ข้อมูลร้อยละหนังสือเรียนที่ได้รับจากการส่งครั้งแรกและร้อยละรวมสะสมจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช.ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพม. เขต 24  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ)
ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง
1กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  นายเสน่ห์ คำสมหมาย 0.000.0070.00100.000.00100.000.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
2อนุกูลนารี  นายสุรปรีชา ลาภบุญเรือง 0.000.0090.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
3เมืองกาฬสินธุ์  นายธีระ ลูกอินทร์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
4เหล่านาแกวิทยานุสรณ์  นายนิคม วิชัยโย 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
5หนองสอพิทยาคม  นายวิรสิทธิ์ พินธุนิบาตร 0.000.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.00100.00100.000.000.00
6แก่งนาจารย์พิทยาคม  นายบรรจง วันทา 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
7เมืองเหนือวิทยาคม  ว่าที่ร้อยตรีพัฒนา อนนทสีหา 0.000.0091.00100.00100.00100.0091.00100.0098.00100.0083.00100.00100.00100.0084.00100.00100.00100.000.000.00
8นามนพิทยาคม  นายสมเล็บ คุ้มหินลาด 0.000.00100.00100.0093.00100.0084.00100.00100.00100.0055.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
9มอสวนขิงพิทยาสรรพ์  นายไถว ใจดี 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
10กมลาไสย  นายสุรปรีชา ลาภบุญเรือง 0.000.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
11ฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร  นางสาวทศพร ทักษิมา 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0098.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
12ดอนไทรงามพิทยาคม  นายเรืองศักดิ์ โพธิ์หล้า 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
13โคกศรีเมือง  นายอุดม กัสมัง 0.000.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
14ธัญญาพัฒนวิทย์  นายวรุตม์ เขจรสัตย์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
15ร่องคำ  นายวิรัติ โสไธสง 0.000.0074.00100.0086.00100.0051.00100.0076.00100.000.00100.0078.00100.0013.00100.000.00100.000.000.00
16กุฉินารายณ์  นายประพันธ์ศักดิ์ ภูศรีฐาน 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
17สามขาสว่างวิทย์  นายธนเทพ วิเศษสอน 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
18โนนคำวิทยา  นางรดา ฉายผาด 0.000.00100.00100.0095.00100.0095.00100.00100.00100.0097.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
19นาไคร้พิทยาสรรพ์  นางทวีรณ์ วรชิน 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
20เขาวงพิทยาคาร  นายกนก ยนต์ชัย 0.000.0095.00100.0080.00100.0080.00100.0095.00100.0095.00100.0095.00100.00100.00100.0095.00100.000.000.00
21พุทโธภาวนาประชาสรรค์  นายธีรภัทร วงษ์สว่าง 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.0095.00100.000.000.0080.00100.000.000.00
22กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์  นางบุญหนา บุญเรือง 0.000.000.000.0080.00100.0080.00100.0090.00100.0080.00100.000.000.0080.00100.0080.00100.000.000.00
23ยางตลาดวิทยาคาร  นายสมบัติ คุ้มครอง 0.000.0099.00100.0095.00100.0099.00100.00100.00100.0051.00100.0067.00100.0081.00100.00100.00100.000.000.00
24โนนสูงพิทยาคม  อนันท์ ภูกองไชย 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
25เขาพระนอนวิทยาคม  นางสาวกนกพร คำโสภา 0.000.0085.00100.0045.00100.0085.00100.0090.00100.0080.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
26วังมนวิทยาคาร  นายเด่นจิตธีระพันธ์ จันทะมูล 0.000.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
27ห้วยเม็กวิทยาคม  นายพูลศักดิ์ เสนฤทธิ์ 0.000.0070.00100.0070.00100.0095.00100.0080.00100.0090.00100.0080.00100.0090.00100.0085.00100.0090.00100.00
28หัวหินวัฒนาลัย  นายรัฐดินันท์ ศิลาจันทร์ 0.000.000.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
29วังลิ้นฟ้าวิทยาคม  นายรณกฤต กุมสิน 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.00100.000.00100.000.00100.000.000.00
30คำเจริญวิทยาคม  นายกุลธวัช จันทร์ประทักษ์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.00
31สหัสขันธ์ศึกษา  นายเทอดเกียรติ ขันธ์พิมูล 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
32นามะเขือพัฒนศึกษา  นายธวัช เพ็งสลุง 0.000.00100.00100.0030.00100.0040.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.0060.00100.00100.00100.000.000.00
33โนนศิลาพิทยาคม  นายวิเชียร ด่านขุนทด 0.000.0095.00100.00100.00100.0080.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.000.000.00
34คำม่วง  นางจารุวรรณ รัตนมาลี 0.000.0090.00100.0095.00100.0095.00100.0095.00100.0090.00100.0095.00100.0090.00100.0095.00100.000.000.00
35ท่าคันโทวิทยาคาร  นายเวียงชัย ราชฤทธิ์ 0.000.000.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.000.000.00
36ดงกลางพัฒนศึกษา  นายมานิต วรสิทธิกร 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
37หนองกุงศรีวิทยาคาร  นายปุณกาญจน์ ภูเงิน 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
38มัธยมภูฮังพัฒนวิทย์  นายธนัฐ มาตชรา 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
39หนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์  นายธวัชชัย สำราญวงศ์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
40สมเด็จพิทยาคม  นายสงกรานต์ พันธ์โนราช 0.000.000.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
41มหาไชยพิทยาคม  นายประโมกข์ ดุลนีย์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.0080.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.000.000.00
42แก้วเสด็จพิทยาคม  นางกุสุมาวดี พลเรืองทอง 0.000.0094.00100.0077.00100.0097.00100.00100.00100.0089.00100.0063.00100.0092.00100.0046.00100.000.000.00
43ประชารัฐพัฒนศึกษา  นายสุรปรีชา 0.000.00100.00100.0093.00100.0099.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
44บัวสามัคคีพิทยาสรรพ์  นายอิสรพล ปิ่นขจร 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
45ผาเสวยรังสรรค์  นายนิพนธ์ ชนาสิทธิ์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
46ห้วยผึ้งพิทยา  นายกลวัชร วังสะอาด 0.000.0080.00100.0080.00100.0070.00100.0060.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0090.00100.000.000.00
47นิคมหนองแก้วญาณเวที  นายสมเกียรติ คุ้มนายอ 0.000.0059.00100.0070.00100.0042.00100.0074.00100.000.000.0084.00100.000.00100.0084.00100.000.000.00
48สามชัย  นายภูมิศักดิ์ แสนกันยา 0.000.0093.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
49บ้านนาคูพัฒนา(กรป.กลางอุปถัมภ์)  นายชูชัย ประทุมขันธ์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
50บ่อแก้วพระเทพญาณวิศิษฏ์พัฒนา  นายเผดิมชัย ศรีโท 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
51ดอนจานวิทยาคม  นายรังสฤษฏ์ ศรีปัญญา 0.000.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
52จำปาหลวงวิทยาคม  นายอดุลศักดิ์ ศรีปัญญา 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
53ฆ้องชัยวิทยาคม  นางรติกรณ์ แสบงบาล 0.000.0072.00100.0062.00100.0085.00100.00100.00100.0093.00100.0071.00100.000.00100.0068.00100.000.000.00
54เหล่ากลางวิทยาคม  นายสาโรช จันทรบุตร 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
55ไตรรัตนวิทยาคม  นายชาญชัย ตัณฑสิทธิ์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน