ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายวิมาน วรรณคำผู้อำนวยการ สพท. กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารศึกษาธิการจังหวัดผอ.สพท นครราชสีมาเขต 5
2นายตั้ง อสิพงษ์รองผู้อำนวยการ สพท. บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
3นายกิตินันท์ โนสุรองผู้อำนวยการ สพท. ศษ.บ., ศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผู้ช่วยผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดผช.ผอ.ปจ.ปราจีนบุรี
4นายสุเทพ พวงเกาะรองผู้อำนวยการ สพท. บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
5นายธีรพล เวียงวลัยรองผู้อำนวยการ สพท. ครุศาสตรบัณฑิต, ครุศาสตรมหาบัณฑิตบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารศึกษาธิการผู้ตรวจราชการฯ
6นายฐานันดร บรรดาศักดิ์รองผู้อำนวยการ สพท. บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
7นางสาวกาญจนา เปรมภิรักษารองผู้อำนวยการ สพท. ศษ.บ., ค.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอผู้ตรวจราชการฯ
8นายวิชา มานะดีรองผู้อำนวยการ สพท. กศ.บ., น.บ.,ร.บ.,กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
9นายสุวรรณ จงรัตน์กลางรองผู้อำนวยการ สพท. บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
10นายเมธา ชาญเมธีรองผู้อำนวยการ สพท. บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
11นายไพโรจน์ รุจิระวิจักขณ์นักวิชาการศึกษา ศึกษาศาสตรบัณฑิต, ครุศาสตรมหาบัณฑิตผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์
12นายพิบูลย์รัฐ ศรีจันทร์อ่อนนักวิชาการตรวจสอบภายใน ค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนบุคลากร 7 ว.บุคลากร 7 ว.
13นายธวัชชัย อินทวัฒน์วงษาเจ้าพนักงานธุรการ ศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศฯ(ถ้ามี)เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 ว.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 ว.
14นายศิลป เศษกลาง ค.บ.(สังคมศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 7เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 7
15นายนาท นวมขำ ค.บ., กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากร 7 ว.บุคลากร 7 ว.
16นางขวัญเรือน รุ้งตาลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ตรวจสอบภายในจนท.บริหารงานการเงินและบัญชี 6จนท.บริหารงานการเงินและบัญชี 6
17นางสาวพัชราภรณ์ ผางสระน้อยนักวิชาการศึกษา ค.บ., ค.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ 5ศึกษานิเทศก์ 5
18นายธนู ฤทธิกุลนักวิชาการศึกษา ทษ.บ., ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ 7ศึกษานิเทศก์ 7
19นายชยพัทธ์ ธรรมสถิตไพศาลนักวิชาการศึกษา ค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ 7ศึกษานิเทศก์ 7
20นายเพชร เลิศภูมิจิตนักวิชาการศึกษา ค.บ., ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ 7ศึกษานิเทศก์ 7
21นายบุญเลิศ แช่มเมืองปักนักวิชาการศึกษา ค.บ., พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตหน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ 8ศึกษานิเทศก์ 8
22นายเจนศักดิ์ บุบผาพรหมราชนักวิชาการศึกษา การศึกษาบัณฑิต, การศึกษามหาบัณฑิตหน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ 7ศึกษานิเทศก์ 7
23นางฐิตินันท์ นวลละอองนักวิชาการตรวจสอบภายใน ศึกษาศาสตรบัณฑิตหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนเจ้าพนักงานธุรการ 4เจ้าพนักงานธุรการ 4
24นางเอื้อมพร เสริฐกระโทกนักวิชาการตรวจสอบภายใน ศึกษาศาสตรบัณฑิตหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่ธุรการ 5เจ้าหน้าที่ธุรการ 5
25นางสาวคนึงนิจ อินทรกระโทกเจ้าพนักงานธุรการ บริหารธุรกิจบัณฑิตหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนเจ้าพนักงานธุรการ 5เจ้าพนักงานธุรการ 5
26นางวิริยา สกุลทองดีเจ้าพนักงานธุรการ ศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6
27นางสาวเพ็ญพิชชา เยาว์สูงเนินครู/ครูผู้ช่วย ปวส.(การเลขานุการ)หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการเจ้าพนักงานธุรการ 5เจ้าพนักงานธุรการ 5
28นางสมพิศ จิตต์เป็นธรรมนายช่างโยธา ปวช. (บัญชี)หน.กลุ่มงาน/งาน เทคโนโลยีสารสนเทศฯ(ถ้ามี)เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5
29นายสุภรัฐ แป้นคงพะเนาว์ลูกจ้างประจำ หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการ
30นางดวงใจ เลิศภูมิจิต รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตหน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ 5เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ 5
31นายธานินทร์ ศิริกำเนิด ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 ว.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 ว.
32นายสมทรง เผื่อนงูเหลือม หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์
33นางนฤมล วรรณวิจิตร์ ค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์บุคลากร 6บุคลากร 6
34นางษิตาวรินทร์ ทรัพย์วราภรณ์ ค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์บุคลากร 6 ว.บุคลากร 6 ว.
35นายประสพชัย ฉายขุนทด กศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์บุคลากร 6บุคลากร 6
36นางเขมนิจ ชุติวุฒิวรกุล กศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์บุคลากร 7 ว.บุคลากร 7 ว.
37นายเกษม วัชระคุปต์ กศ.บ., ค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์บุคลากร 7 ว.บุคลากร 7 ว.
38นางอรวรรณ วิริยะจารุ ศศบ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล
39นางบัญชา ศรีบัญชาวุฒิ ค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลเจ้าพนักงานธุรการ 5เจ้าพนักงานธุรการ 5
40นางอุไรวรรณ แสงวิเศษ ค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 ว.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 ว.
41นางศศิธร ธรรมสอนนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศศ.บ., ศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5
42นายศิริวัฒน์ มาลานักวิชาการศึกษา ค.บ., ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ 5ศึกษานิเทศก์ 6
43นายสามารถ ศาสตร์สูงเนินนักวิชาการศึกษา ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์ 7
44นางสาวเพชรรัตน์ ศรีไทยนักวิชาการศึกษา การศึกษาบัณฑิต, การศึกษามหาบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ 7ศึกษานิเทศก์ 7
45นางสาวมนทิรา ภักดีณรงค์นักวิชาการศึกษา ค.บ., กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ 7ศึกษานิเทศก์ 7
46นายจารึก ธนารักษ์นักวิชาการศึกษา ค.บ., ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ 7ศึกษานิเทศก์ 7
47นางกานต์ปวรีย์ ศรีศักดิ์นักวิชาการศึกษา กศ.บ. , ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ 8ศึกษานิเทศก์ 8
48นางสิรดา ทองอินทร์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่ธุรการ 5เจ้าหน้าที่ธุรการ 5
49นางสาวสุมล ศิริปรุเจ้าพนักงานธุรการ บริหารธุรกิจบัณฑิต, ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนจนท.การเงินและบัญชี 5จนท.การเงินและบัญชี 5
50นางพิสมัย คำภิรักษาเจ้าพนักงานธุรการ วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
51นางพิมปุณยวัจน์ พันธ์เกษมเจ้าพนักงานพัสดุ ครุศาสตรบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการอาจารย์ 2 ระดับ 7อาจารย์ 2 ระดับ 7
52นายธนกฤต โชติฉันท์วิศวกรโยธา/ไฟฟ้า วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
53นางสาวอรดา อบสุนทรนายช่างโยธา ปวส.การบัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
54นางบุษกร เกียรติวีราภรณ์นายช่างโยธา วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
55นายธีรนัย อิ่มพรมราชนายช่างโยธา วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
56นายวรพิทย์ พรหมคุณนายช่างโยธา ปวช.(ก่อสร้าง)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่พัสดุ 5เจ้าหน้าที่พัสดุ 5
57นางศิวาพร ยอดโยธีนายช่างโยธา ปวส. (การตลาด)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าพนักงานธุรการ 5เจ้าพนักงานธุรการ 5
58นางนิภา มนต์สันเทียะลูกจ้างประจำ ครุศาสตรบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่ธุรการ 5เจ้าหน้าที่ธุรการ 5
59นางประทุมทิพย์ พรหมคุณลูกจ้างชั่วคราว ครุศาสตรบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม จนท.การเงินและบัญชี 5จนท.การเงินและบัญชี 5
60นางสาวพรพิมล เปล่งคงคมลูกจ้างชั่วคราว ครุศาสตรบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม เจ้าพนักงานพัสดุ 5เจ้าพนักงานพัสดุ 5
61นางสาวฐิตาภา พงษ์สุภา วิชาการ/จนท.กลุ่ม
62นางสาวฐารดี วงศ์ษา วิชาการ/จนท.กลุ่ม
63นางสาวสุภาพร นามรักษา วิชาการ/จนท.กลุ่ม
64นางพรรณิภา ธานี วิชาการ/จนท.กลุ่ม
65นางดาวเรือง กิตติศักดิ์ชัย ปวส. (บัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม เจ้าพนักงานพัสดุ 5เจ้าพนักงานพัสดุ 5
66นางนาตยา ชัยดิเรก ศิลปศาสตรบัณฑิต, บธ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม เจ้าพนักงานพัสดุ 5เจ้าพนักงานพัสดุ 5
67นายเตวิช วิริยะเจริญกิจชัย วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
68นางสาวไพลิน หวังกลุ่มกลาง ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป), ปวค.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ 5เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ 5
69นางรัตดา คูณมา ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าพนักงานธุรการ 5เจ้าพนักงานธุรการ 5
70นางศลิษา ศิริกำเนิด ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่ธุรการ 5เจ้าหน้าที่ธุรการ 5
71นางเกดสุชา ทองน้อย ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่ธุรการ 5เจ้าหน้าที่ธุรการ 5
72นางสาวอุบลรัตน์ นาถาดทอง ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
73นางสาวสุภัค พรหมวงศ์ วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
74นายบัณฑิฏ เลื่อยกระโทก วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
75นางสมศรี เสร็จกิจ วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
76นางสาวพรศิริ โยศรีกูล วทบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
77นางสาวกุลนาถ วรัชชัยการ นบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
78นางสาวกาญจนา วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
79นายธวัชชัย เสยกระโทก วิชาการ/จนท.กลุ่ม
80นางสาวจุฑาทิพย์ คำหมอน วิชาการ/จนท.กลุ่ม
81นางสาววรัทยา ลำเภาพันธ์ วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
82นางเนตรนภา รอดกลาง วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
83นางนิศาชล กล้ารบ บริหารธุรกิจบัณฑิตบริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการจัดการศึกษาพนักงานพิมพ์ดีดพนักงานพิมพ์ดีด
84นายอนันต์ ฉัตรสระน้อย ม.6ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
85นายวชิรพล เทียบโพธิ์ ม.6ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
86นายถนอม ปาจารย์ นักการภารโรง อำนวยการ
87นายกุศล ฉวีโชติ ม.6นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรงนักการภารโรง
88นายสุเทพ ผายฉิมพลี ป.4นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรงนักการภารโรง
89นายเกรียงไกร เสยกระโทก ม.6นักการภารโรง อำนวยการ
90นางสายพิณ แย้มกระโทก ป.4นักการภารโรง อำนวยการ
91นายสุเนตร วงศ์อนุ บริการงานทั่วไป อำนวยการ
92นางสาวเสาวนีย์ วงศ์ดิลกรัตน์ ม.6บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ