ข้อมูลร้อยละหนังสือเรียนที่ได้รับจากการส่งครั้งแรกและร้อยละรวมสะสมจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช.ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายยงยุทธ พรหมแก้ว
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ)
ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง
1บ้านต้อนวิทยาคาร  นายประจวบ ขาวศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
2หามแหโพนทองวิทยาคม  นายสถาพร ชูศรีทอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
3บ้านหนาดสงเคราะห์  นายรณชัย แสนอุดม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
4บ้านเหล็กกกกอกสามัคคี  นายประสานมิตร สุระพร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
5โคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม  นางสกุลตลา ไผ่ผาด 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
6หนองบัวราษฎร์นิยม  ว่าที่ร้อยตรีสุชาติ คำชนะ 100.00100.0050.00100.0060.0060.0020.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
7เชียงเครือวิทยาคม  นายทวี ติวทอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
8ชุมชนนาจารย์วิทยา  นางวันเพ็ญ ฤทธิ์รุ่ง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
9บ้านคำเม็ก  นายอดุลย์ ภูปลื้ม 100.00100.0086.0086.0060.0060.0072.0072.000.000.000.000.000.000.0083.0083.000.000.000.000.00
10บ้านโคกกว้าง  นายนิพนธ์ โนวะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
11โคกล่ามวิทยา  นายอรุณ เนาวะเศษ 100.00100.00100.00100.0083.0083.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
12หนองโพนวิทยายน  นายทรัพย์ วรรณอำไพ 90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
13หนองโพนวิทยายน(สาขาบ้านหนองไผ่ราษฎร์บำรุง)  นายทรัพย์ วรรณอำไพ 90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
14ชุมชนหนองสอวิทยาคาร  นายอนุสรณ์ จำเริญเจือ 100.00100.0080.0080.0061.0061.0058.0058.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
15โนนสะอาดราษฎร์สามัคคี  นายอดุลย์ อิ่มเจริญ 95.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.0080.00100.00100.000.000.00
16ปลาเค้าวิทยาคาร  นายวัชรพงษ์ ญาณกาย 100.00100.0080.00100.00100.00100.0075.00100.0080.00100.0097.00100.00100.00100.0070.00100.0085.00100.000.000.00
17บ้านหนองม่วง  นายผาสุข ปัตลา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
18สะอาดประชาสรรพ์  นายพิชิต โลหะมาศ 100.00100.0095.00100.0095.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
19องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ)  นายกิจธิชัย สารรัตน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
20คำโพนคำม่วงวิทยา  นายจิตรณรงค์ โคตรชมภู 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
21ห้วยตูมวิทยาคาร  นายณัฐชัย บูรวัตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
22กลางหมื่นสงเคราะห์  นายทวีชัย ประสีระตา 100.00100.0073.00100.00100.00100.0092.00100.0078.00100.00100.00100.00100.00100.0041.00100.0095.00100.000.000.00
23แก่งนาขามสามัคคี  นายสหรัตน์ ประทุมตา 100.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0080.00100.00100.00100.0060.00100.0040.00100.0060.00100.000.000.00
24หนองหัวช้าง  นายสุนัน ผลรักษา 90.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.0070.00100.00100.00100.00100.0070.00100.000.000.00
25คำปลาฝาโนนชัย  นายสุรศักดิ์ กุดวิสัย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
26บ้านห้วยแสง  90.00100.0090.00100.0080.00100.0070.00100.0080.00100.0060.00100.0030.00100.0070.00100.0050.00100.000.000.00
27ภูปอวิทยา  - 0.000.00100.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.000.000.00
28หนองแวงเหนือ  นายนิคม บุญทิพย์ 100.00100.0090.00100.0096.00100.00100.00100.0063.00100.0052.00100.0088.00100.00100.00100.0099.00100.000.000.00
29บ้านโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ  นายจำนงค์ กำนาดี 0.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.000.000.00
30บึงวิชัยสงเคราะห์  นายประสบ ตรีทศ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
31หนองทุ่มสงเคราะห์  นายศรีประสิทธิ์ แสนมาโนช 66.00100.0046.00100.0058.00100.0073.00100.0041.00100.00100.00100.00100.00100.0084.00100.00100.00100.000.000.00
32คำไผ่สงเคราะห์  นายสิทธิกร จำปาอ่อน 50.00100.0010.00100.0010.00100.0010.000.0010.00100.0040.00100.0040.00100.0020.00100.0040.00100.000.000.00
33ท่าลำดวนประชาบำรุง  นายอดุลย์ ภูภักดี 50.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
34ท่าไคร้สามัคคี  นางจรรยา สิงห์ธวัช 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
35หนองกุงวิทยาคม  นายสมาน เหมกุล 50.00100.0090.00100.0090.00100.0080.00100.0050.00100.0030.00100.0030.00100.0020.00100.0020.00100.000.000.00
36ดงน้อยสงเคราะห์  นายวีระพงศ์ ถิ่นแสนดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
37บ้านโหมนสงเคราะห์  นายอัครพงษ์ ภูจริต 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
38เหล่าสูงวิทยา  นายวีระศักดิ์ ฉายผาด 100.00100.0080.00100.0070.00100.0030.00100.0050.00100.000.00100.000.00100.0030.00100.000.00100.000.000.00
39กลางดงราษฎร์อุปถัมภ์  นายชัยชนะ ทองจรัส 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
40บ้านเหล่าค้อ  นายธีรวัฒน์ ซาซุมวงษ์หิรัญ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
41แกเปะราษฎร์นิยม  นายรังสฤษดิ์ มีหนองหว้า 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
42บ้านดอนสนวน  นายภานุวัฒน์ คงสมมาตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.00100.00100.00100.00100.000.000.00
43โคกกลางราษฎร์พัฒนา  นายเกษแก้ว ขุมคำ 90.00100.0085.00100.0090.00100.0085.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0072.00100.00100.00100.000.000.00
44กุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา  นางสอาด เนตวงษ์ 100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
45บ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง  นางสายเพชร ภูผาลา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
46คอนเรียบอนุกูล  นายสมพงษ์ ดอนสถิตย์ 100.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
47ท่าแสงวิทยายน  นายชนิด บุญชูศร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
48ดงเมืองวิทยาคาร  นายสมัย จันใต้ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
49กุดอ้อประชานุสรณ์  นายสายัณต์ ดลภักดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.0090.00100.00100.000.000.000.000.0095.0095.000.000.000.000.00
50วังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์  100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.0090.00100.00100.000.000.000.000.0095.0095.000.000.000.000.00
51โคกคอนวิทยานุกูล  - 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.00100.00100.000.000.000.000.00
52บ้านสว่าง  นายศุภรัช เทพพร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
53เหล่าหลวงวิทยาคาร  นายสุขะ กองอุดม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
54ค่ายลูกเสือนิคมลำปาว  นายสุขสันต์ คำแสน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
55นาขามร่วมราษฎร์บำรุง  นายสุชาติ บุญปก 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
56โคกนางามสามัคคี  นายรักศักดิ์ สิงห์มหาไชย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
57ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์  นางกิ่งเพชร ธารพร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
58วัดชัยสุนทร  นายวิริยะ นาชัยเวียง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
59อนุบาลกาฬสินธุ์  นายชาตรี ถาวรรักษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
60กาฬสินธุ์พิทยาสัย  นายสุชาติ แวงโสธรณ์ 0.000.0070.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
61ขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์  นายตรี ภูวิโคตรธนกุล 100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.00100.00100.000.000.000.000.00
62บ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง  นายวรโชติ สินธุศิริ 100.00100.0095.0095.00100.00100.0096.0096.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.0090.00100.00100.000.000.00
63นาโกวิทยา  นายปรีชา พรหมพินิจ 0.000.0085.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0065.00100.00100.00100.000.000.00
64สะอาดสมศรีวิทยา  นางจีรพรรณ แสงพรหม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
65หนองแวงประชานุกูล  นายสมพร คำหงษา 80.00100.0070.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
66พิพัฒน์ราษฎร์บำรุง  นายวีรพงษ์ บุญธรรม 100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
67ปากน้ำราษฎร์บำรุง  นายวัชรินทร์ พละเดช 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
68น้ำจั้นราษฎร์บำรุง  นายศักดิ์ชัย พิลาลัย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.00100.00100.000.000.000.000.00
69โปโลเล้าสามัคคีวิทยา  นายเพิ่มพูน ผ่านสำแดง 100.00100.0070.00100.0050.00100.0075.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
70ดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร  นายจักรกล ศรีศักดิ์พัฒนะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
71หลักเมืองกมลาไสย  นายเกรียงไกร ไผ่ผาด 100.00100.0085.00100.0085.00100.00100.00100.00100.00100.0010.00100.00100.00100.0085.00100.00100.00100.000.000.00
72บึงไฮโนนสวางวิทยา  นายกิตติชนม์ จันทะคัด 100.00100.0098.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0020.00100.00100.00100.000.000.00
73บ้านลาดวิทยาเสริม  นายเสถียร ขจรโมทย์ 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
74เสมาสามัคคี  นางชนัดดา อรุณไพร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
75บ้านโนนโพธิ์ศรี  นายสิรวิชญ์ คำวิโส 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
76ข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา  ว่าที่ร.ต.เฉลิมชัย จันทรนิมะ 0.000.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.000.000.000.000.000.0090.00100.000.000.000.000.00
77สงยางสงเปลือยวิทยาคม  นายนริศ ภูอาราม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
78สงยางสงเปลือยวิทยาคม(สาขาสงเปลือยสามัคคี)  นายนริศ ภูอาราม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
79หนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง  นายสวาสดิ์ แสนพันดร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
80นาบึงราษฎร์สงเคราะห์  นายอดิศักดิ์ ภูสนิท 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
81เก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม  นายสมยศ เหมนวล 50.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.000.00100.000.000.00
82ท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา  นายทินกร อรัญโชติ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
83ท่ากลางแจ้งจมวิทยา  นางสุจิตรา ศรีชาติ 100.00100.0050.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.000.000.00
84หนองบัวโจดดงลิงวิทยา  นางเกษร แสนศักดิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
85บ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร  นายไพรัตน์ เพียรสดับ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
86บ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา  นายประสงค์ บาลลา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
87หนองตุวิทยา  นายวิโรจน์ สว่างบุญ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
88สะอาดโนนงามวิทยา  นายวารี สอนชา 100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
89ชุมชนสีถานดำรงวิทย์  นายเฉลิมชัย ศรีชาติ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.0095.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.00100.0090.00100.000.000.00
90โคกเมยประชาพัฒนา  นายสังข์ทอง ศรีชัยเชิด 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
91โคกล่ามผดุงวิทย์  - 100.00100.0096.0099.0096.0099.0096.0099.0096.0099.0096.0099.0096.0099.0096.0099.0096.0099.000.000.00
92โนนเมืองวิทยาคาร  นายสมัย คำภาบุตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
93บ้านแวงประชารัฐบำรุง  นายพิสิทธิ์ศักดิ์ สุขชารี 80.00100.0070.00100.0080.00100.0090.00100.0080.00100.0090.00100.0090.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
94ดอนหวายราษฎร์บำรุง  นายชุมพล ภูอ่อนศรี 100.00100.0038.00100.0062.00100.0035.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
95บึงสว่างวิทยาคม  นางวชิรนุช พรหมภัทร์ 100.00100.0090.00100.0070.00100.0050.00100.000.00100.000.000.000.000.000.000.0065.00100.000.000.00
96ชุมชนโพนงามประสาทศิลป์  นายพิภพ เพิ่มสิน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
97โนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา  นายอภิชาติ อรรคอำนวย 80.00100.0090.0090.0080.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.0010.000.00100.00100.000.000.00
98ธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน  นายสนิท ศรีลำไพ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
99ด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์  - 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
100นามลวิทยาคาร  นายเสริม เถรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
101คำโพนทองราษฎร์นิยม  นายนพรัตน์ มหิพันธุ์ 100.00100.0070.00100.0060.00100.0050.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.000.000.00
102หัวขวาวิทยา  นายอุทัย ดอนชัย 70.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
103โนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย  นายนิคม ชากัน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
104คำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์  นายสุพัฒน์ โสวงษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0058.00100.0093.00100.0054.00100.0059.00100.0070.00100.0078.00100.000.000.00
105ดงน้อยวิทยา  นายทองสุข ทุมทา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
106โนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ  100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
107วังสวาทนิคมสงเคราะห์  นายพิมวล คันศิลป์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
108สหัสขันธ์วิทยาคม  นางสุพิชชา เรืองชัย 100.00100.00100.00100.0078.0078.0078.0078.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
109คำแคนวิทยา  นายเอกโชติ โชติไสว 90.00100.0080.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.000.000.00
110คำประถมนิคมสงเคราะห์  นางสรัญญา ไชยสวาท 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
111บ้านศรีสมบูรณ์  - 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
112ชุมชนแก้งคำวิทยา  นายทวิทชัย ราวะรินทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
113นิคมลำปาววิทยา  นายประดิษฐ์ ดอนสมจิตร 0.00100.0080.00100.0080.00100.0090.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
114ชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา  นายจงรักษ์ นนทะมาตย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
115โนนป่างิ้ววิจิตวิทยา  นายคมสันต์ ก้านจักร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
116ชุมชนนามะเขือวิทยา  นายสมจิตร จำปาสาร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
117โคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา  นายพลาดร ดาบพิมพ์ศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
118โพนสวางพิทยาคม  - 60.00100.00100.00100.0090.0090.0090.0090.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
119โพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ)  - 90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
120โป่งเชือกศึกษาสถาน  นายสุวิทย์ หีบแก้ว 100.00100.0010.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
121ชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย)  นายสมจิตร จำปาสาร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
122นามนราษฎร์นุเคราะห์  นางประครอง นังตะลา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
123บ้านโคกใส  นายแสงจันทร์ ม่วงจันทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
124ดงไร่ราษฎร์พัฒนา  นายวินัย รัตนมาลี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
125บ้านคำเชียงวัน  นางสาวณัฏฐณิชา ภูปาทา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
126บ้านม่วงวิทยาคม  นายประกาย ศรีสุข 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
127ม่วงคำราษฎร์สามัคคี  0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
128โนนเมืองประชานุเคราะห์  นายไพฑูรย์ คำสะอาด 0.000.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
129บ้านแกวิทยายน  นายสุระชิต ชนาสิทธิ์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
130โคกก่องวิทยา  นางศิริลภัสร กาพย์มณี 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.000.00
131คำคาราษฎร์บำรุง  นายอภิสิทธิ์ รัตนประภา 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.000.000.00
132นาคูณวิทยา  นางนฤภร ถิตย์รัศมี 90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
133ถ้ำปลาวิทยายน  นายชาติชาย ยี่สารพัฒน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.000.00100.000.000.00
134สิงห์สะอาด  นายวีระยุทธ ยนยุบล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
135ห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา  100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
136นาสีนวลโสกทรายวิทยา  นายสมเกียรติ ภาโสม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
137กุดลิงวิทยาคม  นายสุรพงษ์ กมลสาร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
138ด่านใต้วิทยา  นายอภิรักษ์ กมลผัน 99.00100.0095.00100.0098.00100.0098.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
139เหล่าอ้อยบำรุงวิทย์  นายชุติพนธ์ ชุ่มสนิท 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
140ดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา  นายณรงค์ ราชภักดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
141สองห้องราษฎร์บูรณะ  - 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
142ชุมชนนาเรียงวิทยาคม  นายสุวรรณ สมมูล 71.00100.0098.00100.0082.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
143เหล่าเขืองโนนเสียววิทยา  นายพัฒนรินทร์ จันทะรัตน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
144สำเริงวิทยา  นายอดิศร ปรีกุล 0.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.000.000.00
145สามัคคีสำราญวิทย์  นายยุทธศิลป์ ประทุมทิพย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.000.00
146หนองแสงราษฎร์พัฒนา  นายวิรัตน์ สารบุญเรือง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
147เขื่อนภูมิพล  นายเสริมศักดิ์ ชุ่มเรืองศรี 100.00100.0030.00100.0030.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0060.00100.00100.00100.000.000.00
148บ้านกุดแห่  นายสมใจ ภูศรีนวล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
149คำหุ่งราษฎร์บำรุง  นายชุมพล แสงเพชร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
150ท่านาจานวิทยา  นายสุรศักดิ์ ปะกิลาพัง 100.00100.0070.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.000.000.00
151คำแคนราษฎร์วิทยา  นายคำเมือง แถลงศรี 100.00100.0080.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
152บ้านหนองกุงน้อย  นายวิทยา ยี่สารพัฒน์ 95.00100.0085.00100.0085.00100.0090.00100.0095.00100.0095.00100.0095.00100.0090.00100.0095.00100.000.000.00
153สามชัยอุดมวิทย์  นายประยุทธ เพิ่มพุล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
154บ้านหนองช้าง  นายธวัชชัย ถิตย์รัศมี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
155ค้อจารย์วิทยา  นายมนตรี เจียงวิเศษ 90.00100.0090.00100.0090.00100.0085.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
156บ้านหนองกุงกลาง  นายเวชยันต์ ยี่สารพัฒน์ 70.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
157บ้านจานวิทยา  นายสำราญ ขวัญทอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
158บ้านหนองกุงใหญ่  นายชัยณรงค์ โคตะนนท์ 100.00100.0090.0090.0090.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.0090.00100.00100.000.000.00
159โคกกลางวิทยา  นายอุทัย ภูเต้าสูง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
160หนองแซงวิทยา  นายพุธ คำแสงทอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
161บ้านท่างาม  นายจีระพันธ์ ยี่สารพัฒน์ 100.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
162ท่าช้างรัฐประชาพัฒนา  นางสาวขนิษฐา ยี่สารพัฒน์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
163บ้านห้วยยาง  นายสุนทร บุญอรัญ 100.00100.0080.0080.0080.0080.0080.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.0080.00100.00100.000.000.00
164บ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก  นายจีระพันธ์ ยี่สารพัฒน์ 0.000.00100.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
165กุดครองวิทยาคาร  นางพรทิพย์ สามารถ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
166ด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์  นายบุญเติม จันทรบุตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.0070.0070.0070.00100.00100.000.000.00
167หนองแคนวิทยา  นายเสกสรรค์ เขียวไกร 100.00100.0030.00100.0030.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
168หนองพอกวิทยายน  นายธีระพงษ์ ลาภบุญเรือง 100.00100.00100.00100.0090.00100.0092.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
169หนองแวงแสน  นายวราวุธ แสงเปี่ยม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.000.000.00
170สะอาดไชยศรี  นายเกรียงศักดิ์ ดอนไพร 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
171สายป่าแดงวิทยา  นายเด่นกวี ศรีอ่อนจันทร์ 80.00100.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.000.00
172สายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน)  นายเด่นกวี ศรีอ่อนจันทร์ 80.00100.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.000.00
173แก้งนางราษฎร์บำรุง  นายเกรียงไกร ไชยโคตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
174ดงพยุงสงเคราะห์  นายปราโมทย์ พลราชม 70.00100.0090.0090.0090.0090.0090.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.0090.00100.00100.000.000.00
175ดงพยุงสงเคราะห์(สาขาโนนกกจิกประชาสรรพ์)  นายปราโมทย์ พลราชม 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
176นาจำปา  นายใบคำ ไชยพันธ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.0080.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
177บ้านนาวิทยาคม  นายฉลาด ศรีจุลฮาด 100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
178บ้านม่วงวิทยายน  นายจีระศักดิ์ รังคะราช 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.0080.00100.000.000.00
179หนองโพนโนนสมบูรณ์  นายปรีชา คำภาบุตร 100.00100.0090.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0050.00100.0080.0090.0080.00100.000.000.00
180หัวคูประชาอุทิศ  นายทองสุข พลเยี่ยม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน