ข้อมูลร้อยละหนังสือเรียนที่ได้รับจากการส่งครั้งแรกและร้อยละรวมสะสมจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช.ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.มหาสารคาม เขต 3  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายชัยณรงค์ แสงคำ
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ)
ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง
1ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209  นายประสิทธิ์ สีแข่ไตร 0.00100.000.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
2บ้านสังข์ทอง  นางธัญญลักษณ์ ไชยทองศรี 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
3บ้านดอนกลอยหนองยาง  นายปรีดา ดวงวิเศษมาตย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
4บ้านโชคชัย  นางปาริชาติ ชูปฏิบัติ 80.00100.0080.00100.0080.00100.0070.00100.0070.00100.000.000.000.000.0090.00100.000.000.000.000.00
5บ้านศรีสุข  นายมนต์ชัย ไวมาตย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
6บ้านแห่เหนือ  นางบุษกาญจน์ ถูสินแก่น 100.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
7บ้านท่าเดื่อ  นายโพธิพัฒน์ โพธิแสน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.000.000.0098.00100.000.000.000.000.00
8บ้านแพงหนองเหนือ  นายวัชรินทร์ พงศ์พันธุ์อัศดร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
9บ้านม่วงน้อย  นางกลิ่นแก้ว ลิวไธสง 90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
10บ้านหนองโกวิทยกิจ  นายเรืองยศ พจนนุสนธิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
11บ้านโนนเมืองสองคอน  นายอุดมศักดิ์ เหลาพา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
12บ้านเหล่าโพธิ์  นายพิเชด มุลตะกร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
13บ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว  นายสุรัตนชัย ดีแดง 90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
14บ้านโนนสัง  นางมยุรี โพธิแสน 80.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
15บ้านหนองสระพังโนนสะอาด  นายทองไส เทียบดอกไม้ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
16บ้านโนนราษีโคกล่าม  ดร.ปัญญาวิชญ์ พัฒนาศูนย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
17บ้านวังโพน  นายไพฑูรย์ ชาปัด 100.00100.0074.00100.0075.00100.0050.00100.0050.00100.0078.00100.00100.00100.0078.00100.0050.00100.000.000.00
18บ้านเหล่าพ่อหา  นายถาวร มาลาหอม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
19บ้านโคกกลาง  นายสุนทร ดวงคำน้อย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
20บ้านหนองเขื่อน  นางศิริรัตน์ แถนสีแสง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
21บ้านดอนจำปาดอนสวรรค์  นางเลิศลักษณ์ ศรีแสง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
22บ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา  นางกลิ่นแก้ว รำเพยพล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
23ชุมชนโพนงามโพนสวาง  นายประชา แสนเย็น 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
24บ้านวังยาววิทยายน  นายนิคม ไวบรรเทา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
25หินแห่เสริมศิลป์  นายบุญเย็น โหว่สงคราม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
26บ้านวังจาน  นายทวี สาระตุ้ย 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
27บ้านดอนกลางนุกูลวิทย์  นายสุวรรณ เจ็กนอก 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
28บ้านทิพโสต  นายวิทยา วารีวิไลธรรม 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
29บ้านวังกุง  นายอภิชาติ ศิริสม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
30หนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร  นายดำรงค์ ชนะเพีย 78.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0073.00100.0090.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
31บ้านบะหลวงหนองแวง  ว่าที่ ร.ต.เบ็ญจา หงษาชุม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
32บ้านเขื่อน (เขื่อนศึกษาคาร)  นายพิทักษ์พงษ์ โสเพ็ง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
33บ้านโนนเนาว์  นายสลักศรี สารศาสตร์บัญชา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
34บ้านโนนเมืองประชาสรรค์  นายบุญนำ เพชรล้ำ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
35บ้านหนองบัวเรียน  นายคำตัน บุญหล้า 90.00100.0095.00100.0095.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
36บ้านผักหนอก  นายชาญณรงค์ จรรยาวรากุล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
37บ้านโนนนกหอ  นายสุเมธ มาศงามเมือง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
38บ้านแห่บริหารวิทย์  นายธนวัฒน์ เที่ยงภักดิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
39บ้านยางน้อย  นายกวี ศรีชัยปัญญา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
40บ้านดอนสันติ  นายสุรสิทธิ์ มิทราวงศ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
41บ้านโพนทอง  นายนิคม ชุมเชิงกาญจน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
42บ้านโนนคัดเค้าคุยกอก  นายนิคม ชุมเชิงกาญจน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
43บ้านป่าเป้า  นายนิกสันต์ กลางพิมาย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
44บ้านป่าปอ  นายศรชัย แก้วสุวรรณ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
45บ้านห้วยม่วง  นายบวร ผองขำ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
46บ้านแก้งขิงแคง  นายสุทธิวัฒน์ เททะสัง 100.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0080.00100.000.000.00
47บ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์  นายสุนทร อามาตย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.0030.00100.0030.00100.00100.00100.0030.00100.000.000.00
48บ้านหัวขัว  นายพัฒนพงศ์ ดำเนตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
49บ้านเขวาสะดืออิสาน  นายมนัส เมืองมัจฉา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.000.000.00
50บ้านแท่นโนนหนองคู  นายสฤษฎ์ น้อยนอนเมือง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
51บ้านยางสินไชย หนองหาด  นายรุ่ง หนูปัทยา 100.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
52บ้านเหล่าหนองแคน  นายวันชัย พงสุพันธ์ 100.00100.00100.00100.0082.00100.0082.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0082.00100.00100.00100.000.000.00
53บ้านหญ้าขาว  นายปรีชา พิษพานศิริวัฒนา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
54บ้านหนองเหล็ก  นายสุปชัย โกสีนาม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
55บ้านหนองแวงสวนกล้วย  นายกิตติพงษ์ กองเกิด 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
56บ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี  นางนุชชนา ชูปฏิบัติ 0.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.000.00
57บ้านทันดู่เหนือ  นายวีระศักดิ์ ลันสี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.0060.00100.00100.00100.000.000.00
58บ้านนาล้อมโคกสว่าง  100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
59บ้านหมากมายโพธิ์ทอง  นายเกียรติศักดิ์ ภาโส 100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
60บ้านโนนสูงวังขอนจิก  นายเกษม แอบอิง 50.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.0080.00100.0070.00100.00100.00100.000.000.00
61บ้านกอกหนองผือ  นายสำเร็จ รักษาเคน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
62บ้านหนองปลาเข็ง  นายเติม สีพาไชย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
63บ้านหินแห่โนนเมืองน้อย  นางเบญจวรรณ เตชะเสน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
64บ้านคุยแพง  นายสำเร็จ รักษาเคน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
65บ้านคุยเชือก  นายเพียรเลิศ ดวงพาวัง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
66บ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง  นายสัมฤทธิ์ ดวงปาโคตร 100.00100.0095.00100.0095.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
67บ้านสว่างยางท่าแจ้ง  นายสกล จันทะเหลา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
68บ้านยางใหญ่  นายมานิต ถิ่นจันดา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
69บ้านคุยโพธิ์  นางศมนี เดชบุรัมย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
70บ้านแก่งโกสุมท่างาม  นายบุญชิต รัตนแสง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
71บ้านเลิงบัว  นายศักดิ์ชัย บุตรแสนโคตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
72บ้านเลิงใต้  นางเพญศรี กองเกิด 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
73บ้านหนองหอยน้ำจ้อยคุรุราษฏร์รังสรรค์  นายธีระพร ผิวพรรณ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
74บ้านเชียงยืน  นายจักรพล แสนเมือง 0.00100.0080.00100.0080.00100.0070.00100.0070.00100.0080.00100.0060.00100.0070.00100.0090.00100.000.000.00
75บ้านสร้างแก้วหนองโป่ง  นายสมหมาย ชุมพล 100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.0090.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.000.000.00
76บ้านโคกสูง  นายตองอ่อน ปัดถาวโร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
77บ้านโนนงิ้วหินแห่ศรีเชียงเหนือ  นายสมปอง โพธิบัณฑิต 50.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.0080.00100.0070.00100.00100.00100.0070.00100.000.000.00
78บ้านหนองคู (หนองคูวิทยาคาร)  นายดาวรุ่ง คำบุญ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
79ศิริราษฎร์หมากหญ้า  นายปรีดาพจน์ โสโท 0.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
80บ้านขีหนองจิก  นายสุทิน วงศ์ประพันธ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
81บ้านหนองซอน  นายเกษม จันสามารถ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
82บ้านสีดาสระแก้ว  นายเขมชาติ ไชยโวหาร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
83บ้านหนองไห  นางชลธิชา บุพชาติ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
84บ้านโพน  นายเกียรติศักดิ์ สีแสง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
85ไทยรัฐวิทยา 17 (บ้านมะโม)  นายสุวิทย์ หีบแก้ว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
86บ้านแฝกโนนสำราญ  นายนพดล ทัศนภักดิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.000.00
87บ้านค้อ  นายบรรณกร กงภูธร 100.00100.0070.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
88บ้านสะอาดดอนเงิน  นางสาวนันทนา สอรักษา 100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
89บ้านผำ  นายนคร กุภาพันธ์ 100.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0040.00100.0060.00100.000.000.00
90จินดาอารมณ์  นายนพดล ทัศนภักดิ์ 100.00100.0081.00100.0064.00100.0040.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.000.000.00
91บ้านขามเปี้ย  นายประยงค์ ศรีทรัพย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
92บ้านเข็งมิตรภาพที่ 139  นายสุทธิศักดิ์ มาตรา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
93บ้านกู่ทอง  นายสุรชัย ถาไชยลา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
94บ้านเมืองเพ็ง  นายเรืองเดช สีหาอินทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
95บ้านโจดบัวบาน  นางมัณฑนา มีอำนาจ 100.00100.0087.00100.00100.00100.0079.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0038.00100.00100.00100.000.000.00
96บ้านหนองมันปลา  สิบเอกจักรรินทร์ จุลสม 80.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
97บ้านหนองชาด  นางพัษณารินทร์ ทองบุตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
98บ้านจานโนนสูง  นายสุวาท จอมทอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
99บ้านหนองมะเม้า  นายสุทธิพงษ์ ก้องเวหา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
100บ้านโคกข่า  นางฉวีวรรณ จอมทอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
101บ้านหนองแวง  นายทินกร พันธะไชย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
102บ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์  นายสุรศักดิ์ ชารีวาล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0020.00100.0080.00100.000.000.00
103บ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา  นายถวิล แยบดี 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
104บ้านแบก (แบกสมบูรณ์วิทย์)  นายมานพ สมภูมิ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
105บ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา  นายบันเทิง พลทองสถิตย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
106บ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์  นายฉัตรชนก มุนติเก 90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
107บ้านหนองบุญชู  นายถวิล แยบดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
108บ้านหนองล่าม  นายศุภทัต ทุมรินทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
109บ้านนาทอง  นายรุ่งนิรัญ พุทธิเสน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
110บ้านหนองเดิ่น  นายมาศพล ประทุมแพง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
111บ้านกุดรัง  นายวิชัย สมีแจ่ม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
112บ้านหนองแสง  นางกาญจนา ศรีพระนาม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
113บ้านกุดเม็ก  นายชยานนท์ มูลพิมพ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
114บ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม  นายสมเกียรติ บูรภักดิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
115บ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย  นางอรอุมา แสนมี 70.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
116บ้านหัวช้าง  นายจำเริญ เพชรกอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
117บ้านหนองคลองหัวขัว  นางรัตนา ยศกำธร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
118บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว  นายสุปัน ภูน้ำใส 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
119บ้านศรีอรุณ  นายสุรศักดิ์ ศรีแพน 0.000.00100.00100.0072.000.0081.000.00100.00100.0075.000.0087.000.00100.00100.0090.000.000.000.00
120บ้านบ่อแกบ่อทอง  ว่าที่ ร.ต.พินิตนันท์ ดวงจันทร์ทิพย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
121บ้านห้วยแคนโนนสูง  นายอัศวิน ภูครองตา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
122บ้านหนองแวงสหคามวิทย์  นายโกวิท ภูโอบ 100.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
123บ้านโสกคลอง  นายดาวเหนือ บุรีมาศ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
124บ้านหนองบอน  นายสุรมนตรี พาบุ 100.00100.0068.00100.0083.00100.0083.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
125บ้านจอมทอง  นายธารินทร์ ลครพล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
126บ้านโสกกาวดาวเรือง  นางไพลดา อวิรุทธพาณิชย์ 0.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.000.000.00
127บ้านหนองแหน  นายสังคม รัตน์รองใต้ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
128บ้านไพศาล (ลี้ลอยอุทิศ)  นายฉลอง คำภูเงิน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.00
129บ้านนาโพธิ์  นายโกวิท ภูโอบ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
130บ้านหนองโดน  นายวิทูร ยศกำธร 90.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.000.000.00
131บ้านโนนสมบูรณ์  นายอิทธิพล อนุฤทธิ์ 100.00100.0083.00100.0050.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.000.000.00
132บ้านหัวนาคำโนนสมบัติ  นางสาวเยาวรัตน์ ภักดีเฝือ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
133บ้านโนนสะอาด  นายบุณยฤทธิ์ มิทราวงศ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
134อนุบาลชื่นชม  นายพัฒนชัย มูลมณี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
135ชุมชนบ้านกุดปลาดุก  นายพิศิษฏ์ แสงสุพิน 61.00100.0088.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0088.00100.00100.00100.0089.00100.00100.00100.000.000.00
136บ้านโนนทัน  นางบัวบูชา มอคริ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
137ดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยา  นายปิยศักดิ์ เนื่องมัจฉา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
138บ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี  นางกัญจน์ณภัค พิมพ์อ้น 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
139บ้านหนองนาไร่เดียว  นายธีรวัฒน์ วงษ์อ่อน 90.00100.0085.00100.0095.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
140กระบากวิทยาคาร  นายชัดสกร พิกุลทอง 0.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
141บ้านผักแว่น  นายกฤติน พันธุ์เสนา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
142บ้านส้มกบ  นายสุขี ชมภูเพชร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
143บ้านผือ  นายทะลี กองสำลี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
144บ้านหนองกุง  นายวิทูรย์ กันทำ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
145บ้านกุดจอก  นายพงษ์พันธ์ ฤทธิขันธ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน