ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นางสาววรรณภา ไม่กำหนด --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2นายสนอง สุดสะอาดผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6044-461672
3นายชัยณรงค์ แสงคำรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษวทม.บริหารจัดการ สพท. บริหารการเงินและสินทรัพย์กำกับ ดูแล กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และกลุ่มบริหารงานบุคคล044-461672
4นายศุภพงษา จันทร์รังษ์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศ.ษม.บริหารจัดการ สพท. นโยบายและแผนกำกับดูแลกลุ่มนโยบายและแผน092-463-9222
5นายวราธิศ คุณขุนทดรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ส่งเสริมการจัดการศึกษากำกับดูแลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา044-461672
6นายทรงศิลป์ อามาตย์เสนาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา0801576520
7นายยุทธภูมิ ดรเถื่อนศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.บริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตามประเมินการวัดผลประเมินผลการศึกษา0844205929
8นางญาณิศา สวัสดิวงศ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบริหารจัดการ สพท. บริหารงานบุคคลงานทะเบียนและประวัติ089-916-9599
9นายสมเกียรติ กระเดาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯวัดผล ประเมินผล096-716-3790
10นางเพ็ญใจ สันติวีรวงศ์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธบ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์กำกับดูแลกลุ่มการเงินและสินทรัพย์044-461643
11นางสาวเบ็ญจมาศ ตุ้ยเต็มวงศ์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธบ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในตรวจสออบภายใน081-549-0661
12นายราเชนทร์ อดิศักดิ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษคบ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลกำกับ ดูแล กลุ่มนิเทศ ติดตามประเมินผลการศึกษา083-341-5943
13นายไพฑูรย์ หาญนอกนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศษ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนกำกับดูแลกลุ่มนโยบายและแผน044-462141
14นายคมกฤช มุมไธสงนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากำกับ ดูแล กลุ่มนิเทศ ติดตามประเมินผลการศึกษา089-801-3161
15นางวรารัตน์ สุริยาอรุณโรจน์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนกำกับดูแลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา094-521-8595
16นายอภิวิชศ์ สอทาเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.มหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย อำนวยการงานธุรการ095-349-5099
17นายอรุณ วังพฤกษ์ศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญพิเศษศศ.มหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานหลักสูตรและการสอน090-912-1297
18นายวิสุทธิ์ อิสระภายัพศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา081-977-9240
19นายบุญส่ง เริงชัยภูมิศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯพัฒนามาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา0819778369
20นางมาลินี คำศรีแก้ว ไชยบังศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม., ปร.ต.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา0883396042
21นางสาวประทุมวัน ดอมไธสงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตาม ประเมินผล044-462199
22นายสุพจน์ สอนวงแก้วศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญพิเศษคบ.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกตปน.089-794-2094
23นางประไพพรรณ์ แก้วดอนรีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวิจัย พัฒนา มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา0816611274
24นางสาวปชัญญา มามิมนต์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษคบ.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการบริหารงานจัดการทั่วไป089-945-5888
25นางธีระพันธ์ พันธ์วังนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการงานประชาสัมพันธ์และกิจกรรม090-989-2366
26นางสุภาพร ภูวทิตย์นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการคบ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ044-462141
27นางสาวรัศมี อินธิลาดนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการบธ.บหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง099-285-2392
28นางสาวนิศาชล ทัดพิชญางกูรนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศษ.มหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานสรรหาและบรรจุแต่งตั่ง089-706-4067
29นางสาวสบงกช กล้าหาญนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการรป.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง0994699692
30นางสาวสุดารัตน์ วิกัยโกศลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานวางแผนและอัตรากำลัง081-999-9956
31นางสาวโสภาวรรณ ลิ้มกลางนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศม.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานพัฒนาบุคลากร089-717-6289
32นายสุรพงษ์ อาสาวุธนิติกร ชำนาญการศศบ.,ศษบ.,นบ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานวินัยและนิติกร088-477-9558
33นายอัถธิพงษ์ หนากลางนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการรป.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานเทคโนโลยีและการสื่อสาร089-579-8074
34นางสาววชิราภรณ์ วัชระเสถียรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบร.มหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน081-879-4481
35นางจารุวรรณ ดำลงกิจนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ., รป.ส.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งานงบประมาณ081-266-2259
36นางสุภัทรา แอนโทนี่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานติดตามประเมินผลและรายงาน044-462142
37นางรุ่งรัศมี ปลั่งกลางนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษค.บหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ091-831-6491
38นางศิริวรรณ สีแก้วนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวท.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาคุณภาพการจัดการศึกษา งานรับนักเรียน089-186-9373
39นางอรุณี จันทร์สุขศรีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษางานกิจการนักเรียน089-801-3161
40นายธรณัส ศรีปราชญ์นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวท.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพและกองทุนเพื่อการศึกษา085-213-3565
41นายสุธรรม ศรีแก้วนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษากิจการพิเศษ งานยาเสพติด062-116-8436
42นางสาวดาราธร การเพียรนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนงานส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน081-592-6415
43นางพิญชาสิณี พรมวันนาเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวท.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการงานสารบัญและงานศูนย์บริการร่วม092-273-2135
44นางเพ็นนภา ทองอ่อนเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบธ.บหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานธุรการนโยบายและแผน089-285-6993
45นายวีระพงษ์ ตังตระกูลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯประกันคุณภาพการศึกษา081-955-1404
46นางชัชชญา อินทรกัมพลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานข้อมูลแสะสารสนเทศ044-462142
47นางศิมามาศ เดชพรนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการบธบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในงานตรวจสอบภายใน081-393-0209
48นางสาวนุชรี ชายตะคุเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติการรป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล088-371-2088
49นางสาววรรณภา ศรีปัจฉิมเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานรป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานสารบัญและงานศูนย์บริการร่วม091-072-6480
50นางดาริน สารธิมาเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญการปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบำเหน็จความชอบ062-981-2611
51นางทัศนีย์ ฉายกลิ่นเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนจนท.ธุรการ088-477-4889
52นางสาวโรสสุคนธ์ ผ่องแผ้วเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ044-462141
53นายดาว ทัพอาสาพนักงานราชการ ปฏิบัติงานค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานทะเบียนและประวัติ044-461313
54นายนพณัช ฉัตรแข็งขันเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบธ.บบริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลงานธุรการกลุ่มบุคคล093-084-0055
55นายสังคม พระไตรยะเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานยธ.บ.บริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการจัดการศึกษางานธุรการ088-560-8869
56นายอโนทัย วงค์พิพันธ์ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานป.ว.สบริการ/งานเอกสาร นโยบายและแผนงานธุรการกลุ่มแผน084-960-9905
57นายศราวุธ รานอกลูกจ้างประจำ ปฏิบัติงานม.6ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถ044-461672
58นายแสนพล คุปติสุนทรนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการวท.บ.บริการงานทั่วไป อำนวยการงานเลขา สพป.นม.6084-035-4302
59นางสาวสายไหม บัณฑิตเสนนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการวท.บ.บริการงานทั่วไป อำนวยการงานเลขา สพป.นม.6091-019-6408
60นายบุญมี ฉลาดลูกจ้างประจำ ปฏิบัติงานม.6บริการงานทั่วไป อำนวยการพนักงานขับรถ044-461672
61นางอุดม นาโสกลูกจ้างชั่วคราว --ป.7บริการงานทั่วไป อำนวยการแม่บ้าน082-153-0504
62นายสวัสดิ์ อาจจุฬาลูกจ้างชั่วคราว --ม.3บริการงานทั่วไป อำนวยการพ่อบ้านและคนสวน090-995-4933
63นางบังอร ลิ้นทะเลลูกจ้างชั่วคราว --ม.6บริการงานทั่วไป อำนวยการแม่บ้าน081-999-6215
64นายอาทิตย์ ทวีเดชลูกจ้างชั่วคราว --ป.6บริการงานทั่วไป อำนวยการยามรักษาการณ์099-762-1720
65นายคูณ คำทอนลูกจ้างชั่วคราว --ม.4บริการงานทั่วไป อำนวยการยามรักษาการณ์088-0736260
66นายสุนัย สิงห์นอกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานป.ว.สบริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการบริการทั่วไป083-370-2013