ข้อมูลร้อยละหนังสือเรียนที่ได้รับจากการส่งครั้งแรกและร้อยละรวมสะสมจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช.ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ)
ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง
1บ้านบัวขาว(วันครู 2500)  นายสรเดช วันนู 100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
2หนองหูลิงเจริญเวทย์  นายสมศักดิ์ ขันทวี 100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
3บ้านกกตาล  นายวิเศษศักดิ์ ถามมณี 90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
4สามัคคีบัวขาว  นายเอนก เครือสา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
5บ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์)  นายอุ่นใจ จิตจักร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
6บ้านดอนอุมรัว  นายวิชัย โพธิ์ธา 100.00100.0070.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
7บ้านโนนสวรรค์  ว่าง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
8บุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194  จ.อ.ภูมิพัฒน์ พันธุภา 50.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.000.000.00
9บ้านดงมัน  นายศิริศักดิ์ สมศิริ 70.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.000.000.00
10สมสะอาดพิทยาสรรพ์  นายสุพรรณ์ แก้วนิสสัย 40.00100.0040.00100.0040.00100.0040.00100.0040.00100.0040.00100.0040.00100.0040.00100.0040.00100.000.000.00
11หนองห้างฉวีวิทย์  ว่าที่ ร.ต.ประสิทธิ์ ทะเสนฮด 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.0050.00100.00100.00100.0050.00100.000.000.00
12หนองห้างอำนวยวิทย์  นายสุนทร บุนนท์ 50.00100.0060.00100.0050.00100.000.00100.0060.00100.000.00100.000.00100.0080.00100.000.00100.000.000.00
13บ้านห้วยม่วง  นายเด็ดดวง ชมศิริ 10.00100.0010.00100.0010.00100.0010.00100.0020.00100.0030.00100.0020.00100.0020.00100.0010.00100.000.000.00
14หนองสระพังวิทยาคาร  นายเชิดชาญ โยธารินทร์ 0.000.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0020.00100.0050.00100.0020.00100.0020.00100.000.000.00
15ศรีกุดหว้าเรืองเวทย์  นายสำราญจิต สุระพร 90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
16บ้านวังมน  นายเอกโชติ โชติไสว 90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
17บ้านขุมขี้ยาง  นางแจ่มจันทร์ ฉายเสมแสง 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
18บ้านห้วยแดง  นายสุคนธ์ศักดิ์ ใจกล้า 90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
19บ้านโคกโก่ง  นายพงษ์ศักดิ์ ศรีดารา 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
20นาไคร้ประชาสรรค์  นางสาวศุภรพิชญ์ เชิดชน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
21กุดหว้าวิทยา  นายเวียงชัย พลวงศา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.000.00
22จุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์  นายนพพร พรมแพง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
23หนองจระเข้เรืองศิลป์  นายสัมพันธ์ พิมพ์แสง 0.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.000.000.00
24โคกกลางราษฎร์พิทักษ์  นายผดุงศักดิ์ ไชยขันธ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.000.000.00
25หนองบัวทองวิทยาเสริม  นายพิษณุ ซองศิริ 70.00100.0070.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
26บ้านนาเหนือ  นายอภิรัฐ ศรีจำพลัง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
27นาขามวิทยา  นายประยูร ศรีสมชัย 75.00100.0075.00100.0075.00100.0085.00100.0085.00100.0080.00100.0075.00100.0075.00100.0075.00100.000.000.00
28บ้านสุขเจริญ  นายขุนทอง ศรีสุข 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
29บอนเขียวราษฎร์บำรุง  นายจักรินทร์ พิมรินทร์ 100.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
30บ้านคำอีหงษ์  นายนิรันดร สาจันทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
31บ้านคำป่าหว้าน  นายมานพ สนธิรักษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
32ชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง  นางวารี บุษบงค์ 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
33แจนแลนวิทยา  นายประดิษฐ์ วรรณขาว 0.00100.00100.00100.0067.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
34กุดค้าวเทพพิทยา  นายบรรลุ นนทะมาตย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
35บ้านหนองโง้ง  นายปกาศิต ศรีสมชัย 100.00100.0047.00100.0040.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.0080.00100.0065.00100.0080.00100.000.000.00
36หนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์  นายอุไร ตาลสถิตย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
37บ้านกุดฝั่งแดง  น.ส.สุรางค์รัตน์ ตรีเหรา 100.00100.00100.00100.0079.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0082.00100.0070.00100.00100.00100.000.000.00
38บ้านจอมทอง  นายไชยยา แก้วกัณทรัตน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
39นาโกวิทยาสูง  นายวีระศักดิ์ นิลโคตร 100.00100.0085.00100.0080.00100.0085.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0085.00100.00100.00100.000.000.00
40นาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์  นายวิทยา ไชยสุข 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
41โคกหวายราษฎร์สามัคคี  นายอุดร สุขรี่ 90.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0090.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.000.00100.000.000.00
42เหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์  นายประดิษฐ์ ซองศิริ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
43ดงเหนือประชาสรรค์  นายประภาส นามสง่า 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
44ไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง)  นายกำจัด คะโยธา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
45มะนาววิทยาเสริม  นายจักรกฤษณ์ จิตจักร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
46สามขาราษฎร์บำรุง  นายเอกรัฐ จันทร์นี 50.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0065.00100.0070.00100.0080.00100.0065.00100.0085.00100.000.000.00
47บ้านคุย  นายเฉลิมชัย หาญกุล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
48บ้านบึงทอง  นายสมศักดิ์ ไชยโชติ 70.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
49คำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง  นายสุขสันต์ จุทารัตน์ 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
50บ้านแก้งเดื่อ  ว่าง 90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
51เหล่าไฮงามวิทยาสูง  นายสมชาติ ศรีรังษ์ 90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
52บ้านสวนผึ้ง  นายอดุลศักดิ์ ทองดี 90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
53บ้านหนองเม็ก  นายสมเกียรติ ฉายเสมแสง 90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
54บ้านโนนยาง  นายมีชัย เถาว์ชาลี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
55บ้านกลาง  นายเอกรินทร์ รุ่งแสง 100.00100.0080.00100.0080.00100.0070.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
56บ้านสี่แยกสมเด็จ  นายบุญสืบ ประจำตน 50.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.000.000.00
57ชุมชนบ้านบอนวิทยา  นายเสกสรร ถารัตน์ 76.00100.0052.00100.0088.00100.0083.00100.00100.00100.0078.00100.0086.00100.0092.00100.0091.00100.000.000.00
58หนองแสงวิทยาเสริม  นายยุทธชัย สารขันธ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
59หนองบัวโดน(วรนารถประชานุกูล)  นายกฤฌชญา พัฒนะสาร 100.00100.0080.00100.0070.00100.0060.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
60สมเด็จประชานุเคราะห์  นายศักดิ์สิทธิ์ แสนเมืองชิน 100.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
61บ้านสร้างแสน  นายเทอดศักดิ์ สินธุ์โคตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
62บ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา  นางจิรภัทร ชูศรีโฉม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
63หนองกุงสมเด็จ  นางวราภรณ์ ระบาเลิศ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
64บ้านโนนสะอาด  นายประพันธ์ศักดิ์ เกลี้ยงไธสง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
65บ้านหนองป่าอ้อย  นายถิรเดช ศรีวรสาร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
66ชุมชนหมูม่นเม็กวิทยาสรรพ์  นายทองสุข เทพารส 90.00100.0090.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
67แก่งพฤๅชัยวิทยา  นายไพบูลย์ พรหมราช 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
68บ้านคำกุงหนองอิดุม  นายเฉลิมเกียรติ ศรีคิรินทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
69บ้านบึงโคกสะอาด  นายสุธวัธช์ เทศารินทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
70บ้านนาทัน  นายสมศักดิ์ วงศ์ตาชม 0.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
71บ้านดงแหลม  นางจุฬาลักษณ์ อรรคชัย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
72บ้านหนองไผ่  นายวีรวิทย์ บัวบาน 100.00100.0070.00100.0090.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
73หนองแวงวิทยานุกูล  นายประคอง การศักดิ์ 20.00100.0040.00100.0050.00100.0060.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.000.000.00
74บ้านโนนชาด  นายวุฒิชัย เวียงนนท์ 30.00100.0040.00100.0080.00100.0085.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.0050.00100.0090.00100.000.000.00
75บ้านสร้างแก้ว  นายเรืองฤทธิ์ นันทะทรัพย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
76บ้านหนองผ้าอ้อม  นางจันทร์ฉาย หลาวมา 100.00100.0070.00100.0080.00100.0080.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.000.00
77โคกกลางสมเด็จ  นายสุวิทย์ กมลตรี 75.00100.0060.00100.0050.00100.0040.00100.0080.00100.0090.00100.0090.00100.0060.00100.0080.00100.000.000.00
78คำไผ่ประชาสามัคคี  นายไกรทวี ประดิษฐ์จา 70.00100.0075.00100.0060.00100.0050.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0060.00100.0080.00100.000.000.00
79หนองขามวิทยา  นายสุพันธ์ ทิพโชติ 70.00100.0093.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
80บ้านโนนชาด(สาขาสวนป่าสมเด็จย่อยที่ 2)  นายวุฒิชัย เวียงนนท์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
81มหาไชยโคกกว้างวิทยา  นายสำราญ มณีสร้อย 40.00100.0040.00100.0040.00100.0040.00100.0040.00100.0040.00100.0040.00100.0040.00100.0040.00100.000.000.00
82บ้านกอกวิทยาคม  นายกรชกร ชวติ 0.00100.0040.00100.0040.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0020.00100.0050.00100.000.000.00
83บ้านแก้งกะอาม  นางอุบล วรนารถ 85.00100.0090.00100.0095.00100.0095.00100.0085.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
84บ้านขมิ้น  นายสุชาติ เทียมทัน 85.00100.0090.00100.0095.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
85หนองสนมราษฎร์อำนวย  นายเต็มใจ วรรณสา 0.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.000.00
86บ้านคำหม่วย  นายวุฒิ วุฒิสาร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
87หนองบัววิทยาสรรพ์  นายสุดชา จรัสแผ้ว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
88ดงบังนาแก้ววิทยา  นายดำรง มูลป้อม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
89บ้านขมิ้น (สาขาภูเงิน)  นายสุชาติ เทียมทัน 80.00100.0095.00100.0085.00100.0080.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
90แซงบาดาลบ้านบากวิทยา  นายสันทัด โพธะกัน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
91บ้านบัวสามัคคี  นายสมยศ เพ็งผลา 100.00100.0085.00100.00100.00100.0071.00100.0065.00100.00100.00100.00100.00100.0068.00100.00100.00100.000.000.00
92คำเม็กวิทยา  นายโกเมน ประทุมขำ 70.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.000.000.00
93บ้านเหล่าภูพานวิทยา  นายภูพิสิฐ ภููดอกไม้ 91.00100.0094.00100.00100.00100.0058.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0018.00100.00100.00100.000.000.00
94โพธิ์คำประชาสรรค์  นายนรเศรษฐ จันทรบุตร 100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.000.000.00
95บ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุง  นายเทวิล ศรีสองเมือง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
96หนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ  นายคุณากร ศรีสองเมือง 90.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
97บ้านเหล่าภูพานวิทยา (สาขาหนองหญ้าปล้อง)  นายภูพิสิฐ ภููดอกไม้ 91.00100.0093.00100.0079.00100.0033.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.003.00100.00100.00100.000.000.00
98กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา  ว่าง 100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.000.000.00
99บ้านโพนสวาง  นายทรงวุฒิ ศรล้อม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
100บ้านโนนสำราญ  นายประสพสุข เอี่ยมสำอางค์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
101หนองแสงถวิลราษฎร์  นายภูมา คล่องแคล่ว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
102ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม  นายจอม แคล่วคล่อง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
103บ้านนาวี  นายสมสนิท หาศิริ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0098.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0098.00100.000.000.00
104บ้านดงหมู  นายเทวินทร์ ฉายะโคตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
105กุดตอแก่นราษฎร์วิทยา  นายประพันธ์ศักดิ์ ไชยสิงห์ 0.00100.00100.00100.00100.00100.0058.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
106กุดสิมวิทยาสาร  นายบุญชู ภาลีนนท์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
107กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง  นายสิน โพธิสม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
108บ้านส้มป่อย  นายพรสวรรค์ จิตปรีดา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
109บ้านกุดกอก  นายพนัส ถิ่นวัน 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
110โคกมะลิวิทยา  นายองอาจ แสงนิกุล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
111บ้านหนองผือ  นายสาคร สิทธิโชติ 100.00100.0060.00100.0040.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
112บ้านโพธิ์ไทร  นายประดุงศักดิ์ ทิพย์สิงห์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
113บ้านโพนนาดี  นายณรงศักดิ์ โพนตุแสง 0.000.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0010.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
114คำม่วงจรัสวิทย์  นายประเวช วันชูเสริม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
115ทุ่งคลองวิทยา  นายเจนณรงค์ เวียงวะลัย 100.00100.0098.00100.0080.00100.0096.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
116บ้านเก่าเดื่อ  นางสาวแววตา ไชยขันธ์ 75.00100.0063.00100.0092.00100.0085.00100.0085.00100.0092.00100.0095.00100.00100.00100.0097.00100.000.000.00
117โป่งนกเปล้า  นายครรชิต โชติจำลอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
118บ้านคำพิมูล  นายสุวรรณ ตินะโส 90.00100.0080.00100.0080.00100.0098.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
119คำเมยราษฎร์พัฒนา  นายสุพัฒน์ สารพันธ์ 100.00100.0090.00100.0080.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0095.00100.00100.00100.000.000.00
120ชุมชนโพนพิทยาคม  นายวัฒนะ บุตรสุวรรณ์ 100.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0095.00100.0097.00100.00100.00100.0095.00100.0095.00100.000.000.00
121หนองซองแมวผดุงวิทย์  นายยุวศักดิ์ ประชาชิตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
122บ้านใหม่ชัยมงคล  นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ 100.00100.0038.00100.0034.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
123บ้านหนองม่วง  นายพรชัย เทศารินทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
124บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยา  นายเย็น เวียงอินทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
125สูงเนินวิทยาคม  นายชนินทร์ คะอังกุ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.000.000.00
126ชุมชนหนองยางวิทยาคม  นายบรรจง หงษ์ชูตา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
127ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุง  นายนิกร เชยชมศรี 60.00100.0060.00100.0060.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
128บ้านนาไร่เดียว  นายเรืองศิลป์ ไชยแสง 50.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
129บ้านโนนค้อ  นายทองสุข หวานอารมณ์ 100.00100.0092.00100.00100.00100.00100.00100.0097.00100.00100.00100.00100.00100.0084.00100.00100.00100.000.000.00
130นาทันวิทยา  นายพินิจ นาทองห่อ 100.00100.0088.00100.0064.00100.0014.00100.0050.00100.0060.00100.0060.00100.0067.00100.0050.00100.000.000.00
131บ้านหนองสระพัง  ว่าง 50.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
132บ้านโจดนาตาล  นายกิตยากร มังคะรัตน์ 100.00100.00100.00100.0080.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
133บ้านดงสวนพัฒนา  นายสำเนียง พิมปัดชา 0.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.000.000.00
134บ้านโพนแพง  นายเพลินศักดิ์ โทไข่ษร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
135บ้านนาบอน  นายศิติชัย วันตะโพธิ์ 100.00100.0070.00100.0075.00100.0065.00100.0085.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.000.000.00
136สะพานหินวิทยาคม  นายลิขิต เวงวิถา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
137บ้านโนนศรีสวัสดิ์  นายเดชศักดา เทศารินทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
138บ้านดินจี่  นางเสาวภา คิสาลัง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
139นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)  นายวิมล ปัญญพิมพ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
140ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์  นางแพรวพรรณี จันทร์ช่วย 100.00100.0073.00100.0093.00100.0088.00100.0091.00100.0082.00100.0090.00100.0092.00100.0098.00100.000.000.00
141หนองหญ้าปล้อง  นายสมพงษ์ ม่วงกล่ำ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
142บ้านแห่เจริญวิทย์  นายไพฑูรย์ คำสะอาด 90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
143หนองโพนสูง  นางพิสมัย มูลป้อม 100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
144นามนราษฎร์สงเคราะห์  นายบุญโฮม ชัยช่วย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.0075.00100.0075.00100.0070.00100.000.000.00
145บ้านโนนเที่ยง  นายนิคม จันทร์ช่วย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
146คำยิ่งหมีมณีเวทย์  นางรจนา สังข์ชาตรี 50.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.000.000.00
147สามัคคีวิทยาคม  นายองอาจ วรวะไล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
148เย็นสยามวิทยา  นายทองทศ อามาตย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
149ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม  นายลิขิต โทจันทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
150สังคมพัฒนา  นายประมวล ดลสอาด 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
151หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง  นายเมืองมนต์ โสภารีย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
152ยิ่งสันต์วิทยา  นายบรรพจน์ ทัพซ้าย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
153หนองบัวนอก  นายไพโรจน์ เกื้อสุวรรณ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
154หนองบัวกลาง  นายไพบูลย์ ทิพย์ศรี 0.000.0050.00100.0050.00100.0050.00100.000.00100.000.00100.000.00100.0050.00100.000.00100.000.000.00
155หนองบัวใน  นายประหยัด พานิชย์ดี 97.00100.00100.00100.00100.00100.0098.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0098.00100.00100.00100.000.000.00
156สงเปลือยวิทยายน  นายสิทธิพร ไกยเดช 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
157หัวงัววิทยาคม  นายฉกาจ ฝางแก้ว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
158หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร  นายฉกาจ ฝางแก้ว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
159ดงสวางวรวิทย์  นางวิลาสินี อันทระบุตร 100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
160ไค้นุ่นวิทยาพูน  นายพีรพัฒน์ สุขสวัสดิ์ 0.000.0080.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0084.00100.000.000.00
161อุปรีศรีวิทยา  นายณรงค์ กุลเกลี้ยง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
162บ้านผึ้ง  นายเฉลียว โชติประเสริฐ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
163ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์  ว่าง 0.000.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.000.000.00
164บ้านห้วยผึ้ง  นายธนารัฐ ชื่นวัฒนา 0.000.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.000.000.00
165บ้านหนองแสง  นายพีรวิชญ์ วรชิน 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
166นิคมกุฉินารายณ์หมู่ 2  นายเพชรดำ ธนูศรี 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
167คำบงพิทยาคม  นายมนู ผันผ่อน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0097.00100.00100.00100.00100.00100.0097.00100.00100.00100.000.000.00
168คำหมุนผดุงเวทย์  - 100.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
169บ้านหนองมะงง  นายวรกฤต วราธีรโชค 0.00100.0066.00100.0029.00100.0069.00100.0093.00100.00100.00100.00100.00100.0062.00100.00100.00100.000.000.00
170บ้านคำม่วง  ว่าที่ ร.ต.อารยะ สินธุโคตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
171บ้านปลาขาว  ว่าที่ร้อยเอกมนนต์สรรค์ เจริญพุทธานนท์ 100.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
172บ้านห้วยฝา  นายวุฒิ วุฒิสาร 60.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.000.000.00
173หนองอีบุตรไพรเวทย์  นายสมศรี สุ่มมาตย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
174บ้านหนองขอนแก่น  นายไฉน ทมานนท์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
175นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3  นายประดาบชัย ตุระซอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
176นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6  นายประธาน โพธิ์แท่น 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
177บ้านเหล่าสีแก้ว  นายชุมพล ศรีชมภู 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
178บ้านนาคู  นางวิภา สายรัตน์ 100.00100.0076.00100.0081.00100.0080.00100.0096.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
179บ้านวังเวียง  นายประภาส ละราคี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
180บ้านนากระเดา  นายพูลผล เหล่านายอ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
181บ้านกุดตาใกล้  นายตุระชัย ศรีหริ่ง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
182บ้านนากุดสิม  นายทันเสมอ เสนาลอย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
183บ้านหนองขามป้อม  นางสาวสุจิตรา ศรีเสน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
184บ้านจอมศรี  นางสาวณัฐชยา ประครองสุข 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
185บ้านชาด  นายเสถียร พลขยัน 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
186นางามวิทยา  นายสมรศักดิ์ วันโนนาม 100.00100.0085.00100.0085.00100.0085.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
187หินลาดนารายณ์สาร  นายบัญชา วัดเข้าหลาม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
188บ้านบ่อแก้ว  นายทองหล่อ ปัตลา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
189บ้านม่วงกุล  นายศาสตร์ศิลป์ ชินโน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
190นาสีนวลวิทยา  นายจิตติศักดิ์ รองจัตุ 60.00100.0090.00100.0080.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
191ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร  นายอาทร คะโยธา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
192สามเพื่อนพัฒนา  นายสุรศักดิ์ ละม้ายศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
193บ้านจาน  นายสันทัด อันทราศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
194โคกนาดี  นายมนัส จำเริญเจือ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
195บ้านโนนศาลา  นายคงชนะ ปะมาคะเต 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
196บ้านหนองห้าง  นายธนภพ แสนตุ้มทอง 90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
197บ้านน้ำปุ้น  นายชาญณรงค์ ฉวีวงศ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
198บ้านพรหมสว่าง  นายกฤตพงศ์ คชอาจ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
199รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)  นายชรัส ภาระเวช 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (21/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน