ข้อมูลร้อยละหนังสือเรียนที่ได้รับจากการส่งครั้งแรกและร้อยละรวมสะสมจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช.ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.สกลนคร เขต 3  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายจุฬา ชิณวงศ์
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ)
ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง
1อนุบาลบ้านม่วง  นายนคร ผ่านแสนเสาร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
2บ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81  100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
3บ้านหว้านสหวิทยา  นายเริ่ม เหลาสิทธิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
4ประชานาดอกไม้  นายไพรสันต์ พละศักดิ์ 100.00100.00100.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
5บ้านสรศรี  นายกรนิตต์ กวานดา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
6บ้านโนนสะอาดนาเหมือด  นายสมพงษ์ แสนโคตร 50.00100.0077.00100.0070.00100.0060.00100.0060.00100.0070.00100.0060.00100.0050.00100.0065.00100.000.000.00
7ชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์(ประชาราษฎ  100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
8บ้านพุทธรักษา  นางสาวสุรัชดา ภูรับพา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
9บ้านคำภูทอง  นางอัญชลี เหลาสิทธิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
10สร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์  นายสง่า ฮุงหวน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
11ชุมชนบ้านมาย  นายอดุลย์ เฮียงราช 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
12นาจานกล้วยน้อย  นายสราวุธ สุพรมอินทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
13บ้านหนองบ่อ  นายสวาง จิตอามาตย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
14บ้านเหล่าผักใส่  นายสมเด็จ ขาวนาเข 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
15บ้านดงหม้อทอง  นายประยุทธ์ หมายมั่น 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
16บ้านดงห้วยเปลือย  นายปรัชวุฒิ คำผุย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
17ขาวสง่าเจริญวิทย์  นายอำนวย เหลาคม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
18บ้านด่านสมบูรณ์  นายขวัญชัย เฮียงราช 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
19บ้านโพธิ์ชัย  นายพิมนต์ ศรีสำอางค์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
20บ้านบ่อแดง  นายไมตรี ปัญหาวงศ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
21บ้านห้วยทราย  นายถวิล มีคุณ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
22บ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรี  นายคูณศักดิ์ ศรีลำไพ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
23บ้านคำลอดพื้น  นายกีรติ เดชทองทิพย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
24บ้านนาดูนนาดี  นายบุญศรี ใสลำเพาะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
25บ้านโนนแสบง  นายทรงศักดิ์ สู่สุข 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
26ชุมชนบ้านห้วยหลัว  นายยรรยงค์ เฮียงราช 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
27บ้านหนองแอกดอนสวรรค์  นายนิรันดร์ นันทะศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
28บ้านน้ำจั้น  นายกริชเพชร คำโสภา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
29บ้านโนนไทย  นายวิเศษ บุญสนอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
30บ้านจาร  นางบัวทอง ราช้อน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
31บ้านดงยาง  นายนรเศรษฐ์ ถาบุตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
32บ้านลึมบอง  นายทรงศักดิ์ แก้วกันหา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
33บ้านสามแยกพิทักษ์  นายสมจิตร ราช้อน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
34บ้านคำยาง  นายศักดิ์นรินทร์ ผาอินทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
35บ้านดงเหนือ  นายกริชเพชร คำโสภา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
36บ้านดอนแดงคำอ้อ  นางวิภารัตน์ สัพโส 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
37บ้านท่าช้างเจริญไพศาล  นางสาวศิริพร กุลสานต์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
38นาข่าวิทยา  นายไพบูลย์ เนาว์ศรีสอน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
39บ้านหนองลาด  นายวีระศักดิ์ ศรีถาพร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
40บ้านหนองท่มท่ากระดัน  นายสมเดช สุขสาลี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
41บ้านซ่อมดู่  นายวิเศษ บุญสนอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
42คำปลาฝานาทวี  นายกิตติชัย โคงัน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
43บ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์  นายวุฒิพงษ์ กุลวงค์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
44อนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)  นายศักดิ์ชัย อาแพงพันธ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
45บ้านวังบง  นางสุดาวรรณ ศรีสิงห์พันธุ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
46บ้านดอนมุยหนองแฝก  นายอดิศักดิ์ บุตรแสนคม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
47บ้านสุวรรณคีรี  นายเนตร แสนอุบล 95.00100.0090.00100.0060.00100.0090.00100.000.00100.0095.00100.0095.00100.0090.00100.0095.00100.000.000.00
48บ้านคอนศรีบะสะแบง  นายประสิทธิ์ พิมพิสาร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
49บ้านนาโพธิ์  นายเอกสิทธิ์ ไตรธิเลน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
50บ้านหินเหิบ  นายวรวิทย์ บุญพูล 90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
51บ้านห้วยโทงดอนสวรรค์  นายพิชัย หาญรักษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
52บ้านโพธิ์ชัยแหลมทอง  นายชัยสิทธิ์ พรหมดา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
53บ้านกุดจิก  นายสันทัด ธุระนนท์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
54บ้านหนองขุ่นนาคำ  นางอรวรรณ อุ่นวิเศษ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
55บ้านปลาหลาย  นายปิยะ วงศ์คำจันทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
56บ้านนาง่ามเล้า  นายวิทยา ไชยภูมิ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
57บ้านหนองม่วง  นายสมหวัง มังธานี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
58บ้านโนนเจริญศิลป์  นายภิญโญ ศรีถาพร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
59บ้านเดื่อศรีคันไชย  นายวีระชัย จักรไชย 100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
60บ้านขุนภูมิ  นายชัชวาลย์ ธุระนนท์ 0.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
61บ้านยางคำ  นายปฏิวัตร นารินรักษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
62บ้านโนนแพง  นายแสวง แสงหาญ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
63ชุมชนบ้านโพธิ์ตาก  นายชัยณรงค์ วงศ์สง่า 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0091.00100.0099.00100.0098.00100.0087.00100.0095.00100.000.000.00
64ชุมชนขัวสูงสวรรค์  ดร.สมเกียรติ พละจิตต์ 100.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
65บ้านโนนอุดม  นายฐิตินันท์ นันทะศรี 100.00100.0088.00100.0088.00100.0040.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0066.00100.00100.00100.000.000.00
66บ้านดอนแดง  นายวีระศักดิ์ จันทร์ตื้อ 100.00100.0090.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
67บ้านแก้ง  นายนิรันดร โฮมวงศ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
68บ้านโคกสะอาด  นายชโยดม นวลสิงห์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.00100.00100.000.000.00
69บ้านศรีวิชัย  นายประวิตร กิตติธรรม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
70บ้านตาดโตน  นายพนม ธุระนนท์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
71บ้านห้วยแสง  นายปฏิวัตร นารินรักษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
72บ้านหนองสนม  นางภาวินี ผิวบุญเรือง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
73บ้านโพนแพง  นายไพวัน ไขลาเมา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.000.00
74บ้านบะป่าคา  นายวสุกฤต สุวรรณเทน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
75บ้านน้ำบุ้น  นายทวี สกุลเดช 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
76บ้านเชียงเพ็ง  นายนเรศ พรหมวงศ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0010.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
77บ้านทุ่งโพธิ์  นายธงชัย เหลาแตว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
78บ้านนาจาร  นายสุริยนต์ เถายะบุตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
79บ้านโนนชนะสังคม  นายสมมาต เถายะบุตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
80บ้านนาคอย  นายสัญญา วัฒนาเนตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
81บ้านก่อ  นายไพบูลย์ กุลอัก 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
82บ้านนายม  นายนพรัตน์ ชรินทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
83บ้านกุดเรือคำ  นายเกษม ทัศวงษา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
84บ้านคูสะคาม  นายวิจิตร นิธิเจริญ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
85บ้านวังโพน  นายสมโพธิ สุวรรณคำ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
86บ้านหนองปลาหมัดบัวงาม  นายสมโพธิ สุวรรณคำ 100.00100.00100.00100.0095.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.000.000.00
87บ้านจำปาดง  นายบริสุทธิ์ สังชาตรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
88บ้านโคกแสง  นายสุพจน์ ศรีธรรมมา 60.00100.0050.00100.0060.00100.0060.00100.0070.00100.0060.00100.0060.00100.0070.00100.0050.00100.000.000.00
89บ้านอินทร์แปลง  นายบริสุทธิื สังชาตรี 50.00100.0090.00100.00100.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
90บ้านคำเจริญ  นายสราวุธ อินทร์คำน้อย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
91บ้านโคกก่องคูสะคาม  นายวิบูรณ์ สิงห์คราม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
92บ้านห้วยน้ำเที่ยง  นางมยุรี อุ่นวิเศษ 90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
93บ้านนาซอ  นายวีระศักดิ์ วงศ์อุดมศิลป์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
94บ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา  นางเมตตา หาญรักษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
95บ้านดอนยานาง  นายสมภพ ศรีพั้ว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
96บ้านกุดเรือ  นางจินดา อินทรสิทธิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
97บ้านหนองแสงคำ  นายวิทิต บุญอาษา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
98บ้านหนองแวง  นางสาวประพิณ ใครลามเมา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
99บ้านห้วยหินลาด  นายเสรี พลาชัย 100.00100.0070.00100.0080.00100.0060.00100.0060.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
100บ้านห้วยหิน  นายยนต์ ดั่นเจริญ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
101บ้านโนนทับช้าง  นายทรงฤทธิ์ วงศ์คำจันทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
102บ้านวังเยี่ยม  นายเหรียญชัย ภูริษี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
103บ้านโพนสวาง  นายสมศักดิ์ ตันเจริญกิจ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
104บ้านนาบัว  นายพิเชษฏ์ ไชยบุญตา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
105บ้านโคกก่องหนองแวง  นายภพธรรม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
106บ้านธาตุตาลเดี่ยว  นางภาวิณี ผิวบุญเรือง 0.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.000.000.00
107บ้านหนองตากวย  100.00100.0094.00100.0092.00100.0073.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0094.00100.00100.00100.000.000.00
108บ้านท่าเยี่ยมโนนคอม  นายวิทยา ไชยภูมิ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
109บ้านหนองฮาง  นายศักดิ์ชัย ไชยแสนท้าว 100.00100.0085.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
110บ้านโนนแต้  นายก่อโชค โยตะศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
111บ้านนาอวนน้อย  นายบุญเกิด ชัยโพธิ์คำ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
112บ้านโคกกลาง  นายตรีเนตร ตรงดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
113บ้านโคกสว่าง  นายชัยศิลป์ ฮดโสดา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
114ท่าศรีไคลวิทยาคม  นายเสริมชัย โพธิ์ไชยรัตน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
115บ้านวังหว้า  นายประศาสน์ พรหมพินิจ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
116บ้านขัวก่าย  นายสาธิต สายประศาสน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
117บ้านขาม  นายทวีศักดิ์ พรหมพินิจ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
118บ้านวังเวิน  นายสมศักดิ์ สูติบุตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
119บ้านส้งเปือย  นายสุวิช ศรีโยธี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
120บ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว  นายยนต์ ดั่นเจริญ 100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.000.000.00
121บ้านโคกถาวร  นายทนงชัย ไฝทาคำ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
122บ้านบะนกทา  นายสุรสิทธิ์ ภูลวรรณ 100.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
123บ้านอากาศ  นายฐิตินันท์ สารเนตร 80.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.000.000.00
124บ้านนาเมือง  นายกุลชาติ อุปรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
125บ้านหนองตาไก้  นายพิทักษ์ แก้วก่า 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
126บ้านดอนแดงเม่นใหญ่  นายสุวัฒน์ มานิตย์ 100.00100.0065.00100.0060.00100.0070.00100.0080.00100.0060.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
127บ้านนายอ  นายเฮ็ง งิ้วไชยราช 0.000.0070.000.0080.000.0050.000.000.000.000.000.000.000.0090.000.000.000.000.000.00
128ชุมชนบ้านกลางนาโน  นายสมพงค์ ดีวันไชย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.000.000.00100.00100.000.000.000.000.00
129บ้านเม่นน้อย  นายเจน ศรีคุณ 0.000.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0080.00100.0090.00100.0090.00100.0070.00100.0080.00100.000.000.00
130บ้านบะยาว  นายสมพงศ์ ดีวันไชย 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
131บ้านแพงน้อย  นายสุริยัน จันทร์คามคำ 0.000.000.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
132บ้านวังม่วง  นายณัฐพงษ์ โพนพันธ์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
133บ้านบะหว้า  นายมานพ ไตรโยธี 0.000.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
134บ้านคึม  นายนิมิตร ธิราวรรณ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
135บ้านเซือม  นายบัณฑิต เดชขันธ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
136บ้านแพงใหญ่  นายนิมิตร ธิราวรรณ 95.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
137บ้านวาใหญ่  นายประสิทธิ์ หัตถศิลป์ 30.00100.0094.00100.0065.00100.000.00100.0067.00100.0010.00100.0085.00100.0067.00100.0050.00100.000.000.00
138บ้านวาน้อย  นายสมชาย สมบูรณ์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.000.00100.000.000.00
139บ้านหนองบัวแดง  นายอาทิตย์ นิวาสวัฒน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
140บ้านกุดจอก  นายชัยประสิทธิ์ เพริศแก้ว 100.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
141บ้านกุดจอกน้อย  นายชัดเจน กุลอัก 95.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
142บ้านโคกไม้ล้ม  นางระพีพรรณ เฒ่าอุดม 100.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
143ชุมชนบ้านโพนงาม  นายหนูใจ ทมถา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
144บ้านเสาวัด  นายไพจิตร คิดโสดา 80.00100.0090.00100.0095.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
145บ้านท่าแร่ดงปลาปาก  นายวงศ์นรินทร์ แก้วฝ่าย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
146บ้านดงเสียว  นายบุญทัน ไมอักรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
147บ้านดงมะกุ้ม  นายไพจิตร คิดโสดา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
148บ้านข้าวแป้ง  นายชวลิต อวนป้อง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
149บ้านท่าก้อน  นายเกรียงศักดิ์ พละไกร 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
150บ้านดอนแดง  ว่าที่ ร.ต. ชาญวิทย์ เคนไชยวงศ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
151บ้านท่าควาย  นายทรง งิ้วไชยราช 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
152บ้านนาหวาย  นายนิยม เถายะบุตร 100.00100.00100.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.000.000.00
153บ้านโพนก่อ  นายนิธิพงศ์ เถายะบุตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
154บ้านนาฮี  นายธีระพงษ์ แก้วฝ่าย 80.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.000.000.00
155บ้านสงเปือย  นายสุพงษ์ พิมพา 100.00100.0090.00100.0080.00100.0080.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
156บ้านนากะทาด  นายทรงศิลป์ ไฝทาคำ 50.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.000.000.00
157บ้านโนนสวรรค์  นายสุทักษิณ ผาคุยคำ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
158บ้านหนองผือ  นายวชิระ ชายกวด 90.00100.0080.00100.0080.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
159บ้านดอนทอย  นายประสิทธิ์ โพธิ์สาราช 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
160บ้านถ้ำเต่า  นายกองมา บุญชาญ 100.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.0050.00100.0090.00100.0085.00100.0085.00100.00100.00100.000.000.00
161บ้านนาดอกไม้  นางศิริวรรณ เคนไชยวงศ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
162บ้านหนองสามขา  นายเมธา ปัญญารัตน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
163บ้านดงสาร  นายครศักดิ์ เคนไชยวงศ์ 90.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
164อนุบาลคำตากล้า  นายสุนทร สุขเกษม 100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.0090.00100.000.000.00
165บ้านหนองพอกน้อย  นายพงศกร ต้นภูบาล 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
166บ้านหนองเหมือดเมี่ยง  นายไชยยา พันธ์เสนา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
167บ้านนาแต้  นางสาวสุรัชดา ภูรับพา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
168บ้านหนองแสงดงอีบ่าง  นายบรรดา แก้วบัวสา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
169บ้านดอนคำ  นายเฮ็ง งิ้วไชยราช 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
170ชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์  นายชัยวัฒน์ โลกลินไลน์ 95.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
171บ้านผาศักดิ์ทรัพย์เจริญ  นายเสกสรร แช่มชื่น 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
172บ้านสันติสุขสระแก้ว  นายประจักษ์ แสนพันธ์นา 100.00100.0078.00100.0078.00100.0055.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0078.00100.00100.00100.000.000.00
173บ้านแสนสุขสามัคคี  นางสาวณัฐชาสกุล เกษรศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
174แพดพิทยารัตน์  นายขจรเดช ศิริวานก 0.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
175บ้านตาด  นางจินตนา หลานเศรษฐา 0.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.000.00
176บ้านกุดจาน  นายปัญญา พันธ์เสนา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
177บ้านดงบัง  นางบุญช่วย พันธ์เสนา 100.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.000.000.00100.00100.00100.00100.000.000.00
178บ้านดงอีด่อย  นายเศรษฐศิลป์ อาจสาระมนต์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
179บ้านหนองบัวสิม  นางพรนภา อัศวาวุฒิ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
180บ้านนาถ่อน  นางสาวภัทราวดี อุปทุม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
181เพียพิทยาพัฒน์  นายสันติ อุสุมสารเสวี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
182บ้านท่างาม  100.00100.0087.00100.0085.00100.0096.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.000.00
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน