ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายพรหมินทร์ ศรีหมื่นไวยรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.บ,ศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. บริหารการเงินและสินทรัพย์กลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์094-2985666
2นายอภิลักษณ์ เวรสันเทียะรองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
3นายธีรวุฒิ เจริญรัมย์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน0926352469
4นายพิเชษฐ์ นนทพละรองผู้อำนวยการ สพท. --กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มงานส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
5นายเผด็จศึก โชติกลางรองผู้อำนวยการ สพท. --กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มบริหารงานบุคคล
6นายชัชชัย ฉัตริยากุลรองผู้อำนวยการ สพท. --กศ.บ., กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
7นางฑิมภิกา ญาธิปศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
8นางกนกภรณ์ ยมะคุปต์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศษ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์งานกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์081-9663627
9นางกาญจนา ศุภรานนท์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศษ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารงานกลุ่มบุคคล044-220971
10นางภรณฺ์นภัส มากแสงสิรินักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนงานกลุ่มนโยบายและแผน
11นางเพชรา จำเนียรกุลนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษการบริหารโรงเรียนผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา081-5475089 089-8474256
12นางสาวสมิตานันธ์ เมฆมณีนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบธ.บ.หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ตรวจสอบภายในบริหารงานตรวจสอบภายใน081-3970964
13นางธัญลักษณ์ อยู่มะเริงไม่กำหนด --ค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
14นายวงประสิทธิ์ สังสีมานักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษค.บ.หน.ศูนย์/เครือข่าย อำนวยการศูนย์ ICT ประชาสัมพันธ์090-9193441
15นางปาลิดา จริงจิตรไม่กำหนด ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
16นางสาวจงกล ผลประสาทศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มงานพีฒนาหลักสูตร094-2604443
17นางลักษณา ตั้งจรูญชัยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานเลขานุการ
18นางพูนสุข มนต์ทิพย์วรรณศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานหลักสูตร081-8792139
19นางสาวจารุวรรณ ภูละครศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.,วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก081-8780716
20นางสุภวัฒน์ อุนารัตน์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สุ่ผุ้เรียนฯ081-3214331
21นางสาวมนทิรา ภักดีณรงค์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย091-4708979
22นางพรรณาภรณ์ ตู้กลางศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ., ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
23นายยุทธศักดิ์ จันณรงค์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศติดตาม ตรวจสอบประเมินโรงเรียน ครู ผู่้บริหาร081-9769016
24นายไพโรจน์ รุจิระวิจักขณ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศึกษาศาสตรบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาฯ097-3354755
25นายสุชล แสงพรหมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ.,วท.ม.,น.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานวัดและประเมินผล081-0713984
26นายไพรวัลย์ วันทนาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษนศ.บ.,กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานสื่อนวัตกรรมและเทคโนดลยีการศึกษา089-6263901
27นายชัยวุฒิ สินธุวงศานนท์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ., ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศหลักสูตรและการเรียนการสอน081-9551424
28นายเสน่ห์ หมายจากกลางศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
29นายสมุทร สันติธรรมพงศ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ., ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศการเรียนการสอน081-9662452
30นางสาวรสสุธา สุวรักษ์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษค.บ., ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์081-5473429
31นางสาวราตรี วิเวกพรมราชนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการศิลปศาสตร์บัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานคุรุสภา087-2405921
32นางพัทธวรรณ นาคหมื่นไวยนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการระบบควบคุมภายใน งานยานพาหนะ ฯลฯ081-5485729
33นางประภา ทองคอนน้อยนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5
34นางโสภิดา วิไลพรหมนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์การเบิกจ่ายเงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงินนอกงบประมาณ089-8451749
35นางศิรประภา ทองยินดีนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์รับเงินออกใบเสร็จรับเงินทุกประเภท บันทึกรายการด้านรับในระบบ GFMIS ฯลฯ081-7603391
36นางสุนีย์ ชัยสุวงษ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษกศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์งานพัฒนาบุคลากร083-9666601
37นางสายฝน บุญยังนักทรัพยากรบุคคล --ศศ.บ (รัฐศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มงานพัฒนาบุคคล086-1612262
38นางณัฐกานต์ หุ่นพ่วงนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลข้อมูลอัตรากำลัง ฯลฯเ081-0622084
39นางวิภา รักชวนนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง089-7207852
40นางจรีรัตน์ ขามจะโปะนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
41นางยอดขวัญ หวยสูงเนินนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการกศ.บ., ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลก.ค.ศ.16044-220971
42นายจำลัด สวยปานนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบำเหน็จความชอบ081-0623851
43นางจันจิรา นนท์พละนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบ.ธ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลวิทยะฐานะ089-5792282
44นางสมฤทัย สมจิตต์นักทรัพยากรบุคคล --กศ.บ., กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานสรรหาและบรจุแต่งตั้ง044-220971
45นางเบ็ญจรักษ์ คุ้มกลางนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ085-0257583
46นางสาวสมคิด สุดทะเลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ086-2556063
47นางทิวาพร บูรณะธารารัตน์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.ษ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน งานติดตามประเมินผลและรายงาน087-8730065
48นางฐิตารีย์ ตัณฑะสุวรรณะนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตามแลรายงานการตรวจราชการฯ085-6824296
49นางสาวชุติกาญจน์ นนท์ขุนทดนักวิชาการศึกษา เชียวชาญวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
50นางสาวรุ่งนภา อาศัยสุขนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ., ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาการจัดทำข้อมูลเด็กพิการด้อยโอกาส ฯ081-6005847
51นางวรณี สุวัฒนานักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานลูกเสือ089-2836750
52นางสุจิตร บำรุงสวัสดิ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
53นางธีรนันท์ชนก ป้ายงูเหลือมนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานอนามัยโรงเรียน044-220937
54นางมนต์อุมา สัตยาภรณ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานทุนการศึกษานักเรียน081-7607711
55นางสาวดาวัลย์ ชาญสูงเนินนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาฯ086-2648238
56นางนิทรา เพิ่มทวีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน086-3079482
57นางเพ็ญศรี บุตตะกะนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนการศึกษาโรงเรียนเอกชนนอกระบบ044+220934/089-5797324
58นางศุภางค์ เชาว์ทองนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน-บัญชีหน่วยงานในสังกัด089-8450781
59นางยุวดี กล่ำมอญเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
60นางวาสนา แจ่มโคกสูงเจ้าพนักงานธุรการ --บริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานธุรการกลุ่ม044-220971
61นางสาวณิชาดา พงษ์อภัยเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนงานธุรการกลุ่่ม
62นางสาวนภัสวรรณ ขามเกาะเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการกลุ่่ม
63นางสินีนาถ คำแก้วเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เบิก-จ่ายเงินงบประมาณ087-2594441
64นางอัญชลี วรเชษฐ์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์การเบิกเงิน089-5828753
65นายวัชระ มะลุมกลางเจ้าพนักงานพัสดุ --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์ครุภัณฑ์สำนักงาน084-8281826
66นางสาวกนกกร จามรครู/ครูผู้ช่วย ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ 5เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ 5
67นายชัยยุทธ สว่างสุขนายช่างเทคนิค วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่ธุรการ 5เจ้าหน้าที่ธุรการ 5
68นางพาวณี ล้อจรัสศรีกุลนายช่างโยธา บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานธุรการ
69นางสำราญ สิงห์เจริญ วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าพนักงานพัสดุ 5เจ้าพนักงานพัสดุ 5
70นางสาวอังคณา วงศ์มมิตกุล บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์บุคลากร 6 วบุคลากร 6 ว
71นางสุคนธร หวังกลุ่มกลาง รป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากร 6 วบุคลากร 6 ว
72นางสายฝน บุญยัง ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์บุคลากรบุคลากร
73นางธารทิพย์ บุญจอง ศ.ษ.บ.(บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าพนักงานธุรการบุคลากร 6 ว
74นางสาวนฤนาท ปุ้มกระโทกไม่กำหนด --ศิลกรรมศาสตร์บัณฑิตบริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการจัดการศึกษางานลูกเสือ089-5853429
75นายณัฐยศ วงศ์อนันต์เจ้าพนักงานธุรการ ---บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลงานทะเบียนประวัติ087-2562385
76นายพงศ์สรร เชาว์ทวีลักษณ์ไม่กำหนด --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถ087-2565351
77นายปรีชา พานอิ่มมะเริงไม่กำหนด --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการลูกจ้างประจำลูกจ้างประจำ
78นายจักรพันธุ์ เคนไชยวงศ์ไม่กำหนด --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์
79นายประยูร พ่มจิ๋ว ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการลูกจ้างประจำลูกจ้างประจำ
80นายสายัณห์ แก้วหมื่นไวย นักการภารโรง อำนวยการลูกจ้างประจำลูกจ้างประจำ
81นายสมพงษ์ กล่ำกระโทก นักการภารโรง อำนวยการลูกจ้างประจำลูกจ้างประจำ
82นายสมเกียรติ มีรูด นักการภารโรง อำนวยการลูกจ้างประจำลูกจ้างประจำ
83นายขัตติยะ ณ สูงเนินไม่กำหนด --บริการงานทั่วไป อำนวยการงานประชาสัมพันธ์088-7111910
84นายกฤษฎา เถียรทอง บริการงานทั่วไป อำนวยการยามรักาการณ์ยามรักษาการณ์
85นายดนัย นามณรงค์ บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการลูกจ้างประจำลูกจ้างประจำ