ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายวิชา มานะดีผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2นายวีรพัฒน์ อติโรจน์รองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
3นายนิติธร ทองภูบาลรองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
4นายสุวรรณ จงรัตน์กลางรองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
5นายประกิจ พุ่มพฤกษ์รองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
6นายสง่า จันทร์วิเศษรองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
7นายวัชระ ขันธสมบัติรองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
8นายประถม เมืองอินทร์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษศึกษานิเทศก์ 8
9นางภวิษย์พร เอี่ยมวชิรกุลนักจัดการงานทั่วไป --ศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษจนท.บริหารงานการเงินและบัญชี 7
10นางสาวกอมาศ ภัทรตั้งสกุลนักวิชาการเงินและบัญชี --กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์จนท.บริหารงานการเงินและบัญชี 7จนท.บริหารงานการเงินและบัญชี 7
11นางสุกัญญา รัตนาภรณ์นักทรัพยากรบุคคล --รป.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษจพง.ธุรการ 5
12นางภคมน เอื้อมเก็บนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --กศ.มผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษจนท.บริหารงานทั่วไป 7 ว.
13นางอัญชนา พงษ์จะโปะนักวิชาการศึกษา --ศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษเจ้าหน้าที่ธุรการ 5
14นางปัญญา ศรีหมื่นไวย์นักวิชาการศึกษา --กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษจนท.บริหารงานทั่วไป 6
15นางมลฤดี เมฆประเสริฐสุขนักวิชาการตรวจสอบภายใน --บธ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษจนท.บริหารงานการเงินและบัญชี 7
16นางสาวสมพร ทรัพย์สวัสดิ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ด.หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เทคโนโลยีสารสนเทศฯ(ถ้ามี)ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ089-6586261
17นางจำรัส อุดมศักดิ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
18นางพยอม รัตนาภรณ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
19นางรุ่งทิพา โพธิ์นอกศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
20นายมงคล ทองเหลืองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
21นางสุทินธรณ์ ปานวัชราคมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
22นางธัญลักษณ์ ธนัทโรจนกุลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
23นางเพ็ญศรี เกิดเทอดวงษ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
24นางสาวจิตอารีย์ ปัญญาแจ้งสกุลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ชำนาญการ061-9644956
25นายโกวิท ทรวงโพธิ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ091-0134909
26นายสิริภาส สิริวุฒิโชติศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษศึกษานิเทศก์ 7
27นายวสันต์ กันยุบลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ083-3776769
28นางปัทมพร สุรกิจบวรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ081-8767561
29นายสมภพ พัฒนานรากุลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ084-4571213
30นายวุฒิชัย จันทะจรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ0897226915
31นางลดาวรรณ วงศกรโกศลนักจัดการงานทั่วไป --บธ.บ.,ค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ089-2857231
32นายวรายุส์ จาดยางโทนนักประชาสัมพันธ์ --วท.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการจนท.บริหารงานทั่วไป 6ว
33นางณัฏฐนิช เตือนใจตนนักทรัพยากรบุคคล --ศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษเจ้าหน้าที่ธุรการ 5
34นางสาวสายสุนีย์ โตกระโทกนักทรัพยากรบุคคล --ค.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการจพง.ธุรการ 5
35นายเชษฐา หนองเหล็กนิติกร --หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลนิติกรชำนาญการ
36นางวลี ใคร่กระโทกนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --กศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษจนท.บริหารงานทั่วไป 6 ว.
37นางชุมพร คุ้มกระโทกนักวิชาการศึกษา --ค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษจนท.การเงินและบัญชี 5
38นางอัจฉรา เกียรติโพธิ์นักจัดการงานทั่วไป --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการจนท.การเงินและบัญชี 5
39นางสาววิภา นุชใหม่นักจัดการงานทั่วไป --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการจนท.ธุรการ 5
40นางเยาวนุช จงรัตน์กลางนักจัดการงานทั่วไป --ปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการจนท.บริหารงานทั่วไป 6
41นายพัฒน์พงศ์ มานะดีนักวิชาการเงินและบัญชี --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
42นางสาวทองใบ แก้วมีศรีนักวิชาการเงินและบัญชี --บธ.บ.,ศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการจนท.การเงินและบัญชี 5
43นางอัมพร เพลิดดอนนักวิชาการเงินและบัญชี --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษจนท.การเงินและบัญชี 5
44นางลัดดา ธีรจินดาขจรนักวิชาการเงินและบัญชี --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการจพง.ธุรการ 5
45นางกัญญาวีร์ ฐานะเมธานันท์นักวิชาการเงินและบัญชี --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการจพง.พัสดุ 5
46นางสาวทิพาวรรณ ดอกสันเทียะนักวิชาการพัสดุ --ศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษจนท.ธุรการ 5
47นางเนาวรัตน์ ปัญหาราชนักทรัพยากรบุคคล --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษจพง.ธุรการ 5
48นางตติยา ใจกล้านักทรัพยากรบุคคล --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการจพง.พัสดุ 4
49นายศาสตรา พิรักษานิติกร --น.บ.,ศช.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนิติกรชำนาญการพิเศษอ.2 ระดับ 7
50นางปราณี วิเศษกลิ่นนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษจพง.พัสดุ 5
51นายสรายุทธ กล้าไพรีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานข้อมูลสารสนเทศ0862484289
52นางนภัสภรณ์ โลหณุตนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ087-2445920
53นางจินตนา ช่องสารนักวิชาการศึกษา --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษาชำนาญการจนท.ธุรการ 5
54นางคุณาลักษณ์ วรรณบวรนักวิชาการศึกษา --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษาชำนาญการจพง.ธุรการ 5
55นางสาวนวิยา อินทะวงษ์นักวิชาการศึกษา --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษาชำนาญการจพง.พัสดุ 5
56นางโชติกา โตอ้นนักวิชาการศึกษา --ศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนนักวิชาการศึกษาชำนาญการจนท.บริหารงานธุรการ 5
57นางวัชนี ศรีจำปานักวิชาการศึกษา --อ.ศศ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษาชำนาญการจนท.บริหารงานทั่วไป 6
58นางทิพย์สุดา ใจดีนักวิชาการตรวจสอบภายใน --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการจพง.พัสดุ 5
59นางวิภาวรรณ จันทรวิวัฒน์เจ้าพนักงานธุรการ --ปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานจนท.ธุรการ 5
60นางปัทมา พิมเสนเจ้าพนักงานธุรการ --ศศ.บ.,ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานจนท.การเงินและบัญชี 5
61นางรักษนาวรี สุรัตนเศรษฐเจ้าพนักงานธุรการ --ปวช.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนจนท.ธุรการ 5จนท.ธุรการ 5
62นางเจริญพร เนตรภักดีเจ้าพนักงานธุรการ --ปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานจพง.พัสดุ 5
63นายไพรัชช์ รุจาคมเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
64นายยุพิน เหมือนสันเทียะ ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
65นายประเสริฐ ทนกระโทก ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการนักการภารโรงนักการภารโรง
66นายชนะ กองกระโทก นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรงนักการภารโรง
67นายอ๊๊อด โมราสินลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ
68นายโบกัณฑ์ อุปถัมภ์ บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการนักการภารโรง
69นายสุรศักดิ์ เศษกลาง บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ