ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายไพศาล วุทฒิลานนท์ผู้อำนวยการ สพท. เชียวชาญบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2นายพรหมินทร์ ศรีหมื่นไวยรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.บ,ศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. บริหารการเงินและสินทรัพย์กลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์094-2985666
3นายอภิลักษณ์ เวรสันเทียะรองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
4นายธีรวุฒิ เจริญรัมย์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน0926352469
5นายสุวิทย์ ศรีฉายรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.บ.,ศศ.บ.,น.บ.บริหารจัดการ สพท. ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา081-8763677
6นายพิเชษฐ์ นนทพละรองผู้อำนวยการ สพท. --กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มงานส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
7นายเผด็จศึก โชติกลางรองผู้อำนวยการ สพท. --กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มบริหารงานบุคคล
8นายชัชชัย ฉัตริยากุลรองผู้อำนวยการ สพท. --กศ.บ., กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
9นางกนกภรณ์ ยมะคุปต์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศษ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์งานกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์081-9663627
10นางกาญจนา ศุภรานนท์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศษ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารงานกลุ่มบุคคล044-220971
11นางภรณฺ์นภัส มากแสงสิรินักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนงานกลุ่มนโยบายและแผน
12นางเพชรา จำเนียรกุลนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษการบริหารโรงเรียนผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา081-5475089 089-8474256
13นางสาวสมิตานันธ์ เมฆมณีนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบธ.บ.หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ตรวจสอบภายในบริหารงานตรวจสอบภายใน081-3970964
14นางธัญลักษณ์ อยู่มะเริงไม่กำหนด --ค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
15นางชนาวรรณ ภักดีรักษ์เจ้าพนักงานธุรการ ค.บ., กศ.มหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนนักวิชาการศึกษา 7 วนักวิชาการศึกษา 7 ว
16นายวงประสิทธิ์ สังสีมานักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษค.บ.หน.ศูนย์/เครือข่าย อำนวยการศูนย์ ICT ประชาสัมพันธ์090-9193441
17นางสาวจงกล ผลประสาทศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มงานพีฒนาหลักสูตร094-2604443
18นางพูนสุข มนต์ทิพย์วรรณศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานหลักสูตร081-8792139
19นางสาวจารุวรรณ ภูละครศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.,วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก081-8780716
20นางสุภวัฒน์ อุนารัตน์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สุ่ผุ้เรียนฯ081-3214331
21นางสาวมนทิรา ภักดีณรงค์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย091-4708979
22นายสมุทร สันติธรรมพงศ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ., ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศการเรียนการสอน081-9662452
23นายยุทธศักดิ์ จันณรงค์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศติดตาม ตรวจสอบประเมินโรงเรียน ครู ผู่้บริหาร081-9769016
24นางสมสมัย วัชรินทร์รัตน์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯโครงการโรงเรียนดีประจำตำบลฯ081-0698001
25นายสุชล แสงพรหมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ.,วท.ม.,น.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานวัดและประเมินผล081-0713984
26นายไพรวัลย์ วันทนาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษนศ.บ.,กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานสื่อนวัตกรรมและเทคโนดลยีการศึกษา089-6263901
27นางลักษณา ตั้งจรูญชัยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานเลขานุการ
28นายชัยวุฒิ สินธุวงศานนท์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ., ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศหลักสูตรและการเรียนการสอน081-9551424
29นางพรรณาภรณ์ ตู้กลางศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ., ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
30นายไพโรจน์ รุจิระวิจักขณ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศึกษาศาสตรบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาฯ097-3354755
31นางสาวราตรี วิเวกพรมราชนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการศิลปศาสตร์บัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานคุรุสภา087-2405921
32นางพัทธวรรณ นาคหมื่นไวยนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการระบบควบคุมภายใน งานยานพาหนะ ฯลฯ081-5485729
33นางสาวรสสุธา สุวรักษ์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษค.บ., ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์081-5473429
34นางพิชญ์สินี สุภนันทวัจน์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานสวัสดิการฯ098-9184416
35นางประภา ทองคอนน้อยนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5
36นางโสภิดา วิไลพรหมนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์การเบิกจ่ายเงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงินนอกงบประมาณ089-8451749
37นางศิรประภา ทองยินดีนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์รับเงินออกใบเสร็จรับเงินทุกประเภท บันทึกรายการด้านรับในระบบ GFMIS ฯลฯ081-7603391
38นางสุนีย์ ชัยสุวงษ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษกศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์งานพัฒนาบุคลากร083-9666601
39นางสายฝน บุญยังนักทรัพยากรบุคคล --ศศ.บ (รัฐศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มงานพัฒนาบุคคล086-1612262
40นางจันจิรา นนท์พละนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบ.ธ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลวิทยะฐานะ089-5792282
41นางวิภา รักชวนนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง089-7207852
42นางยอดขวัญ หวยสูงเนินนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการกศ.บ., ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลก.ค.ศ.16044-220971
43นายจำลัด สวยปานนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบำเหน็จความชอบ081-0623851
44นางณัฐกานต์ หุ่นพ่วงนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลข้อมูลอัตรากำลัง ฯลฯเ081-0622084
45นางสมฤทัย สมจิตต์นักทรัพยากรบุคคล --กศ.บ., กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานสรรหาและบรจุแต่งตั้ง044-220971
46นางสาวสมคิด สุดทะเลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ086-2556063
47นางฐิตารีย์ ตัณฑะสุวรรณะนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตามแลรายงานการตรวจราชการฯ085-6824296
48นางเบ็ญจรักษ์ คุ้มกลางนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ085-0257583
49นางทิวาพร บูรณะธารารัตน์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.ษ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน งานติดตามประเมินผลและรายงาน087-8730065
50นางสาวดาวัลย์ ชาญสูงเนินนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาฯ086-2648238
51นางสาวรุ่งนภา อาศัยสุขนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ., ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาการจัดทำข้อมูลเด็กพิการด้อยโอกาส ฯ081-6005847
52นางสุจิตร บำรุงสวัสดิ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
53นางมนต์อุมา สัตยาภรณ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานทุนการศึกษานักเรียน081-7607711
54นางวรณี สุวัฒนานักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานลูกเสือ089-2836750
55นางธีรนันท์ชนก ป้ายงูเหลือมนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานอนามัยโรงเรียน044-220937
56นางจิณห์จุฑา เศรษฐสมบูรณ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนงานเบิกเงินสวัสดิการครูเอกชน ฯลฯ096-1939291
57นางนิทรา เพิ่มทวีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน086-3079482
58นางเพ็ญศรี บุตตะกะนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนการศึกษาโรงเรียนเอกชนนอกระบบ044+220934/089-5797324
59นางศุภางค์ เชาว์ทองนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน-บัญชีหน่วยงานในสังกัด089-8450781
60นางยุวดี กล่ำมอญเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
61นางวาสนา แจ่มโคกสูงเจ้าพนักงานธุรการ --บริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานธุรการกลุ่ม044-220971
62นางสาวณิชาดา พงษ์อภัยเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนงานธุรการกลุ่่ม
63นางสาวนภัสวรรณ ขามเกาะเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการกลุ่่ม
64นางอัญชลี วรเชษฐ์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์การเบิกเงิน089-5828753
65นางสินีนาถ คำแก้วเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เบิก-จ่ายเงินงบประมาณ087-2594441
66นายวัชระ มะลุมกลางเจ้าพนักงานพัสดุ --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์ครุภัณฑ์สำนักงาน084-8281826
67นางสาวกนกกร จามรครู/ครูผู้ช่วย ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ 5เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ 5
68นายชัยยุทธ สว่างสุขนายช่างเทคนิค วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่ธุรการ 5เจ้าหน้าที่ธุรการ 5
69นางพาวณี ล้อจรัสศรีกุลนายช่างโยธา บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานธุรการ
70นางสำราญ สิงห์เจริญ วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าพนักงานพัสดุ 5เจ้าพนักงานพัสดุ 5
71นางสาวอังคณา วงศ์มมิตกุล บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์บุคลากร 6 วบุคลากร 6 ว
72นางสุคนธร หวังกลุ่มกลาง รป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากร 6 วบุคลากร 6 ว
73นางสายฝน บุญยัง ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์บุคลากรบุคลากร
74นางธารทิพย์ บุญจอง ศ.ษ.บ.(บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าพนักงานธุรการบุคลากร 6 ว
75นางสาวนฤนาท ปุ้มกระโทกไม่กำหนด --ศิลกรรมศาสตร์บัณฑิตบริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการจัดการศึกษางานลูกเสือ089-5853429
76นายณัฐยศ วงศ์อนันต์เจ้าพนักงานธุรการ ---บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลงานทะเบียนประวัติ087-2562385
77นายปรีชา พานอิ่มมะเริงไม่กำหนด --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการลูกจ้างประจำลูกจ้างประจำ
78นายจักรพันธุ์ เคนไชยวงศ์ไม่กำหนด --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์
79นายพงศ์สรร เชาว์ทวีลักษณ์ไม่กำหนด --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถ087-2565351
80นายประยูร พ่มจิ๋ว ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการลูกจ้างประจำลูกจ้างประจำ
81นายสายัณห์ แก้วหมื่นไวย นักการภารโรง อำนวยการลูกจ้างประจำลูกจ้างประจำ
82นายสมเกียรติ มีรูด นักการภารโรง อำนวยการลูกจ้างประจำลูกจ้างประจำ
83นายสมพงษ์ กล่ำกระโทก นักการภารโรง อำนวยการลูกจ้างประจำลูกจ้างประจำ
84นายขัตติยะ ณ สูงเนินไม่กำหนด --บริการงานทั่วไป อำนวยการงานประชาสัมพันธ์088-7111910
85นายกฤษฎา เถียรทอง บริการงานทั่วไป อำนวยการยามรักาการณ์ยามรักษาการณ์
86นายดนัย นามณรงค์ บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการลูกจ้างประจำลูกจ้างประจำ