ข้อมูลร้อยละหนังสือเรียนที่ได้รับจากการส่งครั้งแรกและร้อยละรวมสะสมจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช.ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพม. เขต 23  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายศิริศักดิ์ หาดทวายกาญจน์
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ)
ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง
1สกลราชวิทยานุกูล  นายประทวน สมบูรณ์ 0.000.0040.00100.0040.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
2ดงมะไฟวิทยา  นายเอกชัย บุตรแสนคม 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
3สกลนครพัฒนศึกษา  นายบดินทร์ นารถโคษา 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
4ธาตุนารายณ์วิทยา  นายยงค์ยุทธ เขื่อนขันธ์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
5ท่าแร่ศึกษา  นายศุภชัย สายเย็น 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
6เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองศิ  นายนิรันดร โกมลสุทธิ 0.000.00100.00100.0080.00100.0080.00100.0010.00100.0010.00100.000.00100.0080.00100.0010.00100.000.000.00
7กุสุมาลย์วิทยาคม  นายพิสิทธิ์ จันทรเนตร 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
8โพธิแสนวิทยา  นายจำรัส พิมพา 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
9กุดบากพัฒนาศึกษา  นายประนมเนตร มุลฑา 0.000.0090.000.00100.00100.0090.000.0095.000.0060.000.0099.000.00100.00100.00100.00100.000.000.00
10พรรณาวุฒาจารย์  นายนิวัติ สุวรรณชัยรบ 0.000.0080.000.0095.000.00100.00100.00100.00100.0070.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
11บ้านบัวราษฎร์บำรุง  นายสาทิน ไชยรา 0.000.0090.00100.0080.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
12เทพสวัสดิ์วิทยา  นายปราโมทย์ พระหันธงไชย 0.000.0020.000.000.000.0020.000.0020.000.0040.000.000.000.0040.00100.0050.00100.000.000.00
13ภูริทัตต์วิทยา  สิบเอกเกษมศักดิ์ ทองสุ 0.000.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
14บะฮีวิทยาคม  นางวรรณธนา เถายะบุตร 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
15ช้างมิ่งพิทยานุกูล  นายอังกูร บูญรักษา 60.00100.0080.00100.0050.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0050.00100.0060.00100.000.000.00
16พังโคนวิทยาคม  พนมพันธ์ ชัยเพชร 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
17ลำปลาหางวิทยา  - 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
18มัธยมวาริชภูมิ  นายอานนท์ อินทรพาณิชย์ 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
19ธรรมบวรวิทยา  นายนายไพบูลย์ พจนา 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
20วาริชวิทยา  นายเมืองไทย ผลาจันทร์ 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
21นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา  นายวิชัย ภาวะบุตร 0.000.0093.0090.005.000.0038.0091.0033.000.00100.00100.0083.0083.00100.00100.00100.00100.000.000.00
22มัธยมวานรนิวาส  ว่าที่ร้อยตรีชัยเดช บุญรักษา 80.00100.00100.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
23กุดเรือคำพิทยาคาร  นายธนปกรณ์ อวนป้อง 0.000.00100.00100.0085.00100.0093.00100.0096.00100.0043.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
24หนองแวงวิทยา  นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล 0.000.00100.00100.0090.000.0090.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
25คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์  นายวสันต์ สาระนันท์ 0.000.00100.00100.0060.00100.0050.00100.0090.00100.0090.00100.0092.00100.00100.00100.0092.00100.000.000.00
26ศึกษาประชาสามัคคี  นายกิตติศักดิ์ สุวรรณชัยรบ 0.000.00100.00100.00100.00100.0088.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
27บ้านม่วงพิทยาคม  นายกิตติศักดิ์ สุวรรณชัยรบ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
28โพธิ์ชัยทองพิทยาคม  นายวิบูลย์ คำมุข 0.000.000.000.0083.000.0062.000.0086.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
29อากาศอำนวยศึกษา  นายเกษา โคตรชมภู 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.000.000.000.000.00100.000.00100.000.000.00
30โพนงามศึกษา  นายวิบูลย์ คำมุข 0.000.0060.00100.0080.00100.0060.00100.0060.00100.00100.00100.00100.00100.0060.00100.0040.00100.000.000.00
31ท่าสงครามวิทยา  นายสุบรรณ นาสพัส 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
32เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  นายเลอพงษ์ อุทธา 0.000.00100.00100.00100.00100.0070.00100.0080.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
33แวงพิทยาคม  นายรพีพงศ์ ตั้งธรรมพิทักษ์ 0.000.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
34หนองหลวงศึกษา  ว่าที่ ร.ต. ปารเมศ เถายะบุตร 0.000.0060.00100.0040.00100.0050.00100.0070.00100.0050.00100.0090.00100.0060.00100.0090.00100.000.000.00
35โคกสีวิทยาสรรค์  นางสาวสมใจ อุดมศรี 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
36บงเหนือวิทยาคม  นายทรงศีล พรหมโสภา 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.0040.00100.00100.00100.000.000.00
37สว่างแดนดิน  นายธวัธ ทุมมนตรี 0.000.000.000.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
38ส่องดาววิทยาคม  นายมงคล อุปพงษ์ 0.000.00100.00100.0050.0080.0020.000.0060.0090.0060.0095.0060.0083.0095.000.0070.0090.000.000.00
39เต่างอยพัฒนศึกษา  นายประเสริฐ ปัตโชติชัย 0.000.00100.00100.00100.00100.0092.00100.00100.00100.0086.00100.0093.00100.00100.00100.0064.00100.000.000.00
40ร่มเกล้า  นางนงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ 0.000.00100.00100.00100.00100.0096.000.0073.000.0050.000.0089.000.0082.000.00100.00100.000.000.00
41ด่านม่วงคำพิทยาคม  นายณรงค์ชัย มลาวาสน์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
42เจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"  นายตรีชนนท์ แสนอุบล 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
43โพนพิทยาคม  นายสิทธิพงษ์ จันทร์สว่าง 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
44คำเพิ่มพิทยา  นายทองคำ วรสาร 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
45ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี  ว่าที่พันตรีเทพรังสรรค์ ศรีนคริทนร์ 0.000.0080.000.0060.000.0080.000.0090.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน