ข้อมูลร้อยละหนังสือเรียนที่ได้รับจากการส่งครั้งแรกและร้อยละรวมสะสมจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช.ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.นครพนม เขต 2  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายประสงค์ สุภา
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ)
ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง
1อุเทนวิทยาคาร  นายพัชรพงษ์ ทัดศรี ยังไม่กรอกข้อมูล
2บ้านน้อยหัวบึง ( บ้านน้อยนาเหนือ )  นายทองหยู่ เตียงสกุล ยังไม่กรอกข้อมูล
3ชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว  นายนครราช อันสุข ยังไม่กรอกข้อมูล
4บ้านท่าจำปา  นายสุชาติ พินิจกิจ ยังไม่กรอกข้อมูล
5บ้านห้วยพระ  นายพัฒนา แก้วดี ยังไม่กรอกข้อมูล
6บ้านดอนแดง  นายธนกฤต พรเตชาวัชร์ ยังไม่กรอกข้อมูล
7บ้านคำเตย  นายบัญชา ไขแสง ยังไม่กรอกข้อมูล
8บ้านดอนติ้ว  นายอาทิตย์ คาระวงค์ ยังไม่กรอกข้อมูล
9บ้านนาดอกไม้  นายอาทิตย์ คาระวงค์ ยังไม่กรอกข้อมูล
10บ้านท่าแต้ปุ่งแก  นางดรุณี ไสวงาม ยังไม่กรอกข้อมูล
11บ้านท่าอุเทน  นายพิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ยังไม่กรอกข้อมูล
12บ้านตาล  นายวสันต์ บุญวัง ยังไม่กรอกข้อมูล
13บ้านนาผักปอด  นายสนอง เดชทะสอน ยังไม่กรอกข้อมูล
14บ้านโพน  นายบรรจง ภูกิ่งหิน ยังไม่กรอกข้อมูล
15บ้านธาตุ  นายมานิตย์ พลหาราช ยังไม่กรอกข้อมูล
16บ้านน้อยทวย  นายปิ่นพูนชัย พิกุลศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
17ชุมชนบ้านไชยบุรี  นายสุชาติ พินิจกิจ ยังไม่กรอกข้อมูล
18บ้านตาลปากน้ำ  นายบุญช่วย อุดมผล ยังไม่กรอกข้อมูล
19บ้านนาเพียง  นายฉัตรชัย เคนไชยวงค์ ยังไม่กรอกข้อมูล
20บ้านนาหนองบก  นางปราณี ท้าวกลาง ยังไม่กรอกข้อมูล
21บ้านวังโพธิ์  นางสาวบุษรา ดวงปรีชา ยังไม่กรอกข้อมูล
22บ้านหาดกวน  ส.ต.ท.จิรโชติ ใจตรง ยังไม่กรอกข้อมูล
23บ้านแก้วปัดโป่ง  นายสุรชัย บุญญศรี ยังไม่กรอกข้อมูล
24บ้านเหล่าศรีโหนโห่  นายธนากร โพธิ์สุ ยังไม่กรอกข้อมูล
25บ้านดอนดู่  นายประสิทธิ์ ขุณิกากอน ยังไม่กรอกข้อมูล
26บ้านพนอม  นายประยงค์ พรหมวงศ์ ยังไม่กรอกข้อมูล
27บ้านดง  นายบันดล จันทกุล ยังไม่กรอกข้อมูล
28บ้านหนองสาหร่าย  นายนิยมศิลป์ ศรีพันธ์ลม ยังไม่กรอกข้อมูล
29บ้านเหล่าหนาด  นางขวัญใจ แก้วลา ยังไม่กรอกข้อมูล
30บ้านพะทาย  นายคารมณ์ เพียรภายลุน ยังไม่กรอกข้อมูล
31บ้านหนองเทา  นายจักรเดชา เรียมแสน ยังไม่กรอกข้อมูล
32บ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย  นายอดุลไทย บัวชุม ยังไม่กรอกข้อมูล
33บ้านนาข่าท่า  นายสมกิจ คำอ้อ ยังไม่กรอกข้อมูล
34บ้านโคกสว่าง  นายอาคม ยะสะกะ ยังไม่กรอกข้อมูล
35บ้านเวินพระบาท  นางปราณี ศรีส่ง ยังไม่กรอกข้อมูล
36บ้านเชียงยืน  นายธีระพงษ์ วีระชานนท์ ยังไม่กรอกข้อมูล
37บ้านปากทวย  นางดารุณี วีระชานนท์ ยังไม่กรอกข้อมูล
38บ้านม่วงนาสีดา  นางสาวปราณี ศรีส่ง ยังไม่กรอกข้อมูล
39บ้านรามราช  นายประจัญ ไสยสิทธิ์ ยังไม่กรอกข้อมูล
40บ้านแพงสะพัง  นายธีระพงษ์ วีระชานนท์ ยังไม่กรอกข้อมูล
41บ้านโพนก่อ  นายประวิทย์ ศรีสมยา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
42บ้านโพนแดง  นางสาววัชราภรณ์ ปัฏนา ยังไม่กรอกข้อมูล
43ไตรราษฎร์วิทยาคาร  นางแดงเล็ก เจริญราษฎร์ ยังไม่กรอกข้อมูล
44บ้านบุ่ง  นางพิราพรรณ ใจจิตร ยังไม่กรอกข้อมูล
45ชุมชนนางัว  นายชนาธิป โกษาแสง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
46บ้านนาคอย  ดร.อรวรรนี ไชยปัญหา 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
47บ้านอูนนา  นายศิลป ประกิ่ง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
48บ้านโนนกุง  นายณรงค์ศักดิ์ อัครศรีวงษ์ ยังไม่กรอกข้อมูล
49บ้านสามัคคี  นางเรือนแก้ว โกษาแสง ยังไม่กรอกข้อมูล
50บ้านกุดน้ำใส  นายทรงศักดิ์ เดชขันธ์ ยังไม่กรอกข้อมูล
51บ้านนากะทืมโนนสะอาด  นายโชคชัย ขุนศรี ยังไม่กรอกข้อมูล
52บ้านดอนแดง  นายวิทยา ปัญญาบุตร ยังไม่กรอกข้อมูล
53บ้านเสียววิทยา  นายปรีชา เดชโฮม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0053.00100.00100.00100.000.000.00
54บ้านดอนพะธาย  นายชิราวุธ บุพศิริ ยังไม่กรอกข้อมูล
55บ้านโคกสะอาด  นายเทอดศักดิ์ คำชนะ ยังไม่กรอกข้อมูล
56บ้านเหล่าพัฒนา  นางคำปิ่น ทีสุกะ ยังไม่กรอกข้อมูล
57บ้านหนองดุด  นายเรืองกิตติ์ วะชุม ยังไม่กรอกข้อมูล
58บ้านดอนศาลา  นางยาใจ เดชขันธ์ ยังไม่กรอกข้อมูล
59บ้านนาน้อย  นายสมเพท วงษาเนาว์ ยังไม่กรอกข้อมูล
60บ้านดอนปอหนองโอง  นายกงทอง เดชขนธ์ ยังไม่กรอกข้อมูล
61บ้านนาหว้า  นายดำรงเดช วันนา 100.00100.0084.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
62ชุมชนประสานมิตร  นายวิทยา ทิพย์ทอง ยังไม่กรอกข้อมูล
63บ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว  นายวรรณดี โทสวนจิต ยังไม่กรอกข้อมูล
64บ้านตาลราษฎร์อุทิศ  นายธนู แดงวิเศษ ยังไม่กรอกข้อมูล
65บ้านนาพระ  นายทรงศักดิ์ เดชขันธ์ ยังไม่กรอกข้อมูล
66ราษฎร์สามัคคี  นายนายคำลือ บินศรี ยังไม่กรอกข้อมูล
67บ้านอูนยางคำ  นายสถาพร เถรวงแก้ว ยังไม่กรอกข้อมูล
68บ้านหนองบัว  นายประทวน ศิริเดชไชยวงศ์ ยังไม่กรอกข้อมูล
69อนุบาลบ้านแพง  นายประวิทย์ จันทา ยังไม่กรอกข้อมูล
70บ้านนายาง  นางสาววรรณกานต์ สิมมา ยังไม่กรอกข้อมูล
71บ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี  นางส่งศรี ศิริผลา ยังไม่กรอกข้อมูล
72บ้านนาเรียงทุ่งเจริญ  นายอรรณพ ป้องกัน ยังไม่กรอกข้อมูล
73บ้านแพงโคก  นางดารุณี วีระชานนท์ ยังไม่กรอกข้อมูล
74บ้านดอนบาก  นายจักรกฤษณ์ หิรัญเกิด ยังไม่กรอกข้อมูล
75บ้านม่วงชี  นางสาวอรนุช พรหมเชียง 100.00100.0090.00100.0095.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
76ชุมชนไผ่ล้อม  นายสันติภพ บุพศิริ ยังไม่กรอกข้อมูล
77บ้านนางัว  นายธนพัฒน์ อภัยโส ยังไม่กรอกข้อมูล
78บ้านพืชผล  นายทินกร โพธิ์ศรี ยังไม่กรอกข้อมูล
79บ้านนาโพธิ์  นายอมรเทพ วิภาวิน ยังไม่กรอกข้อมูล
80บ้านโพธิ์ไทรทองวิทยา  นางละมัย ทุมพิลา ยังไม่กรอกข้อมูล
81บ้านหัวหาด  นายธีระพร นิลสาขา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.000.00
82บ้านโพนทอง  นายสุชาติ เสนาสี ยังไม่กรอกข้อมูล
83บ้านนาเข  นายนิตกร ฉิมพาลี ยังไม่กรอกข้อมูล
84บ้านดอนสะฝาง  นายอภิสิทธิ์ ดีโคตร ยังไม่กรอกข้อมูล
85บ้านโคกพะธาย  นายณิกร กรีโส ยังไม่กรอกข้อมูล
86บ้านป่าหว้าน  นายลิขิต พิมพ์คำ ยังไม่กรอกข้อมูล
87บ้านนาดีหัวภู  นายเอกพงศ์ พ่อบุตรดี ยังไม่กรอกข้อมูล
88บ้านโคกสายทอง  นางบรรณฑรวรรณ ป้องกัน ยังไม่กรอกข้อมูล
89บ้านนากระแต้  นายเลพล นนทะแสง ยังไม่กรอกข้อมูล
90บ้านโคกยาว  นางสาวนิตยา สายเครือติ๊บ ยังไม่กรอกข้อมูล
91บ้านหนองแวง  นายบุญศรี จริตน้อม ยังไม่กรอกข้อมูล
92บ้านนาพระชัย  นายอนันต์ พิมภักดี ยังไม่กรอกข้อมูล
93บ้านนาข่าคำพอก  นายเตรียมศักดิ์ อินอุเทน ยังไม่กรอกข้อมูล
94บ้านไชยศรี  นายเจียงนิพนธ์ ปิ่นเมือง ยังไม่กรอกข้อมูล
95บ้านคำนกกก  นายวิชิต คำหันอรรค ยังไม่กรอกข้อมูล
96บ้านดอนกลาง  นายธวัช ศรีรักษา ยังไม่กรอกข้อมูล
97บ้านนาโพธิ์  นายสุริยา วะชุม ยังไม่กรอกข้อมูล
98บ้านโพนสว่าง  นายดวงจันทร์ อัคติ ยังไม่กรอกข้อมูล
99บ้านโพนขาว  นายมังกร ไชยยศ ยังไม่กรอกข้อมูล
100ดอนถ่อนโคกกลางวิทยา  นายวีระพงษ์ มะโนขันธ์ุ ยังไม่กรอกข้อมูล
101ชุมชนเอื้องก่อนาดี  นายสุริยา คะษาวงค์ ยังไม่กรอกข้อมูล
102บ้านหนองผือ  นายภาคิน สถาพรธนากร ยังไม่กรอกข้อมูล
103บ้านเซียงเซา  นายฤทธิไกร มั่นธง ยังไม่กรอกข้อมูล
104ประชาสนธิ์นุสรณ์  นายสมเกียรติ นามเสาร์ ยังไม่กรอกข้อมูล
105บ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร)  นายฉัตรชัย เคนไชยวงค์ ยังไม่กรอกข้อมูล
106บ้านศรีเวินชัย  นางสาวเนาวรัตน์ ศิริเมธางกูร ยังไม่กรอกข้อมูล
107ชุมชนบ้านสามผง  นายมีชัย พึ่งตัว ยังไม่กรอกข้อมูล
108บ้านนาหนองหวาย  นายปัญญา สุทธิบุตร 0.000.0050.0073.00100.00100.0060.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
109บ้านดงน้อย  นายสังคม รังรส ยังไม่กรอกข้อมูล
110บ้านแค  นายประหยัด ตีเฟื้อย ยังไม่กรอกข้อมูล
111บ้านนาเพียง  นายประยูร แก้วมะ ยังไม่กรอกข้อมูล
112บ้านคําไฮ  นายมนัส อัมไพพันธ์ ยังไม่กรอกข้อมูล
113บ้านหาดแพง (หาดแพงวิทยา)  นางอมรรัตน์ เชิงหอม ยังไม่กรอกข้อมูล
114บ้านเสียวสงคราม  นายมนตรี อัสการ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
115บ้านอ้วน  นายคำเตือน เดชบุญ ยังไม่กรอกข้อมูล
116บ้านยางงอย  นายสมัย จันทสิทธิ์ ยังไม่กรอกข้อมูล
117บ้านหนองบาท้าว  นางปราณิษา ท้าวกลาง ยังไม่กรอกข้อมูล
118บ้านปฏิรูป  นายพิศาล แก้วลา ยังไม่กรอกข้อมูล
119บ้านขามเปี้ย  นายชูชาติ นามเสาร์ ยังไม่กรอกข้อมูล
120บ้านดงหนองบัว  นายเดชา นคะจัด ยังไม่กรอกข้อมูล
121บ้านข่า  นายชนะสิน นุ่นสวัสดิ์ ยังไม่กรอกข้อมูล
122บ้านดอนสมอ  นายเชษฐ นิลรัตน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.000.000.00
123บ้านดอนมะจ่าง  นางนฤมล สุภาทอง ยังไม่กรอกข้อมูล
124บ้านดอนแดง  นายนิรันดร์ แก้วฝ่าย ยังไม่กรอกข้อมูล
125บ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)  นายสุรศักดิ์ โพธิ์สุ ยังไม่กรอกข้อมูล
126บ้านดงขวาง  นายยุทธนา เคนไชยวงศ์ ยังไม่กรอกข้อมูล
127บ้านนาจาน  นายฉลองชัย โกษาแสง ยังไม่กรอกข้อมูล
128บ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)  นายอำพัน พรมโคตร ยังไม่กรอกข้อมูล
129บ้านจอมศรี  นายบุรัสกร บุญจันทร์ ยังไม่กรอกข้อมูล
130บ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา  นายเจริญพร คำจารย์ ยังไม่กรอกข้อมูล
131บ้านนาเดื่อ  นายเจริญพร คำจารย์ ยังไม่กรอกข้อมูล
132บ้านนาคํา  นายบุญลือ ควรครู ยังไม่กรอกข้อมูล
133บ้านโพนก่อ (ราษฏร์อนุสรณ์)  นายอนันต์ เครือหว้า ยังไม่กรอกข้อมูล
134บ้านคําสว่าง  นายชวิทย์ บุตรสาร ยังไม่กรอกข้อมูล
135บ้านอุ่มไผ่  นายวาริช อ้อยรักษา ยังไม่กรอกข้อมูล
136บ้านภูกระแต  นายมะนัตย์ เณรน้อย ยังไม่กรอกข้อมูล
137บ้านโพนงาม  นางสาววิชนีย์ ทศศะ ยังไม่กรอกข้อมูล
138บ้านเหล่า  นายสุรศักดิ์ โพธิ์สุ ยังไม่กรอกข้อมูล
139บ้านนาชุมใหม่นิรมิต  นายวิญญู คำหา ยังไม่กรอกข้อมูล
140บ้านอีอูด  นายปัญญา ปักกาเวสา ยังไม่กรอกข้อมูล
141บ้านโพนสวรรค์  นายทินกร ศรีลาศักดิ์ ยังไม่กรอกข้อมูล
142บ้านเสาเล้า  นายนิรันดร์ นาวงหา ยังไม่กรอกข้อมูล
143บ้านหนองนางเลิง  นายยุทธนา ศรีวรสาร ยังไม่กรอกข้อมูล
144บ้านท่าเรือ  นางสาววรรณธิดา วงษ์สาจันทร์ ยังไม่กรอกข้อมูล
145บ้านโพนจาน  นายประวิทย์ จันทา ยังไม่กรอกข้อมูล
146บ้านบงคํา  นายพิพัฒน์ พิทักษ์ ยังไม่กรอกข้อมูล
147บ้านต้าย  นายวัชรินทร์ กุลยะ ยังไม่กรอกข้อมูล
148บ้านนาหัวบ่อ  นายนริศ สุวรรณเทน ยังไม่กรอกข้อมูล
149บ้านหนองผักตบโพนเพ็ก  นายอดินันท์ นามสีฐาน ยังไม่กรอกข้อมูล
150บ้านโพนตูมหนองแสง  นายสนั่น เมตุลา ยังไม่กรอกข้อมูล
151บ้านนาล้อมกุดตะกล้า  ว่าที่ร้อยตรีวิทยา วงษาเนาว์ ยังไม่กรอกข้อมูล
152บ้านโพนบก  นายกฤษณะ นิคำ ยังไม่กรอกข้อมูล
153บ้านนาขมิ้น  นายสุเทพ วิลาจันทร์ 100.00100.0050.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
154บ้านดงวิทยาคาร  นายอุทิศ นนเลาพล ยังไม่กรอกข้อมูล
155บ้านโพนเพ็ก  นายนิเรศ ศรีโพนทอง ยังไม่กรอกข้อมูล
156บ้านขามเตี้ยใหญ่  นายโกแมน คัดทะจันทร์ ยังไม่กรอกข้อมูล
157บ้านขามเตี้ยน้อย  นายอาวุธ กฐินสมมิตร์ ยังไม่กรอกข้อมูล
158บ้านเหล่าบะดาโนนอุดม  ว่าที่ ร้อยตรี มนตรี อนุญาหงษ์ ยังไม่กรอกข้อมูล
159บ้านดอนยางทุ่งน้อย  นายปิยพงษ์ พลเศษ ยังไม่กรอกข้อมูล
160บ้านอ้อวังหมากเห็บ  นายนพพร พรมจันทร์ ยังไม่กรอกข้อมูล
161บ้านหนองหญ้าปล้อง  นางวิภาวณี บุญศรี 90.0095.0075.0090.0075.0095.0080.0095.0085.0095.0090.0095.0085.0095.0085.0095.0090.00100.0085.0090.00
162บ้านนาใน  นายประดิษฐ์ ศรีโพนทอง ยังไม่กรอกข้อมูล
163บ้านนาผักหมนาหมากแงว  นายประสิทธิ์ ขุณิกากอน ยังไม่กรอกข้อมูล
164บ้านค้อ  นายบุญธรรม สิทธิพา ยังไม่กรอกข้อมูล
165บ้านขว้างคลีชูชาติ  นายนฤทธิ์ โกษาแสง ยังไม่กรอกข้อมูล
166บ้านหนองท่ม  นางดารุณี บุญเพ็ง ยังไม่กรอกข้อมูล
167บ้านงิ้วสร้างแก้ว  นายทองเลื่อน บุญเพ็ง ยังไม่กรอกข้อมูล
168บ้านห้วยไหสมบูรณ์  นายวิจลน์ โกษาแสง ยังไม่กรอกข้อมูล
169บ้านนาคำ  นายวิจลน์ โกษาแสง ยังไม่กรอกข้อมูล
170บ้านนาเต่า  นายไพฑูรย์ มะโนสินธุ์ ยังไม่กรอกข้อมูล
171บ้านนาทม  นายวิบูลย์ชัย ปิตะพรหม ยังไม่กรอกข้อมูล
172บ้านดอนแดงดอนดู่  นายสุระศักดิ์ สุดยะดา ยังไม่กรอกข้อมูล
173บ้านพันห่าวดอนดู่  นายขวัญพล แก่นท้าว ยังไม่กรอกข้อมูล
174บ้านนาโดโพธิ์ศรี  - ยังไม่กรอกข้อมูล
175บ้านท่าพันโฮง  นายวิเศษ ติยะบุตร ยังไม่กรอกข้อมูล
176บ้านเหล่าส้มป่อย  นายเสงี่ยม โมธรรม ยังไม่กรอกข้อมูล
177บ้านหนองซน  นายนิคม สีแสงจันทร์ ยังไม่กรอกข้อมูล
178บ้านคำแม่นาง  นายปราโมทย์ ไตรยะขันธ์ ยังไม่กรอกข้อมูล
179บ้านนานอ  นางอรวรรณ ทัพเจริญ ยังไม่กรอกข้อมูล
180บ้านนาดีวิทยา  นายเสงี่ยม โมธรรม ยังไม่กรอกข้อมูล
181บ้านชัยมงคล  นายจิราวัฒน์ วงศ์พิมพ์คำ ยังไม่กรอกข้อมูล
182บ้านดอนเตย  นายพลายแก้ว แพงโสภา ยังไม่กรอกข้อมูล
183บ้านหมูม้น  นายสนอง ศรีนาทม ยังไม่กรอกข้อมูล
184บ้านโคกศรี  นายสุดใจ ยะภักดี ยังไม่กรอกข้อมูล
185เพียงหลวง ๑๐ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  นายหลักชัย วงษ์หมอก ยังไม่กรอกข้อมูล
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (23/02/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน