ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายจัตุพร บุญระดมผู้อำนวยการ สพท. --ค.บ. การประถมศึกษาบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา0933769976
2นายพิชิต สอนคำแก้วรองผู้อำนวยการ สพท. กศ.มบริหารจัดการ สพท. อำนวยการผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาผู้อำนวยการโรงเรียน
3นายแดง จันทรวิวัฒน์รองผู้อำนวยการ สพท. ค.บ. ศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. บริหารการเงินและสินทรัพย์หัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอผู้ช่วยผู้อำนวยการ
4นางวรรณา ฉิมนอกรองผู้อำนวยการ สพท. การบริหารการศึกษาบริหารจัดการ สพท. นโยบายและแผนผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาผู้อำนวยการโรงเรียน
5นายสุรศักดิ์ ฉายขุนทดรองผู้อำนวยการ สพท. ค.บ. ค.ม.บริหารจัดการ สพท. นโยบายและแผนหัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุลรองผู้อำนวยการ สพท. ศษ.บ. ค.ม.บริหารจัดการ สพท. ส่งเสริมการจัดการศึกษาผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7นางสุดสงวน เลิศล้ำนักวิชาการศึกษา ค.บ. กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษาธิการจังหวัดศึกษานิเทศก์
8นางอัมพร มุ่งพันธ์กลางนักวิชาการตรวจสอบภายใน กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศฯ(ถ้ามี)เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 7เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 7
9นางภัสราภรณ์ เวียงวงศ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ.หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ตรวจสอบภายในเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 7เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 7
10นางวิภา พิมพ์จินดานักประชาสัมพันธ์ ศศ.บ. ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5
11นางเจษฎาพร ทศสูงเนินนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศศ.บ., MBAวิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5
12นายสัมพันธ์ อุบลภคพงศ์นักวิชาการศึกษา ค.บ. วท.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาอาจารย์ 1ครู คศ.1
13นางอารมณ์ อรัญญานักวิชาการศึกษา ค.บ. ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
14นายเจริญ กองโตกลางนักวิชาการศึกษา ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
15นายทวีเกียรติ ฮอหรินทร์นักวิชาการศึกษา ศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
16นายภานุวัฒน์ เอื้องคำประเสริฐนักวิชาการศึกษา กศ.บ. ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
17นางนภัสวรรณ ป้องจันมณีสกุลนักวิชาการศึกษา ศษ.บ. ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
18นายเสริมศักดิ์ รุจิรวรรธน์นักวิชาการศึกษา ศษ.บ,ศษ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
19นางมธุริน แผลงจันทึกเจ้าพนักงานธุรการ ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่พัสดุเจ้าหน้าที่พัสดุ
20นางกุลจิรา ว่องเกษการเจ้าพนักงานธุรการ ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่พัสดุเจ้าหน้าที่พัสดุ
21นางโสจิรัตน์ พบขุนทดเจ้าพนักงานธุรการ ศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่พัสดุเจ้าพนักงานพัสดุ 5
22นางสาวทิพวรรณ ทับพรเจ้าพนักงานธุรการ ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่พัสดุ 5เจ้าหน้าที่พัสดุ
23นางศจี จิตสุขเจ้าพนักงานธุรการ บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศฯ(ถ้ามี)เจ้าพนักงานพัสดุ 5เจ้าพนักงานพัสดุ 5
24นางสาวณัฐิยา เจตนาวิไลยเจ้าพนักงานธุรการ ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์อาจารย์ 1อาจารย์ 1
25นางธนัชวลัญชน์ กวีกิจรัตนาเจ้าพนักงานธุรการ ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าพนักงานพัสดุ 5เจ้าพนักงานพัสดุ 5
26นางวนาสวรรค์ ช่างเกวียนเจ้าพนักงานธุรการ ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าพนักงานธุรการ 5เจ้าพนักงานธุรการ 5
27นางจินตนา เริงนิสัยเจ้าพนักงานธุรการ บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศฯ(ถ้ามี)เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6
28นายสัมฤทธิ์ ทิพาทรัพย์สพรั่งเจ้าพนักงานธุรการ ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนอาจารย์ 2อาจารย์ 2
29นางสาวฐิติฌารัตน์ สุวรรณโนบลนายช่างเทคนิค -วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่พัสดุ 5เจ้าหน้าที่พัสดุ 5
30นางณัฐธยาน์ ภักดีนอกนายช่างเทคนิค วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี 5เจ้าหน้าที่การเงินและวัญชี 5
31นางกมลวรรณ วิจิตรโคกกรวดนายช่างเทคนิค -วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าหน้าที่ธุรการ 5เจ้าหน้าที่ธุรการ 5
32นายธีระพล พรหมรังสิตลูกจ้างประจำ ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการอาจารย์ 2อาจารย์ 2
33นางสาวจินตนา ตอพันดุง ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5
34นางสาวอาภาภรณ์ จันทร์ลิ้ม ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
35นางเรณู วัดโต ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการนักวิชาการเงินและบัญชี 7นักวิชาการเงินและบัญชี 7
36นางรัตนา กลิ่นสูงเนิน ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5
37นายวีระชัย ย่อชัย ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
38นางสาวรัชนี เพิ่มพูลบุญ บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
39นายชิตชัย ไทรมะเริง ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
40นางอุไรวรรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร กศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าทีบริหารงานทั่วไป 6เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6
41นายมาโนช สายแก้ว ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการอาจารย์ 2อาจารย์ 2
42นายศิริวัฒน์ ชนะสิทธิ์ ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
43นางอำไพ แดนขุนทด ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์บุคลากร 6บุคลากร 6
44นางสุรัตน์ ช่วยงาน ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่ธุรการ 5เจ้าหน้าที่ธุรการ 5
45นางสอิ้ง สุขพงษ์ ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 5เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 5
46นางกิ่งกาญจน์ เยี่ยมรัมย์ ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าพนักงานธุรการ 5เจ้าพนักงานธุรการ 5
47นายพรนิมิต ยิ้มละม้าย ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์บุคลากร 5บุคลากร 6 ว
48นางสาวชุติกาญจน์ นนท์ขุนทด ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ 5เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ 5
49นางสาวพัชรี รอดเข็ม บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าพนักงานธุรการ 5เจ้าพนักงานธุรการ 5
50นางเบญจวรรณ สุขงาม ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าพนักงานธุรการ 5เจ้าพนักงานธุรการ 5
51นางสมพิศ นันทสิริพร กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์บุคลากร 7 วบุคลากร 7 ว
52นางชลอศรี แก้วสูงเนิน ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าพนักงานธุรการ 5เจ้าพนักงานธุรการ 5
53นางสาวสุภารัตน์ คูณขุนทด ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ 5เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ 5
54นางปราณีต ศรีสำโรง ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่ธุรการ 5เจ้าหน้าที่ธุรการ 5
55นางสาวสุปราณี บุญรอด ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5
56นางเดือนเพ็ญ ทวดเสนา ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าพนักงานพัสดุ 5เจ้าพนักงานพัสดุ 5
57นางสาวมะลิดา หงษ์ทอง กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6
58นางเจริญ ใสผุดผ่อง บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6
59นายภัทรวุฒิ เอื้องคำประเสริฐ นักการภารโรง อำนวยการลูกจ้างประจำลูกจ้างประจำ
60นายสมชาย ครึ้มสันเทียะ นักการภารโรง อำนวยการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราว
61นายสาโรจน์ ยิ้มพังเทียม นักการภารโรง อำนวยการลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างชั่วคราว
62นายเสนอ มณีจันทร์ นักการภารโรง อำนวยการลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างชั่วคราว
63นายโพธิ์ทอด เหยื่อกลาง บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างชั่วคราว