ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายสุเทพ พวงเกาะรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.บ.ศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารรักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตฯ089 845 5624
2นางสาวกาญจนา เปรมภิรักษารองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.บ., ค.ม.,ศษ.ด.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารดูแลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา081 977 1758, 088 104 2970
3นายวิวรรธน์ วงศ์สิทธิ์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนโยบายและแผน088 595 1725
4นายปรีชา กำพุฒกลางรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษน.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล081 878 6114
5นายสมเกียรติ ชิดไธสงรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.ด.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล044 445 161 ต่อ 861
6นายนาท นวมขำนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษค.บ., กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน093 518 1988
7นายธวัชชัย อินทวัฒน์วงษาเจ้าพนักงานธุรการ ศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศฯ(ถ้ามี)เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 ว.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 ว.
8นางขวัญเรือน รุ้งตาลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ตรวจสอบภายในจนท.บริหารงานการเงินและบัญชี 6จนท.บริหารงานการเงินและบัญชี 6
9นางสาวพัชราภรณ์ ผางสระน้อยนักวิชาการศึกษา ค.บ., ค.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ 5ศึกษานิเทศก์ 5
10นายธนู ฤทธิกุลนักวิชาการศึกษา ทษ.บ., ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ 7ศึกษานิเทศก์ 7
11นายชยพัทธ์ ธรรมสถิตไพศาลนักวิชาการศึกษา ค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ 7ศึกษานิเทศก์ 7
12นางวิริยา สกุลทองดีนักวิชาการศึกษา --ศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษางานกองทุน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา044 445 161 ต่อ 853
13นางฐิตินันท์ นวลละอองนักวิชาการตรวจสอบภายใน ศึกษาศาสตรบัณฑิตหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนเจ้าพนักงานธุรการ 4เจ้าพนักงานธุรการ 4
14นางสาวคนึงนิจ อินทรกระโทกเจ้าพนักงานธุรการ บริหารธุรกิจบัณฑิตหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนเจ้าพนักงานธุรการ 5เจ้าพนักงานธุรการ 5
15นางสาวเพ็ญพิชชา เยาว์สูงเนินครู/ครูผู้ช่วย ปวส.(การเลขานุการ)หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการเจ้าพนักงานธุรการ 5เจ้าพนักงานธุรการ 5
16นายสุภรัฐ แป้นคงพะเนาว์ลูกจ้างประจำ หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการ
17นางดวงใจ เลิศภูมิจิต รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตหน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ 5เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ 5
18นายธานินทร์ ศิริกำเนิด ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 ว.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 ว.
19นางษิตาวรินทร์ ทรัพย์วราภรณ์ ค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์บุคลากร 6 ว.บุคลากร 6 ว.
20นางเขมนิจ ชุติวุฒิวรกุล กศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์บุคลากร 7 ว.บุคลากร 7 ว.
21นางอรวรรณ วิริยะจารุ ศศบ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล
22นางบัญชา ศรีบัญชาวุฒิ ค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลเจ้าพนักงานธุรการ 5เจ้าพนักงานธุรการ 5
23นายศิริวัฒน์ มาลานักวิชาการศึกษา ค.บ., ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ 5ศึกษานิเทศก์ 6
24นางสาวเพชรรัตน์ ศรีไทยนักวิชาการศึกษา การศึกษาบัณฑิต, การศึกษามหาบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ 7ศึกษานิเทศก์ 7
25นางกานต์ปวรีย์ ศรีศักดิ์นักวิชาการศึกษา กศ.บ. , ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ 8ศึกษานิเทศก์ 8
26นางสิรดา ทองอินทร์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่ธุรการ 5เจ้าหน้าที่ธุรการ 5
27นางสาวสุมล ศิริปรุเจ้าพนักงานธุรการ บริหารธุรกิจบัณฑิต, ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนจนท.การเงินและบัญชี 5จนท.การเงินและบัญชี 5
28นางพิสมัย คำภิรักษาเจ้าพนักงานธุรการ วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
29นางสาวอรดา อบสุนทรนายช่างโยธา ปวส.การบัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
30นายธีรนัย อิ่มพรมราชนายช่างโยธา วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
31นายวรพิทย์ พรหมคุณนายช่างโยธา ปวช.(ก่อสร้าง)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่พัสดุ 5เจ้าหน้าที่พัสดุ 5
32นางศิวาพร ยอดโยธีนายช่างโยธา ปวส. (การตลาด)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าพนักงานธุรการ 5เจ้าพนักงานธุรการ 5
33นางประทุมทิพย์ พรหมคุณลูกจ้างชั่วคราว ครุศาสตรบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม จนท.การเงินและบัญชี 5จนท.การเงินและบัญชี 5
34นางสาวพรพิมล เปล่งคงคมลูกจ้างชั่วคราว ครุศาสตรบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม เจ้าพนักงานพัสดุ 5เจ้าพนักงานพัสดุ 5
35นางสาวฐิตาภา พงษ์สุภา วิชาการ/จนท.กลุ่ม
36นางดาวเรือง กิตติศักดิ์ชัย ปวส. (บัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม เจ้าพนักงานพัสดุ 5เจ้าพนักงานพัสดุ 5
37นางนาตยา ชัยดิเรก ศิลปศาสตรบัณฑิต, บธ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม เจ้าพนักงานพัสดุ 5เจ้าพนักงานพัสดุ 5
38นางศลิษา ศิริกำเนิด ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่ธุรการ 5เจ้าหน้าที่ธุรการ 5
39นางรัตดา คูณมา ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าพนักงานธุรการ 5เจ้าพนักงานธุรการ 5
40นางเกดสุชา ทองน้อย ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่ธุรการ 5เจ้าหน้าที่ธุรการ 5
41นางสมศรี เสร็จกิจ วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
42นางเนตรนภา รอดกลาง วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
43นางนิศาชล กล้ารบ บริหารธุรกิจบัณฑิตบริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการจัดการศึกษาพนักงานพิมพ์ดีดพนักงานพิมพ์ดีด
44นายวชิรพล เทียบโพธิ์ ม.6ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
45นายกุศล ฉวีโชติ ม.6นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรงนักการภารโรง
46นางสายพิณ แย้มกระโทก ป.4นักการภารโรง อำนวยการ
47นายเกรียงไกร เสยกระโทก ม.6นักการภารโรง อำนวยการ
48นางสาวเสาวนีย์ วงศ์ดิลกรัตน์ ม.6บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ