ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายสุเทพ พวงเกาะรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.บ.ศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารเกษียณอายุราชการ089 845 5624
2นางสาวกาญจนา เปรมภิรักษารองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.บ., ค.ม.,ศษ.ด.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารรักษาการในตำแหน่ง ผอ.สพท. และกำกับดูแลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา081 977 1758, 088 104 2970
3นายวิวรรธน์ วงศ์สิทธิ์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนโยบายและแผน088 595 1725
4นายปรีชา กำพุฒกลางรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษน.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล081 878 6114
5นายสมเกียรติ ชิดไธสงรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.ด.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล044 445 161 ต่อ 861
6นางสาวกาญจนา มีสุขนักวิชาการศึกษา --บธ.บ.บริหารจัดการ สพท. ส่งเสริมการจัดการศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง0981034875
7นายธนู ฤทธิกุลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกษ.บ., ศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกำกับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา081 977 7275
8นายธานินทร์ ศิริกำเนิดนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)่, ศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการกำกับ ติดตามงานจัดการงานทั่วไป สพท.044 445161 ต่อ 812
9นางนาตยา ชัยดิเรกนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์กำกับ ติดตาม งานบริหารงานการเงินและบัญชี089 584 4124, 084 371 5965
10นางเขมนิจ ชุติวุฒิวรกุลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษกศ.บ.,ศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลกำกับ ติดตาม งานบริหารงานบุคคล044 445161 ต่อ 832
11นายนาท นวมขำนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษค.บ., กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน093 518 1988
12นางพิสมัย คำสาริรักษ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษคบ., กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากำกับ ติดตามงานส่งเสริมการจัดการศึกษา094 261 5335
13นายธวัชชัย อินทวัฒน์วงษานักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนการส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน044 441133
14นางขวัญเรือน รุ้งตาลนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษศษ.บ., กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในตรวจสอบระบบบัญชีและการเงิน0818775442
15นายชยพัทธ์ ธรรมสถิตไพศาลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ., ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ งานประกัน สังคม094 539 5651
16นางสาวเพชรรัตน์ ศรีไทยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษการศึกษาบัณฑิต, การศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯรับผิดชอบงานผลสัมฤทธิ์ o-net, NT089 578 5541
17นางจิรภัทร พงศ์พัทธ์รุจศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ., ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนประชารัฐ(ร.ร.แม่เหล็ก)0819669189
18นางกานต์ปวรีย์ ศรีศักดิ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ. , ค.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานพัฒนาปฐมวัย089 845 0634
19นางสาวสุปรีดา สถิตธรรมรัตน์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯโรงเรียนประชารัฐ0810692430
20นายศิริวัฒน์ มาลาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ., ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์รับผิดชอบงานโรงเรียนดีประจำตำบล044 445161 ต่อ 863
21นางพัชรนัทธ์ หาสินทรัพย์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ., ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานยกระดับภาษาอังกฤษ0899488684
22นางฐิตารีย์ จุฑางกูรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ., ค.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯการประกันคุณภาพ0880452289
23นางพัชราภรณ์ พินิจพงศ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ., ค.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ081 966 4411
24นายสุภรัฐ แป้นคงพะเนาว์นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการครุศาสตร์บัณฑิตหน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการงานประชาสัมพันธ์ สพท.088 592 1979
25นางสาวฐิตาภา พงษ์สุภานักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์งานการเงินข้าราชการบำนาญ งานการบัญชี080 739 6106, 093 516 0575
26นางษิตาวรินทร์ ทรัพย์วราภรณ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ., ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานแต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือน081 999 2933
27นางบัญชา ศรีบัญชาวุฒินักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษค.บ., ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน081 062 3433
28นางสาวสุมล ศิริปรุนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบริหารธุรกิจบัณฑิต, ค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ080 483 2020
29นางอรวรรณ วิริยะจารุนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศบ., กศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ และงานติดตาม ประเมินผล และรายงาน086 468 1565
30นางฐิตินันท์ นวลละอองนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศึกษาศาสตรบัณฑิต, ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา044 445161 ต่อ 853
31นางวิริยา สกุลทองดีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษางานกองทุน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา044 445 161 ต่อ 853
32นางสาวคนึงนิต อินทรกระโทกนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต, ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา ลูกเสือ081 718 4552
33นางดวงใจ เลิศภูมิจิตนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการคัดเลือก คัดสรร แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ044 445161 ต่อ 816
34นางศลิษา ศิริกำเนิดนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ., ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการคำรับรอง088 594 0801
35นางรัตดา คูณมานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานแต่งตั้ง สรรหาบุคลากร081 120 9177
36นางเกดสุชา ทองน้อยนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ., กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานพัฒนาบุคลากร0818785033
37นางสิรดา ทองอินทร์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา087 439 9074
38นางสาวพรพิมล เปล่งคงคมนักวิชาการศึกษา ชำนาญการครุศาสตรบัณฑิต, รป.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา089 949 3136
39นายธีรนัย อิ่มพรมราชเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานนบ.,วทม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานนิติกร044 445161 ต่อ 834
40นางสาวศิวาพร สาครเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวส. (การตลาด),บธ.บ., ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานอัตรากำลัง085 493 3400
41นางสาวอรดา อบสุนทรเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวส.การบัญชี, ครุศาสตร์บัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานข้อมูล กลุ่มนโยบายและแผน0933232515
42นางดาวเรือง กิตติศักดิ์ชัยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติการบช.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์งานเงินเดือน และพัสดุ0918354758
43นางประทุมทิพย์ พรหมคุณเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษครุศาสตรบัณฑิต, บธ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ0867265004
44นางธิดารัตนฺ์ ชุมพลพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหารงานดูแลระบบโรงเรียน
45นายดิฐกร พรหมคุณเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวช.(ก่อสร้าง), บธ.บ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานด้านสถานที่และยานพาหนะ089 284 0847
46นางนิศาชล กล้ารบลูกจ้างประจำ --บริหารธุรกิจบัณฑิตบริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการ0902918914
47นายวชิรพล เทียบโพธิ์ ม.6ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
48นายกุศล ฉวีโชติ ม.6นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรงนักการภารโรง
49นายเกรียงไกร เสยกระโทก ม.6นักการภารโรง อำนวยการ
50นางสายพิณ แย้มกระโทก ป.4นักการภารโรง อำนวยการ
51นางสาวเพ็ญพิชชา เยาว์สูงเนินเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติการปวส.(การเลขานุการ)บริการงานทั่วไป อำนวยการเลขานุการ ผอ.สพท.044 445161 ต่อ 802
52นางสมศรี เสร็จกิจพนักงานราชการ --บริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคล044 445161 ต่อ 845
53นางสาวเสาวนีย์ วงศ์ดิลกรัตน์ลูกจ้างประจำ --ม.6บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ