ข้อมูลร้อยละหนังสือเรียนที่ได้รับจากการส่งครั้งแรกและร้อยละรวมสะสมจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช.ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดร.สกล คามบุศย์
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ)
ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง
1เมืองร้อยเอ็ด  นายบัญชา พาหะนิชย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
2บ้านเปลือย(สามัคคีราษฎร์ประสิทธิ์)  นายประหยัด มาตย์วิเศษ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
3บ้านแก่นทราย(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)  นางอุดม สง่าศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
4บ้านรอบเมือง(คุรุรัฐประชานุสรณ์)  นายประพันธ์ ชินคำ 100.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0040.00100.00100.00100.000.000.00
5บ้านโนนรัง  นายวิเชียร มุราชัย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
6บ้านซ้งวิทยาคม  นายโกมล ขุนศรีจันทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
7บ้านค้อ  นายรังสรรค์ สิงหราช 100.00100.0080.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
8บ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์)  นาย ทวีศักดิ์ เวียงสมุทร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
9สหสามัคคีวิทยา  นายฉัตรชัย จัตุโพธิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
10บ้านป่ายาง  นายชาญวิทย์ พิมพิรัตน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
11บ้านหนองผือโพนศรี  นายสมาน ไชยปัญญา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
12บ้านโนนสั้นหนองแคสามัคคี  นายศุภวัฒน์ สุรเสน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
13บ้านโนนสั้นหนองแคสามัคคีสาขาบ้านเขวา  นายศุภวัฒน์ สุรเสน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
14บ้านเล้าวิทยาคาร  นายประยูร วรนาม 100.00100.0080.00100.0080.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
15ไตรคามสามัคคี(บ้านขี้เหล็ก)  นายสวาท ไชยราช 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
16บ้านหนองแวง  นางธิติมาพร จันทสิทธิ์ 100.00100.0060.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
17ธรรมจารีนิวาส  นายวงศกร ประกอบนันท์ 0.000.00100.00100.0099.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0066.00100.00100.00100.000.000.00
18บ้านหนองพานแยบัวห้าว  นายประชิด น้อยวิบล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
19บ้านหนองโทนหนองเขวา(คุรุราษฎร์สามัคคี)  นายวัฒนชัย ไชยวงศ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
20บ้านเปลือยน้อย(คุรุรัฐประชาสามัคคี)  นายนิยม บุญจันทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
21บ้านดงเค็ง(คุรุราษฎร์สามัคคี)  นางบุษกร ทองวล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
22บ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)  นายสมาน ไชยปัญญา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
23บ้านแมตวิทยาคาร  นายสุกิจ เดชโภชน์ 60.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.000.000.00
24บ้านเมืองทอง(วีระประชานุสรณ์)  นายธงชัย พุทธมอญ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
25บ้านกอกนายูง(คุรุราษฎร์บำรุง)  นายไชยรัตน์ ธรรมประเสริฐ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
26บ้านสงเปลือย(ประชาราษฎร์บำรุง)  นายพรทวี จองลีพันธ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
27บ้านนาโพธิ์(สหพันธ์พิทยาภรณ์)  นายสมัย ไชยพิศ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
28วัดโนนสำราญ(ประชาสามัคคี)  นายพูลสวัสดิ์ โคตพงค์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
29บ้านหนองนาสร้าง(ศิริราษฎร์บูรณะ)  นายถาวร ประเสริฐสังข์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
30บ้านหนองตากร้า(ศรีไพรไตรคามพิทยา)  นายฉลอง พลเรืองทอง 100.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
31บ้านหนองผักแว่น  นายถนอม พั้วพันธ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
32บ้านแดงโนนสว่าง  นายพิทักษ์ ดลเจือ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
33บ้านสามแยกโพธิ์ชัย  นายประยุทธ กมลเมือง 100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
34อนุบาลร้อยเอ็ด  นายบัญชา พาหะนิชย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
35บ้านแวงวิทยา  นายไสว โยชพนัส 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0085.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.000.000.00
36บ้านหนองยูง  นายนิยม บุญจันทร์ 100.00100.0085.000.0094.000.0073.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
37บ้านขี้เหล็ก  ว่าที่ร้อยตรี พิพัฒน์ชัย จันทร์โตพฤกษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
38บ้านเหล่าขาม(มูลสารศึกษาสงเคราะห์)  นายภูมิพัฒน์ บุญคำมี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
39บ้านดงยางโคกพิลา(ประชาอุปถัมภ์)  นางโสภิดา สารครศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
40บ้านโนนแท่น  นางสาวเรวดี มนตรีพิลา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
41บ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)  นายยงยุทธ แก้วขอนแก่น 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.00
42บ้านดงลาน (คุรุรัฐประชาสรรค์)  นายศักดิ์ชัย ทวีโชติ 100.00100.0080.000.0080.000.0080.000.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0070.000.0080.00100.000.000.00
43บ้านแคนสามัคคี  นายธีรัช คำยิ่ง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
44โสภโณประชาสรรค์  นายชัยวรรณ ผลินยศ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
45บ้านหนองจิกโคกสูง  นายณิรพ ศรีถาวรณ์ 100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
46ชุมชนบ้านสีแก้ว  นายสุรเดช พลอาสา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
47บ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)  นายเฉลียว นครไพร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
48บ้านหนองตาไก้หนองตุ  นายประจัญ บุตรวิเชียร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
49บ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์)  นายสุพรรณ พรรณเกตุ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
50บ้านดงสวอง  นายอำนาจ สุขพิพัฒน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
51บ้านเปลือยสีแก้ว  นายยุทธศักดิ์ อรรคเศรษฐัง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
52บ้านโคกสง่า(มิตรภาพคุรุราษฎร์นุสรณ์)  นายธีระพันธุ์ จีระสมบัติ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
53จตุรพักตรพิมาน  นายวีระศักดิ์ คำขูรู 45.000.0035.000.0040.000.0030.000.0035.000.0045.000.0035.000.0030.000.0040.000.000.000.00
54บ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์  นายเวชสุวรรณ วรเชษฐ์ 50.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
55หนองตอวิทยา  นายเฉลิม บุญลาด 100.00100.0085.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
56ไตรมิตรวิทยา  นายชวลิต วงศ์เพชรชารัต 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
57บ้านหนองผือ  นายสิน มูลศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
58บ้านอุ่มจาน  นายทวียศ บุญเหลี่ยม 100.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
59บ้านหนองแอก  นายบุญยืน ชุมไธสง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
60บ้านหนองแวงหนองหัวคน  นายทรงศักดิ์ พนมเขต 90.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
61บ้านข่า  นายอดุล กลิ่นใกล้ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
62บ้านค้อกุดจอก  นายอนันท์ นามไพร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
63ชุมชนบ้านเมืองหงส์  นายบุญเลิศ ไชยชิต 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
64บ้านโคกกลาง  นายสุรศักดิ์ เกริกชัย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
65บ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา)  นายจิระเดช ผือโย 93.000.0050.000.0085.000.0047.000.00100.00100.000.000.00100.00100.0087.000.00100.00100.000.000.00
66ชุมชนบ้านโคกล่าม  นายสุริยะ พุดสีเสน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
67บ้านหนองคูบอน  นายสวง บุบผาโต 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
68บ้านหนองผือน้อย(สันติราษฎร์บำรุง)  นายสุทัศน์ เกษามา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
69บ้านเหล่ายูง  นายสังวาลย์ กำมหาวงศ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
70บ้านน้ำใสเที่ยมแข้  นายวรรณชัย มาตย์วิเศษ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
71บ้านขุมดินสว่างประชานุกูล  นางเพ็ญนี โทนหงสา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
72บ้านยางเครือ  นายนิติพัฒน์ รักกิจ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
73รัฐทวิคาม  ว่าง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
74บ้านดงแดงหนองเพียขันธ์  นายกระจ่าง ประทาย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
75บ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม  นายเพิ่มพูล วินทะไชย์ 100.00100.0086.00100.0098.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
76บ้านงูเหลือม  นายอาวุธ ลุนสูงยาง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
77บ้านกอกวิทยาคาร  นายกังวาล ปรินทอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
78พรหมยานุสรณ์  นายเสถียร โงนมณี 100.00100.00100.00100.00100.00100.0033.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0077.0092.00100.00100.000.000.00
79ป่าสังข์ป่าม่วงวิทยา  นายตระการเกียรติ ปากเสนาะ 100.00100.00100.00100.0074.00100.0085.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
80ร่องคำวิทยานุกูล  นายสวรรค์ มุมกลาง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
81บ้านโคกมอน  นายประสาท ปาโส 90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0080.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.00
82หนองบัวเลิงเหล่าสวนมอญ  นายบุญชู บุญอรัญ 60.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.00
83บ้านดงกลาง  นายเสนอ สุโนภักดิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
84รัฐประชาวิทยาคาร  นายศักดิ์อนันต์ ยาวไธสง 0.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.000.00
85บ้านหัวนาคำ  นายอดุล กลิ่นใกล้ 1.000.001.000.001.000.001.000.001.000.001.000.001.000.001.000.001.000.000.000.00
86บ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง)  นายชำนาญ สมัครวงศ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
87สหคามวิทยาคาร  นายทองใส วิทยา 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
88บ้านดอนแคน  นายรัณดอน วินทะไชย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
89บ้านหนองหิน  นายศักดิ์อนันต์ ยาวไธสง 100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.000.00
90ราชสารสุธีอนุสรณ์  นายสุพล ชมจุมจัง 100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.000.00
91บ้านหนองบั่ว  นายสุพจน์ชารีวัน 1.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
92บ้านอีง่อง  นายเกรียงศักดิ์. พรมแพน 100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
93บ้านสวนมอญ  นายฤาชัย พิมพ์วิชัย 1.000.001.000.001.000.001.000.001.000.001.000.001.000.001.000.001.000.000.000.00
94ลิ้นฟ้าวิทยาคาร  นายประทวน ชุมสิงห์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
95บ้านโนนสำราญ  นายสุริยะ บุญสิลา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
96บ้านป่าดวน  นายสุริยันต์ จะหวังผล 60.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.000.000.00
97รัตนประชานุสรณ์  นายทองพูน ใจลาด 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
98บ้านดู่น้อย  นายพุฒวัฒน์ วรรณสินธุ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
99ป่าแดงหนองฮูโนนไทย  นายสุริยะ บุญสิลา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
100บ้านดงยาง  นายอภิสิทธิ์ หงษ์ศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
101บ้านหนองชาด  นายวิจิตร เรืองดงยาง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
102เมืองธวัชบุรี  นายกฤตติยะ อุทุมภา 100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.000.000.00
103ชุมชนบ้านประตูชัย  นายเสถียร สายลวดคำ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
104ชุมชนบ้านยางกู่  นายอุทัย ศรีขาวรส 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
105บ้านมะอึ  นายวัชระ ป้านภูมิ 100.00100.0090.000.0095.000.0090.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.000.00100.00100.000.000.00
106บ้านไก่ป่า  นายกัลยานี ศรีวงษา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.00100.00100.00100.00100.000.000.00
107บ้านดอนชัย  นายลือชัย ศรีหาคลัง 100.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0035.00100.00100.00100.00100.00100.00
108บ้านดงบ้านนาประชาสรรค์  นายถาวร ชมภูบุตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0010.00100.00
109บ้านธวัชบุรี  นางนราลักษณ์ วงค์วันดี 50.00100.0090.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.000.000.00
110บ้านหนองดู่  นายพยุงเกียรติ ศีลพันธ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
111บ้านขาม  นายอรุณ ทิพยโสต 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
112บ้านสังข์  นายฉลาด ประเสริฐสังข์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
113บ้านงิ้ว(คุรูปถัมภ์)  นายนิกร พรรณขาม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
114บ้านไผ่  นายสมชาย ผาเจริญ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
115บ้านป่าสุ่ม  นายสมรัก กิจบำรุง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
116บ้านจันทร์สว่าง  นายภาณุพงศ์ ชะราจันทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
117บ้านอุ่มเม้า  นางพิสมัย อุทุมภา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
118ขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา  นายบุญเกิด ตรีกุล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
119ไพศาลวิทยาคม  นายสุกิจ กลางสุข 100.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
120บ้านเพ็กท่าบ่อวิทยา  นางอารยา ไค่นุ่นสิงห์ 100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
121บ้านฝั่งแดง  นายประยูร สุภารี 90.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
122บ้านหัวโนน  นายสมประสงค์ เพริดพราว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
123บ้านดู่  นายนฤทธิ์ ภูเฉลิม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
124บ้านคางฮุง  นายอุบล สีสมยา 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
125บ้านชาดมะเหลื่อม  นายสินสมุทร พุดลา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
126บ้านตรีคาม  นายบงการ กุสุริย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
127บ้านสองพี่น้องวิทยาคาร  นายสุนทรวัฒน์ วิเศษ 80.000.0080.000.0090.000.0090.000.00100.00100.0095.000.0098.000.0085.000.0095.000.000.000.00
128บ้านหนองบัวดอนไผ่  นายพีรบูรณ์ สุดตา 100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
129เวฬุวันวิทยา  นายทวี คิมหันตา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
130บ้านหนองโสน  นายอนันต์ เมืองศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
131บ้านหนองเต่า  นายบัญชา สุดบนิด 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
132บ้านราชธานี  นายสุรศักดิ์ ไพรสณฑ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
133บ้านอีหมุน  นายเสนอ แก้วนาคูณ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
134บ้านตาอุด  นายสุรพงษ์ สัตนาโค 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
135บ้านหนองสาหร่าย  สิบเอกจักรรินทร์ จุลสม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
136นาคำเจริญวิทย์ (บ้านนาคำ)  นายวิชัย ศรีนาคา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
137บ้านเมืองน้อย  นายฉัตร์ เคหาบาล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
138บ้านมะยาง  นายวิโรจน์ วัฒนะเลิศโรจน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
139บ้านหนองเบิด  นายวรพจน์ ปราบสิทธิ์ 100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
140บ้านเขวาทุ่ง  นายศุรักษ์ ขันธ์ดวง 100.00100.0095.00100.0095.00100.0095.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.0090.000.00100.00100.000.000.00
141บ้านหนองช้าง  นายเทอดศักดิ์ ตะราษี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
142บ้านหนองต่าย  นายคมกริช มาตย์วิเศษ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
143ไทยรัฐวิทยา 101 เฉลิมพระเกียรติ  นางวิภาภรณ์ โทพล 100.00100.00100.00100.00100.00100.0097.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
144ชุมชนบ้านเหล่าล้อ(พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง)  นายธงชัย พันธุมี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
145หนองคูโคกขุมดิน  นายวีรพล ช่วยนา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
146บ้านศรีสมเด็จ  นายรุ่งนิรัญ พุทธิเสน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
147บ้านโคกข่าหนองโก  ว่าที่ร้อยตรีจักรวัฒน์ พันสลาบขวา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
148บ้านบากหนองแดง  นายประสิทธิ์ เศษวงศ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
149บ้านเหล่ากุด  พันจ่าเอกศิล วงค์สัน 1.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
150โพธิ์สัยสว่างวิทย์  นายสำเร็จ ไชยเสริม 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.00
151บ้านโพนทอง  นายสมาน ประดิษฐบุญ 1.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
152บ้านสวนจิก  นายสมดี ภูมิเย็น 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.00
153หนองแสงโนนสมบูรณ์  นายอัมพร ภาระพันธ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
154บ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย)  นางสินมณี ไชยคุณ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0079.000.00100.00100.000.000.00
155บ้านหนองแวงยาว  นายกอบทรัพย์ ศรีใหญ่ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
156ทรายทองวิทยา  นายทวีศักดิ์ จันทะคัต 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
157โนนสีดาวิทยา  นางวาสนา จันทร์ศิริ 90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.00
158อดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา)  นายวีระชัย ประมงมุข 90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
159บ้านหนองสองห้อง(คุรุราษฎร์บำรุง)  นายประยงค์ พันพลู 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
160บ้านป่าแหนหนองไร่  นายธงชัย พันธุมี 100.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
161บ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย)  นายเถวียน กวีกิจบัณฑิต 90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
162บ้านกล้วยวิทยา  นายสมบูรณ์ เศษจันทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
163บ้านโพธิ์ทอง(ยุทธศิลป์สงเคราะห์)  นายสมบูรณ์ ลาวัณย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
164บ้านหนองใหญ่  นายบวร แสนหว้า 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
165เมืองจังหาร  นายถาวร ไชยฮะนิจ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
166บ้านแคน  นายสถิต สัตนาโค 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
167บ้านดงสิงห์(ดำรงราษฎร์สามัคคี)  นายสุวิทย์ จันทร์เสถียร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
168บ้านเปลือยตาลคุรุวิทยาประชานุกูล  นางแสวง กุลกิจ 60.0098.0060.0098.0060.0098.0060.0098.0060.0098.0060.0098.0060.0098.0060.0098.0060.0098.000.000.00
169บ้านหนองตอนาดีเทพประทานวิทยา  นายประถมชัย เอี่ยมสะอาด 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
170บ้านหนองเข็ง  นายถาวร ไชยฮะนิจ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
171บ้านแพง(จัตุคามสำราญวิทยา)  นายดลทรัพย์ ดลประสิทธิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
172แซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด)  นายพงษ์ศักดิ์ ยาวไธสง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
173บ้านเหล่างิ้ว(เหล่างิ้ววิทยานุกูล)  นายบรรเทิง แก้วกิตติ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
174ดินดำบัวรองวิทยา  นายสลับ สุ่มมาตย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
175บ้านคุยค้อ(บัญฑิตประชาสรรค์)  นายปฏิวัติ จันทสิทธิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
176บ้านเลิงคาประชาเนรมิต  นางสาวจิราภรณ์ นามมะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
177บ้านขมิ้นจานทุ่ง  นายสลับ สุ่มมาตย์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
178บ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์  นายเกรียงศักดิ์ คำภักดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
179ดงยางสะแบง  นายการ สมภักดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0060.00100.00100.00100.000.000.00
180เขวาชีรัฐประชาสรรค์  นายไพศาล สมจินดา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
181บ้านม่วงน้ำ(ประชาศิษย์วิทยา)  นายสลับ สุ่มมาตย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
182บ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์)  นายพยุงศักดิ์ อสิกัน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
183หัวนางามวิทยา  ร้อยตรีดำรงค์ อินอุ่นโชติ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
184ไตรคามวิทยา  นายวิทยา สุดานิช 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
185บ้านเหล่ากล้วย  นายชัยพัทธ์ เพ็งเหล่างิ้ว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
186บ้านพยอม  นายเฉลิมชัย แสนยุบุตร 1.000.001.000.001.000.001.000.001.000.001.000.001.000.001.000.001.000.000.000.00
187ดอนแคนดอนหวายสามัคคี  นายอุทัย น้อมระวี 1.000.001.000.001.000.001.000.001.000.001.000.001.000.001.000.001.000.000.000.00
188บ้านม่วงท่าลาด  นางชินานารถ ดวงละว้า 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
189โนนเชียงบังหาดหนองแค  นายณรงศักดิ์ ปิ่นละออ 1.000.001.000.001.000.001.000.001.000.001.000.001.000.001.000.001.000.000.000.00
190บ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล)  นายศุภวัฒน์ ดีสงคราม 1.000.001.000.001.000.001.000.001.000.001.000.001.000.001.000.001.000.000.000.00
191บ้านดงเครือวัลย์  นายปรีชา ภูมิผักแว่น 80.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
192คางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา  นายทวี ขจรมณี 1.000.001.000.001.000.001.000.001.000.001.000.001.000.001.000.001.000.000.000.00
193บ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า(คุรุประชาสรรค์)  นายประจักร ปวงสุข 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
194บ้านป่านหนองอ้อ  นายชาญชัย ใจหาญ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
195บ้านคุยขนวนไผ่ล้อม  นายบุญทวี อนันทวรรณ 90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
196บ้านแมด  นายถนัดวิทย์ ทองคำ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
197บ้านดอนแดง  นายสุจิต ไกรแก้ว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
198บ้านเขือง  นายอาทิตย์ ดวงวงษา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
199บ้านดอนพยอมน้อย  นางสาวอภิรดี เวียงอินทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
200บ้านวังปากบุ่ง  นางนุสราภรณ์ สินพูลผล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
201บ้านธาตุประทับ  นายเศรษฐานันท์ มุิสิกวัน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
202บ้านโนนข่า  นางสุดสงวน ทวีแสง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
203บ้านหวายหลึม(โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา)  - 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
204บ้านหมูม้น  นายนเรศร์ สังฆะพิลา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
205บ้านป่าสุ่มหนองปิงวิทยาคาร  นายนิติพัฒน์ พินยะพงค์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
206บ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร)  นานสมัย สุภาพ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
207บ้านมีชัย  นายบุญทวี อนันทวรรณ 100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
208บ้านดอนวิเวก(วิเวกวิทยาคาร)  - 90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
209บ้านดอนสำราญ  นายปิลันธน์ สระแก้ว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
210บ้านพระเจ้า(ศรีมหาธาตุ)  นายสุนทร ดวงวงษา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
211วังยาวเจริญวิทย์  ดร.สุรินทร์ นำนาผล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
212บ้านหนองแก่ง  นางวรรณี ศักดิ์ศรีบุญดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
213บ้านเกษมสุข  นายรัชพงศ์ คนองมาก 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
214บ้านพลับพลา  นายวิจิตร ทวีนันท์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
215ท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา  นายถวิล สกุนินนท์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
216บ้านเทอดไทย  นายธนบดี เมาะราษี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
217บ้านห้วยสนุกสะพานทอง  นายคำพอง อุดมโภชน์ 1.000.000.000.001.000.001.000.001.000.001.000.001.000.001.000.001.000.000.000.00
218บ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)  นายวรจักร รักษาวงศ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.000.000.00
219บ้านหนาด  นายอาวุธ ลุนสูงยาง 100.00100.0080.0090.0080.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.0090.00100.00100.000.000.00
220บ้านยางใต้  นายตวงสิทธิ์ ศรีจำนงค์ 100.00100.0080.000.00100.00100.0080.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.000.00100.00100.000.000.00
221บ้านอีโก่ม  นางจิรภา สบายดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
222บ้านซองแมว  นายเสงี่ยม เชื้อลิ้นฟ้า 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
223บ้านหวายน้อย  นายประสิทธิ์ ลีนวิภาต 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
224บ้านจาน  นายทวี วิชัยวงษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
225บ้านขว้างใหญ่  นายสัมฤทธิ์ สันเต 100.00100.00100.00100.0050.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
226บ้านขว้างท่าสะแบง  นางนาถอนงค์ สีดามาตย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
227บ้านหวายหลึม  นายไชยธนา ธาระจันทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
228บึงงามพัฒนา  นายวารบ น้ำคำ 60.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.000.000.00
229ประชาราษฏร์รังสรรค์  นายชัยอนันต์ จันทวงศ์ 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
230บ้านนางาม  นายถวิล สกุนินนท์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
231บ้านดอนแก้ว  นายเชี่ยวชาญ พันโภคา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
232บ้านโนนราษี  นายสมยศ พิบูลย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (23/02/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน