ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายกิตติพงศ์ โด่งพิมายผู้อำนวยการ สพท. เชียวชาญบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2นางสาวกาญจนา เปรมภิรักษารองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.บ., ค.ม.,ศษ.ด.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารรักษาการในตำแหน่ง ผอ.สพท. และกำกับดูแลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา081 977 1758, 088 104 2970
3นายวิวรรธน์ วงศ์สิทธิ์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนโยบายและแผน088 595 1725
4นายปรีชา กำพุฒกลางรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษน.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล081 878 6114
5นางสาวกาญจนา มีสุขนักวิชาการศึกษา --บธ.บ.บริหารจัดการ สพท. ส่งเสริมการจัดการศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง0981034875
6นายธนู ฤทธิกุลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกษ.บ., ศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกำกับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา081 977 7275
7นายธานินทร์ ศิริกำเนิดนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)่, ศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการกำกับ ติดตามงานจัดการงานทั่วไป สพท.044 445161 ต่อ 812
8นางเขมนิจ ชุติวุฒิวรกุลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษกศ.บ.,ศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลกำกับ ติดตาม งานบริหารงานบุคคล044 445161 ต่อ 832
9นางพิสมัย คำสาริรักษ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษคบ., กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากำกับ ติดตามงานส่งเสริมการจัดการศึกษา094 261 5335
10นายธวัชชัย อินทวัฒน์วงษานักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในการส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน044 441133
11นางขวัญเรือน รุ้งตาลนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษศษ.บ., กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีตรวจสอบระบบบัญชีและการเงิน0818775442
12นางจิรภัทร พงศ์พัทธ์รุจศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ., ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนประชารัฐ(ร.ร.แม่เหล็ก)0819669189
13นางสาวเพชรรัตน์ ศรีไทยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษการศึกษาบัณฑิต, การศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯรับผิดชอบงานผลสัมฤทธิ์ o-net, NT089 578 5541
14นางพัชราภรณ์ พินิจพงศ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ., ค.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ081 966 4411
15นางฐิตารีย์ จุฑางกูรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ., ค.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯการประกันคุณภาพ0880452289
16นางพัชรนัทธ์ หาสินทรัพย์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ., ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานยกระดับภาษาอังกฤษ0899488684
17นางสาวสุปรีดา สถิตธรรมรัตน์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯโรงเรียนประชารัฐ ร.ร.ดีประจำตำบล ร.ร.คุณธรรม0810692430
18นายสุภรัฐ แป้นคงพะเนาว์นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการครุศาสตร์บัณฑิตหน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการงานประชาสัมพันธ์ สพท.088 592 1979
19นางสาวฐิตาภา พงษ์สุภานักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินข้าราชการบำนาญ งานการบัญชี080 739 6106, 093 516 0575
20นางษิตาวรินทร์ ทรัพย์วราภรณ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ., ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานแต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือน081 999 2933
21นางบัญชา ศรีบัญชาวุฒินักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษค.บ., ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน081 062 3433
22นางสาวสุมล ศิริปรุนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบริหารธุรกิจบัณฑิต, ค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ080 483 2020
23นางวาสนา มณีนวกุลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการศศบ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน0823683073
24นางอรวรรณ วิริยะจารุนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศบ., กศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ และงานติดตาม ประเมินผล และรายงาน086 468 1565
25นางสาวคนึงนิต อินทรกระโทกนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต, ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา ลูกเสือ081 718 4552
26นางวิริยา สกุลทองดีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษางานกองทุน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา044 445 161 ต่อ 853
27นางฐิตินันท์ นวลละอองนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศึกษาศาสตรบัณฑิต, ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา044 445161 ต่อ 853
28นางดวงใจ เลิศภูมิจิตนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการคัดเลือก คัดสรร แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ044 445161 ต่อ 816
29นางศลิษา ศิริกำเนิดนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ., ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการคำรับรอง088 594 0801
30นางรัตดา คูณมานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานแต่งตั้ง สรรหาบุคลากร081 120 9177
31นางเกดสุชา ทองน้อยนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ., กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานพัฒนาบุคลากร0818785033
32นางสาวบังอร โหงกระโทกนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหารคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้ง0987469630
33นางสาวพรพิมล เปล่งคงคมนักวิชาการศึกษา ชำนาญการครุศาสตรบัณฑิต, รป.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา089 949 3136
34นางสิรดา ทองอินทร์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา087 439 9074
35นายธีรนัย อิ่มพรมราชเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานนบ.,วทม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานนิติกร044 445161 ต่อ 834
36นางสาวศิวาพร สาครเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวส. (การตลาด),บธ.บ., ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานอัตรากำลัง085 493 3400
37นางสาวอรดา อบสุนทรเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวส.การบัญชี, ครุศาสตร์บัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานข้อมูล กลุ่มนโยบายและแผน0933232515
38นางประทุมทิพย์ พรหมคุณเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษครุศาสตรบัณฑิต, บธ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ0867265004
39นางดาวเรือง กิตติศักดิ์ชัยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติการบช.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานเงินเดือน และพัสดุ0918354758
40นางธิดารัตนฺ์ ชุมพลพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหารงานดูแลระบบโรงเรียน
41นายดิฐกร พรหมคุณเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวช.(ก่อสร้าง), บธ.บ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานด้านสถานที่และยานพาหนะ089 284 0847
42นางนิศาชล กล้ารบลูกจ้างประจำ --บริหารธุรกิจบัณฑิตบริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการ0902918914
43นางสาวสุรภานต์ บุญกวีลูกจ้างประจำ --บธ.บ.บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเงิน0632329399
44นางสาวไอลดา จวบกระโทกลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค0831252188
45นางสาวสุภาภรณ์ มะลิใหม่ลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเงิน0833818874
46นายวชิรพล เทียบโพธิ์ ม.6ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
47นายเกรียงไกร เสยกระโทกลูกจ้างชั่วคราว --คบ.5ปีนักการภารโรง อำนวยการดูแลด้านสถานที่0852035504
48นายกุศล ฉวีโชติ ม.6นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรงนักการภารโรง
49นางสายพิณ แย้มกระโทก ป.4นักการภารโรง อำนวยการ
50นางสาวเพ็ญพิชชา เยาว์สูงเนินเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติการปวส.(การเลขานุการ)บริการงานทั่วไป อำนวยการเลขานุการ ผอ.สพท.044 445161 ต่อ 802
51นางสมศรี เสร็จกิจพนักงานราชการ --บริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคล044 445161 ต่อ 845
52นางสาวเสาวนีย์ วงศ์ดิลกรัตน์ลูกจ้างประจำ --ม.6บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการงานสารบรรณสำนักงานเขตพื้นที่ฯ0810717567