ข้อมูลร้อยละหนังสือเรียนที่ได้รับจากการส่งครั้งแรกและร้อยละรวมสะสมจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช.ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.มุกดาหาร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายมารุต อุปนิสากร
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ)
ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง
1ชุมชนศรีบุญเรือง  นายวิเศษ ปรีประสาท 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
2บ้านท่าไค้  นายคณิต จารุการ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
3บ้านนาโปน้อย  นายปิยะ นามน้าวแสง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
4บ้านโนนศรี  นางเอมอร ภูแด่น 80.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
5บ้านบุ่งอุทัย  นายสมัย แก้วเสนา 100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
6มุกดาลัย  นายศุภศิษฐ อินทรวิเศษ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
7บ้านส้มป่อย"รอดนุกูล"  นายกัณฑ์เอนก ทวีโคตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
8บ้านสามขามิตรภาพที่ 3  นายปรัชญา มานะวงศ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
9แก้งโนนคำประชาสรรค์  นายสมถิ่น โทจันทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
10บ้านคำป่าหลาย  นายสุรชาติ แสนวิเศษ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
11บ้านนาคำน้อย2  นายวินิจ พลธะรัตน์ 100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
12บ้านนาตะแบง1  นายวีระพงษ์ ทองผา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
13บ้านนาสองห้อง  นายประกอบ ใจสุข 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.00
14บ้านนาเสือหลาย  นายปราศิต สุพรหมอินทร์ 90.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
15คำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา  นายรณชัย ปัญญาพ่อ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
16บ้านคำเขือง  นายสละ ตรีทศ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
17บ้านคำเม็ก  นายจันทวิส พันธุ์สุข 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
18บ้านโค้งสำราญ  นายนิคมศักดิ์ กุมภิโร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
19บ้านดงมัน  ว่าที่ร้อยตรีอัศดา อัญฤาชัย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
20บ้านโนนสะอาดราษฎร์บำรุง  นายประชาศักดิ์ คำมะวงศ์ 90.00100.0085.00100.00100.00100.0075.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
21บ้านพรานอ้น  นายพศิณศักดิ์ กลางประพันธ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
22บ้านเหล่าคราม  นายพิเชษฐ มหาวงศ์ 100.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.0095.00100.000.000.00
23บ้านหนองแวง  นายชาติชาย ก่อคุณ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.000.0097.000.0096.000.0097.000.0098.000.000.000.00
24บ้านโคก1  นายสุรศักดิ์ จันทรโคตร 100.00100.0090.000.0080.000.0070.000.0072.000.0075.000.0080.000.0030.000.0080.000.000.000.00
25บ้านป่าหวาย  นางเอื้อมกาญจน์ จันทพันธ์ 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0075.00100.0080.00100.0075.00100.0080.00100.0080.00100.00
26บ้านพังคอง  นายทวีศักดิ์ สายคง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
27บ้านสงเปือย  นายชัยณรงค์ ฤทธิ์วงค์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
28บ้านหนองบัว  นายสมบัติ ศรีวิเศษ 80.000.0085.000.0080.000.0085.000.0085.000.0085.000.0080.000.0080.000.0080.000.000.000.00
29บ้านดงเย็น  นายสุดสาคร ศรีลาศักดิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
30บ้านคำบง2  นายเสฏฐวุฒิ แคนศิลา 100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.00100.00
31บ้านโคกขามเลียน  นายประกอบ มีธรรม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
32นราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง  นายสุรชัย กุลวงศ์ ยังไม่กรอกข้อมูล
33บ้านป่งโพน  นายวัชรินทร์ ใจสุข 100.00100.0095.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
34บ้านโพนสวาง  นายยุทธศาสตร์ เมืองโคตร 100.00100.00100.00100.0090.00100.0060.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
35บ้านสามขัว  นายสมมัคร ผลสว่าง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
36บ้านหนองแคนนาจาน  นายศุภศิษฐ์ อินทรวิเศษ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
37บ้านป่งเปือย  นายบรรลือ มิระสิงห์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
38บ้านนาโด่  นางปาริชาต ทับทอง 100.00100.0090.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
39บ้านแก้งนาบอนพิทยาสรรค์  นายประสาทชัย แสนนา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
40ชุมชนนาโสก  นายประชาน แสนสุข 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
41บ้านหนองน้ำเต้า  นายเทพฤทธิ์ สิริจันทพันธุ์ 100.00100.0098.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
42บ้านนาหัวภู  นางเยาวลักษณ์ สะภา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
43บ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ  นายสมประดิษฐ์ ไตรยวงค์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
44บ้านคำผักหนอกสงเปือย  นายไพรัตน์ ปัตสาลี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
45บ้านคำฮีเบญจวิทย์  นายภูวดล พลอยพันธ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
46บ้านดอนม่วย  100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
47ชุมชนบางทรายใหญ่  นายประกิต บางทราย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
48บ้านหนองหอยป่าหวาย  นายประวัติ ลิ้มตระกูล 100.00100.0060.00100.0070.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
49บ้านหนองแอก  ว่าที่ร้อยเอกอมรรัตน์ ศรีขันธ์ ยังไม่กรอกข้อมูล
50บ้านคำฮีสาขาดอนม่วงพัฒนา  นายภูวดล พลอยพันธ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
51บ้านดงมอน  นายบุญอำนวย แฝงสาคู 100.00100.00100.00100.0090.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.0095.00100.000.000.00
52บ้านคำผึ้ง  นายฉลาด สุพร 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
53บ้านจอมมณีใต้  นายเพ็ญสมัย แก้วตา 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
54ไตรมิตรวิทยาคม  นายอาทิตย์ ทองรอบ 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.00
55บ้านนาดี2  นายหัสดร สุดชา 70.00100.0070.00100.0060.00100.0090.00100.000.000.0080.00100.000.000.000.000.0080.00100.000.000.00
56บ้านโนนตูม  นายนิพนธ์ สินพูน 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
57บ้านผึ่งแดด  นายรวมมิตร พันธ์มุก 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.00
58บ้านสงเปือยเหนือ  นายมงคลสิริ สุพร 80.00100.0070.00100.0080.00100.0070.00100.0080.00100.0090.00100.0090.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
59บ้านห้วยยางจอมมณี  นายวรชาติ สกุลเดช 87.00100.0064.00100.0070.00100.0086.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0084.00100.00100.00100.000.000.00
60บ้านหนองไผ่  นายจิรวัฒน์ ทะเสนฮด 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.00
61บ้านไร่  นายศรีศักร ศรีอระพิมพ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
62บ้านกุดแข้  นายวิพัฒน์ บัวชู 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
63บ้านกุดแข้ใต้  นายเชาวลิต แสงเดือน 90.00100.0080.00100.0080.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.000.000.00
64บ้านแก่นเต่า  ว่าที่ ร.ต.ชินชาติ ชูคำสัตย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
65บ้านดงยางนันทวัน  นายวิเชียร สุขสำราญ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
66บ้านนาถ่อน  นายจิรวัฒน์ ทะเสนฮด 100.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
67บ้านนาโสกน้อย  นายปริญญา บุญล้อม 0.000.0080.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
68ชุมชนโพนทราย  นายโอวาท สุเลิศ 0.000.0060.00100.0070.00100.0070.00100.0060.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.000.000.000.000.00
69บ้านม่วงหัก  นายฉลอง พันธ์บุปผา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
70บ้านหนองหญ้าไซย์  นายประดิน อินไชยา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
71คำสายทองวิทยา  นายประสาน จันทร์เผือก 80.00100.0090.00100.0085.00100.0080.00100.0090.00100.0085.00100.0085.00100.0090.00100.0080.00100.000.000.00
72บ้านกุดโง้ง  นายพีระพงษ์ เผ่าภูไทย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
73บ้านดานคำ  นายอังกูร อ้วนพหรมมา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.000.000.00
74นาคำน้อยวิทยา  นายวิเศษ ปรีประสาท 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
75เมืองใหม่  นายกิตติพล โคตรสุโพธิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
76บ้านศูนย์ไหม  นายเฉลิม มหาอุป 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
77บ้านเหมืองบ่า  นายณัฏฐกิตติ์ คำมะวงศ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
78อนุบาลมุกดาหาร  นายสายันต์ บุญลี 60.00100.0080.00100.0070.00100.0040.00100.0050.00100.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
79บ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501  นางรัตนภรณ์ คนหาญ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
80บ้านซ่ง  นายสุรไกร แสนโสม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
81บ้านโนนสังข์ศรี  นายยงยุทธ ไชยสีหา 100.00100.0015.000.0015.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
82บ้านม่วง  นายอาทิตย์ อมรสิน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
83บ้านแมด  นางสาวอนัตตา ชาวนา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
84บ้านหนองเอี่ยนดง(ราษฎร์สงเคราะห์)  นายอุทิศ ผิวขำ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
85บ้านเหล่า  นายทักษิณ คนซื่อ 70.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.000.00100.00100.000.000.00
86บ้านค้อ "บ้านค้อวิทยาคาร"  นายบุญทอม สุพรรณ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
87บ้านโคก2  นายเชิญสิน ไชยเพชร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
88บ้านดงยาง1  ว่าที่พันตรีวิษุวัต วิมลเศรษฐ 50.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.000.000.00
89บ้านดอนป่าแคน  นางศิวพร อาจหาญ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.00100.00100.000.000.000.000.00
90บ้านตูมหวาน  นายเอกราช พรหมพิบูลย์ 100.00100.0080.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.00100.00100.000.000.00
91บ้านแฝก  ว่าที่ ร.ต.สมบัติ ไชยมาโย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
92ไทยรัฐวิทยา11(บ้านแข้)  นายบุญชอบ อุสาย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
93บ้านโพนงาม  นายปานไทย ภูล้นแก้ว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
94บ้านหนองสระพังทอง  นายเพลินศักดิ์ บุตดีวงศ์ 100.00100.0090.000.00100.00100.0090.000.0090.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
95ห้วยตาเปอะ  นายมนตรี จันทวงศ์ 60.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.000.000.00
96ชุมชนบ้านคำชะอี  นายสมปอง เสียงล้ำ ยังไม่กรอกข้อมูล
97บ้านกกไฮโนนน้ำคำ  นางภัทร์สิริย์ ไชยธงยศ 100.00100.0099.000.0099.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
98บ้านแก้งช้างเนียม  - 0.000.0095.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
99บ้านนาปุ่ง  นายรักสยาม แสนสุข 100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
100บ้านโนนสว่าง1  นายสมศักดิ์ อุปัญญ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
101บ้านหนองกะปาด  นางศรีสุพรรณ แสนโสม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
102วัดหลวงปู่จาม มหาปุญโญ บ้านห้วยทราย "ราษฎร์ประสงค์  นายกิตติพล ห้วยทราย 100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
103บ้านกลาง  ว่าที่ร้อยโทธงชัย ถิตย์ฉาย 80.000.0070.000.0080.000.0070.000.0080.000.0080.000.0070.000.0080.000.0080.000.000.000.00
104คำบกราษฎร์นุกูล  นายจักรกฤษณ์ โลคลัง 90.00100.0060.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
105บ้านบาก1  - 100.00100.0060.00100.0050.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
106บ้านห้วยลำโมง  นายจีรศักดิ์ ศรีบุรมย์ 80.00100.0060.00100.00100.00100.0020.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
107บ้านหนองเอี่ยน  นายวรเชษฐ์ พันโกฏิ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
108บ้านโคกสว่าง2  นางวัชราภรณ์ สกุลทราย 70.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.000.000.00
109บ้านนาหลวง1  นางสาวธนัตถ์กานต์ ศรีเฉลียว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
110บ้านหนองบง  นายประยุทธ ศรีเสน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
111บ้านหนองไฮ  นายกงสี คล่องแคล่ว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
112บ้านเหล่าสร้างถ่อ  นายสมจิตร แสนคำ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
113ชุมชนดอนตาล  นายทวี ซามงค์ 80.00100.0080.00100.0050.00100.0050.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
114บ้านนาม่วง  นายอรรณพ โพธิ์ศรี 100.00100.0090.00100.0080.00100.0080.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
115บ้านโพนสว่าง  นายพงษ์ศักดิ์ จันทพันธ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
116บ้านห้วยกอก2  นายอนุศักดิ์ ว่องไว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.00100.00100.000.000.000.000.00
117นาสะเม็งวิทยา  นายจิรวัฒน์ ผิวงาม 100.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
118บ้านโคกพัฒนา  นายวิชยา คนไว 100.00100.0080.00100.0080.00100.0070.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
119บ้านนาสะโน  นายปิโย ลุสุข 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.000.000.00100.00100.000.000.000.000.00
120นาหว้าประชาสรรค์  นายบุญนาม อินทะปัญญา 100.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
121บ้านหนองกระยัง  นายสมเกีรยติ ศรีอาด 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
122บ้านบาก2  นายสุรเพชร อัฐนาค 50.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.000.000.00
123บ้านนายาง  นายวิบูลย์ ราชอุดม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
124บ้านภูล้อม  นายสุนทร ไชยพันธ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
125บ้านหนองบอน  ส.อ.จิตติ ช่างแกะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
126บ้านภูผาหอมพัฒนา  นายสิริพงศ์ ปิยวิบูลย์กุล 0.000.0070.0030.0070.0030.0070.0030.0070.0030.0050.0050.0050.0050.0070.0030.0040.0060.000.000.00
127ป่าไร่ป่าชาดวิทยา  นายไพโรจน์ ยืนยง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
128บ้านนาทาม  นายจิตติพงษ์ มัธยม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
129บ้านนาป่ง  นายสมหมาย นุทธบัตร 100.00100.0095.00100.0095.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
130บ้านนามน  นายเมฆสุวรรณ วังวงศ์ ยังไม่กรอกข้อมูล
131บ้านโนนสวาท  นายบุญแสง สมไวย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
132บ้านห้วยทราย2  นายสมหมาย นุทธบัตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
133บ้านหนองเม็ก  นายบุญแสง สมไวย์ 100.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
134ชุมชนโพธิ์ไทร  นายศุภวัฒน์ บำรุงสวัสดิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
135บ้านแก้ง2  นายไพบูลย์ ใหมคำ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
136บ้านโคกหนองหล่ม  นายสมพร หมันสิงห์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.000.000.00
137บ้านคำดู่  นายสุริยัน ทรัพย์ผล 100.00100.0070.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
138บ้านดง  นายวชิระ แสงบุญ 75.00100.0080.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0095.00100.0095.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
139บ้านนาคำน้อย1  นางวรารัตน์ คันธโรรส ยังไม่กรอกข้อมูล
140บ้านนาโพธิ์  นายเดชดำรง ตุระซอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
141บ้านภูวง  100.00100.0087.00100.00100.00100.0035.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
142บ้านเหล่าหมี  นายอนันต์ ปริปุรณะ 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
143บ้านโคกสว่าง1  นายเสน่ห์ สุพรรณ 100.00100.0090.000.00100.00100.0090.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
144บ้านท่าห้วยคำ  นายไชยยศ จันทพันธ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
145บ้านนายอ  ว่าที่ ร.ต.ฤทธิ์กล้า ขุนทวี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.00
146บ้านป่าพยอม  นายสุทัศน์ บุญแพง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
147สยามกลการ4  นายพลพัก์ คนหาญ 90.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
148บ้านเหล่าแขมทอง  นายปิโย ลุสุข 0.000.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.000.000.00
149ชุมชนบ้านม่วงไข่  นายคุณาธรณ์ พลสาร 50.00100.0080.00100.0060.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.000.000.00
150บ้านคำสร้อย  นายสุรสิทธิ์ จำปาเทศ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
151บ้านด่านมน  - 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
152บ้านโนนเกษม  นางปภาวรินทร์ วงศ์ปิยะหิรัญ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
153บ้านภูแผงม้า  นายสมบัติ นาจาน 100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.0090.00100.000.000.00
154คำแฮดประชาสรรค์  นายสมชัย เจริญไกร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
155บ้านคำนางโอก  นายไพศาล เจริญราษฎร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
156บ้านนาหลวง2  นายเกษร สินพูน 50.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
157บ้านบะ  นายชุมพล ประเทพา 98.000.0090.0011.00100.00100.0027.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0011.000.00100.00100.000.000.00
158บ้านป่าแดง  นายวิวัฒน์ สุวรรณไตรย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
159บ้านหนองสระพัง  นายพิริยะ ทองมนต์ 100.00100.0060.000.0060.000.0060.000.0060.000.0060.000.0060.000.0060.000.0060.000.000.000.00
160บ้านอุ่มไผ่  นายชัยยา สาระไชย 100.00100.0070.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
161ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย  นายสุเพศ ยุติพันธ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
162บ้านคำบง1  นายสังคม วีระพันธ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
163บ้านคำพอก2  นายเคมี โนรีรีตน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
164บ้านนิคมร่มเกล้า  นายสุริยา เสียงเย็น 100.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.000.00100.00100.000.000.00
165บำรุงพงศ์อุปถัมภ์  นายธงชัย บุตรกาล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
166บ้านหนองนกเขียน  นายองอาจ สุพรรณโมก ยังไม่กรอกข้อมูล
167ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย สาขาหนองลำดวน  นายสุเพศ ยุติพันธ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
168บ้านห้วยกอก1  นายวิมาน พันธุวรรณ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
169เตรียมทหารรุ่นที่13อนุสรณ์(บ้านด่านยาว)  นายวุฒิชัย ไชยกาศ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
170บ้านนากอก  นายบุญยืน ขันติยะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
171บ้านนาสองเหมือง  นายอภิเชก เผ่าภูไทย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
172บ้านน้ำเที่ยง2  นายประกาศ สว่างวงษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
173บ้านนาอุดม  นายวิจิตร คุณพูล 82.00100.0076.00100.0075.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.00
174บ้านขอนแก่น  นายกานต์ นักลำ 100.00100.0060.00100.0075.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
175บ้านคำไหล  นายอุดม ส่วยโสภา 100.00100.0070.000.0090.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
176คณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3  นายเผย สุพรรณโมก 100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
177บ้านป่าเตย  นายบรม บำรุงสวัสดิ์ ยังไม่กรอกข้อมูล
178ป่งแดงวิทยาคม  นายสมชาย อุตสาหะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
179บ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน  นางฐนิศรา นักลำ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
180บ้านโนนสะอาด2  นายชัยยา สาระไชย ยังไม่กรอกข้อมูล
181หนองข่าประชาอุทิศ  นายทัศน์เทพ เทพสุระ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0083.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
182บ้านหนองแวงใหญ่  นายพงศธร วรรณา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
183บ้านดงหลวง  นายศิโรจน์ อาจวิชัย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
184บ้านเปียด  นายอารักษ์ ทองมหา 100.00100.00100.00100.00100.00100.0075.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
185บ้านโพนแดง  นายพงศักดิ์ คนหมั่น 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
186บ้านโสก  100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
187บ้านกกตูม  นายสมบิล บริสุทธิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.000.000.0090.00100.000.000.000.000.00
188บ้านแก้งนาง  นายวุฒิชัย ไชยกาศ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
189บ้านขัวสูง  นายมนาส สาระไชย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.001.000.00100.00100.000.000.00
190บ้านนาหินกอง  นายทองสม สมลับ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
191บ้านปากช่อง  นายสมบูรณ์ เหลือผล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
192สยามกลการ 5  100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
193บ้านสานแว้  นายธิรัตน์ เหลือผล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
194หมู่บ้านป่าไม้  นางไพรวรรณ์ เนตคุณ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
195ร่มเกล้า  นายโสภณ แก่นงาม ยังไม่กรอกข้อมูล
196บ้านก้านเหลืองดง  นายรังสรรค์ สุทารัมย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
197บ้านติ้วราษฎร์อุทิศ  นายโมช แก่นงาม 100.00100.00100.00100.00100.00100.0084.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0067.00100.0098.00100.000.000.00
198บ้านนาหลัก  นายธีรกร เชื้อคำจันทร์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.000.000.00100.00100.000.000.000.000.00
199บ้านฝั่งแดง  นายภาณุพงศ์ ศรีประเสริฐ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.0080.0050.00100.0080.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
200บ้านโพนไฮ  สิบเอกเผด็จ ปานอีเม้ง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
201บ้านมะนาว  นายสมบูรณ์ ศรีหาพล 0.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.000.00
202บ้านหนองคอง  นายสมศักดิ์ ศรีมาชัย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.000.000.00
203พระราชทานบ้านหนองหมู  นายชาญวุธ แสงฤทธิ์ 100.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.0091.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
204บ้านโพนไฮ สาขาบ้านโคกยาว  สิบเอกเผด็จ ปานอีเม้ง 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
205ชุมชนบ้านหนองบัว  นายประศักดิ์ จิตอามาตย์ ยังไม่กรอกข้อมูล
206บ้านชะโนด 2  นายสุเทพ ทองผา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
207บ้านน้ำบ่อดง  นายจำรัส รัตนวิชัย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
208บ้านหนองยาง  นายวทัญญู ปังอุทา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
209บ้านหนองหนาว  นายภาสกร จันทะรักษ์ 100.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0060.00100.00100.00100.000.000.00
210บ้านเหล่าดง  นายไมตรี พนันชัย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
211บ้านย้อมพัฒนา  นายปรัชญา มานะวงศ์ 100.00100.0080.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0058.00100.00100.00100.000.000.00
212บ้านหว้านใหญ่  นายยุทธพล คำมุงคุณ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
213บ้านนาขามป้อมวิทยาคม  จ่าสิบเอกกวีศักดิ์ ช่างทอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
214บ้านนาดีโคกสวาท  นายธีระพล พันธุพาน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
215บ้านป่งขาม  นายบัณฑิต จันทร์ลุน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
216สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา  นายบรม บำรุงสวัสดิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
217บ้านสองคอน  จ.ส.อ.กวีศักดิ์ ช่างทอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
218หนองผือดอนม่วง  นายสมเลิศ ใจสุข 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
219บ้านหว้านน้อย  นางกานต์พิชชา ผิวผ่อง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
220บ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง  นายรังสิต บุญพอ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
221เมืองพาลุกากรภูมิ  ร.ต.ปรีดา ก้องเสียง 90.00100.0090.00100.0085.00100.0090.00100.0085.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0085.00100.000.000.00
222บ้านขามป้อม  นายประยูร บุญประสพ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
223บ้านชะโนด 1  90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
224บ้านทรายทอง  นายทวีวรรณ เมาะลาษี 90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
225บ้านโนนสว่าง 2  นายแสนสุข พาลุกา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
226ชุมชนบ้านบางทรายน้อย  นายคมสัน ไชยต้นเทือก 100.00100.0033.00100.0044.00100.0062.00100.0071.00100.0092.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
227ชุมชนเมืองหนองสูง  นายไพโรจน์ กลางประพันธ์ 100.00100.0023.00100.0085.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.0056.00100.000.00100.000.000.00
228บ้านคันแท  นายอุทัยวุฒิ ศรีจันทร์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
229บ้านนาตะแบง 2  นายวิชัย จูมแพง ยังไม่กรอกข้อมูล
230บ้านนาหนองแคน  นายพิพัฒน์ ขันธะแพทย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
231บ้านบุ่ง  นายศิริพร บุญทะระ ยังไม่กรอกข้อมูล
232บ้านวังไฮ  นายจรูญ คนหาญ 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
233บ้านโนนยาง  นายเศรษฐชาติ ชาวันดี 100.00100.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.000.000.00
234บ้านคำพอก 1  นายยุทธชัย น้อยทรง 94.00100.0070.00100.0080.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
235บ้านงิ้ว  นายวิทยา วังคะฮาต 100.00100.0060.00100.0070.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
236บ้านวังนอง  นายสโมสอน หนองสูง 100.00100.0060.00100.0070.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.000.000.00
237บ้านหนองโอใหญ่  นายโอภาส จันปุ่ม 50.000.0050.000.0050.000.0050.000.0050.000.0050.000.0050.000.0050.000.0050.000.000.000.00
238บ้านโคกกลาง  นายพงศ์พิสิฏฐ์ จันปุ่ม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
239บ้านคำพี้  นายทองพูล ไตรยวงศ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
240บ้านโคกหินกอง  นายไสว แก้วหาญ 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
241บ้านเป้าป่าแสด  นายศราวุธ อาจวิชัย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
242บ้านภู  นายพิจิตร สุนทรส 70.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.00
243บ้านแวง  นายเสกสรรค์ อาจวิชัย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
244บ้านหลุบปึ้ง  นายกฤษฎา อาจวิชัย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
245บ้านเหล่าน้อย  นายพิพัฒน์ แสนโสม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
246บ้านเหล่าป่าเป้ด  นายประศักดิ์ชัย ปู่ทา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (21/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน