ข้อมูลร้อยละหนังสือเรียนที่ได้รับจากการส่งครั้งแรกและร้อยละรวมสะสมจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช.ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพม. เขต 26  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ)
ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง
1สารคามพิทยาคม  นายเกษม ไชยรัตน์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
2ผดุงนารี  นายมีศิลป์ ชินภักดี 0.000.0080.00100.0080.00100.0070.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
3มหาวิชานุกูล  นายกษม บุญบรรจง 0.000.00100.00100.0030.00100.0025.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.000.00
4มหาชัยพิทยาคาร  นายบัณฑิต วิเท่ห์ 0.000.0090.00100.0080.00100.0090.00100.0090.00100.0095.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
5แกดำวิทยาคาร  นายสงกรานต์ อุดทารุณ 0.000.00100.00100.0077.00100.0078.00100.0088.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.0083.00100.000.000.00
6มิตรภาพ  นายบุญสงค์ อรรคฮาตสี 0.000.0060.00100.0070.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.0070.00100.0050.00100.00100.00100.000.000.00
7โกสุมวิทยาสรรค์  นายพงษ์ศักดิ์ ถวิลไพร 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
8เขวาไร่ศึกษา  นายสมทรัพย์ ภูโสดา 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
9เขื่อนพิทยาสรรค์  นายจิระศักดิ์ ปราณีนิจ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
10โพนงามพิทยานุกูล  นายเอกลักษณ์ บุญท้าว 0.000.0090.00100.0099.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
11วังยาวศึกษาวิทย์  นายธงชัย หมื่นสา 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
12กันทรวิชัย  นายจงกล เวียงสมุทร 0.000.000.000.0017.000.0026.000.000.000.008.000.0026.000.009.000.0015.000.000.000.00
13เขวาใหญ่พิทยาสรรค์  นายสำรวย ทินพิษ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
14เชียงยืนพิทยาคม  นายเทพโกศล มูลไธสง 80.00100.00100.00100.0050.00100.0050.00100.0060.00100.0050.00100.00100.00100.0030.00100.000.00100.000.000.00
15กู่ทองพิทยาคม  นายชัดสกร พิกุลทอง 87.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.00
16บรบือ  นายนิพนธ์ ยศดา 0.000.00100.00100.001.00100.0083.00100.0095.00100.0074.000.0084.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
17บรบือวิทยาคาร  นายประเทือง พลเสนา 0.000.0080.000.0060.000.0080.000.0080.000.0060.000.0080.000.0080.000.0080.000.0020.000.00
18เหล่ายาววิทยาคาร  นายสมาน เรืองฤทธิ์ 0.000.00100.00100.0060.00100.00100.00100.0070.00100.0090.0090.0080.00100.00100.00100.0080.0080.000.000.00
19โนนแดงวิทยาคม  นายสมัย ศาลาจันทร์ 0.000.0090.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
20ยางวิทยาคม  นางพิศมัย จำนงพิศ 0.000.0080.000.00100.00100.0093.000.00100.00100.0052.000.0050.000.00100.00100.00100.00100.000.000.00
21โนนราษีวิทยา  นายธิติวัฒน์ พิไลวงศ์ 100.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
22หนองม่วงวิทยาคาร  นายสำอางค์ จันทนนตรี 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
23นาเชือกพิทยาสรรค์  นายเกษม ไชยรัตน์ 0.000.0082.0099.0097.00100.0091.0099.0097.0099.0023.0096.0098.00100.0097.0099.00100.00100.000.000.00
24ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  นายไพรวัลย์ ผลชู 0.000.00100.00100.0085.00100.0068.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
25พยัคฆภูมิวิทยาคาร  นายประพันธ์ ขันโมลี 0.000.0095.000.00100.00100.0098.00100.00100.00100.0096.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
26วาปีปทุม  นายมณูญ เพชรมีแก้ว 0.000.0083.000.0023.00100.0035.00100.0087.000.0025.000.00100.00100.0090.00100.000.00100.000.000.00
27ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  นายไพทูล พรมมากุล 0.000.0080.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.0080.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
28ประชาพัฒนา  นายเอกลักษณ์ บุญท้าว 0.000.0060.00100.0060.00100.0090.00100.0070.00100.0060.00100.0070.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
29นาดูนประชาสรรพ์  นางบุญทัน วัฒนศักดิ์สุรกุล 0.000.00100.00100.0096.000.0090.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
30ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์  นายประสิทธิ์ ชาญศิริ 0.000.00100.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.0080.0028.0080.00100.0070.00100.00100.00100.000.000.00
31นาภูพิทยาคม  นายเชาวัศ ปัดสำราญ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
32มัธยมยางสีสุราช  นายlศักดา สวัสดิ์สละ 0.000.00100.00100.00100.00100.0094.00100.0059.00100.0050.00100.000.00100.000.00100.0045.00100.000.000.00
33กุดรังประชาสรรค์  นายมนตรี ลุนสมบัติ 0.000.00100.00100.00100.00100.0093.000.0083.000.0083.000.0083.000.00100.00100.00100.00100.000.000.00
34นาโพธิ์พิทยาสรรพ์  นายสนิท แนบกลาง 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
35ชื่นชมพิทยาคาร  นายพีรนนท์ เหล่าสมบัติ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (23/02/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน