ข้อมูลร้อยละหนังสือเรียนที่ได้รับจากการส่งครั้งแรกและร้อยละรวมสะสมจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช.ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.สกลนคร เขต 2  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายไพรวัลย์ จันทะนะ
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ)
ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง
1อนุบาลพรรณานิคม  นายไพรวัลย์ ชินโณ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
2วัดสุทธิมงคล  นายนรงณ์ เห็นหลอด 100.00100.0090.0090.0090.0090.0098.0098.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0098.0098.000.000.00
3บ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา)  นายศุภกิจ ไชยเชษฐ 100.00100.0060.00100.0070.00100.0060.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0030.00100.00100.00100.000.000.00
4บ้านบะทองนาหัวช้าง  นางสุภาพร กิณเรศ 100.00100.0060.00100.0077.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
5บ้านบะฮี  นายเสมอ บุตรศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
6บ้านท่าสองคอน  นายจีระพงษ์ จันทรักษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
7บ้านนาตากาง  นายรัชตะ สมพมิตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.0090.00100.00100.000.000.00
8บ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์  นางสาวเบญญา สัพโส 0.000.0085.0085.0085.0085.0085.0085.000.000.000.000.000.000.0085.0085.000.000.000.000.00
9บ้านบะหัวเมย  นางสาวนวลอนงค์ ไชยวงศ์คต 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
10พรรณาวิทยา(สาขาบ้านหนองทุ่ม)  นายไพวรัลย์ ชินโณ ยังไม่กรอกข้อมูล
11บ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)  นางสุภาพร กิณเรศ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
12บ้านบึง  นายประพันธ์เด่น การุญ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
13บ้านหนองหวาย  นายพันณาราย เมืองแสน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
14บ้านเปือย  ์นายทัศน์ณรงค์ อัมราช 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
15บ้านขมิ้น  นางมณีไพ แก้วก่า 70.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.000.000.00
16ชุมชนบดมาดพอกน้อย  นายธีรพล ผ่องกมล 100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
17บ้านคางฮุงเจริญศิลป์  นายวิรัตน์ คณิสาร 100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
18บ้านสมสะอาด  นายประหยัด ก้อนแพง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
19บ้านโนนเรือตอเรือ  นายบรรจงศักดิ์ จินดาแป้น 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
20ไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก)  นางปารวี เจริญยศ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
21บ้านกลางหนองดินดำ  นายดิเรก กลยนี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
22บ้านนาสาวนาน  นางวิสัย มาตราช 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
23ชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่  นายวินิจฉัย เหลาแตว 20.00100.00100.00100.00100.00100.0060.00100.0060.00100.0020.00100.00100.00100.0020.00100.0020.00100.000.000.00
24บ้านภูเพ็ก  นายคมกฤษณ์ คนยัง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
25บ้านพอกใหญดอนต้นม่วง  นายไพรบ บุตรแสง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
26บ้านสูงเนินสามัคคี  นายมีชัย กลยณีย์ 50.00100.0070.00100.0060.00100.0060.00100.0070.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
27บ้านบัว (สระพังวิทยา)  นายธนิก เหลาแก้ว 50.00100.0060.0060.0085.0085.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0084.0084.00100.00100.000.000.00
28บ้านเชิงชุม  นายพรเทพ นามโยธา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.00
29บ้านสว่าง  ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ปานดำรงค์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
30บ้านดอนกอย  นายสัญญา ผลภิญโญ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.000.00
31บ้านโนนพอก  นางปารวี เจริญยศ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
32บ้านกุดน้ำขุ่น  - 40.000.0060.0060.0080.0080.0040.000.0040.000.0040.000.0040.000.0040.000.0040.000.000.000.00
33บ้านนาขามผดุงวิทยา  นายอรรคพล ไชยตะมาตย์ 0.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
34บ้านโนนทรายคำ  นายณัฐวุฒิ ทองอ่วมใหญ่ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
35บ้านถ่อน  นางสาวรุ่งนภา ธิศรี 100.00100.0066.0086.0066.0086.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0066.000.00100.00100.000.000.00
36บ้านดอนม่วย  นายสราวุฒิ บุญยืน 90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
37บ้านหนองเดิ่นดอนขาว  นายวีรพงศ์ ทัศนพงศ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
38บ้านช้างมิ่ง  นายสุชาติ สีเหลือง 100.00100.0058.0058.0039.000.0065.0065.0082.0082.0084.0084.0078.0078.000.000.00100.00100.000.000.00
39บ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ  นายประพันธ์ ขันธ์พัฒน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
40บ้านอุ่มไผ่ไผ่ทอง  นายเอกชัย วรรณทอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
41บ้านตาลเลียน  นายภาณุวัฒน์ สัมฤทธิคุณากร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
42บ้านไร่บ้านไฮ่  นายยุทธนา อุทโธ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
43บ้านคำข่า  ว่าที่ร้อยตรี จารึก จันทร์นามวงค์ 90.00100.0090.00100.0080.00100.0075.00100.0090.00100.0090.00100.0095.00100.0080.00100.0095.00100.000.000.00
44บ้านโนนอุดม  นายก่อเกียรติ สัพโส 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
45บ้านโคก  นายกัมปนาท สุจริต 100.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
46บ้านเสาขวัญกุดก้อม  นายณัฐวุฒิ บุรีัแสง 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0070.00100.0070.00100.000.000.00
47บ้านหินแตก  นายกิตติภาคย์ ผางละมัย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
48บ้านทิดไทย  นายรุ้งทิพย์ ชาติโสม 50.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.000.000.00
49บ้านคำแหว  นายยุทธนา อุทโธ 90.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
50บ้านห้วยบุ่นนาทัน  นายศรี ปงผาบ 100.00100.0080.00100.0080.00100.0060.00100.0080.00100.0060.00100.0080.00100.0060.00100.00100.00100.000.000.00
51บ้านหนองผือ  นายวีระศักดิ์ นาคะอินทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
52บ้านนาเลา  นางกมลกรณ์ เถายะบุตร 85.00100.0085.00100.0085.00100.0085.00100.0085.00100.0085.00100.0085.00100.0085.00100.0085.00100.000.000.00
53บ้านอูนดง  นายปัญญา ถานะลุน 0.000.0034.000.000.000.0025.000.0080.0080.00100.00100.0040.000.0049.000.0076.0076.000.000.00
54บ้านนาใน  นายวีรชาติ กาญจนกัณโห 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
55บ้านผักคำภู  นายประสิทธิ์ จิจุบาล 100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
56บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)  นายพรชัย อำมุกคะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
57บ้านนาเหมือง  นายไพฑูรย์ ชัยประโคน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
58บ้านดอนตาลโนนสูง  นางมณีโสม พุทธโคตร 100.00100.0063.0063.0088.0088.0052.0052.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0086.000.00100.00100.000.000.00
59ชุมชนบ้านฝั่งแดง  นางสาวรัชฎาพร ผิวเงิน 100.00100.0070.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
60บ้านท่าลาด  นางธัญลักษณ์ ศรีสร้อย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
61บ้านสงเปลือย  นางบุปผาวัลย์ เจริญชัยสงค์ 90.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
62บ้านหนองหญ้าปล้อง  นางสาวพณารัตน์ บุตรชารี 60.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.000.000.00
63บ้านสร้างขุ่ย  นางสาวรัชฎามงคล บาลลา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
64ชุมชนดงม่วงไข่  นายบุญเพ็ง กุละนาม 83.0083.0095.0095.0086.00100.0038.00100.0074.00100.0097.00100.0090.0090.0064.0064.00100.00100.000.000.00
65บ้านผ้าขาวโพนแพง  นายบุญรัตน์ คำหล้า 100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.000.00
66บ้านม่วงคำ  นายอดิศร ธรรมกุลธีระกิจ 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
67บ้านดอนหวาย  นางพอใจ อินทร์สา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
68บ้านนาแยง  นายบุญเพ็ง กุละนาม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
69บ้านหนองบัว  นายไมตรี บนปาก 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
70บ้านแร่  นายเรืองฤทธิ์ สุวรรณชัยรบ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
71บ้านสมสะอาด  นายนาวา มาตราช 50.00100.0060.00100.0070.00100.0060.00100.0080.00100.0060.00100.0070.00100.0070.00100.0080.00100.000.000.00
72บ้านหนองไฮ  นายสุรพล บรรเทา 100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
73บ้านหนองบัว(สาขานาเชือก)  นายไมตรี บนปาก 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
74บ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)  นายสมชาย สัพโส 100.00100.00100.00100.0091.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.0070.00100.000.000.00
75บ้านอุ่มเหม้า  นายเพชร บุญเลิศ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
76บ้านดงสวรรค์หนองนกกด  นายเด่นณรงค์ มาลาทอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
77บ้านหนองแคนโคกสะอาด  นายสุวิทย์ ป้อสาย 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0085.00100.0070.00100.0075.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
78บ้านนาถ่อน  นายสิงห์ประเสริฐ นาคโคตรคำ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
79บ้านต้นผึ้ง  นายศิวะกานต์ ไตรยงค์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
80บ้านโพนสวางกลางเจริญ  นายมานพ ศรีสร้อย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
81บ้านนาล้อม  นายเกรียงศักดิ์ สมจันทร์ 100.00100.00100.00100.0073.00100.0064.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
82บ้านขัวขอนแคน  - ยังไม่กรอกข้อมูล
83บ้านดอนดู่  นายพูลศักด์ เขียวคล้าย 100.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.000.000.00
84บ้านโนนขมิ้น  นางสาวชญานิศ รัตนวรรณี 100.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
85บ้านโคกสามัคคี  นางสาวรัชฎาพร ผิวเงิน 100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
86วาริชภูมิพิทยาคาร  นางสาวทอแสง สมพินิจ 60.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.000.000.00
87บ้านธาตุกุดพร้าว  นายยุทธพงษ์ พจนา 60.0090.0060.0090.0060.0090.0060.0090.0060.0090.0060.0090.0060.0090.0060.0090.0060.0090.000.000.00
88บ้านกุดตะกาบ  นายบุญจันทร์ เจริญไชย 100.00100.000.000.000.000.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
89บ้านโพนไผ่  นายทนงศักดิ์ ผิวบุญเรือง 100.00100.0080.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
90บ้านห้วยบาง  นายอารมณ์ เหมะธุลิน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
91บ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง  นายบุญถิ่น ภูดินทราย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
92บ้านหนองแวง  นายเจิม จางจันทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.00
93บ้านผักตบ  นางสาวทอแสง สมพินิจ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
94บ้านไฮ่ปลาโหล  นายธวัชชัย ศรีสำราญ 0.00100.0065.00100.0065.00100.0065.00100.0065.00100.0065.00100.0065.00100.0065.00100.0065.00100.000.000.00
95บ้านนาบ่อ  นางสาวทอแสง สมพินิจ 100.00100.0040.00100.0046.00100.0027.00100.00100.00100.0087.00100.00100.00100.0026.00100.00100.00100.000.000.00
96บ้านงิ้วพังฮอ  นายสุวิทย์ ทองสันทัด 70.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.000.000.00
97บ้านดอนยานาง  นายสำเร็จ เอกมาตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
98บ้านโคกศาลา  ว่าที่พันตรีเสงี่ยม อัฐประจง 100.00100.0080.0080.0080.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
99บ้านดงคำโพธิ์  นายดีใหม่ อินทรพานิชย์ 70.00100.0050.00100.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
100บ้านหนองกุง  นายเสวียน ราชคำ 100.00100.00100.00100.0050.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
101บ้านหนองแปน  นายรังสรรค์ มนดาล 0.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
102บ้านคำบ่อ  นายรังสรรค์ มลดาล 100.00100.0080.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
103บ้านคำบิดโคกโพนยาง  นายคงเดช ภาวงศ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
104บ้านตาดภูวง  นายหนูพร สุภาชาติ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
105บ้านทุ่งเชือก  นายจตุพงศ์ ไชยน้ำอ้อม 100.00100.0085.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.0097.00100.000.000.000.000.00
106บ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ  นายคำพอง อัตโยโค 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
107บ้านดงบังป่าโจด  นางสาวจิณณ์พัชร์ จันสีโคตร 0.000.0083.00100.0083.00100.0058.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0075.00100.00100.00100.000.000.00
108บ้านโคกตาดทอง  นางกองคำ เหมะธุลิน 0.000.0080.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
109บ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม  นายศราวุธ เกษสะอาด 90.00100.0098.00100.0095.00100.0090.00100.0094.00100.00100.00100.0096.00100.0085.00100.00100.00100.000.000.00
110บ้านจำปาศิริราษฎร์  นายบุญล้อม ศรีวิภักดิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
111บ้านหนองลาดวิทยาคาร  นายทวี จำปาสิทธิ์ 90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
112บ้านดอนยาวประชากรอุปการ  นายไพโรจน์ แก้วก่า 98.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
113อนุบาลสว่างแดนดิน  นายวีระชน ธิมะสาร 100.00100.0090.00100.0090.00100.0080.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0050.0080.0090.00100.000.000.00
114บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์)  นาpทนงศักดิ์ เจริญชัย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
115บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์  นายสมหวัง มหาวัง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
116บ้านหนองตาล  นายปัญญา คนงาม 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
117บ้านหวาย  สิบเอกสัมฤทธิ์ หงษ์ชูตา 70.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
118บ้านโพนสูง  นายบุญญศิริ บุญยืน 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
119บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่  นายแกล้วกล้า ประชานันท์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
120บ้านทุ่งปลากัด  นายอุเทน เสนงาม 50.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.000.000.00
121บ้านถ่อน(คุรุราษฎร์สามัคคี)  นายอนุรักษ์ ดอนเส 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
122บ้านค้อโพนสวางยางชุม  นายนิยม ผลมุ่ง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
123บ้านดอนเชียงยืน  นางนันท์ปภัทร์ บรรณ์ติเจริญโชติ 0.000.0057.00100.0046.00100.0065.00100.0088.00100.00100.00100.0089.00100.0050.00100.00100.00100.000.000.00
124บ้านคำชนดงต้อง  นางอมิลตรา วงศ์เสาร์เนาว์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
125บ้านหนองบัวแพ  นายปริญญา สมัครการ 76.0076.0026.000.0027.000.0031.000.0058.0058.000.000.000.000.00100.00100.000.000.000.000.00
126บ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง  นายยวงรัตน์ รัฐไสย 80.00100.0060.00100.0070.00100.0060.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.000.000.00
127บ้านโคกสี(จตุรภูมิพิทยา)  นายสรเลข กรวิรัตน์ 100.00100.0058.00100.0065.00100.0064.00100.0059.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.000.000.000.000.00
128บ้านโคกคอนดอนม่วย  นายสมพร เสนเสนา 100.00100.000.000.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
129บ้านบึงโน  นายจารุ ทองประกอบ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
130บ้านหนองไผ่  นายวิทิต โคตะมา 100.00100.0085.00100.0095.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
131บ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา)  นางนิตยา รอดเข็ม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
132บ้านหนามแท่ง  นางศรีสุดา ทิพสิงห์ 0.000.0080.0080.0090.0090.0090.0090.000.000.000.000.000.000.0090.0090.000.000.000.000.00
133บ้านตาล  นายอักษร ปรีชา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
134ชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง  นายเอกราช เกษศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
135บ้านแวง  นายพงษ์ศักดิ์ ไชยดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
136บ้านโนนเสาขวัญ  นายธีรยุทธ คำทิพย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
137บ้านโพนงาม  นางนภาพร พงศ์สิทธิศักดิ์ ยังไม่กรอกข้อมูล
138บ้านสร้างแป้น  นายเกริกภพ คำภาศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
139บ้านนางัว  นางนภาพร พงศ์สิทธิศักดิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
140บ้านโคกสีไค  นายชายชาญ อิ่มรักษา 100.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.000.000.00
141บ้านหนองหอยคัน  นายจักรเพชร์ แฝงจันทร์ 50.00100.0050.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
142บ้านตาลโกน  นายสุพจน์ พลหาญ 100.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.000.000.00
143บ้านเล่า(ประชานุเคราะห์)  นายคำพอง เปลรินทร์ 100.00100.0080.00100.0090.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
144บ้านตาลเนิ้ง (โพธิราชอำนวย)  นายสมชาย คำภูแสน 95.000.0095.000.0080.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
145บ้านหนองดินดำ  นายโชคชัย สุรารักษ์ 90.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
146บ้านหนองหลักช้าง  นางสาวนรินทิพย์ สุริยันต์ 100.00100.0063.0074.0072.0079.0025.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
147บ้านนาเตียง  นายวัฒนา มาลาทอง 0.00100.0050.00100.0050.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
148บ้านหนองหวาย  นายภัทราวุธ โคตรเรือง 100.00100.0095.0095.00100.00100.0080.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
149บ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา)  นายประกาย สิงห์ภูมี 90.00100.0095.00100.0097.00100.0090.00100.0092.00100.0090.00100.0095.00100.0085.00100.0095.00100.000.000.00
150บ้านพันนา  นายเสวียน เสนงาม 100.00100.00100.00100.0094.0094.0080.0080.00100.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
151บ้านถ่อน ต.พันนา  นายสุภาพ ช่างสอน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
152บ้านคันชา  นายสาธิต พงศ์สิทธิศักดิ์ 100.00100.0070.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
153บ้านหนองหอย  นายจีรวัฒน์ พิมพ์ปัดชา 100.00100.0050.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
154บ้านธาตุ  นายอภินันท์ ทิพเนตร 100.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
155บ้านหินโงมโนนสร้างไพ  นายวีระชัย อินทรเกษม 100.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
156บ้านโคกหลวง  นายเนรมิต ไชยคุณ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
157บ้านคำตานา (อรัญวาสวิทยา)  นายประทีบ จันทร์มาลา 0.000.0070.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
158ทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา  นายเสงี่ยม นรสาร 100.00100.0070.00100.0085.00100.0080.00100.0075.00100.0085.00100.0090.00100.0085.00100.0070.00100.000.000.00
159บ้านเตาไหสร้างแก้ว  นายสมพร กองแก้ว 90.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
160บ้านม้า  นายสลิด ทับทิม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
161บ้านดอนยานาง  นายบุญสินธ์ู พงษ์ไทย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
162บ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง)  นายสุภพ พิลาโสภา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
163บ้านหนองหว้า  นายสมสมัย คำภูแสน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
164บ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์)  นายเรวัต หาระโคตร 90.00100.0080.00100.0090.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
165บ้านหนองชาด  นางสาวสุดารัตน์ ชนะมาร 100.00100.000.000.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
166บ้านต้ายนาคูณวิทยา  นายสมคิด วงศ์สง่า 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
167บ้านดอนม่วงไข่  นายพงษ์ศักดิ์ คุณวงศ์ 100.00100.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.000.00
168บ้านคำไชยวาน  นายสมสมัย คำภูแสน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
169หนองหลวงวิทยานุกูล  นางมะลิวัลย์ เขื่อนศิริ 90.0090.0070.0070.0070.0070.0070.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.0080.00100.00100.000.000.00
170บ้านโคกดินแดง  นายพชรพงศ์ มิตรยอดวงศ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
171บ้านโคกสำราญ  นายศักดิ์สิทธิ์ เดชราช 100.00100.00100.00100.0086.00100.0082.00100.00100.00100.000.000.000.000.0012.00100.000.000.000.000.00
172บ้านชุมชัยหนองย่างชิ้น  นายไข จันโท 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
173บ้านนาทม  นายศุภชัย พิมพาเลีย 100.00100.0080.00100.0090.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
174บ้านคำสะแนน  นายวิทิต โคตะมา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
175บ้านคำสะอาด  นายชนุตร์ หัสขันธ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
176บ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา  นางชรินดา พิมพบุตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.0086.00100.0086.00100.0086.00100.0086.00100.0086.00100.0086.00100.000.000.00
177บ้านหนองหมากแซว  นายกิตติพงษ์ ขาวกุษชร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
178บ้านดงจันทูหนองไผ่(ราษฎร์บำรุง)  นายดาวเรือง ทองเลิศ 77.0077.0017.000.000.000.0046.000.0065.0065.0048.000.0029.000.0029.000.0050.00100.000.000.00
179บ้านนาดินจี่ (รวมธรรมราษฎร์บำรุง)  นายสายชล แก้วสนิท 100.00100.0010.000.0075.0075.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0082.0082.0081.0081.000.000.00
180บ้านยางคำ  นางสาวจรูญรัตน์ บุตรพรม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
181บ้านหนองกุง  นายประสิทธิชัย เบ้าคำ 100.00100.0080.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
182บ้านค้อใต้  นางกรวรรณ กองสมบัติ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
183บ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร)  นายนัทธวัฒน์ เกษทองมา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
184บ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์)  นายสมรรถชัย จดจำ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
185ชุมพลศึกษา  นายสมสมัย หารธงชัย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
186คำเจริญวิทยา  นายปรเมศวร์ ไชยเชษฐ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
187บ้านกุดจิกนาสมบูรณ์  นายทองพูล เรืองฤๅหาร 100.00100.0033.000.0066.0066.00100.00100.0083.0083.00100.00100.00100.00100.0083.0083.00100.00100.000.000.00
188บงใต้โนนรังพัฒนา  นายบุญศรี ตาเมือง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
189บ้านยางงาม(สาครเขตอุดม)  - 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
190บ้านบ่อร้าง (ผลานิวรรต)  นายภิญโญ ทองเหลา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
191บ้านนาดอกไม้  นายประสิทธิ์ จันทร์ไทย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
192บ้านโคกหนองกุง  นางสาวรุจีวรรณ สมจันทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
193บ้านคำนาดี  นายคำสิงห์ พิบูลภักดี 100.00100.0070.00100.0070.00100.0060.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.000.000.00
194ชุมชนบงเหนือ  นางประภาพรรณ ชาแสน 30.000.0046.000.0021.000.0073.0073.0082.0082.000.000.000.000.0071.0071.000.000.000.000.00
195บ้านดอนหัน  นายสุรเกียรติ รวมธรรม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
196บ้านขาว  นายไชยกิตติพงศ์ ไชยเชษฐ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
197บ้านบาก  นายภัทราวุธ โคตรเรือง 90.0095.0083.0083.0077.0077.0091.0091.0073.0073.00100.00100.00100.00100.0091.0091.0085.0085.000.000.00
198บ้านจำปานาถ่อน  นางสาวกาญจนา ขันธะโคตร 100.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0050.00100.0080.00100.000.000.00
199บ้านโคกสวัสดี  นายพงษ์ศักดิ์ คุณวงศ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0055.0055.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.0070.00100.00100.000.000.00
200บ้านโนนสะอาด  นายก่อเกียรติ ใบภักดี 80.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
201ชุมชนส่องดาว  นายชุมพร กรุณานำ 50.00100.0020.000.000.000.000.000.0070.0070.00100.00100.0050.00100.0080.0080.0080.0080.000.000.00
202หนองใสพรเจริญวิทยา  นายจิตติพงษ์ ศรแผลง 32.00100.0034.00100.0034.00100.0034.00100.0056.00100.0071.00100.0083.00100.0068.00100.0068.00100.000.000.00
203บ้านทันสมัย  นายทวี แสนอุบล 30.000.000.000.000.000.000.000.0050.00100.0050.00100.0050.00100.000.000.0050.00100.000.000.00
204บ้านหนองกุง  นายธีระพงษ์ จันทร์ศรีโคตร 100.00100.0071.00100.0089.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0071.00100.00100.00100.000.000.00
205บ้านไทยเจริญ  นายโกวัฒน์ ศรีอุบล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
206อุดมสังวรวิทยา  นายสุพจน์ พลหาญ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
207บ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร)  นายประวิทย์ เหมะธุลิน 50.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.000.000.00
208บ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง)  นายถนัดพร ฝุ่นเงิน 0.000.0050.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
209บ้านโคกสะอาด  ส.อ.สัมฤทธิ์ หงษ์ชูตา 100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
210จงกลกิตติขจรวิทยา  นายธีระ ธนกรกุลชัย 0.00100.000.000.000.000.0058.0088.0096.00100.00100.00100.00100.00100.0062.0077.00100.00100.000.000.00
211บ้านปทุมวาปี  นาประมงค์ สุขชิน 90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
212บ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย  นายวุฒิพงษ์ จันทร์โพธิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.00
213บ้านโพนสวาง  นายลือชัย รัชอินทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
214บ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพที่ 36)  นางสาวผ่องฤดี พวงประดิษฐ 100.00100.0088.00100.0077.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0091.00100.00100.00100.000.000.00
215อภัยดำรงธรรม  นายอำนวย พูลศิลป์ 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
216บ้านหนองม่วง  นายเดชชัย สารบรรณ 80.00100.0070.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
217บ้านชัยชนะ  นายเหรียญชัย วีรวรรธ์กุล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
218ชุมชนบ้านท่าศิลา  นายชัยวัฒน์ ทิพย์บุญชู 40.00100.0030.00100.0030.00100.0030.00100.0080.00100.0075.00100.0080.00100.0075.00100.0080.00100.000.000.00
219บ้านภูตะคาม  นายไชยสิทธิ์ ฝุ่นเงิน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
220บ้านสีสุกห้วยโมง  นายกฤษพงศ์ อยู่เย็น 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
221บ้านคำก้าว  นายชูทรัพย์ ภาวงศ์ 82.00100.006.00100.000.00100.0013.00100.0081.00100.00100.00100.00100.00100.006.00100.00100.00100.000.000.00
222บ้านท่าวารี  นายโสภณ ศรีผักผ่อง 90.0090.0040.000.0020.000.0080.0080.0080.0080.0080.0080.00100.00100.00100.00100.0070.0070.000.000.00
223บ้านห้วยเหล็กไฟ  นายทองใบ ธุระนนท์ 0.00100.0091.00100.0082.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
224บ้านดงสว่าง  นายจันดา ฤทธิธรรม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
225บ้านหนองเบญจ  นายอดิศร ไตรยงค์ 90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
226ชุมชนบ้านหนองปลิง  นายสำเริง ไชยเชษฐ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
227บ้านโคกมะนาวทันสมัย  นางภรินทร อัคนิจ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
228บ้านสุวรรณคาม  นายสุนทรา นนสุราช 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
229บ้านหนองผักเทียม  ยังไม่กรอกข้อมูล
230บ้านอูนโคก  นายศุภชัย โถบำรุง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
231บ้านหนองบัวบาน  นายสำเริง ไชยเชษฐ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
232อนุบาลเจริญศิลป์  นายเสาร์ วงศ์กระจ่าง 95.00100.0070.00100.0075.00100.0080.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.000.000.00
233บ้านทุ่งคำ  นายวิเศษ เสนาชัย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
234บ้านหนองฮังแหลว  นายภานุพงษ์ คำภูษา 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
235บ้านทุ่งมนธาตุวิทยา  นางสาวสุพรรณี ศรีสร้างคอม 100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
236บ้านหนองจาน  นางกนกพรรณ สมานทอง 100.00100.0061.0099.00100.00100.0036.0099.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
237บ้านหนองน้อย  นายหนูทอง อินทะวงศ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
238บ้านหนองแสง  นายปิยะนันท์ ธิโสภา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
239บ้านแกดำ  นายสุจินดา เอ้มะราช 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
240บ้านนาดี  นายสุจินดา เอ้มะราช 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
241บ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร)  นายอดุลย์ชัย สอนไชยา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
242บ้านสร้างฟาก  นายสมยศ จันทประสาร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
243บ้านโคกศิลา  นายพุทธา คุณมี 100.00100.0080.0080.0080.0080.0060.0060.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.0080.00100.00100.000.000.00
244บ้านหนองทุ่มหนองโจด  นายธนบดี อินลี 100.00100.0057.0057.0082.0082.0075.0075.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0085.0085.00100.00100.000.000.00
245บ้านคำบอน  นายสนิท เชื้อเพชร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
246บ้านเหล่าบ้านถ่อน  นายสมยศ จันทประสาร 100.00100.0094.00100.0084.00100.00100.00100.0090.00100.0096.00100.0077.00100.0044.0099.0088.00100.000.000.00
247บ้านหนองแวงน้อย  นายเดชา เผ่าพงษ์ 100.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
248บ้านดงบาก  นายไชยวัษฐ์ ศรีสาคร 43.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
249บ้านโพนบกหนองผือ  นายจินดา สายคำ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
250บ้านโสกวังอ้อยหนู(ประชาสามัคคี)  นายนพดล พละศักดิ์ 100.00100.0090.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0060.0060.00100.00100.000.000.00
251บ้านดอนชัยวิทยา  นายมงคล สุวรรณโคตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
252บ้านทุ่งแก  นายสมศักดิ์ ขุนทูน 80.00100.0070.00100.0070.00100.0075.00100.0075.00100.0070.00100.0080.00100.0070.00100.0075.00100.000.000.00
253บ้านนาสีนวล  นายนิคม ศรีสิงห์ 100.00100.0090.00100.0090.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
254บ้านดงสง่า  นายวานิชย์ สาขามุละ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
255บ้านหนองแปน  นายนิคม ศรีสิงห์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
256ทุ่งเจริญพัฒนา  นางพันสา ศรีปากดี 70.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.000.000.00
257บ้านดงบัง(คุรุราษฎร์อุทิศ)  นายโยธิน เชียววิชัย 100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
258บ้านคำเม็ก  นายไพทูรย์ เนื้ออ่อน 95.00100.0098.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน