ข้อมูลร้อยละหนังสือเรียนที่ได้รับจากการส่งครั้งแรกและร้อยละรวมสะสมจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช.ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพม. เขต 22  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายมงคล รุณธาตุ
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ)
ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง
1ปิยะมหาราชาลัย  นายคมสิน ศรีมานะศักดิ์ 0.000.00100.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.0070.00100.0070.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
2คำเตยอุปถัมภ์  นายพนมศักดิ์ ไชยธงยศ 0.000.00100.00100.00100.00100.0099.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0099.00100.0099.00100.000.000.00
3นครพนมวิทยาคม  นายอนันต์ สุวรรณหงษ์ ยังไม่กรอกข้อมูล
4ศรีโคตรบูรณ์  นายประจักร์ เข็มใคร 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
5บ้านผึ้งวิทยาคม  นายอภิเชษฐ์ สุนทรส 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
6ศรีบัวบานวิทยาคม  นางสาวทองจันทร์ ศรีคำแท้ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
7วังกระแสวิทยาคม  นายสินธ์ สิงห์ศรี 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
8ปลาปากวิทยา  นายสุรพล มีหนองหว้า 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
9กุตาไก้วิทยาคม  นายอุดม สิริ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.0060.00100.00100.00100.00100.00100.00
10มัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม  นายทนงชัย เจริญรัตน์ 0.000.0070.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
11ธรรมโฆษิตวิทยา  นายพิทยานุชิต พิมราช 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
12โคกสว่างประชาสรรค์  นายภานุมาศ สุวรรณมาโจ 0.000.0080.00100.0040.00100.0040.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
13มหาชัยวิทยาคม  นายยอดชาย พ่อหลอน ยังไม่กรอกข้อมูล
14อุเทนพัฒนา  นายไพโรจน์ กิติศรีวรพันธุ์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
15ไชยบุรีวิทยาคม  นายทรงศักดิ์ กวานปรัชชา 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
16พะทายพิทยาคม  นาโชคชัยพัฒน์ อุ่นเมือง 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
17รามราชพิทยาคม  นายวีระ ดีแนบเนียน 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
18ท่าจำปาวิทยา  นายสนั่น เมตุลา 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
19เชียงยืนวิทยา  นายวินัย เปี่ยมลาภโชติกุล 0.000.0050.00100.0070.00100.0060.00100.0040.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.0050.00100.000.000.00
20บ้านแพงพิทยาคม  นางทิพวรรณ เสนจันทร์ฒิชัย 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
21ภูลังกาพิทยาคม  นายสวาสดิ์ สมประสงค์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
22ธาตุพนม  นายประหยัด วังวร 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
23นาถ่อนพัฒนา  นายชัยนาจ ศิรินุมาศ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
24อุ่มเหม้าประชาสรรค์  นายปรีชา เจตินัย 0.000.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
25โพนแพงพิทยาคม  ว่าที่ ร.ต. สุมิตร แวงโสธณ์ ยังไม่กรอกข้อมูล
26กุดฉิมวิทยาคม  นายวันศักดิ์ คำแหง 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
27เรณูนครวิทยานุกูล  นายเฉลิมชัย แก้วมณีชัย 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
28ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา  นางประวรรณะ มหาผล 0.000.0050.00100.0075.00100.0050.00100.00100.00100.000.00100.0050.00100.0075.00100.000.00100.000.000.00
29นาแกพิทยาคม  นายหัสนัย ธนโชคดี ยังไม่กรอกข้อมูล
30นาแกสามัคคีวิทยา  นายบรรจง ศรีประเสริฐ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
31พระซองสามัคคีวิทยา  นายสุกรี ชัยมงค์ 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
32หนองบ่อวิทยานุกูล  นางสุภัคชญา สินพูน 0.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0070.00100.000.000.000.000.0080.00100.000.000.000.000.00
33ธรรมากรวิทยานุกูล  นายสมชาย บุญมั่งมี 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
34สหราษฎร์รังสฤษดิ์  นายสรสิทธิ์ พรรณวงศ์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
35สามผงวิทยาคม  นางเฉลียว ชินโณ 0.000.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
36สนธิราษฎร์วิทยา  นายวชิระ ปะทะดี 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
37บ้านข่าพิทยาคม  ว่าที่พันตรีวิเชียร อุ่ส่าห์ 0.000.000.000.0090.00100.0075.00100.00100.00100.0098.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
38นาคำราษฎร์รังสรรค์  ว่าที่ ร.ท.วุฒิชัย ไปปลอด 0.000.0060.00100.0050.00100.0040.00100.00100.00100.0060.00100.00100.00100.0060.00100.00100.00100.000.000.00
39นาเดื่อพิทยาคม  นายเอกชัย คะษาวงค์ 0.000.0080.00100.0010.00100.0010.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
40นาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์)  นายบัญชา ยี่สารพัฒน์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
41นางัวราษฎร์รังสรรค์  นายอร่าม คูสกุลรัตน์ 0.000.0090.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
42ดอนเสียวแดงพิทยาคม  - 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
43อุดมพัฒนศึกษา  นายพิสิทธิ์ คำชนะ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.000.000.00
44โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา  นายนิยม ไผ่โสภา 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
45ค้อวิทยาคม  นายสกุณ แก้วพิกุล 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
46นาทมวิทยา  นายเดชา แก้วเชื่อม 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
47หนองซนพิทยาคม  นายชวนชัย ภูดีทิพย์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
48วังยางวิทยาคม  นายธนู เจริญรัตน์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
49หนองโพธิ์พิทยาคม  นายธนู เจริญรัตน์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.0090.00100.0095.00100.000.00100.00100.00100.000.000.00
50วัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์  นายอาจ ชมภูโคตร 0.000.0040.00100.0040.00100.0040.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.000.000.00
51หนองแวงวิทยานุกูล  นายสุรพล บุญมีทองอยู่ 0.000.0090.00100.00100.00100.0090.00100.000.00100.000.000.00100.00100.0095.00100.000.00100.000.000.00
52มุกดาหาร  นายสมจิต ราชิวงค์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
53นาโสกวิทยาคาร  นายสากล รักชาติ 0.000.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0090.00100.0080.00100.000.000.00
54ผึ่งแดดวิทยาคาร  นายคนิม เบญมาตย์ 0.000.0050.00100.0060.00100.0060.00100.0030.00100.0050.00100.0050.00100.00100.00100.0060.00100.000.000.00
55นวมินทราชูทิศ อีสาน  นางพรรณทิพา เกิดทองคำ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
56คำป่าหลายสรรพวิทย์  นายสุรพงษ์ รัตนวงศ์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
57ดงเย็นวิทยาคม  นายฉลอง บุตรกาล 0.000.0086.00100.000.000.000.000.0086.00100.0086.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.000.00
58นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์  นายทศพล อาจหาญ 0.000.0090.00100.0095.0095.0090.00100.0090.00100.000.000.000.000.0090.00100.0090.00100.000.000.00
59มุกดาวิทยานุกูล  นายส่งเสริม เมืองฮาม 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
60จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร  นายชาตรี ประดุจชนม์ 70.0095.0075.0095.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0080.0099.00100.00100.00100.00100.0080.00100.000.000.00
61ดงมอนวิทยาคม  นายราชัน อาจวิชัย 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
62เมืองมุกวิทยาคม  นายบุญเลี่ยม บุญศรี 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
63คำสร้อยพิทยาสรรค์  นายวิมาลทอง ยืนยง 0.000.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
64อุดมวิทย์  นายสุพจน์ พละพร 0.000.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
65ร่มเกล้าพิทยาสรรค์  นายอดิศร คันธโรรส 0.000.0072.000.0032.000.0070.000.0031.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
66แวงใหญ่พิทยาสรรค์  นายวิชาญ เกษเพชร 0.000.0070.000.0070.000.0070.000.0090.000.0060.000.00100.00100.0090.000.00100.00100.000.000.00
67โชคชัยวิทยา  นายภักดี สมคะเณย์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
68ดอนตาลวิทยา  นายพัฒนะเทพ จันทรสาขา 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
69โพธิ์ไทรวิทยา  นายณรงค์ ไชยสะอาด 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
70ผาเทิบวิทยา  นายวิษณุกร จันทรา 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
71ดงหลวงวิทยา  นายจีรชัย วังคะฮาต 0.000.00100.00100.00100.00100.0095.00100.0065.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
72กกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก  ว่าที่ พ.ต.บุญเทศน์ บุษมงคล 0.000.0090.000.0090.000.0080.000.0060.000.0060.000.0070.000.0060.000.0090.000.000.000.00
73คำชะอีวิทยาคาร  นายเลียง ผางพันธ์ 0.000.0090.00100.0085.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0085.00100.0095.00100.000.000.00
74คำบกวิทยาคาร  นายธวัช สุขบัติ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
75ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์  นายวิชัย ช่างถม 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
76คำชะอีพิทยาคม  นายบุญชอบ อุสาย 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
77เหล่าประชาอุทิศ  นายพรสวัสดิ์ สุวรรณศรี 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
78หว้านใหญ่วิทยา  นายเศวต จอมจุมพล 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
79หนองสูงสามัคคีวิทยา  นายเสนอ กลางประพันธ์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
80พลังราษฎร์พิทยาสรรพ์  นายสายัน ปองไป 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
81หนองแวงวิทยาคม  นายธนิต ทองอาจ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (23/02/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน