ข้อมูลร้อยละหนังสือเรียนที่ได้รับจากการส่งครั้งแรกและร้อยละรวมสะสมจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช.ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายสมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ)
ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง
1พินิจราษฎร์บำรุง  นางมะลิจันทร์ บัณฑิต 97.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
2ผดุงราษฎร์วิทยา  นายพีรวัฒน์ วงษ์พรม 0.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.000.000.00100.000.000.000.000.00
3ชุมชนดอนยูงวิทยายน  นางสุทธดา รักษานาม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
4หัวงัววิทยาคาร  นายครองทรัพย์ หน่อสีดา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.00100.00100.00100.00100.000.000.00
5บ้านหนองแวงฮี  นายสมบัติ พันธ์โพธิ์คา 100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.0090.00100.0050.00100.000.000.00
6ดอนกลอยโนนชาด(พิลาศอุปถัมภ์)  นายเกรียงไกร กิ่งแก้ว 60.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0060.00100.00100.00100.000.000.00
7วัดบ้านกุดสังข์  นางวาสนา ภูภักดิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
8บ้านขามวิทยาคม  นายไมตรี อินอุ่นโชติ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
9บ้านหนองบัว  นายสนั่น แพงสาย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
10บ้านโคกศรี  นางสาวสุมาลัย ภูศิลาแทน 0.00100.0061.00100.0025.00100.0022.00100.0077.00100.0083.00100.0083.00100.0041.00100.00100.00100.000.000.00
11บ้านสาวิทยาสรรพ์  นายบรรจง สุดชาดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
12หนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์  นายจงรักษ์ ภูครองพลอย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.000.000.0098.00100.000.000.000.000.00
13ฮ่องฮีวิทยา  - 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
14บ้านดงอัคคะประชาสามัคคี  นายพงษ์สาคร บ่อคำเกิด 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
15บ้านเสียววิทยาสรรพ์  นายกำพล อุปัชฌาย์ 100.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
16หนองไม้พลวงวิทยาคม  นายทรงศิลป์ ภูนาคเกี้ยว 100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.00100.00100.000.000.00
17ลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา  นายพงศกร ภูช่างทอง 100.00100.0086.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0048.00100.00100.00100.000.000.00
18โคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี  นายบุญช่วย กุญชะโมรินทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
19บ้านหนองตอกแป้นวิทยา  นายมาโนช ภูคงกิ่ง 100.00100.0061.00100.0068.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.0015.00100.000.000.000.000.00
20หนองอิเฒ่าวิทยา  นายประสิทธิ์ ภูจอมผา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
21คำไฮวิทยา (ยางตลาด)  นายบุญชม ภูหัวไร่ 100.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
22หลักด่านวิทยา  นางศิรารัตน์ นาถมทอง 100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
23ดงน้อยโนนสวรรค์  นายดุสิต มั่นคง 100.00100.0040.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
24หัวนาคำจรูญศิลป์  นายทรงศักดิ์ ประคำทอง 80.00100.0080.00100.0070.00100.0085.00100.0080.00100.0080.00100.0085.00100.0080.00100.0090.00100.000.000.00
25ดงบังวิทยา  นายกิตติชัย ไกรพินิจ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
26โคกค่ายโคกใหญ่วิทยา  นายอนันต์ ทิพย์อาสน์ 100.00100.0070.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
27โพนสิมอนุเคราะห์  นายปิยะกุล อุทโท 90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
28วัดบ้านดอนกลาง  นางสุทธดา รักษานาม 90.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.0090.00100.000.000.000.000.00
29บ้านหนองหัวช้าง  นางสาววรรณกานต์ สิมมา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
30ห้วยเตยวิทยา  นายศิริพงษ์ คำอาจ 50.00100.0070.00100.0090.00100.0050.00100.0050.00100.0070.00100.0030.00100.0020.00100.0050.00100.000.000.00
31นาเชือกวิทยาสรรพ์  นายจรัส อินทะพุฒ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
32นากุงวิทยาเสริม  นายจําปี มัจจุปะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
33บ้านหนองเสือ  นายสมพร ไชยดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.0020.00100.0090.00100.000.00100.000.00100.0020.00100.0090.00100.000.000.00
34บ้านหนองแสง  นายฤทธิ์เทวัญ ภูนาหา 0.00100.00100.00100.00100.00100.0012.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0077.00100.00100.00100.000.000.00
35ดอนยานางศึกษา  นายนพดล พิมพิไสย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
36โคกศรีวิทยายน  นายทวีสิน คชโส 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
37ปอแดงวิทยา  นางระเบียบ จันทร์ชมภู 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
38อุ่มเม่าวิทยา  นายธัชพล ใจศิริ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
39นาดีหลุมข้าววิทยา  นายอารยันต์ แสงนิกุล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
40ชุมชนดอนม่วงงาม  นายเสมียน คำเพราะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
41ขมิ้นพัฒนวิทย์  นางชนัดดา อรุณไพร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
42ชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร  ว่าที่ร้อยตรีคำตัน เค้าแคน 80.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
43เชียงงามวิทยาคาร  100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
44โพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม  นายรุ้ง ทาสะโก 100.00100.00100.00100.00100.00100.0020.00100.0040.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.000.000.00
45โคกก่องราษฎร์นุกูล  นายมนตรี บ่อสิน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
46นาแกราษฎร์อำนวย  นายเกรียงศักดิ์ ดอนไพร 85.00100.0085.00100.0080.00100.0078.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.0085.00100.000.000.00
47หนองกุงราษฎร์วิทยา  นายอนันตสุข นาไชย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
48หนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง  นายเขตรัตน์ ภูกองไชย 100.00100.00100.00100.00100.00100.0058.00100.00100.00100.000.000.000.000.0081.00100.00100.00100.000.000.00
49บ้านแกวิทยาคม  นายขวัญใจ อุดมรัตน์ 0.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
50โนนสูงวิทยา  นายชิณภัทร อุ่นทะยา 100.00100.0085.00100.00100.00100.0062.00100.0091.00100.00100.00100.00100.00100.0039.00100.00100.00100.000.000.00
51หนองไผ่รัฐบำรุง  นายกมลจิตร วงศ์เชียงยืน 80.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
52สร้างมิ่งประสิทธิ์ผล  นายสุทัด ช่างนอก 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.0090.00100.000.000.00
53บ้านหนองแวงบ่อแก้ว  นายประดิษฐ์ นันทสมบูรณ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
54ดอนขีวิทยา  นายนิวัฒน์ พิมแสง 100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.000.000.00100.00100.000.000.000.000.00
55นางามแก่นลำดวนวิทยา  นายสวาท น้อยเสนา 100.00100.0099.00100.00100.00100.0080.00100.0070.00100.000.000.000.000.000.00100.000.000.000.000.00
56ยางคำวิทยา  นายวิสันต์ ไชยพิมพ์ 100.00100.0083.00100.0075.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
57ชุมชนบ้านป่าแดง  นายศราวุธ ศรีประภา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
58บ้านหนองขาม  นางกชภรณ์ เนื่องโสม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
59บ้านเว่อวิทยานุกูล  นายสุพเมธ พลเสน 100.00100.0080.00100.0070.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
60โคกคำวิทยา  นายประยูร มังสังคำ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0060.00100.00100.00100.000.000.00
61บ้านคำแมดพิทยาสรรพ์  นายเกรียงไกร กิ่งแก้ว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
62เชียงสาศิลปสถาน  นายอำนาจ หารัญดา 100.00100.0085.00100.0085.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
63ท่าคันโทวิทยายน  นายเกษม ศรีสุธรรม 100.00100.0040.00100.0040.00100.0045.00100.0050.00100.000.000.0040.00100.0040.00100.000.000.000.000.00
64ท่าเมืองสำราญวิทย์  นายไกรสวัสดิ์ แก้วคำหาญ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
65นาตาลวิทยาคม  นายวัลลภ ภูจอมจิต 100.00100.0084.00100.0090.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0075.00100.000.000.00
66บ้านเกิ้ง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์-170)  นายธานินทร์ วรรณสาร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
67บ้านหนองแซง  นายสุวรรณ มูลปลา 80.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
68บ้านโนนอำนวย  นายทำนอง ภูเกิดพิมพ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.000.000.000.000.00
69ชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์  นายศรายุทธ เชื้ออัญ 0.000.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.00100.00100.000.000.000.000.00
70สร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุง  นายชาญ ยอดประทุม 100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
71ขอนแก่นวิทยาเสริม  นายสดใส ภูเนตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
72บ้านคำแคน  จ่าสิบเอกสุพจน์ แฝงศรีจันทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
73กุดจิกวิทยาคาร  นายวีรศักดิ์ จันทะสงคราม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.00100.00100.000.000.000.000.00
74บ้านโคกกลาง  นายพยุงค์ ทองคำ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
75บ้านแสนสุข  นายดำรง เสนาวัง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
76ยางอู้มวิทยาคาร  นายสุเนตร ทองคำ 100.00100.0080.00100.0090.00100.0090.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.0090.00100.00100.00100.000.000.00
77คำบอนวิทยาสรรพ์  นายนิยม สวัสดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
78ดงบังอำนวยวิทย์  นางพนาพร ภูจอมจิตร 0.00100.00100.00100.00100.00100.0058.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
79ดงสมบูรณ์ประชารัฐ  นายดาวเรือง สิงหราช 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
80ดงสวรรค์อุดมมิตร  นายจรัญ มุสิกา 80.00100.000.000.000.000.000.000.000.00100.000.000.000.00100.000.00100.000.00100.000.000.00
81บ้านชัยศรีสุข  นายนพพร นวลจันทร์ 100.00100.00100.00100.0099.00100.0099.00100.0099.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
82ดงสวรรค์อุดมมิตร(สาขาบ้านดงจันทร์)  นายจรัญ มุสิกา 80.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.000.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.000.00
83ห้วยเม็กราษฎร์นุกูล  นายนัฏฐพนธ์ ทองแสน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
84บ้านกุดท่าลือ  นายบุญมา ภูมาศ 0.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
85หัวดงวิทยา  นายพานิชย์ ศรีหาเสนา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.00
86เนินลาดวิทยา  นายอภิชัย ศรีโท 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
87คำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา  นายธานี ภูสดศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
88หน่อคำประชานุเคราะห์  ว่าที่ร้อยเอกเดชฤทธิ์ วรรณทอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.000.000.000.000.00
89ป่าหวายศึกษา  นายสุรศักดิ์ ภูบัวเพชร 90.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
90ชุมชนกุดโดนวิทยาคม  นายวิโรจน์ ค้อไผ่ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
91หนองแวงประชาสรรพ์  นายเคน อาจดวง 100.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
92หนองแวงม่วง  นายบัญญัติ ปรีพูล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
93นาค้อวิทยาคม  นายสุนทรา กุลาสา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.000.00
94หนองปะโอประชาอุทิศ  นายสุริยา สุเพ็ญศิลป์ 100.00100.0070.00100.0080.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0060.00100.00100.00100.000.000.00
95คุรุชนประสิทธิ์ศิลป์  นายพินิจ อุดมถิ่น 100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.000.000.00
96คำมันปลาผดุงวิทย์  นางสาวภทรภรณ์ พลขันธ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
97หนองแสงวิทยา  นายวิโรจน์ ภูลวรรณ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
98ยางเนียมพัฒนา  0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
99หนองบัววิทยาเสริม  นายนรากร เสนฤทธิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
100นาสีนวลอุดมเวศม์  นายศักดิ์สิทธิ์ ชิงรัมย์ 100.00100.0086.00100.0074.00100.0086.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
101ห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา  นายจรัญ สมภาร 80.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0067.00100.00100.00100.000.000.00
102โนนสะอาดราษฎร์อำนวย  นางประสพสุข ศรีหงษ์ทอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
103หนองโนวิทยาคม  นายประกาย ภูขมัง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
104หนองกุงไทยวิทยาคม  นายสรรเพชญ ภูกิ่งเงิน 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
105หัวหินราษฎร์บำรุง  นายพนานต์ อัมรานนท์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
106โคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์  นายวิศุตร์ เรืองเลิศ 100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0085.00100.00100.00100.000.000.00
107คำใหญ่วิทยา  นายสมหวัง อ่อนราษฎร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
108ชุมชนสะอาดผดุงศิลป์  นายบัญชา เสนาคูณ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
109บ้านหาดทรายมูล  นายทองใส จันทะรัตน์ 50.00100.0070.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
110บ้านชัยศรี  นายอรรถสิทธิ์ อุดรรัตน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
111พิมูลวิทยา  ว่าง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
112โนนเตาไหหนองแก  นายบวร ภูแสงศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
113เดชอุดมพิทยาคม  0 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
114บ้านทรายทองวิทยาคม  นายมานิตย์ ทิพยพันธุ์ 100.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
115หนองกุงศรีวิทยาคม  นายสวัสดิ์ เวียงอินทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
116ชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง  นายพิจิตร ชินมาตร 40.00100.0060.00100.0060.00100.0050.00100.0080.00100.0080.00100.0070.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
117สะอาดนาดีศิลาวิทย์  นายโกวิท ฉวีรักษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
118คำไฮวิทยา (หนองกุงศรี)  นายนิกร นามโส 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
119สระแก้ววิทยานุกูล  นายชัชวาล ทัพพันธ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
120โคกเจริญวิทยา  นายสราวุฒิ ประเสริฐสังข์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
121ประชารัฐศึกษา  นายสุรเนตร เนตรมุข 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
122โคกเครือวิทยา  นายสาคร คำแสน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
123หนองโนวิทยา  นายอภิชัย ดาวดึงษ์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.00100.00100.000.000.000.000.00
124บ้านนางาม  นายสว่าง ชินโคตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
125หนองหอไตรราษฎร์บำรุง  นายดาวเรือง แก้วลี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.000.000.00100.00100.000.000.000.000.00
126สว่างกิจวิทยา  นางกาญจนา วรพันธ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
127คำถาวรเจริญวิทย์  นางแสงไทย ดวงปากดี 80.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
128เสริมเสาเล้าวิทยา  นางจินตนา คำก้อน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.00100.00100.000.000.000.000.00
129หนองมันปลาวิทยา  นายไพจิตร ศรีโนนยาง 60.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
130หนองแฝกหนองหว้าวิทยา  นายเฉลิม คงแสนคำ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
131บ้านหนองไผ่  นายฐิติพงษ์ ข่วงสิมมา 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
132บ้านโนนสมบูรณ์วิทยา  นางศิรารัตน์ นาถมทอง 100.00100.0070.00100.0050.00100.0030.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
133ไชยวารวิทยาคม  นายธีระพงษ์ โชติจำลอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
134พรมลีศรีสว่าง  นางบุษบา นรินทร์รัมย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.000.000.00
135หนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์  นายนิพนธ์ ภูคงคา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
136ท่อนสังข์วิทยา  นายทินกร ดีพลงาม 100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.000.00
137ไชยศรีเรืองวิทย์  นายจรินทร์ สีโท 90.00100.0070.00100.0085.00100.0080.00100.0090.00100.0095.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.000.000.00
138หนองบัวชุม  นายคม เอกพันธ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
139ชุมชนหนองหินวิทยาคาร  นายภวัฒน์ มูลสาร 100.00100.0030.00100.0030.00100.0030.00100.0030.00100.0030.00100.0030.00100.0030.00100.0030.00100.000.000.00
140นาบงวิทยา  นายสมนึก ไทยแท้ 70.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.000.000.00
141หนองสวงวิทยาคม  นายวีระชัย มูลรัตน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
142คำโองวิทยา  นายวินัย วิชัย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
143นาอวนวิทยาสิทธิ์  นางสาวสุธาสินี ประสานวงศ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
144หนองแข้วิทยา  นายคม เอกพันธ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
145หนองใหญ่วิทยา  นางยุพิน เมืองฮาม 0.000.00100.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
146นามูลสมบูรณ์วิทย์  นางวนิดา ศรีคำมูล 0.000.0083.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
147บ้านหนองชุมแสง  นายอเนกบุญ นาชัยฤทธิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
148จินดาสินธวานนท์  นายทักษิน เชื้อสูง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
149ห้วยยางดงวิทยา  นายสุพจน์ นาสมบัติ 80.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
150คำขามวิทยา  - 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
151ภูฮังวิทยาคาร  ินายสุนิต โพธิ์พรม 100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
152สำราญ - ประภาศรี  นายเก่ง มัธยมนันทน์ 70.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
153สายปัญญาสมาคม  ว่าที่ ร.ต.วิชัย เนตรมุข 50.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.0050.00100.000.000.00
154ไทรทองวิทยาคาร  นายประเสริฐ อาสนทิพย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
155บ้านชาดวิทยาคาร  นางไพบูลย์ โนนศรี 100.00100.0070.00100.0070.00100.00100.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.00100.00100.0070.00100.000.000.00
156น้อยดอนข่าประชาสามัคคี  นายอวิรุทธ์ มูลเอก 0.00100.0095.00100.0099.00100.0050.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.000.00
157โคกประสิทธิ์วิทยา  นายฤทธิรงค์ นาถมทอง 100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
158โนนชัยประชาสรรค์  นายอารมณ์ จารุทรัพย์สดใส 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
159หนองเม็กวิทยา  นางรุ้งเพ็ชร หัตถามาศ 8.00100.0036.00100.0036.00100.0029.00100.0036.00100.0029.00100.0029.00100.0036.00100.0029.00100.000.000.00
160บัวสะอาดส่งเสริม  นายสมควร ศรีชมภู 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
161หนองคูวังเดือนห้าวิทยา  นายวีรเดช นรินทร์รัมย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
162บ้านสีสุก  นายพันธ์ศักดิ์ เนื่อง ณ สุวรรณ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
163โนนศิลาสว่างวิทย์  นายประเจน ทบวอ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
164ท่าแห่วิทยาคม  นายสำเริง สุจิตตกุล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
165โนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์  นายมิตรประชา ทะรังศรี 100.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
166วังยางวิทยาคาร  นายถาวร แสนพันดร 100.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
167ท่าเยี่ยมหนองคล้าประชาส่งเสริม  นายธนา กมลตรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
168กุดฆ้องชัยวิทยา  นายธนา กมลตรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
169เหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา  นายศักดิ์สิทธิ์ ภูพลผัน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
170ดอนแคนโนนเปลือยวิทยา  นายเทอดเกียรติ์ ขูรูรักษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
171โนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม  นางเกศรา ทะรังศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (21/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน