ข้อมูลร้อยละหนังสือเรียนที่ได้รับจากการส่งครั้งแรกและร้อยละรวมสะสมจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช.ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.สกลนคร เขต 1  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายเทวรัฐ โตไทยะ
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ)
ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง
1อนุบาลสกลนคร  นายเทพรังสรรค์ จันทรังษี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
2เชิงชุมราษฎร์นุกูล  นายชัญโญ ใครบุตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
3สกลนคร(วันครู2501)  นายบุญธรรม ลือชัย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.000.000.00
4นายอวัฒนา  นายยศศักดิ์ แก้วไกรสร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
5งิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง  นายปัญญาฤทธิ์ โพธิราช 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
6บ้านดอนหมูโพธิ์ศรี"ชุมชนพัฒนา"  นางอ้อย คำปัญโญ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
7นาอ้อยคำสะอาด  นายวีระวัฒน์ งอยผาลา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
8เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)  นายชัยวัฒน์ วาทะวัฒนะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
9บ้านน้อยจอมศรี  นายธีระพงษ์ วาทะวัฒนะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
10บ้านฮางโฮงประชาอุทิศ  นายวัชรินทร์ ทาแก้ว 100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
11บ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง  นายวิทยา แก้วก่า 100.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
12บ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา  นายพรชัย เถื่อนนาดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
13บ้านกกส้มโฮง  นายอภิชาติ แสนภูวา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
14บ้านพังขว้างวัฒนศิลป์  นายวัฒนชัย ชาติชำนิ 100.00100.0070.0070.0070.0070.0070.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
15ธาตุนาเวงวิทยา  นายจารึก ชาวันดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
16บ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์  นายนพดล แสนบัณฑิต 90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
17บ้านพังขว้างเหนือ 909 กรป.กลางอุปถัมภ์  นางสาวจันทร์สุดา จันทะพรหม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
18ห้วยทรายวิทยา  นายเกษม นรภาร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
19บ้านหนองปลาดุกศรีวิทยา  นางสุนิภา ไชยหงษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
20บ้านพานสหราษฎร์บำรุง  นายประสบชัย บุญแสง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
21บ้านประชาสุขสันติ์  นางอุทุมพร ทองวงษา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
22โคกเลาะวิทยาคาร  นายพงษ์ศักดิ์ ระเวงวรรณ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
23บ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา  นายเดชชัย เหมะธุรินทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
24ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์  นายสัมภาษณ์ นรภาร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
25ศรีบุญเรืองวิทยาคาร  นายธนุวัฒน์ สุภาอ้วน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
26บ้านนา(คุรุราษฎรอุทิศวิทยายน)  นายชัยวัฒน์ มหานิล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
27บ้านดอนแคน"คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์"  นายคนองฤทธิ์ จันทร์ละออ 90.00100.00100.00100.0090.00100.0080.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
28บ้านท่าม่วง  นายณรงศักดิ์ จันทรังษี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
29บ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม)  นายวิษณุ ซ้ายสุพรรณ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
30บ้านสายปลาหลาย  ว่าที่ ร.อ.วีระศักดิ์ บัวโค 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
31บ้านดอนสัมพันธ์  นายนิรุตติ์ พลบุตร 100.00100.0080.00100.00100.00100.000.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.000.000.00
32ชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์  นายเอกนรินทร์ ต่อวงษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
33บ้านป่าหว้าน  นายอรุณ ผิวละมุล 50.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.000.000.00
34บ้านหนองหอย  นายอนันตชัย เคนไชยวงศ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
35ศิริราษฎร์วิทยาคาร  นายสุนทร ไพคำนาม 100.00100.0090.000.0090.000.0090.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
36บ้านดอนเชียงคูณ  นายยงยุทธ กฤษณ์สุวรรณ 100.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
37ดอนเชียงบาลราษฎร์บำรุงศิลป์  นายปานพันธุ์ กาญจนพันธุ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
38ท่าแร่วิทยา  ดร.อนุสิทธิ์ นามโยธา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
39บ้านพะโค  นางสุพรทิพย์ เกษมสิน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
40ทุ่งมนพิทยาคาร  นายอิสรภาพ นามละคร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
41บ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์  นายเชิดศักดิ์ สิงห์สุพรรณ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
42บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร  นายทวีเดชแสนชนม์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
43บ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง)  นายวุฒิศักดิ์ บุญยืน 50.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
44บ้านหนองนาเลิศ  นายสำราญ คำชมภู 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
45ดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์  นายมุงคุณ สีหามาตย์ 100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
46บ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา  นายวัฒนา ขัดสี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
47บ้านหนองสระ  นางนพมาศ 100.00100.0095.00100.0089.00100.0017.00100.0083.00100.0083.00100.0086.00100.0045.00100.00100.00100.000.000.00
48บ้านดอนยาง(สหราษฎร์บำรุงวิทย์)  นายสงัด งอยผาลา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
49บ้านท่าวัด(คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์)  นางศิริวรรณ พลเศษ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
50บ้านหนองมะเกลือ  นายประกาศ ปารีพันธ์ 50.00100.0060.000.0060.000.0080.000.0090.000.0070.000.0080.000.0080.000.0080.000.000.000.00
51ชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม  นายบุรินทร์ บุรัตน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
52ห้วยปลาใยผดุงวิทยา  นางวนิดา ภูชำนิ 100.00100.0072.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
53ผักแพวบำรุงวิทยา  นายสุนทร หนูอินทร์ 100.00100.0050.00100.0090.00100.0040.00100.0010.00100.0020.00100.0080.00100.00100.00100.0030.00100.000.000.00
54บ้านโพนยางคำ กรป.กลางพัฒนา  นายอัมพร คำเพชรดี 100.00100.0053.000.0053.000.0080.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0053.000.0080.00100.000.000.00
55บ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง  นายนิติรักษ์ ไชยเพ็ชร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
56บ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป์)  นายไพฑูรย์ หาญมนตรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
57บ้านกุดแข้  นางศิริวรรณ พลเศษ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
58บ้านนาแก  นางสาวฤทัยทรัพย์ ดอกคำ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
59บ้านดงขวาง  นายจักรทิพย์ ทอนฮามแก้ว 70.00100.0090.00100.0080.00100.0070.00100.0080.00100.000.00100.000.00100.0050.00100.0030.00100.000.000.00
60บ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ  นายชัยดำรงค์ เอกสุภาพันธ์ุ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
61บ้านบอนสหราษฎร์บำรุง  นายปรีชา สวัสดี 100.00100.0080.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
62บ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์  นายวชิรพงศ์ วงศ์มหาชัย 100.00100.0050.00100.0050.00100.000.00100.0010.00100.000.00100.000.00100.0030.00100.000.00100.000.000.00
63บ้านนากับแก้  นายขสำเนียง ทันอินทรอาจ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
64บ้านหนองไผ่  นายยุธยา เทอำรุง 100.00100.00100.00100.0072.000.000.000.0095.000.00100.00100.00100.00100.0064.000.00100.00100.000.000.00
65บ้านพะเนาว์ สาขาบ้านนาขาม  นายไพศาล สมบูรณ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
66บ้านดงขุมข้าว"คุรุราษฎร์รังสรรค์2"  นายวานิช บุ่งวิเศษ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
67บ้านศรีวิชา(คุรุราษฎร์อุทิศ)  นายกุศล ชุมปัญญา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
68บ้านนาคำวิทยาคาร  นายประสพ มาศมูล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
69บ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์)  นายบุญทรง สุนทรส 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
70บ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง  นายไพศาล สมบูรณ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
71บ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์  นายปิติพงษ์ วรรณรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
72กุดบากราษฎร์บำรุง  นายถนอม แพงคำฮัก 80.00100.0060.00100.0070.00100.0060.00100.0050.00100.0040.00100.0060.00100.0040.00100.0040.00100.000.000.00
73บ้านนาขาม  นางสาวเพลินพิศ ดาศักดิ์ 87.00100.0094.00100.0092.00100.0088.00100.0084.00100.0037.00100.00100.00100.0089.00100.0081.00100.000.000.00
74บ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา  นางศิริพร คำสงค์ 100.00100.0094.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.000.000.00
75บ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์  นายชินวัฒน์ โถบำรุง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
76บ้านเชิงดอย  นายวัฒนา วรรณทอง 100.00100.0070.0075.0040.00100.0060.0063.0040.0092.0040.0075.000.000.0020.000.000.000.000.000.00
77บ้านกุดน้ำใส  นายชัยโย โททุมพล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.000.00
78บ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา  100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
79บ้านนาม่องดงนิมิตวิทยา  นายรัฐกร ขันติคุณ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
80ชุมชนบ้านกุดไห  นายเสงี่ยม ถึงนามลี 90.00100.0090.000.0080.00100.0090.000.0095.000.00100.00100.00100.00100.0090.000.00100.00100.000.000.00
81บ้านกลาง(ผดุงราษฎร์วิทยา)  นายอุดมศักดิ์ ศรีด้วง 30.00100.0045.00100.0050.00100.0060.00100.0045.00100.0040.00100.0060.00100.0070.00100.0060.00100.000.000.00
82บ้านค้อน้อย  นายครรชิต วงค์แต้ม 100.00100.00100.00100.0091.00100.0074.00100.0078.00100.0095.00100.0095.00100.000.00100.0089.00100.000.000.00
83บ้านค้อใหญ่  นายวิชา ข่วงทิพย์ 94.00100.0095.00100.0092.00100.0093.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0096.00100.00100.00100.000.000.00
84บ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง  นายสมพงษ์ ศรีสุภาพ 100.00100.0080.00100.0040.00100.0050.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
85บ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี  นายวัฒนา เติมทานาม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0060.00100.00100.00100.000.000.00
86อนุบาลกุสุมาลย์  นายสุทัศน์ ชุณห์วิจิตรา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
87บ้านอีกุด  นายสนอง สีธรรมา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
88บ้านนาโพธิ์คุรุราษฎร์พัฒนา  นางสิริรัตน์ งิ้วโสม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
89บ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ  นายฉัตรชัย เกษมสินธุ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
90บ้านม่วงวิทยา  ดร.วิศิษฐ์ มุ่งนากลาง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
91บ้านโคกม่วง  นายอิศเรศ เสงี่ยมวัฒนะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
92ชุมชนนิรมัย  นายสราวธ พาเสน่ห์ 100.00100.0090.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
93บ้านนาดี  นายกิจพงศ์ สุรันนา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
94ไพศาลวิทยา  นางกนกวรรณ ภูศรีฐาน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
95บ้านโพนแพง  นายสถิต จริตน้อม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
96บ้านห้วยกอกหนองเค็ม  นายสายสมร พุทธิไสย 100.00100.0080.000.00100.00100.0090.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
97บ้านกุดสะกอย  นายศราวุฒิ สิทธิราช 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
98บ้านกุดฮู  นายวิทยา กิติศรีวรพันธ์ 100.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
99ชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่211  นายยุทธพงษ์ พรหมเชษฐา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
100บ้านสนามบิน  นายสมเจตน์ งอยจันทร์ศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
101บ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร  นายผดุง ประพันธ์ 0.00100.0092.00100.0085.0093.0070.00100.0011.00100.009.0097.0036.0066.0013.000.0034.00100.000.000.00
102บ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุง  นางพรรมาหา เพชรพรรณ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0077.00100.0079.00100.0079.00100.0055.00100.0093.00100.0035.00100.000.000.00
103บ้านโคกสะอาด  นายดาวิทย์ พุทธิไสย 60.00100.00100.00100.0080.00100.0080.00100.0090.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
104แก้งคำประชาสามัคคี  นางจูรีรัตน์ คำเมือง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
105นาเพียงสว่างวิทยานุกูล  นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ 100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
106บ้านซ่งเต่า  นางสุคนธ์ จีนคำ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
107บ้านกุงศรี  นายอังกูร ธรรมสาโรช 100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
108บ้านหนองปลาตอง(ประชาวิทยาคาร)  นายวชิรเมษฐ์ บำรุงผดุงวิทย์ 90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
109บ้านอุ่มจาน  นายศศิ ผงสินธุ์สุ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
110นาเพียงสว่างวิทยานุกูล (สาขาศรีคงคำ)  นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
111บ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี  นายขจรศักดิ์ โสรินทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
112อนุบาลเต่างอย  ดร.วารุณี งอยผาลา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
113บ้านจันทร์เพ็ญ  นายวีระ พลเศษ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
114บ้านห้วยหวด  นายชัชวาลย์ ไตรธิเลน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
115บ้านกวนบุ่น  นายฐานุพงศ์ เลิศวรรณวชร์ 100.00100.0082.00100.0083.00100.0086.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
116นางอยโพนปลาโหล  นายเทพชินพัฒน์ หาดทวายกาญจน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
117บ้านโคกกลาง  นายวันชัย พิชัยคำ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
118บ้านนาอ่างม่วงคำ  นายวัยพจน์ ปัญจะ 60.00100.00100.00100.0080.00100.0080.00100.0090.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
119บ้านนาตาลคำข่า  นายสงวน หงษ์สิงห์ 70.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.000.000.00
120บ้านหนองบึงทวาย  นายตุรัตน์ วงศ์เครือศร 100.00100.0095.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
121บ้านดงหลวง  ว่าที่ ร.ท.ศุภวัฒน์ พิมพ์มีลาย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
122บ้านตองโขบ  นายประยงค์ อินธิกาย 100.00100.0074.00100.0047.00100.0083.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
123อนุบาลโคกศรีสุพรรณ  นางสาวสำรวย พิมพ์มีลาย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
124บ้านนามนประชาสามัคคี  นายอุทิศ ขันเงิน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
125บ้านห้วยหีบวิทยาธาร  นางสาวเพ็ญแข นาถโกษา 100.00100.0060.0080.0070.0090.0080.00100.0050.0090.0080.00100.0050.00100.0050.0090.0070.00100.000.000.00
126บ้านนาสีนวล  นายวีระศักดิ์ แก้วกิ่ง 50.00100.0078.00100.0066.00100.0065.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0066.00100.00100.00100.000.000.00
127บ้านห้วยแคน  นายนัฐพงษ์ โพนพันธ์ 100.00100.0090.00100.0050.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.000.000.0040.00100.000.000.000.000.00
128บ้านหนองแข้โนนมาลา  นายเจตนา ครโสภา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
129บ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา  นายเวศ กุตระแสง 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
130บ้านแมดนาท่ม  นายสงวนศักดิ์ ราชแผ้ว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
131บ้านโพนทองประชาอุทิศ  นายอุเทน ทองสวัสดิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
132บ้านไร่นาดี  นายสุริยันต์ กวานสุพรรณ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
133บ้านห้วยยาง  นางสุนันท์ หลวงศรี 100.00100.0090.000.0090.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
134บ้านดงหนองเหียน  นายนิติรักษ์ ไชยเพ็ชร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
135บ้านด่านม่วงคำ  นายเกษมสันต์ ศรีคำแซง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
136บ้านลาดค้อ  นายอินทร์ชัย กำทองดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
137บ้านป่าปอสหพัฒนศึกษา  นายฉลองทรง พรมเหมาะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
138บ้านหนองกอมป่าขาว  นายชัยณรงค์ คำภูษา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
139บ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์  นายวิสิษฐ์ศักดิ์ บุ่งทวย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
140บ้านโนนกุง  นายกิตพงษ์ สุรันนา 100.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
141อนุบาลโพนนาแก้ว  นางสาวญาสุมินทร์ นนทมาตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
142บ้านโพนวัฒนาวิทยา  นายอุทัย อินธิแสง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
143บ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย  นางศิรพัชร์ รพิพัฒนวงษ์ 100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.000.000.00
144บ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ  นายสุปัน วงษ์อุ่น 100.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
145บ้านป่าผาง  นายวีรเทพ เนียมหัตถี 100.00100.0080.00100.000.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.0090.00100.000.000.00
146บ้านวังปลาเซือม  นายปัญญา พันเพียง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
147บ้านนาจาน  นายกิตติศักดิ์ นามวงศ์ 100.00100.0060.00100.0060.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
148บ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุง  นางวาสนา เทศนา 90.00100.0070.00100.0069.00100.0063.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
149นาแก้วพิทยาคม  นายสำรอง เภาโพธิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
150บ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง  นายธุระกิจ พิมพ์แพง 100.00100.00100.00100.00100.00100.0084.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.0093.00100.00100.00100.000.000.00
151ท่าศาลาราษฎร์วิทยา  ว่าที่ร้อยตรีอภิสิทธิ์ ดาโอภา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.000.00100.000.000.00
152บ้านน้ำพุคุรุราษฎร์สงเคราะห์  นายพิทักษ์ ไชยโคตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
153บ้านกลางนาเดื่อ  นางกษมน มังคละคีรี 100.00100.0092.00100.00100.00100.0088.00100.00100.00100.0077.00100.00100.00100.00100.00100.0085.00100.000.000.00
154โพนบกผดุงศาสตร์  นางรินทร์ มลาวาสน์ 0.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
155โพนงามโคกวิทยาคาร  นางนวลตา จาเพียราช 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
156บ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา  นางสาวอรัญญา ชนะเพีย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
157หนองผือเทพนิมิต  นางสาววราภัสร์ แก้วเมืองพัชรกุล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
158บ้านโคกแก้ว  นายศรีทัศน์ วิรัสวา 0.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.000.00
159บ้านนาเดื่อ  นางนิภาพร อุปพงษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
160เขื่อนน้ำพุง  นายกิตติศักดิ์ ศรีพยอม 100.00100.0080.00100.0080.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.0060.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
161บ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์  นางอัครา ไชยยงค์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
162น้ำพุงจัดระเบียบวิทยา  นายศักดิ์ชาย แก้วดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
163บ้านบ่อเดือนห้า  นายสมจิตร ชูอารมณ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
164อนุบาลภูพาน  นายวัฒนา อาจกล้า 100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
165บ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์  นายศุภชัย บุญสิทธิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
166บ้านโคกภู  นางสกลรัตน์ มุกดา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
167บ้านกกปลาซิวนาโด่  นายสราวุฒิ ศิริวรรณ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.000.0080.000.0050.000.0080.000.000.000.00
168บ้านหนองครองราษฎร์ประสงค์  นายทินกร ประเสริฐหล้า 100.00100.00100.00100.0070.000.0070.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
169บ้านสร้างแก้วราษฎร์พัฒนา  นายจรไพร สาราโรจน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
170ชุมชนบ้านสร้างค้อ  นายทองใส ยอดยศ 0.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
171บ้านหลุบเลา  นายทองอยู่ เพียรภายลุน 0.00100.0088.00100.0083.00100.0094.00100.0094.00100.0088.00100.000.00100.0089.00100.0080.00100.000.000.00
172บ้านชมภูพาน  นายวิสูตร สวนไผ่ 0.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.0080.00100.0095.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
173บ้านสะพานสาม  นายไมตรี วรรณทอง 100.00100.0056.00100.0064.00100.0066.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
174บ้านใหม่พัฒนา  นายบรรพต พิมพ์รส 100.00100.00100.00100.0093.000.00100.00100.00100.00100.0089.000.00100.00100.0083.000.00100.00100.000.000.00
175บ้านฮ่องสิมประชาสรร  นายนิลพงษ์ ยี่วาศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.00100.00100.000.000.000.000.00
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (23/02/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน