทั่วไป อำนวยการพนักงานขับรถ044-461672
44นายสุนัย สิงห์นอกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานม.6บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการบริการทั่วไป044-461672