ข้อมูลร้อยละหนังสือเรียนที่ได้รับจากการส่งครั้งแรกและร้อยละรวมสะสมจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช.ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.นครพนม เขต 1  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ)
ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง
1สุนทรวิจิตร  นายพุทธพงษ์ พงษ์พวงเพชร 100.00100.0089.000.0093.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0085.000.0085.000.000.000.00
2บ้านสำราญ  นายสุรชาติ นนทะแสน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
3บ้านไผ่ล้อม  นางประหยัด ศิริพรศรี 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
4บ้านคำเกิ้ม  นายกิตติศักดิ์ สุวรรณแดง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
5บ้านนาหัวบ่อ  นางสาวจันทิรา แก้วบุตรา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
6บ้านนาราชควาย  นายพรพิธ ควรรณสุ 100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
7บ้านเนินสะอาด  นายไพฑูรย์ แก้วคำแสน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
8บ้านนาราชควายน้อย  นายมนตรี โคตรพัฒน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
9บ้านสร้างหิน  นายไชยา โพธิ์ตะนัง 100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.000.00
10บ้านหนองบัวหนองแวง  นายโกมล ยะวงศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
11บ้านนาทราย  นายนพพร มีอภิรักษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
12บ้านนามูลฮิ้น  นางสาวสุวรรณา เจริญรัตน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
13บ้านดอนยานาง  นางพรนภา เอกนิพนธ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.00
14บ้านโพธิ์ตาก  นางสาวภทรมาศ ภะวะ 100.00100.0078.00100.0078.00100.0078.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0078.00100.0078.00100.000.000.00
15บ้านสุขเกษม  นายสว่าง บันหาร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
16บ้านหนองค้าโคกกุง  นายภูวนารถ ตั้งศิริ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
17บ้านนาคำโนนขาม  นายวิศิษฐ์ เสนธิริ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0083.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0083.00100.00100.00100.000.000.00
18บ้านโคกก่อง  นายวันไสว ฝาระมี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
19บ้านหนองบัวหน้าฐานบิน  นายธีระวัฒน์ คำนวณ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
20บ้านดอนม่วง  นายอภิเชษฐ บุตรวร 100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
21ชุมชนนามนวิทยาคาร  นายทองเย็น สุทธะมา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
22บ้านผึ้ง  นายเชิดชาย วงศ์พุฒ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
23บ้านวังกระแส  นายสุรศักดิ์ ชาดีกรณ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
24บ้านสุขเจริญ  นายภูวนารถ ตั้งศิริ 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
25ดงสว่างเจริญวิทย์  นายความสุข ไชยผง 100.00100.0050.00100.0040.00100.0070.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
26รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์  นายวัชรากร เสรีกุล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
27บ้านไทยสามัคคี  นางสาวขวัญนภา เตโชวีรกุล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
28บ้านนาป่ง  นายมนตรี โคตรพัฒน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
29บ้านหนองปลาดุก  นายอภิเชษฐ บุตรวร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
30บ้านคำเตย(คำเตยราษฏร์ร่วมจิต)  นายสุระพล พันธุ์ดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
31บ้านโพนค้อโพนสวรรค์  นายบุรินทร์ แสนเมือง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
32บ้านหนองยาว  นางสาวรษิกา วัฒนมาลี 100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.000.00
33บ้านหนองดินแดง  นายบัญชา โพธิ์เสนา 100.00100.0088.000.0033.000.0078.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.000.00100.00100.000.000.00
34บ้านดอนแดงเจริญทอง  นายอนุสรณ์ แสนเคน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
35บ้านวังไฮหนองกุง  นางปัฏศิกาญจน์ แก้วประเสริฐ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
36บ้านทุ่งมน  นายชัยสิทธิ์ สุริยนต์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
37บ้านโพนป่าหว้าน  นายวัชรินทร์ นาคพงษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
38บ้านกุรุคุ  นางอัจชราวดี กสิบุตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
39บ้านหนองบัวด่านเก่า  นายกิจติ ต้นสวรรค์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
40บ้านหนองหญ้าไซ  นางกฤติยา โพธิ์เสนา 70.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.0070.00100.0070.00100.00100.00100.000.000.00
41บ้านวังตามัว  นางฤดี พันธุวรรณ 100.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.000.000.00
42บ้านหนองแซง  นางวันทิวา มูลสาร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
43บ้านโชคอํานวย  นางจิตรา ดวงปรีชา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
44บ้านคำสว่าง  นายผดุงศักดิ์ พ่อบุตรดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
45บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)  นายสท้าน วารี 90.000.0090.000.0090.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
46บ้านหนองจันทน์  นายไมตรี สีดาวงษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
47บ้านดงหมู  นายสมนึก ไม่แพง 100.00100.0067.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0067.000.00100.00100.000.000.00
48บ้านนาหลวง  นายพิทูล อภัยโส 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
49บ้านกล้วย  นายปริญญา พรหมมา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
50บ้านชะโนต  นายทองเปลี่ยน ตามา 90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0080.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
51บ้านชะโงมนาโดน  นายปริญญา พรหมมา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
52บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฏร์อุทิศ)  นายสุรชาติ นนทะแสน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
53บ้านน้อยใต้  นายปัญญา พันธุมัย 100.00100.0053.0065.0056.0062.0061.0061.0042.0085.0065.00100.00100.00100.0050.0073.0071.00100.000.000.00
54บ้านกลาง  นายมนัส นุรา 100.00100.00100.00100.00100.00100.0040.00100.0040.00100.00100.00100.00100.00100.0060.00100.00100.00100.000.000.00
55บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฏร์บำรุง)  นายศุภลักษณ์ ศรีบุตตะ 83.000.00100.00100.0064.000.00100.00100.0084.000.00100.00100.00100.00100.0054.000.00100.00100.000.000.00
56บ้านกลางน้อย  นายศุภลักษณ์ ศรีบุตตะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
57บ้านดงติ้ว  นายประจบ ดีพรม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
58บ้านดงยอ  นายพรมศักดิ์ สีลา (รก.) 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
59บ้านนาคอกควาย  นางวันเพ็ญ ทัศนบรรลือ 90.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
60บ้านกกไฮ  นายพฤติพงษ์ ชาวนา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
61อนุบาลนครพนม  นายปรีชา จิรพัทธ์พงศกร 100.00100.0070.00100.0050.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0040.00100.00100.00100.000.000.00
62เมืองนครพนม  นายเชิดชัย สินพูน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
63บ้านหนองญาติ  นายประสิทธิ์ โคตรภู 100.00100.0090.00100.00100.00100.0083.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
64บ้านดงโชค  นายศุภมาศ กุลตังวัฒนา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
65บ้านคำพอก  ไพฑูรย์ แก้วคำแสน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
66บ้านเหล่าภูมีคำธาตุ  นายทองมี แก่นบุตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
67วัดพระธาตุพนม"พนมวิทยาคาร"  นายประชาชาติ รัตนวรรณี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
68บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3"  นายพลชัย สุขคณา 84.0097.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.0075.000.00100.00100.000.000.00
69บ้านธาตุพนม (พิทักษ์วิทยา)  นายจำเริญ นานาวัน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
70บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากฯ)  นายธนา น่วมนวล 0.00100.0080.00100.0088.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.000.000.00
71พระกลางวิทยาคาร  นายประทีป ขุมทอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
72มรุกขนคร  นายพนิชย์ แก้วมณีชัย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
73บ้านนาทาม  นายอนุสรณ์ ไชโย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
74บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถั  นางสาวตรีทิพย์ วิโย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
75บ้านดอนแดง  นายไพบูลย์ ฤๅชา 90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
76บ้านหนองกุดแคน  นายสุทัศน์ สุวรรณ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
77บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)  นานิรชา ชัยศิริรัตนดำรง 100.00100.0010.000.0080.000.0080.000.0080.000.0080.000.0080.000.0080.000.0080.000.000.000.00
78บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)  นายสาทิต วารีย์ 0.00100.000.00100.000.00100.000.00100.0051.0049.00100.00100.00100.00100.000.00100.0063.0037.000.000.00
79บ้านนาคำ  นายกฤษเรศ พิมพิลา 0.000.0090.000.0050.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
80บ้านคับพวง  นายเอกมินทร์ ชินโคตร 70.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0060.00100.0070.00100.000.000.00
81บ้านทรายมูลคำผักแพว  นายวิลาศ โพธิชาเนตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.000.000.00100.00100.000.000.000.000.00
82บ้านทู้(สามัคคีวิทยา)  นายประดิษฐ์ แก่นแก้ว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
83บ้านแก่งโพธิ์  นายสำราญ วีระพล 80.000.0026.000.0058.000.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.000.00100.00100.000.000.00
84บ้านดอนข้าวหลาม  นายชาญศิลป์ ส่งเสริม 100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.000.00
85บ้านชาติพัฒนาสันติสุข  นายสุชาติ แสนสุภา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.00100.00100.00100.00100.000.000.00
86บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)  นายไพบูลย์ ฤๅชา 100.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
87บ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)  นางวราภรณ์ ชาเรืองเดช 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
88บ้านขอนกองโพนทอง  0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
89บ้านนาหนาด  นายเจริญ โพธิ์นะ 0.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
90บ้านคำชะอี  นางอรพันธ์ หินซุย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
91บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา  นายชำนาญ นวลฉ่ำ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
92อุ่มเหม้าวิทยาคาร  นายวิไลศิลป์ แสงสุวรรณ 0.000.000.000.000.000.000.000.00100.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
93บ้านขอนขว้าง  นายสหชัย ชัยศิริรัตนดำรง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
94บ้านดอนสวรรค์  นายชิณกรณ์ มหาโคตร 0.000.0045.0099.0070.0084.000.00100.0044.000.00100.00100.00100.00100.0036.00100.00100.00100.000.000.00
95บ้านโสกแมว  ว่าที่ ร.ต วีระชัย กานิล 0.00100.0050.00100.0080.00100.000.00100.0080.00100.0080.00100.0090.00100.0080.00100.000.00100.000.000.00
96บ้านแสนพันหมันหย่อน  นายเพชรนิล ต้นสวรรค์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
97บ้านสร้างแห่  นางชาลินี วิโย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
98บ้านกุดฉิม  นายวีระพงษ์ บ้งชมโพธิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
99บ้านดงขวาง  นายสุรพล พลเชียงขวาง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
100บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองฯ)  นายประกาศิต วรศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
101ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์  นางฐิติรัตน์ เพ็ชรอินทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
102บ้านหนองหญ้าม้า  นายสุรชาติ โกพลรัตน์ 100.00100.0090.00100.0085.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.000.000.00
103บ้านหนองสะโน  นายสัมฤทธิ์ ต้นสวรรค์ 70.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.000.000.00
104บ้านนาแกบึงเหล็ก  นายกนก นวลจันทร์ 100.00100.0078.00100.0080.00100.0080.00100.0075.00100.0078.00100.00100.00100.0078.00100.00100.00100.000.000.00
105บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ)  800.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
106นาถ่อนวิทยานุกูล  นายประเสริฐ พลอาสา 90.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.000.000.00
107นาถ่อนท่าวิทยาคาร  นายสุรศักดิ์ หอมอ่อน 90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
108บ้านดงยอ  นายสมยศ มหาราช 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
109บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร  นายประภาส สุตัญตั้งใจ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
110บ้านดงก้อม  นายเหรียญชัย ดันงา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
111บ้านดงป่ายูง  นายคงศักดิ์ เข็มปัญญา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
112บ้านโพนแพง  นายโสภา ยศทะราช 100.00100.0052.0095.0059.0094.0077.0096.0068.0094.0068.0094.0068.0094.0057.0096.0068.0097.000.000.00
113บ้านห้วยทราย  ประชา สมศรีี 100.00100.0059.0094.0050.0094.0034.000.0074.0097.0010.000.0016.000.0078.0078.0026.000.000.000.00
114บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์  นายทวีชัย แก้วมณีชัย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
115นาแกผดุงราชกิจเจริญ  นายหงษา วงค์จำปา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
116บ้านโคกกลางแก้งน้อย(กัลยาโนอุปถัมภ์)  นายพรศักดิ์ แสนมิตร 90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.00
117บ้านต้นแหน(ราษฎร์ต้นแหนวิทยานุกูล)  นายอนุลักษณ์ เครือคำ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
118บ้านนาป่งคอง  นายฉลอง สูญราช 95.00100.0095.00100.0095.00100.0095.00100.0095.00100.0095.00100.0095.00100.0095.00100.0095.00100.0095.00100.00
119บ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์)  นายสุวิทย์ เพียนชนะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
120บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคี  นายพิสิษฐ์ เผือดผุด 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
121บ้านโพธิ์ศรี  นายพงศักดิ์ คนหมั่น 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
122บ้านนาโสก  นายธวัธชัย ตั้งวิกรัย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
123บ้านนาทุ่งมั่ง  นายบุญร่วม คิดการ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
124ชุมชนบ้านพิมาน  นายอภิสิทธิ์ อุคำ 100.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.000.000.00
125บ้านพิมานท่า  นายพูลศักดิ์ พ่อบุตรดี 90.00100.0080.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
126บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง  นายมนัส วงค์ศรีชา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
127บ้านเหล่าทุ่ง  นายศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิธาดา 70.000.0070.00100.0070.000.0070.00100.00100.00100.0080.000.00100.00100.0080.000.00100.00100.000.000.00
128บ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164  นายรัตนชัย ฝาระมี 100.00100.0082.00100.0070.00100.0084.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
129บ้านดงน้อยพัฒนา  นายชวิศ กัลยาแก้ว 100.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.000.000.00
130บ้านจอมมณี  นางสาวมณีวรรณ สกุลโพน 100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
131บ้านปากบัง  นายเอกพงศ์ พ่อบุตรดี 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.000.00
132ธารน้ำใจ  นายไพโรจน์ วงศ์ชาชม 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
133ชุมชนบ้านพุ่มแก  นายคมกฤษณ์ คนยัง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
134บ้านหนองหอยใหญ่  นายสุรัตน์ พันธรักษา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
135บ้านนางเลิศ  นางพัชราภรณ์ จรุงเกียรติสกล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
136บ้านตับเต่าโนนจันทร์  นายไมตรี เชื้อกุลา 90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.0080.00100.000.000.00
137บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์  นายสุพันธ์ นามโสรส 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
138บ้านหนองกุง "ฮินดูสมาช"  นายศิริพงษ์ ทักษิณวิโรจน์ 90.00100.0090.00100.0080.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
139บ้านนาคู่  นายสุรัตน์ พันธรักษา 50.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.000.000.00
140บ้านหนองหอยคำอ้อม  นายศิริศักดิ์ วรวัฒนธรรม 80.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
141บ้านแขนนาง  นายสัญญา สิทธิเสนา 50.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.000.000.00
142บ้านน้ำบ่อ  นายสมหวัง ยะตะโคตร 50.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.000.000.00
143บ้านนาฉันทะญาณวีโรอนุสรณ์  นางณัทร์ชรัตน์ แก้วก่า 50.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.00
144พระซองวิทยาคาร  นายบุญทัด วงค์จำปา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
145บ่อดอกซ้อนท่าวัด  นายอภิรักษ์ วรวัฒนธรรม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
146บ้านพระซองเหนือ  นางดวงใจ ปรัญญา 100.00100.00100.00100.00100.00100.0010.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
147นาเหนือทุ่งทองวิทยา  สิบเอกสุรเชษฐ์ บัวชุม 100.00100.00100.00100.0090.00100.0054.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0096.00100.00100.00100.000.000.00
148บ้านดงอินำ  นายบำเหน็จ ขำวิทยโชติพันธุ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
149บ้านหนองยอโพนแพง  นายสงวนศักดิ์ บัวสาย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
150บ้านนาเลียง  นายจักพงศ์ มีโชติ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
151บ้านหนองคอง  นายประสาน อินทะโร 100.00100.0076.00100.0088.00100.0088.00100.00100.00100.00100.00100.0079.00100.0076.00100.00100.00100.000.000.00
152บ้านนามนดงติ้ววิทยา  นายพิศดาร วงศ์บุญยัง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
153นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี  นายบุญมี เครือพันธ์ 100.00100.0091.00100.0083.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.0054.00100.00100.00100.000.00100.00
154บ้านหนองสังข์ราษฎร์บำรุง  นายกิตติพงษ์ พ่อชมภู 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
155บ้านคำเม็ก  นายเฉลิมพล มาสิงบุญ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
156บ้านหนองกุง  นายพิเชษฐ์ ใจเที่ยง 100.00100.00100.00100.00100.00100.0088.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
157บ้านหนองห้าง  นายแหวน แสนสามารถ 80.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
158บ้านหนองบ่อ  นายสมคิด วังทะพันธ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
159บ้านดินดำหมากเฟือง  นายปริญญา สูญราช 100.00100.0057.00100.0093.00100.0093.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
160บ้านนากุงยางคำ  นายเทอดไทย ดาววัน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
161บ้านดงดู่งาม  นานไพบูลย์ ใจสนุก 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
162บ้านดอนโทน  นายวีรพันธ์ ซุยพิมพ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
163ศรีโพนทองวิทยา  นายเกรียงศักดิ์ ปาพรม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
164ดอนเหลืองทองวิทยา  นางกิตติญารัตน์ ทรงสิริเพชรดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
165บ้านจำปา  นายตรีเพชร เทือกตาทอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
166ไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้)  นายลำพอง วิเศษศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
167นาผือบอนราษฎร์นุกูล  นายวิเชียร บุตรชา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
168บ้านกลางมูลอ้น  นายชาญชัย แสนศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
169บ้านกุตาไก้  นายวีระกุล สิทธิ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
170บ้านวังโพธิ์  นายปริญญา รามางกูร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
171บ้านดอนดู่  นางวัชรี เรณูร่วง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
172บ้านโพนทา  นายทองอินทร์ เหมหา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
173บ้านนามะเขือ  นายทองคำ อรรคสังข์ 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
174บ้านหนองแสง  - 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
175บ้านนางาม  นายอิษฏางค์ เจริญรัตน์ 100.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
176โพนสวางนางิ้ววิทยา  นายศักดา กมลคุรุสกุล 100.00100.0098.00100.0097.00100.0090.00100.0098.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
177บ้านหนองบัวคำ  นางสาววิลาสินี พุทธดี 100.00100.00100.00100.0083.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.0083.000.00100.00100.00100.00100.000.000.00
178บ้านมหาชัย  นายศิริศักดิ์ ดวงปรีชา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
179บ้านทันสมัย  นายบุญเลิศ อุ่นชัย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
180บ้านนกเหาะ  นายบุญมี ขันติ 70.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.000.000.00
181บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุง  นายสุรทิน สุทธิสุวรรณ 100.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
182บ้านวังม่วง  นายณอนรรฆ์ สุขรี 93.00100.00100.00100.0094.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
183บ้านดอนกลาง  จ.ส.ต.พีรพัฒน์ ไวแสน 100.00100.0080.00100.0095.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
184บ้านห้วยไหล่  นายวสันต์ ปัญญาบุตร 80.00100.0080.00100.0085.00100.0085.00100.0085.00100.0085.00100.0085.00100.0090.00100.0085.00100.000.000.00
185ชุมชนหนองฮีสามัคคี  นายวิมล โคตตะวงศ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
186บ้านนาสะเดา  70.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
187บ้านโพนทัน  นายเทพฤทธิ์ จิตรจักร 100.00100.0085.00100.0080.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
188บ้านกุงโกน  นายไพโรจน์ แสงผา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
189บ้านหนองกกคูณ  นายสวัสดิ์ วิลาจันทร์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0010.000.00
190บ้านจรุกเตย  นายไพโรจน์ ไชยมาตร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
191บ้านนาดอกไม้  นายวิจัย มาภา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
192ปลาปากราษฎร์บำรุง  นายสฤษดิ์ วิเศษแก้ว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
193บ้านนาขาม  นายสอนมา พรหมบุตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
194บ้านวังยาง  นายสมชัย คำเห็น 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
195บ้านกอก  นายประกร โพธิราช 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
196บ้านหนองบัว  นายสุรพงษ์ ศรีสว่าง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
197บ้านโคกกลาง  นายพิชิต โกพล 100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
198บ้านใหม่วังเซือม  น.ส.วิลาสินี พุทธดี 100.00100.0069.00100.0075.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.0031.00100.00100.000.000.00
199บ้านปลาปากน้อย  นายบุญเทียม ยะสะกะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
200บ้านถาวรนาอุดม  นายรุ่งอรุณ ไชยจันทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
201บ้านโคกสว่าง  นายสุรพงษ์ ณ นครพนม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
202บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี  นายรัฐศรันย์ ไชยมาตร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
203บ้านหนองหมากแก้ว  นางเกษร จันทร์สว่าง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
204บ้านวังกะเบา  นายบุญสอน ดาษดา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
205บ้านนาสีนวล  นายสุรภาส วงศ์สาคร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
206บ้านนาเชือก  นายบัณฑิต นามพลแสน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
207บ้านศรีธน  นายวันชัย บัวชุม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
208บ้านวังสิม  นายลิขิต ศรีวรมย์ 100.00100.00100.00100.0072.00100.0056.00100.0087.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
209บ้านสว่างสำราญ  นายชัยยุทธ ไชยรักษ์ 0.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.0091.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
210บ้านโคกสูง  นายยูซิม ไชยมาตย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
211บ้านม่วง  นางณัฐชรัตน์ แก้วก่า 95.000.00100.00100.0095.00100.0095.000.00100.00100.0095.000.0095.00100.0095.00100.0095.00100.000.000.00
212เรณูวิทยาคาร  นายภูวินทร์ โพธิสาขา 100.00100.0050.00100.0050.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
213บ้านโนนสังข์  นายดรุณ พรรณุวงษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
214บ้านนาบั่ว  นายธนพัฒน์ เตโช 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
215บ้านโพนสาวเอ้  นายวรพงษ์ บ้งชมโพธิ์ 90.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
216บ้านโคกกลาง  นายกฤษณุรัตน์ รัชโน 90.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0092.00100.00100.00100.000.000.00
217บ้านบ่อสะอาด  นายธวัช บัวชุม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
218บ้านนาโดนเก่า  นายอิทธิพล พลเหี้ยมหาญ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
219บ้านทุ่งสว่าง  นายจำลอง กัตติยบุตร 90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
220โพนทองวิทยาคาร  นายประสาท ปรัญญา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
221บ้านดงมะเอก  นายชัยบดินทร์ สาลีพันธ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
222ชุมชนบ้านหนองย่างซี้น  นายศุภวิชญ์ ศรีมุงคุล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
223บ้านนาดี  นายนิวชน บัวสาย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
224บ้านดงบาก  นายเนตร เตโช 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
225บ้านหนองลาดควาย  นายพิระ ยอดมงคล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
226บ้านหัวขัวใต้  นายทวีชัย แก้วมณีชัย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
227บ้านเหล่าสำราญ  นายชัยพิชิต แสนลัง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
228บ้านโคกหินแฮ่  นายวันคำ บัวสาย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
229บ้านหนองแซง  นายคำมี เขียวโป 70.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.00
230บ้านนาโดนใหม่  นายธวัช บัวชุม 0.00100.00100.00100.0089.00100.0056.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
231บ้านนาบัว  นายสาคร ผาสุข 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
232บ้านนาม่วง  นายบัญชา สุโพธิ์ 100.00100.0080.00100.0075.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
233บ้านหนองกุง  นายพิทักษ์ สารทอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
234นางามวิทยาคาร  นายพยุง สารทอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
235บ้านสร้างแป้น  นายอภิเดช ศรีหาเศษ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
236บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา  นายศักดิ์ขจร อัตติยะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
237บ้านคำผาสุก  นายทัศพงษ์ จันทร์สด 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
238บ้านนายอน้อย  นายภักพร อัตติยะ 100.00100.0062.00100.0066.00100.0092.00100.00100.00100.000.000.000.000.0091.00100.00100.00100.000.000.00
239บ้านโนนสวรรค์  นายณัฐพล นามพลแสน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
240ชายแดนอนุสรณ์  นางนุชรินทร์ แก้วประเสริฐ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
241บ้านนายอ  นายชาลี ภูสวัสดิ์ 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
242บ้านท่าลาด(ราษฎร์วิทยานุกูล)  นายแถวทอง มาตยะโค 65.00100.0090.00100.0083.00100.0068.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
243บ้านเหิบ  นายสมหมาย ภูมิลุน 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
244บ้านวังยาง  นางเพ็ญทิวา รัตนมาลี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
245บ้านสร้างเม็ก  นายอิสสระ สุขรี 96.00100.0091.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
246บ้านดอนขาว  นายอนุชัย ธนะกลม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
247บ้านนาขาม  นายประชา หงษาวงษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.001.000.001.000.001.000.001.000.000.000.00
248ลาดสว่างวิทยา  นางศิริประภา ศรีสุริยจันทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
249บ้านวังยาง  นายมิตรชัย ไชยนาน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
250บ้านนาขามส้มป่อย  นายประเวช ธนะคำดี 100.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
251บ้านหนองนางด่อน  นายสุริยัน วงศ์หนายโกด 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
252บ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์  นางสาวประไพวัลย์ แสนเมือง 100.00100.000.000.000.000.0031.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0027.000.00100.00100.000.000.00
253บ้านสามแยกหัวภูธร  นายสมร จันทร์ชนะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.00100.00100.000.000.000.000.00
254บ้านหนองผักแว่น  นายไฉน มีบุญ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
255บ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87  นางเพ็ญประภา ศรีมะโรง 100.00100.0092.000.0090.000.0097.000.0097.000.00100.00100.00100.00100.0095.000.00100.00100.000.000.00
256บ้านโนนหอม  นายสิทธิชัย อาทิตย์ตั้ง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
257บ้านหนองโพธิ์วังโน  นางวิระวรรณ พลธิราช 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
258บ้านโพนสวางหนองแหน  นายเทอดไทย หอมสมบัติ 100.00100.0092.00100.0092.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
259บ้านยอดชาดวิทยา  นางพัชรินทร์ ทัศคร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
260บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง  นายทินกร ภาคนาม 100.00100.0060.00100.0060.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
261บ้านหนองบึง  นายธีรพล ภูโทถ้ำ 100.00100.00100.00100.0073.000.0089.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0089.000.00100.00100.000.000.00
262บ้านหนองแคน  นายทินกร ภาคนา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (18/11/17) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน