ข้อมูลร้อยละหนังสือเรียนที่ได้รับจากการส่งครั้งแรกและร้อยละรวมสะสมจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช.ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพม. เขต 27  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ)
ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง
1ร้อยเอ็ดวิทยาลัย  นายชอบ ธาระมนต์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
2สตรีศึกษา  0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
3เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ โพธิ์พันธุ์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
4ขัติยะวงษา  นายสุดสาคร ศิริวารินทร์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
5สตรีศึกษา 2  นายสุริยา สิงห์ชา 0.000.0085.00100.00100.00100.0023.00100.0074.00100.00100.00100.0093.00100.00100.00100.0025.00100.000.000.00
6จันทรุเบกษาอนุสรณ์  0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
7หนองผึ้งวิทยาคาร  นายจักรวาล เจริญทอง 0.000.00100.00100.00100.00100.0085.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.0070.00100.0085.00100.000.000.00
8กู่กาสิงห์ประชาสรรค์  นางสาวสุนิษา บัวดง 0.000.0069.00100.0068.00100.0074.00100.0037.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
9เหล่าหลวงประชานุสรณ์  นายสุนทร สีหานาม 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
10ปทุมรัตต์พิทยาคม  นายบุญภพ จันทมัตตุการ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
11โพนสูงประชาสรรค์  นายบุญเยี่ยม ศรีสุขกาญจน์ 0.000.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
12จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก  0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
13โคกล่ามพิทยาคม  นายวัฒนา พลอาษา 0.000.0015.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
14ดู่น้อยประชาสรรค์  นายยอดรัก บุรวัฒน์ 0.000.00100.00100.0020.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.000.000.00
15ธวัชบุรีวิทยาคม  นายวิคิด ทินบุตร 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
16ธงธานี  นายสุบิน แสงสระคู 0.000.00100.00100.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
17เมืองน้อยวิทยาคม  นายบุญส่ง จอมหงษ์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
18ศรีธวัชวิทยาลัย  นายมานพ ขุราษี 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
19พนมไพรวิทยาคาร  0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
20น้ำใสวรวิทย์  นางสาวประไพ ส่งเสริมสกุล 0.000.00100.00100.0075.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
21โพนทองพัฒนาวิทยา  นายเทิดทูน สุจารี 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
22โพนทองวิทยายน  นายสิทธิชัย ระถา 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
23ม่วงมิตรวิทยาคม  นายนพรัตน์ มูลศรีแก้ว 0.000.00100.00100.00100.00100.0085.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0089.00100.00100.00100.000.000.00
24โนนชัยศรีวิทยา  ว่าที่ร้อยโท สุเทพ ทองจำรูญ 0.000.0040.00100.0030.00100.0060.00100.0060.00100.0050.00100.0070.00100.0020.00100.0060.00100.000.000.00
25คำนาดีพิทยาคม  นายมนัส พรมสว่าง 0.000.0080.00100.0070.00100.0050.00100.0060.00100.0050.00100.0070.00100.0050.00100.0090.00100.000.000.00
26โพธิ์ศรีสว่างวิทยา  นายอดิศักดิ์ คำจูมจัง 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
27โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์  นายเพิ่ม นาก้อนทอง 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.000.00
28เชียงใหม่ประชานุสรณ์  นายสมชาติ สุขใส 0.000.00100.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
29หนองพอกวิทยาลัย  นายเฉลิมชัย หรสิทธิ์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
30ผาน้ำทิพย์วิทยา  นายไพรวัลย์ สมภูงา 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
31โพธิ์แก้วประชาสรรค์  นายเทิดทูน วรวะไล 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
32เสลภูมิพิทยาคม  นายไพฑูรย์ มนตรี 0.000.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.000.00
33ขวาววิทยาคาร  นายถวัลย์ พันธุวงศ์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
34เสลภูมิ  นายจงจัด จันทบ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
35โพธิ์ทองวิทยาคาร  นางวิไลวัลย์ ศิริวารินทร์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
36ท่าม่วงวิทยาคม  นายทิวา วรโยธา 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
37วังหลวงวิทยาคม  นายนพดล ศรีระกิจ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
38สุวรรณภูมิพิทยไพศาล  นายกัมพล แสนบุญเรือง 0.000.00100.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
39หัวโทนวิทยา  นายสันติรัฐ ไชยโย 0.000.00100.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
40สุวรรณภูมิวิทยาลัย  นายศิริ ธนะมูล 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
41ช้างเผือกวิทยาคม  นายเทพรังสรรค์ สุวรรณโท 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
42ทุ่งหลวงพลับพลาไชย  นายสายัณห์ ศรีมงคล 0.000.00100.00100.0095.00100.0092.00100.0089.00100.00100.00100.0045.00100.000.00100.00100.00100.000.000.00
43หินกองวิทยาคาร  นายอุดมศักดิ์ พรมพิลา 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
44เมืองสรวงวิทยา  นายบุญล้อม ไชยสิงห์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.00100.00100.00100.000.00100.000.000.00
45สูงยางวิทยาประชาสรรค์  นายภูวนาท คำพมัย 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
46ทรายทองวิทยา  นายอนุสรณ์ ทาสระคู 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
47สามขาท่าหาดยาววิทยา  0.000.0073.0090.0088.0098.0091.0097.0068.0068.000.000.0050.00100.0012.0091.000.000.000.000.00
48อาจสามารถวิทยา  นายทินกร โสรถาวร 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
49หนองหมื่นถ่านวิทยา  ว่าที่ร.ต.ธีรวุธ บุญชูศรี 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
50โพนเมืองประชารัฐ  นายสรศักดิ์ สีตาชัย 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
51เมยวดีพิทยาคม  นายเดชา บุตรพรม 0.000.00100.00100.0098.00100.0098.00100.0085.00100.0095.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.000.000.00
52ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา  นายพัชรินทร์ หยาดไธสง 0.000.00100.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.0085.00100.00100.00100.000.000.00
53เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
54ม่วงลาดวิทยาคาร  100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
55จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์  นายแสงศิลป์ วิไลลักษณ์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
56เชียงขวัญพิทยาคม  นายประวิณ เชิงสะอาด 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
57พลับพลาวิทยาคม  นายจำรอง จันทร์ห้างหว้า 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
58หนองฮีเจริญวิทย์  นายสันติภาพ สิทธิหาโคตร 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
59ดูกอึ่งประชาสามัคคี  นายจตุพล ไกรยบุตร 0.000.00100.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
60เทอดไทยวิทยาคม  0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (23/02/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน