ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายพิสิษฐ์ ชดกิ่งผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.ม.(บริหารการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา0819999884
2นายประเสริฐ จั่นแก้วรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ด.(ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา0897181520
3นายชัยณรงค์ คูณคณะรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ด.(การบริหารการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนโยบายและแผน สพป.นครราชสีมา เขคต 40931906895
4นางสาวละมุล เครือบสูงเนินรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการบธ.บ.(การจัดการทั่วไป)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.นครราชสีมา เขต 4
5นายถวิล อรัญเวศรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษพบ.ม.(บริหารทรัพยากรมนุษย์)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
6นายวิทยาเกียรติ เงินดีรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศศ.ม.(การบริหารการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกล่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
7นายกิตติภัช กนกธาดาสกุลรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.ม.(การบริหารการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล
8นายธุวชิต เอี่ยมกลั่นรองผู้อำนวยการ สพท. เชี่ยวชาญพิเศษน.บ.(นิติศาสตร์บัณฑิต)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มอำนวยการ สพป.นครราชสีมา เขต 4
9นายพัฒน์ มาสุขนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษบธ.บ.(การจัดการ)ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการกำกับดูแลงานกลุ่มอำนวยการ
10นายมานพ จันทรนาคีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนกำกับดูแลงานกลุ่มนโยบายและแผน
11นางสาวสงเคราะห์ จันผกานักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(บริหารธุรกิจ)ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนกำกับดูแลงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
12นางสาวจีรวรรณ์ พุทธวงษ์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษค.บ.(การวัดผลการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในกำกับดูแแลงานหน่วยตรวจสอบภายใน
13นางจารุวรรณ นรารักษ์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการค.บ.(เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการเจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ
14นางประภา วิชากุลนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศศ.บ.(ประถมศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5
15นางชานิดา พรบ่อน้อยนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.(ภาษาไทย)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
16นางรุ่งนภา งามจบนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.ม.(การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6
17นางนุชณะภา ชัยบำรุงนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศษ.บ.(ปฐมวัยศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานเลขานุการเจ้าหน้าที่ธุรการ
18นางสาวอมรทิพย์ ทิพย์ประทุมนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษกศ.ม.(การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนนักวิชาการศึกษา 6นักวิชาการศึกษา 6
19นางสาวพิกุล สงฆ์ประชานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศษ.บ.(บริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6
20นายสุรเชตุ สมบัติสินนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษกศ.ม.(บริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
21นางวาสนา มณีนวกุลเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.(การวัดผลการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการเจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ
22นางสาวมณฑิชา รัตนหิรัญลูกจ้างชั่วคราว ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชีเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี
23นางรัตนา คำดี ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
24นางพจนี แพนพา รป.บ.(บริหารรัฐกิจ)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
25นางนงนาฎ แช่มโกศล ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนนักวิชาการศึกษา 6 ว.นักวิชาการวัฒนธรรม 6 ว.
26นางรัตนาพันธุ์ พันธ์งาม กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์บุคลากรบุคลากร
27นางสาวณัชชา พันธ์ภักดี ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์บุคลากรบุคลากร
28นางทรงทรัพยฺ์ ขันติอัครพัชร์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษบธ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากรบุคลากร
29นายวิรัตน์ ชอบสงวนนักวิชาการศึกษา ศศ.ม.(รัฐศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
30นางอัญชลี ดวงกลางนักวิชาการศึกษา กศ.ม.(การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
31นายธิติ ใจรักษานักวิชาการศึกษา ศศ.ม.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
32นางสายธาร เนมขุนทดครู/ครูผู้ช่วย น.บ.(นิติศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการเจ้าหน้าที่บริหารธุรการ
33นางกานดา กล้าหาญนายช่างเทคนิค รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ
34นางจิตตา แสนเกษมนายช่างเทคนิค ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ
35นางภัชรี เพชรไกรนายช่างเทคนิค ศษ.บ.(เทคโนโลยีและสื่อสารทางการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ
36นางสาวปรีมล เจริญผลนายช่างเทคนิค ค.บ.(ประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ
37นางวริสา ศิลปะนายช่างโยธา บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานธุรการ
38นางรัฐยา ใจรักษานายช่างโยธา ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานธุรการ
39นางสาวกนิษฐา เกี้ยวสูงเนินนายช่างโยธา ปวส.(การและการธนาคาร)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานธุรการ
40นางกรรณิการ์ มาสุขนายช่างโยธา ปวส.(บัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานธุรการ
41นางกมลชนก วัชรภูมิสิทธิ์นายช่างโยธา ค.บ.(เทคโนโลยีการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานธุรการ
42นางรุ้งตะวรรณ ทองล้นนายช่างโยธา ค.บ.(บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
43นางอารี ฐินใหม่นายช่างโยธา ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในเจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานธุรการ
44นางสาววิเชียร สุรินทร์ลูกจ้างชั่วคราว ค.บ.(การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5
45นางสุพรรณ พิมพ์ปรุลูกจ้างชั่วคราว ศศ.บ.(เศรษฐศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5
46นางบุญน้อม ชาญสูงเนิน ศษ.บ.(ประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5
47นางพรชนก รัศมีรัตน์ ศศ.บ.(เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5
48นางลำธาร วัฒนธรรม ค.บ.(การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
49นางวลี ศรีวัง ศศ.บ.(เศรษฐศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
50นางสาวอภัย ไร่สูงเนิน ศศ.บ.(บริหารธุรกิจบัณฑิต)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5
51นางลักขณา วิจิตร ศศ.บ.(การพัฒนาชุมชน)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่พัสดุเจ้าหน้าที่พัสดุ
52นางแวว ขาลฉนวน ค.บ.(บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนเจ้าหน้าที่พัสดุเจ้าหน้าที่พัสดุ
53นางนงนุช หงวนสูงเนิน ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าพนักงานพัสดุเจ้าพนักงานพัสดุ
54นายธวัชชัย สุขแสง น.บ.(นิติศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์นิติกรนิติกร
55นางศศิยา หมั่นคำ ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป/การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
56นางราตรี สองเมือง ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์บุคลากรบุคลากร
57นางสาวเสาวลักษณ์ ชะม้ายกลาง ศษ.บ.(การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
58นางฉวีวรรณ พันธุ ศศ.บ.(เศรษฐ์ศาสตร์สหกรณ์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
59นางสาวธนวรรณ ขาบจันทึก บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)บริการ/งานเอกสาร อำนวยการพนักงานพิมพ์ดีดพนักงานพิมพ์ดีด
60นางสาวสายบัว ขอเหล็กกลาง ศษ.บ.(การประถมศึกษา)บริการ/งานเอกสาร อำนวยการพนักงานพิมพ์ดีดพนักงานพิมพ์ดีด
61นายวีรศักดิ์ ไสยาสน์ ค.บ.(อุตสาหกรรมศิลป์)ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
62นายสมศักดิ์ อินทร์พันธ์ ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
63นายประสิทธิ์ มาตลาด ค.บ.นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรงนักการภารโรง
64นายมงคล ดุลย์สูงเนิน นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรงนักการภารโรง
65นายบุญยัง ไชยสูงเนิน ป.6บริการงานทั่วไป อำนวยการ