ข้อมูลร้อยละหนังสือเรียนที่ได้รับจากการส่งครั้งแรกและร้อยละรวมสะสมจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช.ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายอนันต์ พันนึก
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ)
ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง
1เมืองเกษตรวิสัย  นายอุดมศักดิ์ ดีโสภา 100.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.000.000.00
2วัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)  นายมนตรี รัตนตรัยวงศ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0056.00100.00100.00100.000.000.00
3บ้านป่ายาง  นายสุเมต ปราณี 90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
4บ้านหนองแวง  นายขจรศักดิ์ สำลี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
5บ้านหนองส้าวโพนงอยประชาชื่น  นายเฉลิมพล หนองเรือง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
6บ้านโพนโพธิ์หว้างาม  นางเพ็ญศรี ยาศรี 95.00100.0095.00100.0095.00100.0095.00100.0095.00100.0095.00100.0095.00100.0095.00100.0095.00100.000.000.00
7บ้านสะแบง  - 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
8บ้านกู่กาสิงห์  นายสิทธิชัย จันทะบุดศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
9จตุรคามพัฒนา  นายมานิตย์ ประเดิม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
10เมืองบัววิทยาคาร  นายวรรณะ อุดมคำ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
11บ้านหัวดงกำแพง  นายชาญวิทย์ ชุมศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
12บ้านสำราญนิวาสสามัคคี  นายทวี วงศ์นาค 100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.0030.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.000.00100.000.000.00
13วัดบ้านโพนเงิน  นายกริชภูมิ โคตรเนตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
14บ้านน้ำอ้อม  นายวิศาล นิวาสสิริพงศ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
15บ้านโนนจาน  นายชัยนรินทร์ สอื้นรัมย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
16บ้านยางจ้องหนองแวงน้อย  นายช่วยศักดิ์ จันทะแสน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
17ชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล  นายอำนาจ บุญทัน 100.00100.0054.00100.0088.00100.0059.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0076.00100.0080.00100.000.000.00
18บ้านคุยผงดงน้อย  นางสาวสุภัทรา แพไธสง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
19ไตรคามสามัคคี  นายสุพรรณ โฮมประเสริฐ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
20บ้านผำโนนสว่าง  นายคิด อันไฮ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
21บ้านดอนดู่เหล่าเสือ  นางสาวสุภัทรา แพไธสง 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
22บ้านโพนสะอาด  นางเณรัชรา ก้านจักร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
23บ้านหนองสังข์  นายวิชิต ก้านจักร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
24บ้านหนองกุง  นายสายทอง บุดดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
25บ้านหนองเปลือยตาแสง  - 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
26บ้านหัวดอนชาด  นายบุญปลูก วงษ์แก้ว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
27บ้านตลาดไชย  นายสุรศักดิ์ ไพรสณฑ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
28บ้านฝาง  นายสุผล เศษลือ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
29คุรุราษฎร์สามัคคี  นายอธิวัฒน์ ศรีเที่ยง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
30บ้านเขวาใหญ่  นายวรากานต์ สมศิริ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
31ชุมชนบ้านหนองผึ้ง(ประพันธ์คุรุราษฎร์อุทิศ)  นายประดิษฐ์ชัย มั่นคง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
32บ้านหนองช้าง  นายนิรุตต์ ดำรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
33บ้านเหนือ  นางหทัยชนก คชพันธ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
34บ้านสิงห์ไคลสุทธาวาส  นายจีระ อินทรกลาง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
35บ้านอี่เม้ง  นายคำตัน พิมพ์สิงห์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
36บ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง)  นายเชิดศักดิ์ เอกปริญญา 100.00100.0080.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.000.000.00
37บ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง  นายศุภวัฒน์ สุรแสน 100.00100.0067.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
38สิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม  นายบุญธรรม เหล่าบ้านเหนือ 98.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.0098.00100.00100.00100.0098.00100.0098.00100.00100.00100.000.000.00
39บ้านจานทุ่งโนนสังข์  นายสายยุธ เหลาเกิ้มฮุ้ง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
40บ้านหัวหนองตาด  นางสาวดอกไม้ บุญเหลี่ยม 100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0098.00100.00100.00100.000.000.00
41บ้านดงครั่งใหญ่  นายอลงกรณ์ ศิริสิงห์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
42บ้านนกเหาะ  นายสมัย สุทธาโย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
43บ้านดงครั่งน้อย  นายสมนึก โนริรัตน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
44ทุ่งกุลาประชารัฐ  นายฐิติพงษ์ ละครรำ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
45บ้านโพนแท่น  นางอัญญรัตน์ แสนภูมิ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
46บ้านโพนทัน  นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
47บ้านแสนสี  นายประยูรศักดิ์ ศิริกังวาฬ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
48วัดแจ่มอารมณ์  นางปรียานันท์ เหินไธสง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
49บ้านหนองสระหงส์  นายนิวัติ สิทธิสาร 100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
50บ้านโพนเงินโพนทอง  นายศิริชัย อุดมทรัพย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
51บ้านหนองอ่างดอกรัก  นายปัญญา สุระโส 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
52บ้านฮ่องทราย  นายเสน่ห์ เสาวพันธ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
53บ้านไทรทอง  นายสรุศักดิ์ พลภักดี 100.00100.0067.00100.0071.00100.0090.00100.0067.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
54บ้านโพนหิน  นายวุฒินันท์ คำมา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
55บ้านหนองไผ่ลุ่ม  นายชูชาติ พุทธอุดร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
56บ้านเขวาตะคลอง  นายนาค โพลาลัย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
57ชีโนวาทธำรง  นายวินัย โพธิ์หมุด 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
58บ้านเขวาหรดี  นายวิมล แสงหัวช้าง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
59หนองพระบางตลาดม่วง  นายฟื้น สิทธิสาร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
60เมืองปทุมรัตต์  นายดำรงค์ สีลา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
61บ้านจานเหนือ  นายประมง บุญโพธิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
62ชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร)  นายกาญจน์บัณฑิต โชติขันธ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
63บ้านหนองบึง  นายสมศักดิ์ศรี ชราศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
64บ้านหนองคูโคกเพ็ก  นายสมจิตต์ อิงอาจ 70.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.000.000.00
65บ้านโพนงาม  นายเชาวน์วัศ ปิตุรงคพิทักษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
66บ้านโนนสะอาดหนองแต้  นายรัฐกิจ กอนจันดา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
67บ้านสระบัว  นายดำรง สีลา 100.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
68บ้านหนองมะเขือ  นายมงคล ภูศรีอ่อน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
69บ้านเขวาโคกสวายโดด  นายวีระพัฒน์ วงษ์ชาดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
70บ้านเขวาทุ่ง  นางสาวกัญญาภัทร สงค์ศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
71บ้านภูดิน  นายสันติภพ โชติขันธ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
72บ้านบัวขาว  นางกัลยาณี โชติขันธ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
73หนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่  นายพนมภูมิ ไชยแสน 100.00100.0098.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
74ชุมชนบ้านหนองแคน(นนทาภิบาล)  นายวิทยา กาญจนศร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
75บ้านสวนปอ  นายอดุลย์ จันทร์ฝาง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
76บ้านสำราญหนองบาก  นายอภิชัย ปัดสำราญ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
77บ้านโคกกลาง  นายบุญส่ง มะณีแสง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
78ประสิทธาราม  นายอ้วน ลือธิสาร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
79บ้านดู่ฝายใหญ่  นายบุญสืบ โทนหงสา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
80บ้านโพนสูง  นายณัฏฐนันท์ สีลา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
81บ้านโพธิ์น้อย  ว่าที่ รต.เมธี ลาหล้าเลิศ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
82บ้านขี้เหล็ก  นายสีดา บุตรนาแพง 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
83บ้านพิลา  น.ส.พิมพ์อุไร หารตุ่น 100.00100.0075.00100.0080.00100.0090.00100.0090.00100.0070.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
84บ้านนาแค  นายคอนสินธิ์ ทะวะลัย 100.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
85บ้านโพนทอง  นายอกนิษฐ์ แสนภพ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
86บ้านโคกก่อง  นางศุภรัตน์ ฤาโสภา 100.00100.0070.00100.0070.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
87บ้านจานใต้  นางเชอรี่ แก้วมงคล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
88บ้านโนนสวรรค์  นายสกล พรมราช 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
89บ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง)  นายภิญโญ หอมไกล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
90บ้านน้ำคำ  นายกาญจน์บัณฑิต โชติขันธ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
91บ้านหัวช้างเลิงแก  นางสฤฒาพร ปัสสำราญ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
92บ้านส้มโฮง  นายพันธวิทย์ ยืนยิ่ง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
93บ้านฮ่องแฮ่พยอมหนองม่วง  - 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
94บ้านขามป้อม  นายประพงษ์ ทวีวรรณกิจ 100.00100.0080.00100.0075.00100.0080.00100.0070.00100.0080.00100.0050.00100.0050.00100.0090.00100.000.000.00
95บ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์)  นายโสภณ พลสมบัติ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
96บ้านดงช้าง  นายสมพงษ์ อามาตย์ 60.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
97บ้านโนนจาน  ว่าที่ พ.ต กฤษฎา ศรีชนะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
98บ้านหนองขาม  นางธัญญลักษณ์ จันทะคาม 90.00100.0085.00100.0080.00100.0090.00100.0095.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
99บ้านม่วง  นายวชิร วงษ์ชาดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
100บ้านค้อแสนสี  นายคำภู โกฎหอม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
101บ้านตาจ่อยหนองสระ  นายสัญญา ชาวไร่ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
102อนุบาลเมืองพนมไพร  นายวิรัตน์ พวงช้อย 100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
103บ้านดอนเจริญ  นายไสว ชานาม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
104บ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว  นายอำพร ชัยอาวุธ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
105ดอนเสาโฮง  นางสุวณีย์ ขันโมลี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
106บ้านสระแก้วเจริญศิลป์  นายสมชาย ทองเสนา 100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
107บ้านโนนทรายสระทอง  นายพิชัย สีพลี 100.00100.0080.00100.0095.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0085.00100.0080.00100.000.000.00
108บ้านโนนม่วง  นายสนอง คูณคำ 70.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.00
109บ้านโพธิ์ใหญ่  นายจีรพงษ์ วงษ์สามารถ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
110ท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์  นายชัยรัตน์ ชลาชัย 70.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.000.000.00
111บ้านหนองกุงวิทยา  นายสิงขร ริโยธา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
112บ้านโนนชัยศรีหนองแคน  นายสมบูรณ์ นนทะโชติ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
113บ้านบัวงาม  นายประสาน วิเวก 70.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.00
114บ้านโพธิ์น้อย  นายพันศักดิ์ ช้อยชด 100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
115บ้านดงมัน  นายสมมาตร เกาะน้ำใส 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
116คำไฮสำโรงวิทยาคาร  นายนัฐวุฒิ ทองย่อ 90.00100.0085.00100.0085.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0095.00100.0090.00100.000.000.00
117บ้านนางเตี้ยไศลทอง  นายวีรชัย เอราวรรณ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
118บ้านโปง(ประชาสามัคคี)  นายสุรจิต ศิริวัฒน์ 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
119บ้านดอนคำ  นางสาวยุภาพร ไกรยะอุด 100.00100.00100.00100.0080.00100.0080.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
120ค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา  นายสมชาย สายเชื้อ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
121บ้านชาติ  นายชัยวัฒน์ พิมพ์สิงห์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
122บ้านโนนจิกหนองคู  นายบุญเหลือ สิงห์ธีร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
123บ้านคำพระ  นายพนายุต กองสุข 100.00100.0088.00100.0074.00100.0046.00100.0048.00100.000.000.000.000.0091.00100.000.000.000.000.00
124บ้านนานวลราษฎร์นิยม  นายบัวใส อุ่นเรือน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
125บ้านโนนศิลา  นางจารุวรรณ กุชโร 25.00100.0083.00100.0083.00100.0083.00100.000.00100.0017.00100.000.00100.0017.00100.0017.00100.000.000.00
126โนนไทยวิทยาคาร  นายวัฒนา ศรีพลัง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
127ไตรราษฎร์วิทยา  นายไพรบูรณ์ วิสีปัต 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
128บ้านขุมเงิน(ราษฎร์สามัคคีวิทยา)  นางสมพิศ กิริยะ 100.00100.0080.00100.0050.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
129บ้านคำแดง  นายบวร พิมพ์ภู 100.00100.0080.00100.0050.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
130บ้านหนองฟ้า  นายเสนีย์ พนมศร 100.00100.0080.00100.0050.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
131บ้านหัวหนองกุดหลด  นายพึ่งพบ เนื่องขันตรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
132ปัญจคามประชาสรรค์  นายชัยพล ใจเมือง 98.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
133บ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์  นายสาคร กล้าหาญ 0.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.000.00
134บ้านดอนบ่อดอนแฮด  นายสัมฤทธิ์ โฆษร 80.00100.0080.00100.0080.00100.0070.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
135บ้านหนองเหล็ก  นายสฤษดิ์ สัตนันท์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
136บ้านหนองทัพไทย  60.00100.0080.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0060.00100.00100.00100.000.000.00
137บ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์)  นายสถิตย์ โชติขันธ์ 60.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
138บ้านหัวนา  นายไชยยงค์ บัวศรีคำ 85.00100.0080.00100.0070.00100.0090.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
139ทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคม  100.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
140บ้านวารีสวัสดิ์วิทยา  นายพิทักษ์ บัวแสงใส 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
141บ้านดอนดู่ดอนเจริญ  นายจีระศักดิ์ ถวิลไพร 100.00100.0080.00100.0075.00100.0090.00100.0085.00100.0090.00100.0080.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
142บ้านสมสะอาด  นายชำนาญ สมบูรณ์พันธ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
143บ้านนาชมดอนกลางวิทยา  นายประภาส กุดหอม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.000.000.00
144บ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา)  นายอภิสิทธิ์ ถวิลไพร 100.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
145บ้านดอนแดง  นายบุญตา ยมรัตน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
146บ้านท่าลาดวารีวิทยา  นายพงษ์เทพ ศรีจันทร์ 100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
147บ้านท่าเสียว(กาญจนาอุปถัมภ์)  นายวิชัย พนมโชติ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
148บ้านกุดน้ำใส(ผดุงวิทยาคาร)  นายทรงศิลป์ เสนาะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0087.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0082.00100.0097.00100.000.000.00
149บ้านพนัสดงสว่างวิทย์  นายทองคำ ทองเอก 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
150บ้านชานุวรรณ(ประชาวิทยาคาร)  นางพิศมัย สอนลา 50.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.000.000.00
151บ้านคูฟ้า  นายประภาพันธ์ วิเวก 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
152เมืองสุวรรณภูมิ  นายอุดมการณ์ หลักคำ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
153อนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ  นายสุทัศน์ อนุพันธ์ 100.00100.0098.00100.00100.00100.00100.00100.0098.00100.00100.00100.00100.00100.0098.00100.00100.00100.000.000.00
154ดอนแฮดวิทยา  นายบุญมี วันภูงา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
155บ้านสนาม  นางมยุรี สุวัติถิกุล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
156บ้านเหม้าหนองข่าวิทยา  นายบรรพต พันธ์หินกอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
157บ้านน้ำคำน้อยวิทยา  นางนิภาวัลย์ สมสีไสย รักษาราชการแทน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
158บ้านนา  นายบุญสวน คำดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
159บ้านงูเหลือม  นายสมบูรณ์ สีสัน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.00
160ดงหัวเรือป่าม่วงวิทยา  นาประจักษ์ ยอดภิรมย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
161บ้านโพนยานาง  นางจันทร์เพ็ญ จันทร์วิเศษ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
162บ้านเม็กหางเหย  นายปฐมสิงห์ คำอ่อนสา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
163บ้านยางเลิง  นายเข็มทอง แสวง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
164บ้านหมอตา  นายประยงค์ ศรีบุญ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
165บ้านดอกไม้  นายปัญญา นาเมือง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
166บ้านโคก(ทองคุรุราษฎร์พัฒนา)  นางสาวภรณ์พิมล ศรีเจริญ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
167บ้านภูงา  นายเข็มทอง แสวง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
168จานเตยวิทยาประชาสรรค์  นายอุทัย ถนอมพล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
169บ้านฮ่องสังข์  นายมนูญ ศรีสนาม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
170บ้านสาหร่าย  นายสุระพันธ์ มูลทรัพย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.000.000.00
171บ้านดอนแคน  - 100.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
172บ้านโนนตาด  นายแสวง ทอนศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
173บ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์)  นายสัญญาศักดิ์ พิลาลัย 100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
174บ้านร้านหญ้า  นายสัมพันธ์ ภุหินกอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
175บ้านโพนเดื่อโนนสวรรค์  นายสำราญ สุขหนองบึง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
176เบญจคามวิทยา  นายถาวร ยมรัตน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
177บ้านโพนพอุง  นายสุระพงษ์ ยมรัตน์ 97.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.000.000.00
178บ้านส้มโฮง  นายสุพงษ์ เวโน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
179บ้านโพนดวน  นายมานิส สลางสิงห์ 0.000.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
180บ้านหินกอง  นายไพบูลย์ พันธ์หนองหว้า 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.0060.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
181บ้านเล้าข้าว  นายธานินทร์ เห็มชนาน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
182บ้านขัดเค้า  0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
183บ้านสองชั้น  นายสมพงษ์ วงศ์อาจ 0.00100.0055.00100.0070.00100.0070.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0070.00100.0090.00100.000.000.00
184บ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)  นายประดิษฐ์ สุดานิช 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
185บ้านหัวช้าง  นายวรศักดิ์ ไหมพรม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
186บ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์)  นายวิเชียร บุตรบุญชู 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
187บ้านลำโกน(คุรุรัฐราษฎร์พัฒนา)  นายทองสุข คุณมาศ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
188บ้านค้อโนนสว่าง  นายอนันต์ แก้วภูมิแห่ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
189บ้านหนองบั่ววิทยา  นายบุญศรี จันสุระ 100.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
190บ้านแดง  นายธวัชชัย มูลตรีภักดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
191บ้านน้ำคำน้อย  นายประวิทย์ เรืองศรี 40.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0083.00100.00100.00100.000.000.00
192เมืองจำปาขัน  นายทองนาค มณีจักร์ 70.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
193บ้านเปลือยน้อยสุขสวัสดิ์  นายสุวิทย์ สวาสดิ์วรกุล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
194บ้านเหล่าติ้ว  นายทรงสิทธิ์ เภาสระคู 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
195บ่อพันขันวิทยา  นายมานิต ภูวชินพงศ์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
196บ้านปลาค้าว  นายอภิเชษฐ์ ชาญอุไร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
197บ้านหญ้าหน่อง  นางพชรพร ลีทัพไทย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
198บ้านยางเครือด่านน้อย  นายปฏิวัติ ดาศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
199บ้านหนองยางหนองไผ่  นายสมชัย งามสาย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
200น้ำคำใหญ่วิทยา  นายอานนท์ นามเพ็ง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
201ผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม  นายสุรพล พรหมโคตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
202หนองบัวคุรุประชาสรรค์  นายสมโภชน์ คำลอย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
203ไตรราษฎร์คุรุสามัคคี  นายเพชร สุ่มมาตย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
204บ้านเหว่อดงสวนผึ้ง(สุขนาคธรรม)  นายสืบสกุล ชดช้อย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
205ตากแดดสุธรรมประชาสรรค์  นายอนิวัฒน์ มาแสวง 90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
206บ้านตาแหลวโนนหมากแงว  นายวิสุทธิ์ สุดหลักทอง 0.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
207เมืองทุ่งวิทยา  นายบรรจง สังฆะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
208ทุ่งศรีเมืองวิทยา  นายไพบูลย์ ศรีสระคู 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
209โพนขวาวพิทยาคม  นายสุภพ สอนสระคู 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
210หว่านท่าสมอวิทยา  นายอภิชาติ ดีกุดตุ้ม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.000.000.00
211บ้านมหิงษาราม  นางเทียม รักษาธรรม 100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.000.000.00
212ห้วยหินลาด  นายพชรกฤต เพ็งเหมือน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
213หนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยา  นายวัชรพงษ์ ซ้ายโพธิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
214จตุคามวิทยา  นายประเสริฐ แสงสุมาตย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
215เมืองอารัมย์  นายระวี อาจหาญ 100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
216บ้านขี้เหล็ก  นางปริญญาพร เลิศพันธ์ 100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
217บ้านโคกสำโรง  นางกุลธิดา นาเมือง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
218บ้านหนองแล้ง  นายพุทธ โคตรเทิ้ง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
219บ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165  นายสุพล สิงห์สถิตย์ 90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
220บ้านหนองแวง  นายถาวร จันทร์หนองหว้า 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
221โสภาพพิทยาภรณ์  นายกิตติศักดิ์ บุคำ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
222ดอนยางดอนสังข์วิทยา  นายณรงค์ เย็นเพชร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
223บ้านโพนครกน้อย  นายเทพนคร กิตติวัฒนพล 100.00100.0076.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
224บ้านสระโพนทอง  นายสุพจน์ หินกอง 0.00100.0055.00100.0050.00100.0040.00100.0070.00100.0060.00100.0050.00100.0040.00100.00100.00100.000.000.00
225บ้านคูดินทราย  นายวิเชียร แสงสุมาศ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
226บ้านตังหมอง  นายกองสิน พิรุณห์ 100.00100.0079.00100.0060.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0056.00100.00100.00100.000.000.00
227บ้านหนองอีเข็ม  นายอาวุธ ทองบุ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
228เมืองอาจสามารถ  นายพูลทรัพย์ มานะดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
229บ้านส่องอนามัย  นายธานินทร์ ข่อยแก้ว 90.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
230บ้านสำราญ  นางสาวถิรนันท์ จิตสุข 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
231ร่องคำหงษ์ทองวิทยา  นายมงคล น้อยอามตย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
232บ้านบุ่งเบา  นายปริญญา นวลรักษา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
233บ้านศาลา  นายปริญญา นวลรักษา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
234บ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา  นายสนิท กล้าหาญ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
235จ้อก้อแมดมันเหลืองวิทยา  นายพิทักษ์ มุลาลี 100.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
236บ้านกลอยโนนสมบูรณ์  นายปรีชา วงศ์หินกอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
237บ้านห้วยแก้วห้วยสำราญ  นายทรงวิทย์ กัญญาคำ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
238บ้านโนนแฮด  นายประเทือง ไชยบุศย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
239บ้านหัวดอนเปลือยพัฒนา  นายเหรียญ หงษ์ทะนี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
240บ้านหนองหมื่นถ่าน  นายอุดม ศรีวงษา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.000.000.000.000.00
241บ้านหนองยาง  นายธวัชชัย มูลตรีภักดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
242บ้านกระจายเหล่าสูง  นายธีระวิทย์ เสมอภาค 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
243บ้านหนองหัวคน  นางสุจิตรา พันธุ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
244สีสวาดเล็บขาว  นายประดิษฐ์ ขุมเงิน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
245บ้านมะกอก  นายสมคิด อุบาลี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
246บ้านทองหลาง  นายพรชัย แก้วพลงาม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
247หนองขามวิทยา  นายประยูร ศรีวงค์ชัย 100.00100.00100.00100.00100.00100.0082.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0091.00100.00100.00100.000.000.00
248บ้านแวงวังเซียม  ว่าที่ร้อยตรียุทธพงษ์ ดีพลงาม 100.00100.0091.00100.0092.00100.0092.00100.0086.00100.00100.00100.0086.00100.00100.00100.000.000.000.000.00
249บ้านหนองฮาง  นายปราโมทย์ หันตุลา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
250บ้านเป้า  นางศศิธร พิมพา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
251บ้านเมืองคลอง  นายชูศักดิ์ สุทธิสงค์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.000.000.00
252บ้านแขม  นายภาสกรณ์ ปัญญหาญ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
253บ้านดงสว่าง  นายพิเศรษฐ์ พัฒนโชติ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
254ชุมชนบ้านโพนเมือง  นายสากล ลำพาย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0071.00100.00100.00100.000.000.00
255บ้านน้ำคำ  นางเพ็ญประภา สมันต์ศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
256บ้านโนน  นายชัยณรงค์ ชินเพ็ง 40.00100.0040.00100.0040.00100.0040.00100.0040.00100.0040.00100.0040.00100.0040.00100.0040.00100.000.000.00
257บ้านกอก  - 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
258บ้านดงบัง  นางวัลภา พวงปัญญา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
259บ้านเหล่าบากสามัคคี  นายวีระ แพงวงศ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
260บ้านหนองนาหล้า  นายสมพร ดิษฐ์เจริญ 100.00100.0085.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
261บ้านแจ้ง  นายสมใจ อุลมาน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
262บ้านท่าค้อ  นายชาญชัย โพธิจักร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
263บ้านโนนยางรัฐพัฒนา  นายเสน่ห์ วัชระกวีศิลป์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
264บ้านกุดเขียว  นางสาวนิภาพร น้ำคำ 50.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.000.000.00
265ชีโหล่นวิทยา  นายสมบูรณ์ ศรีวงษ์ 90.00100.0080.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0080.00100.0090.00100.000.000.00
266บ้านหัวนา  - 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
267บ้านธาตุสามัคคี  นายเข็มชาติ นานานนท์ 90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
268บ้านขี้เหล็ก  นายทรงจิต สมุทรเขต 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
269บ้านยางเฌอ(วีรชนอุทิศ)  นายวีระวัฒน์ เกตุมาตย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
270บ้านหนองย่างงัว  นายศักดิ์ชัย ประวิสุทธิ์ 0.00100.0080.00100.0080.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0050.00100.000.000.00
271บ้านจิก(หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์)  นายสุวิทย์ คำพร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
272บ้านเหล่าง้าวโนนค้อประชาสรรค์  นายประภาส พิลาภ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
273บ้านน้ำเงิน  นายประหยัด เชาว์ชาญ (รักษาการ) 0.00100.0070.00100.0080.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.0060.00100.000.000.00
274บ้านดู่  นายโกวิท สิทธิศักดิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
275บ้านดงเมืองจอก  นายวิเชียร อ่อนสองชั้น 100.00100.00100.00100.00100.00100.0087.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0092.00100.00100.00100.000.000.00
276บ้านแคน(วันครู 2503)  ว่าที่พันตรีมานิตย์ ซาชิโย 100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
277บ้านโหรา  นายสุทธิสม ดังก้อง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
278บ้านหนองหว้า  นายเจสดา พรหมเวียง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
279บ้านหนองบัว  นายสุเมธ สาลำ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
280บ้านหนองเรือ  พันจ่าเอกศิล วงค์สันต์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
281บ้านสำโรง  นางธิติมาพร จันทสิทธิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
282บ้านขุมเงิน  นายเฉลิมชัย แสนยะบุตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
283บ้านหว่านไฟ  นายคุณาวุฒิ เขวาลำธาร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
284บ้านลิ้นฟ้า  นายมนตรี สิงห์ชา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
285บ้านเหล่าฮก  นายสง่า ไตรมณี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
286บ้านป่ายางวนาทิพย์  นายถาวร มูลมะณี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
287บ้านหนองหินน้อย  นายทินกร คลังจินดา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
288บ้านเมืองสรวง  นายดรุณ เกตุตากแดด 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
289ชุมชนบ้านผำ  นางสุดารัตน์ อยู่ประไพ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
290บ้านข่อย  นายวิเชียร กันหาจันทร์ 100.00100.0080.00100.0080.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.0070.00100.0090.00100.000.000.00
291หนองหินใหญ่วิทยา  นายชนันต์ชัย พัชรคำสุดที 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
292บ้านสูงยาง  ส.ต.ต.นปดล นพเคราะห์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0070.00100.0080.00100.0090.00100.000.000.00
293บ้านคูเมือง  นายจักร์สิน สามารถ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
294บ้านป่าดวนพังหาด  นางฉวีวรรณ พลสรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.00100.00100.00100.00100.000.000.00
295ดงเกลือวิทยา  นายพิสรร ปัดชาศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
296บ้านหัวนา  นายชนัฐพงศ์ ซื่อสัตย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
297บ้านกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนา  นางสาวศรัญญา สาลำ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
298บ้านเหล่าหัวภู  นายสุเทพ ไชยเสนา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
299บัวสูงบัวเงินวิทยา  นายณรงค์ ชัยปฏิวัติ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
300หนองยางวิทยาคม  นางพนิดา วงศ์จำปา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
301บ้านหนองผือโนนค้อ  นายประยูร สิงห์พันธ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
302สามขาพิทยาคม  นายสายสมุทร สหุนิล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
303ชุมชนบ้านหมากยาง  นายคมกฤษ สุภารี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
304ดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย  นายสุวิทย์ มณีวรรณ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
305บ้านโพนทอง  นายณฤทธิ์ สิทธิจันทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
306บ้านหนองพลับ  นางมิญช์มนัส สลางสิงห์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
307เมืองโพนทราย  นายดำรงค์ ขุมเงิน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
308บ้านหนองบัวประชาสรรค์  นายประสงค์ ชื่นใจ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
309บ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดง  นายจำนงค์ เชิงหอม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
310บ้านหนองสรวงหนองซำ  นายชยุต งามเกลี้ยง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
311บ้านหนองยาง  นายสมพร สุขสีดา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
312บ้านดอนหม่วย  นายอาคม บุตรหินกอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
313ยางคำวิทยา  นายสมยศ ไชยโย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
314บ้านเหล่าข้าว  นายสุทิน อักโข 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
315บ้านสว่าง  นายประสงค์ ศรีสวัสดิ์ 90.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
316บ้านดอนขาม  นางรัตปราณี บัวทอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
317สะแบงตากทุ่งสระแกโนนพยอมประชาสรรค์  นางสาวนิตยา บางโท 100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
318บ้านโพนดวนสาวเอ้  นาย สมเกียรติ อำมะเหียะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
319บ้านดงหมากไฟ  นายจำรัส เชิงหอม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
320บ้านหัวดง  นายอนุพงษ์ บุญธรรม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
321บ้านเด่นราษฎร์  นายพรชัย จิตตเมตตากุล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
322บ้านหนองคูณ  นายสรรเสริญ กลิ่นพูน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
323บ้านดงเย็น  นายลิขิต สองศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
324บ้านกอกแก้ว  นายพูนศรี โกกะบูรณ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
325บ้านขมิ้น  นายสุดใจ ไชยา 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
326ชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม)  นายประยงค์ รักษา 100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.000.000.00
327บ้านขวาวคุรุประชาสรรค์  นายสุเทพ ชุมภักดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
328ดอนกลอยวิทยาคาร  นายสุวิทย์ สุนทร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
329สาวแหวิทยา  นายสำรวย ชื่นใจ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
330บ้านดอนแดง  นายกิตติวัฒน์ วลัยศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
331บ้านดูกอึ่งศรีเจริญ(ศรีปัญญาวิทยาคม)  นายสุภา ศรีชาเนตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
332บ้านหนองแห้วหนองบัวทอง  นายไชยวัฒน์ ไชยโย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
333บ้านธาตุจอมศรี  นายสุพรรณ นิ่มอนงค์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
334บ้านวารีสีสุก  นายเสถียร หล้าแหล่ง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
335บ้านหนองไศล  นายวรรณธง สาคำไมย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
336บ้านหนองจาน  ดร.เธียรชัย ข่าขันมะลี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน