ข้อมูลร้อยละหนังสือเรียนที่ได้รับจากการส่งครั้งแรกและร้อยละรวมสะสมจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช.ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายอนุพงษ์ หมวดเมือง
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ)
ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง
1อนุบาลโพนทอง  นายสุริยา นทีศิริกุล 60.00100.0079.00100.0076.00100.0075.00100.0010.00100.0080.00100.0083.00100.0088.00100.0085.00100.000.000.00
2บ้านหนองนกเป็ด  นายสมเกียรติ ปิตกพงษ์ดำรง 100.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
3กุดสระวิทยานุกูล  นายสุพล ชมจุมจัง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
4พนาลัยวิทยาเสริม  นายสมชาย ไทยประสงค์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
5บ้านหนองแสงทุ่ง  นายประดิษฐ์ อินทร์งาม 90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
6บ้านหนองแสงท่าดอนม่วย  นายปรารถนาดี วิชามุข 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
7ไทยรัฐวิทยา ๓๖ (บ้านบะตากา)  นายพิชิต พลเยี่ยม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
8บ้านโนนแก้ว  นายสมควร คงทวี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.000.000.00
9โนนเพชรพัฒนา  นายสมาน พิศพาร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
10บ้านโนนไชยศรี  นายอุดรศักดิ์ ขันเงิน 60.00100.0040.00100.0070.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0070.00100.0080.00100.0050.00100.000.000.00
11บ้านโคกสมบูรณ์  นางสำราญ พลยะเรศ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
12น้ำคำสมศรี  นายเมธี สูตรขวัญ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
13บ้านหนองขี้ม้า  นายชูชาติ อัศวภูมิ 100.00100.0080.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.000.000.00
14บ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร  นายสังคม สุทธิประภา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
15บ้านดอนหวาย  นายสุรเชษฐ ฤทธิ์สอน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
16บ้านสองห้องหนองดงหนองหิน  นายสุภาพ สุริโย 100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.000.000.00
17บ้านโพธิ์ศรีหัวงัว  นางสุริยา คำจูมจัง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
18บ้านป้องสร้างบุ  นายสง่า โพธาราม 70.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.000.000.00
19บ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด  นายประทวน ไชยโชค 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.000.0025.000.000.000.00
20บ้านแฝก  นายธีระพงศ์ แสงภักดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
21บ้านหนองตอ  นายชวลิต ไชยฮะนิจ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
22จุมจังนาคำชลประทานวิทยา  นายจรัส วิชาผง 90.00100.0075.00100.0070.0080.0095.00100.0085.00100.00100.00100.00100.00100.0040.0090.00100.00100.000.000.00
23บ้านโพนทอง  นายสมัย แวงวรรณ 100.00100.0090.0090.00100.00100.0090.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.0090.00100.00100.00100.00100.00
24บ้านนาทม  นายบุญเพ็ง พันสีมา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
25บ้านหนองไฮ  นายสถาพร ภูบาลเช้า 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
26บ้านนาอุ่ม  นายวิจิตร ภูผาหลวง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
27บ้านบะเค(ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร)  นายบรรจง อัครประชะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
28บ้านหนองม่วง  นายกุศลศักดิ์ แสนสิงห์ 88.00100.0094.00100.0092.00100.0096.00100.0088.00100.00100.00100.0096.00100.0095.00100.0094.00100.000.000.00
29บ้านหนองม่วงสาขาบะยาวมลชัยศรี  นายกุศลศักดิ์ แสนสิงห์ 83.00100.0094.00100.0083.00100.00100.00100.0094.00100.00100.00100.00100.00100.0083.00100.00100.00100.000.000.00
30บ้านหนองใหญ่ทับครัว  นายทวีศักดิ์ มาตย์คำจันทร์ 90.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.00
31บ้านโนนโพธิ์  นายสุวิทย์ ขันติทอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
32บ้านหนองแวงแห่  นายภาณุพงศ์ ณรงค์ไชย 100.00100.0060.00100.0040.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
33บ้านกุดแห่  นางฐิติกุล ชัยวงค์ษา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
34โคกล่ามวิทยาคาร  นายยุทธนา คำสุวรรณ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
35บ้านดงดิบ  นายทองพูล พลเยี่ยม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
36บ้านโนนลาด  นายชัยยงค์ แสนณรงค์ 90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.00
37ชุมชนบ้านสว่าง  นายเสนีย์ วิเชียรศรี 90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.0099.0090.00100.000.00100.00
38บ้านท่าสำราญ  นายสุธวัช อุทัยอมฤตวารี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
39บ้านวังม่วย  นายสุทิน หร่องบุตรศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
40กุดก่วงท่าแสงจันทร์  นายอุทัย โยชน์เมืองไพร 100.00100.0095.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
41บ้านเหล่าน้อย  นายเสนีย์ วิเชียรศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
42คำพระโคกก่งวิทยา  นายผดุงศักดิ์ วิไลลักษณ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
43บ้านคำอุปราช  นางประนอม ผจงศิลป์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
44บ้านวังยาว  นายประดิษฐ ขรณ๊ย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
45บ้านโคกกกม่วง  นายจำลอง พรหมสูงวงษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
46บ้านพรหมจรรย์  นายสมบัติ บุตรภักดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
47บ้านดงกลาง  นายทองการ บุตรพรม 70.00100.0060.00100.0040.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
48บ้านพรมสวรรค์  นายวิจิตร ภูผาหลวง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.0095.00100.00100.00100.000.000.00
49บ้านนาสีใส  นายอานุภาพ แสนสุภา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
50บ้านหนองหิ่งหาย  นายประสิทธิ์ เสาศิริ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
51บ้านนาศรีนวล  นายเสถียร ทาปลัด 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
52สีดากระพี้ประชาสรรค์  นายปริชญ์ นาทองคำ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
53นาแพงวิทยาคาร  นายบัญชา เมืองศรีมาตย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
54บึงอุดมบึงคำ  นางสุขุมาลย์ อินทเสวก 100.00100.00100.00100.0060.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
55สะอาดเจริญใหม่สามัคคี  นายวิจิตร ภูผาหลวง 40.000.0010.00100.000.00100.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.000.000.00
56บ้านอุ่มเม่า  นายสุพล ชมจุมจัง 100.00100.0090.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
57บ้านดอนชาด  นายสกล ไชยธงรัตน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
58ถนนชัยสามัคคี  นายบุญชู สุนธงศิริ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
59บ้านคำนาดี  นายศมดล พลเยี่ยม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
60บ้านหนองขอนแก่น  นายประเทือง มะลาไวย์ 100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
61บ้านปากช่อง  นายปิยวิทย์ บรรพสาร 1.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
62บัวดงมันวิทยา  นายถวิล พนมเขต 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.00
63บ้านราษฎร์ดำเนิน  นายประชล ศรีเคนขันธ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
64ชุมแสงลาดค้อหนองเขื่อน  นางสาววิภาพร สินธุเขตต์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
65บ้านหนองขอนแก่นสาขาบ้านสี่แยก  นายประเทือง มะลาไวย์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0010.000.00100.00100.00
66บ้านบัวสาขาบ้านดงมัน  นายมหิดล พลเยี่ยม 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
67อนุบาลเมืองเสลภูมิ  นายพินิจ จันทร์ซ้าย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
68บ้านดงประเสริฐ  นายสมพร คุณธรรม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
69บ้านแห่ประชานุกูล  นายทักษิณ สิทธิศักดิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
70เสลภูมิสามัคคี  นายนิตย์ ใบเอี่ยม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
71บ้านท่าไคร้  นายเมธี อุดม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
72ขวัญเมือง  นายอนุสรณ์ สารเสวก ยังไม่กรอกข้อมูล
73บ้านขว้างวิทยากร  นายทวี ฤทธิธรรม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
74ชุมชนบ้านขวาว  นายไพรทูล จันศิริ 100.00100.00100.00100.0080.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
75บ้านโนนยาง  นายณรงค์ ชินบุตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
76บ้านสะทอนโนนแพงประชาสรรค์  นายคำผล จันทรบุตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
77บ้านหันหน่องสามัคคี  นายชัยณรงค์ มูลสาร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
78บ้านทรายมูล  นายจรุง บุญภิละ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
79บ้านผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศ  นายอุทิตย์ สินธุสนธิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
80ไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด  นายกิตติพัศ นพนิยม 100.00100.0075.00100.0080.00100.00100.00100.0060.00100.00100.00100.0085.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
81บ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยา  นายบุญมี เกตุคำ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
82บ้านน้ำเที่ยงนาเรียง  นายมานิตย์ สันตะวงศ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
83บ้านสำโรงหนองจอก  นายสำอาง น่าบัณฑิต 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
84บ้านพันขาง  นายถาวร สารพล 92.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
85บ้านโพธิ์ชัน  นายประกาศิต คำทวี ยังไม่กรอกข้อมูล
86บ้านกุดเรือ  นายอดิประพล วรรณพฤกษ์ 80.00100.0070.00100.0070.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.0060.00100.00100.00100.000.000.00
87บ้านโพธิ์ตาก  นายปัญญา ศรีนาม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
88เมืองไพรวิทยาคาร  ดร.ทวี ผึ่งผาย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
89บ้านหัวคู  นายบุญสันต์ เสลไสย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
90บ้านบ่อแกนางเลา  นายทศพร นองนุช 1.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
91บ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม  นายปัญญา แพนกุดเรือ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
92บ้านโนนคำน้ำจั้นใหญ่  นายสุกรี บุญปก 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
93บ้านโนนสว่าง  นายพิชิต พรหมนารท 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
94บ้านน้ำจั้นน้อยบึงเกลือ  - 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
95บ้านโนนสวรรค์  นายสันติภาพ จันทร์มณี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
96ชุมชนนาทมโคกก่อง  นายวรวิช บุญประสิทธิ์ 90.0099.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.000.000.00
97บ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล)  นายสุรีย์ อันบุรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
98บ้านหนองตุ  นายโสภณพงษ์ สิงห์โตแก้ว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
99บ้านมะหรี่(ศิริวิทยาคาร)  นายปราโมทย์ อ่อนแสง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.000.000.00
100บ้านหนองกุง  นายไพโรจน์ อาทิตย์ตั้ง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
101บ้านบาโคหนองแคน  นายสมหมาย อุ่นเจริญ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
102บ้านนาโพธิ์  นายกิตติภูมิ อุทสาร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
103บ้านหนองไผ่หนองหว้า  นายเศรษฐการ ไชยดำ 100.00100.0060.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.000.000.00
104บ้านหนองฟ้า  นายทินกร ดวงประทุม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
105บ้านสีเสียด  นายประสงค์ ปุริโต 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.00100.00100.000.000.00
106บ้านสะอาดนาดี  นายสมัคร สงวนรัตน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
107บ้านนาแพง  นายวิทยารัตน์ กิยะแพทย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
108บ้านหนองผักแว่น  นายวิเชียร ขระณีย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
109บ้านบากหนองเทา  นายศรัณยพงษ์ ประทาพันธ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
110บ้านหนองขามบ่อแก้ววิทยา  นายสมบูรณ์ นวลฉวี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
111บ้านคอกควายหนองแห้ววิทยา  นายไชยญา บุตรพรม 50.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.00
112วังหลวง  นายไพโรจน์ จันทร์ขอนแก่น 90.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
113บ้านท่าเยี่ยม  นายธงสิน ธนกัญญา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
114บ้านโพธิ์งาม  นายภาณุพงศ์ ชะราจันทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
115บ้านป่าขีหนองขุ่น  นายสุจินต์ ศิริวรรณ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
116บ้านทรายขาวหนองแป้นประชาสรรค์  นายสัมฤทธิ์ อ่อนพุทธา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
117บ้านโจด  นางบุษกร ทองวล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
118บ้านหนองหงษ์หนองงู  นายสมศักดิ์ สารเสวก 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
119บ้านหนองหว้านาคำพัฒนา  นายกฤษดา โพธิ์สิงห์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
120บ้านยาง  นายมรุพงศ์ ภานุศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
121บ้านลาด  นายวีระชัย สุทธิประภา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
122บ้านนาแซง(นาแซงราษฎร์บำรุง)  นายสมชาติ แสงทอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
123หนองหลวงประชาบำรุง  นายจีรวัฒน์ เพียรชนะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
124บ้านไค่นุ่นหนองบัวบานวิทยา  นายถวัลย์ ไค่นุ่นสิงห์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
125บ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญ  นางรัศมี วรโภชน์ 100.00100.00100.00100.0083.00100.0037.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
126บ้านหนองสำราญหนองเรือ  นายพินิจ บาคาล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
127บ้านนากระตึบ  นายลภ ไชยฮะนิจ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
128บ้านท่าม่วง  นางดวงจันทร์ ยวงสุวรรณ์ 100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
129บ้านหนองสิม  นางนิรมล ปกป้อง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
130บ้านเหล่าแขมดงกลาง  นายธวัชชัย ทองถนอม 100.00100.0085.00100.0085.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.0098.00100.0098.00100.00100.00100.000.000.00
131บ้านดงหวาย  นายภราดร เสนารัตน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
132บ้านท่าสี  นายปรีดา ทอนโพธิ์แก้ว 90.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
133บ้านโคกกุงดอนกอก  นายธงชัย ทัพละ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
134บ้านหนองเม็ก  นายไกรศรี พลเยี่ยม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
135บ้านดงแจ้งโนนสูง  ว่าที่ร้อยตรีเชวงศักดิ์ศักดิ์ มิ่งมิตรมี 100.00100.0085.00100.0090.00100.0090.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.000.000.00
136หนองจอกวิทยา  นายสมบูรณ์ แจ้งเจริญ 90.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
137บ้านวังเข  นายวชิพงษ์ ค้ำคูณ 100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
138บ้านท่าลาดหนองผักตบ  นายสุดใจ จันทร์พิพัฒน์ 75.00100.0075.00100.0075.00100.0075.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
139บ้านโสกเตย  นายบรรจง หัสจรรย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
140บ้านนาวีน้อยสามัคคีโนนหนามแท่ง  นายศักดิ์ชัย บุญภิละ 90.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
141อนุบาลเมืองหนองพอก  นายวิเชียร แสงภักดี 0.00100.0095.00100.0095.00100.0095.00100.0080.00100.0070.000.0060.00100.0070.00100.0060.00100.000.000.00
142ศรีสวัสดิ์  นายจักรพงษ์ รองไชย 85.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.0070.00100.000.000.000.000.00
143หนองโนราษฎร์บำรุง  นายวัชรินทร์ ดวงพระจันทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
144บ้านโคกนาคำ  นายจักรพงษ์ รองไชย ยังไม่กรอกข้อมูล
145หนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์  นายทัศนัย อุปปะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
146ท่าสีดาวิทยา  นายประสิทธิ์. ทองมี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
147ทรายทองเฉลิมวิทย์  นายประเวช การินทร์ 100.00100.00100.00100.0094.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
148บ้านคูเมืองสามัคคีวิทยา  นายเรืองเดช ศรีโยธี 100.00100.0090.00100.0095.00100.0095.00100.0095.00100.0095.00100.0095.00100.0095.00100.0095.00100.0095.00100.00
149หนองแวงบึงงาม  นายทรงศักดิ์ เมฆเสนา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
150เหล่าขุมมันท่าสะอาด  นายอินสอน กันทะโล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
151บ้านหนองแข้ดง  นายบรเมศร์ ขัติยนนท์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
152ป่าไม้อุทิศ 11  นางปริยะดา กนกโชติวงษ์ 100.00100.0090.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
153บ้านกุดขุ่น  นายวริช จรัสแผ้ว ยังไม่กรอกข้อมูล
154ชุมชนบ้านโคกกลางมิตรภาพที่ 84  นายสงวน ชาววัง 100.00100.0080.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
155สามพานประชาสรรค์  นางนิลรดา เมฆเสนา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
156โคกสว่างหาญไพรวัลย์  นายไพบูลย์ เหมรา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
157บ้านแก้งศรีสว่าง  นายวินัย บุญสินชัย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
158ชุมชนบ้านโคกกลางสาขาห้วยค้อ-คำเม็ก  นายวิศิษฎ์ ศุภจันทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
159บ้านปลาโด  นางคัทยวรรณ รังใส 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
160ชุมชนหนองแสงโนนสว่าง  นายอดุลย์ ประเสริฐสังข์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
161หนองคำวิทยา  นายชวลิต อุปปะ 100.00100.000.00100.000.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.000.000.000.00100.000.000.000.000.00
162หนองไฮภูเขาทอง  นายสุพัฒน์ ชาติเชื้อ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0059.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
163บ้านโนนปลาเข็ง  นายศุภฉันท์ คล้ายหนองสรวง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
164บ้านเหล่าโพนงาม  นายศุภกานต์ ศรีทนษา ยังไม่กรอกข้อมูล
165บ้านหนองขุ่นวิทยาคาร  นายสนิท จันทรืมหา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
166บ้านกกตาลดงบังวิทยา  นายวิชาญ เหล่าจันทร์อัน 0.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.000.00
167บ้านโพนงามหนองน้ำกิน  นายสันติภาพ หาญชนะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
168บ้านคำโพนสูง  นายศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ 92.00100.0095.00100.00100.00100.0096.00100.0097.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
169ไตรมิตรวิทยา  นายประเวช การินทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.0090.00100.00100.000.000.00
170วังใหญ่หนองผักแว่น  นายวิษณุ รังใส 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.000.00100.00100.00100.00100.000.000.00
171บ้านกุดเต่าวิทยา  นางปัฐมาภรณ์ อุทัยอมฤตวารี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
172บ้านบะยาวบุ่งโง้งสามัคคี  นายอุทัย จันทร์วัง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
173บ้านหนองบก  นายบุญชู สุนธงศิริ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0089.000.00100.00100.00100.00100.000.000.0067.000.00100.00100.000.000.00
174เมืองโพธิ์ชัย  นายสุรพล พลเยี่ยม 100.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
175โคกกุงหนองหงษ์หนองไฮ  นายปุณกัลย์ บุญเริ่ม 100.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.000.000.00
176บ้านจัมปาพระอุ้ย  นายจินดา จันทรา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
177บ้านหนองบัว  นายพยุง วรรณทอง ยังไม่กรอกข้อมูล
178บ้านหนองแวงใหญ่  นายทศพล ศิวิรัตน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
179บ้านโพธิ์ศรี  นายพุทธา โคตรพิมพ์ 0.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
180บ้านหนองนกทา  นายศราวุฒิ บุระพวง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
181บ้านหนองนกทา(สาขาบ้านหนองขุมเงิน)  นายพิทยา เดชะคำภู 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
182บ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง)  นายประสิทธิ์ คำภูผง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.000.000.00
183บ้านภูเขาทอง  นายพยุง วรรณทอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
184บ้านโนนใหญ่  นายยงยุทธ แก้วขอนแก่น 100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
185อัคคะวิทยา  นายชัชวาลย์ รัตนสวนจิก 70.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
186บ้านนาเลา  นายประสิทธิ์ พลทองเติม 100.00100.0080.00100.0070.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
187บ้านโพนเฒ่า  นายทองล้วน มาตเลิง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
188บ้านน้ำเกลี้ยง  นายบุญส่ง องอาจ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
189บ้านโคกใหญ่  นางทองใบ พันธุ์พงศ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
190บ้านนางาม  นายดวงชัย มงคลกุล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
191บ้านนาเลาสาขาบ้านอวยศรี  นายประสิทธิ์ พลทองเติม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
192บ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร)  นายปริญญา บุตรพรม 90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.00
193บ้านดอนควาย  นางอารยา ไค่นุ่นสิงห์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
194บ้านท่าเสียว  นายจรัญ มลาไวย์ 80.000.0080.000.0080.000.0080.000.0080.000.0080.000.0080.000.0080.000.0080.000.000.000.00
195บ้านปากบุ่งคุยจั่นมหาศาลจิตตรังสรรค์  นายพรชัย พวงพิลา 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
196บ้านหนองตาไก้  นายขวัญใจ พิมมะดี 100.00100.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.00100.00100.00100.00100.0060.000.00100.00100.000.000.00
197บ้านหนองแสงสว่างวิทย์  นายสัมฤทธิ์ นาเมืองรักษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
198บ้านหนองอิโล  นายแก้ว เกตุมาตย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
199ชุมชนเชียงใหม่พัฒนา  นายธเนศร ใบปก 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
200บ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์  นายสังคม เพ็ชรโรจน์ 100.00100.0085.000.00100.00100.00100.00100.0095.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
201บ้านดอนเรือ  นายเสกสิทธิ์ พิมพ์พรม 80.000.0080.000.0080.000.0080.000.0080.000.0080.000.0080.000.0080.000.0080.000.0080.000.00
202บ้านดงยาง  นายสมพร ประเสริฐสังข์ 100.00100.0060.000.0070.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
203บ้านหนองอึ่งโปโล  นายประมวล ทิพชัย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
204ชุมชนบัวคำ  นายสง่า บรรจโรจน์ 90.00100.0080.00100.0080.00100.0090.00100.0050.00100.0040.00100.0080.000.0070.00100.0050.00100.000.000.00
205บ้านโคกหนองบัว  นายสมภาร ทิพเจริญ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
206อนุบาลเมืองเมยวดี  นายประเสริฐ บำรุงรส 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
207ชุมชนบ้านชมสะอาด  นายสมพงษ์ พันทะชุม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.000.0080.000.00100.00100.0080.000.0080.000.000.000.00
208ชุมชนบ้านบุ่งเลิศ  นายหนูไกร อสุระพงศ์ 100.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.000.000.00
209บ้านโป่งประชาพัฒน์  นายถอ เหลาทอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
210คำนางตุ้มโนนสวรรค์  นายคงศักกดิ์ เทพสุระ 20.000.007.000.0020.000.0020.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
211บ้านหนองสองห้อง  นายวิระยูร คำอุดม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
212ชุมพรนาเจริญ  นายณรงค์ฤทธ์ หงษ์ศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.000.00100.00100.000.000.00
213บ้านโคกสี  นายปิยวิทย์ บรรพสาร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
214บ้านห้วยทราย  นายเสถียร สุดหนองบัว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
215บ้านหนองเดิ่น  นายศิวพจน์ เกาะกิ่งกุลพงศ์ 100.00100.0086.000.0094.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
216บ้านหนองโน  ว่าที่ ร.ท.ภานุ จันทนามล 80.00100.0065.00100.0070.00100.0080.00100.0080.00100.0075.00100.0075.00100.0060.00100.0075.00100.000.000.00
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน