ข้อมูลร้อยละหนังสือเรียนที่ได้รับจากการส่งครั้งแรกและร้อยละรวมสะสมจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช.ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.มหาสารคาม เขต 2  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดร.บวร เทศารินทร์
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ)
ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง
1บ้านห้วยหิน (ศิลาคามส่ำผดุง)  นายประภาส ไชยหงษา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
2บ้านหัวช้าง  นายนุกูล สิงห์สุพรรณ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
3บ้านห้วยทราย  นายสมควร สมศรีดา 95.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
4หนองกุงวิทยา  นายเทิดไท รัตนธรรม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
5บ้านป่าแดง  นายชัยสิทธิ์ ทบบัณฑิต 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
6บ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์  นายทวี สิทธิ์จันทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
7บ้านโคกมนโนนทอง  นางกันหา แก้วงาม 100.00100.0080.00100.0097.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
8บ้านหนองเม็ก  นายชัยยศ โพธิรส 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
9บ้านหมากหม้อโนนเกษตร  นายบุญสม แสนเมืองแก้ว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
10ชุมชนบ้านหนองเลา  นาสุทิน ทองดวง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
11บ้านหนองแฮหนองเหล็ก  นายไกรทอง พนาดร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
12บ้านกุดน้ำใส  นายสมชาย ทองดวง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
13บ้านหนองม่วง (สุบินประชาพัฒนา)  นายชิระ เลิสกุลอุยไพศาล 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
14บ้านอีโต้  นางสาคร ภูมิปรัชญา 70.00100.0080.00100.0070.00100.0090.00100.0080.00100.0080.00100.0070.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
15บ้านหนองแดง  นายทวี พับไธสง 80.00100.0080.00100.0070.00100.0090.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0070.00100.0080.00100.000.000.00
16บ้านปอพานหนองโน  นายทองคำ รณเรืองฤทธิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
17บ้านหนองสระ  นายพิชิต บ้งกาวงษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
18บ้านเหล่าค้อ  นายไกรศรี โคตรมี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
19บ้านโนนแร่  นายอัมพร คำบุญเรือง 100.00100.0094.00100.0093.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.0084.00100.000.000.000.000.00
20บ้านหนองแดงสหมิตร  นายศรายุช เชาว์ชาญ 90.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
21บ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้  นายนพรัตน์ เมิกข่วง 100.00100.0060.00100.0085.00100.00100.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
22บ้านเก่าใหญโนนสะอาด  นายบุญสม แสนเมืองแก้ว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
23บ้านห้วยหลาว  นายไพทูล บุญมั่ง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
24บ้านเขวาไร่(ดรุณวิทยา)  นายสุรัตน์ จันทร์พล 100.00100.0090.00100.0095.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
25บ้านหนองบัวแดง  นางพวงพยอม บุญตาแสง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
26บ้านหนองแสง(นาเชือก)  นายปานทอง ปธิเก 100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
27บ้านหัวหนองคู  นางนิลุบล เทียงดาห์ 100.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
28บ้านหนองปอ  นายปฐมพงษ์ อัปมระกา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
29บ้านตลาดม่วง  นางวาสนา ปุริโส 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
30ชุมชนบ้านสำโรง  นายอำนาจ พลไชยขา 100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
31บ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม  นายยรรยงค์ อนุฤทธิ์ 100.00100.0090.00100.0095.00100.0097.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0092.00100.00100.00100.000.000.00
32บ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย  นายชิน เภาพาน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
33บ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก  นายชัยยุทธ ขัตติยะวงศ์ 100.00100.0070.00100.0095.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
34บ้านโพนทราย  นางสุภาพร เมิกข่วง 100.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
35บ้านวังหินโนนสว่าง  นายสุรภานุพงศ์ สุนทรา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
36บ้านเหล่ากว้าง  - 100.00100.0060.00100.0090.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0040.00100.00100.00100.000.000.00
37บ้านหนองโพธิ์  นายสมนึก สีมาพล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
38บ้านปลาขาว  นายชายชาญ พลสอน 100.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0070.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.000.000.00
39บ้านคึมบง  นายสมศักดิ์ สีวัย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
40บ้านหนองบึง  นายอุทัย จันทา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
41บ้านตำแยโนนยาง  นายปรัชญา นนทะสี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
42บ้านป่าตองหนองงู  นายปริวรรต น้อยตาแสง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
43บ้านนางเลิ้งโคกล่าม  นายสมศักดิ์ เหลืองทอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
44บ้านหัวสระ  นายสุนทร ทบหลง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
45อนุบาลนครจัมปาศรี  นายจาตุรนต์ ปะกินำหัง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
46กู่สันตรัตน์  นายสุวรรณ บุตรวิเศษ 70.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
47บ้านหนองโนใต้  นางลดาวัลย์ สีทิศ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
48บ้านหนองกลางโคก  นางมะลิวัลย์ พุ่มอยู่ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
49ชุมชนบ้านดงบัง  นายณัฐกิตติ์ บัณฑิตย์วีระกุล 100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.0090.00100.0098.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
50บ้านโกทา  นายศราวุธ วรเนตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.0090.00100.0098.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
51บ้านหนองหิน  นายไพบูลย์ พรมมากุล 100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.00100.000.000.00
52บ้านนาฝาย  นางลดาวัลย์ สีทิศ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
53บ้านหนองบัวน้อย  นางสาวกัลยาณี ศรีกระทุ่ม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
54บ้านโคกยาว  นายชัยยงค์ ศิริสอน 100.00100.0091.00100.00100.00100.0081.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0061.00100.00100.00100.000.000.00
55บ้านแดงโพงคำแก้ว  นายธนูศิลป์ บัวบุญ 100.00100.0095.00100.0090.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
56บ้านโคกเพิ่มโคกกลาง  นางพรรณี เสี่ยงบุญ 100.00100.0070.00100.0070.00100.0040.00100.0080.00100.0080.00100.0090.00100.0070.00100.0080.00100.000.000.00
57บ้านหัวดง  นายธงชัย ดาวยันต์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
58บ้านดอนดู่วังบอน  นายวีระศักดิ์ กาหลง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
59บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน  นายไสว ป้อมจาหยับ 95.00100.0095.00100.0096.00100.0095.00100.0096.00100.0095.00100.0096.00100.0093.00100.0096.00100.000.000.00
60บ้านหนองบัวคู  นายบรรจบ วิถาทานัง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
61บ้านเครือซูด  นายทวีวัฒน์ เสนาคุณ 80.00100.0090.00100.0090.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.000.000.00
62บ้านยางอิไลดอนก่อ  นายคำสี สัตตรัตนำพร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
63บ้านหนองจิก(นาดูน)  นายวัฒนา ทองยศ 0.00100.0066.00100.00100.00100.0075.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0056.00100.00100.00100.000.000.00
64บ้านโนนเห็ดไค  นางสาวภคมน ยางหงษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
65บ้านหนองผง  นายประสิทธิ์ เภตรา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
66บ้านสระบัว  นายเดือน ปะนะภูเต 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
67บ้านดงยาง  นายธงชัย ศิริพรทุม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
68บ้านหลุบควันเมืองหงส์  นายประเสริฐ อินทะมนต์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
69บ้านโพนทอง  นายวีระ สุบัติคำ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
70บ้านร่วมใจ 2  นายอภิชาติ หัตถนิรันต์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
71บ้านเหล่าจั่น  นายเบิก สัตย์สุขยิ่ง 90.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
72บ้านหนองป้าน  นายอินเดีย เสี่ยงบุญ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
73บ้านหนองโนทับม้า  นางนุชจรินทร์ สัตย์สุขยิ่ง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
74บ้านหนองแต้น้อย  นายธัช ปัตตาเนย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
75อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย  นายปิยวัฒน์ บุญบรรจง 95.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
76บ้านหนองแคน  นายนรินทร์ ศรีสว่าง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
77บ้านเมืองเสือ  นายบุญธง เดชเถร 90.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.000.000.00
78บ้านหนองห้าง  นายอุดร สำโรงแสง 0.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.000.00
79บ้านหนองกกหนองยาว  นายโกศล คำควร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
80บ้านดง  นายวีระศักดิ์ ปัตตาลาโพธิ์ 90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
81พยัคฆภูมิพิสัย  นายคำภีร์ ล่อดงบัง 80.00100.0070.00100.0070.00100.0090.00100.0090.00100.0080.00100.0080.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
82บ้านหัวหมู  นาย;วานิช จรรยา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
83บ้านจอมพะลาน  นางนุ่มนวล กะตะศิลา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
84บ้านหนองระเวียง  นายผัส วึบชัยภูมิ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
85บ้านสระบาก  นาย ภัทร สมบัติ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
86บ้านสระแคน  นายคำสิงห์ สมบัติชัยแสง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
87บ้านดงเย็น  นายสมบูรณ์ พุทธิเสน 100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
88บ้านโนนสูงดอนหลี่  นายดำรงค์ ภาภิรมย์ 100.00100.0080.00100.00100.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
89บ้านหนองบัวคูสองห้อง  นายบุญทอม บุญยรัตน์ 100.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
90บ้านหนองบัวแก้ว  นายชะยันต์ ภูมินา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
91บ้านดงบากหนองตาเต็น  นางรัชนี ศรีมงคล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
92บ้านมะชมโนนสง่า  นายนพดล โพธิ์พยัคฆ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
93ชุมชนนาสีนวล  นายสุทธินันท์ ยศพล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
94บ้านเหล่าน้อย  นายอัมพร ยอดสะเทิน 100.00100.0099.00100.0088.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.000.000.00
95บ้านเขวาทุ่ง  นางเพ็ญศรี ศรีสุนารถ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.000.00
96บ้านเตาบ่า  นายวิทยา นนท์นภา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
97บ้านน้ำสร้างหนองบะ  นายสุวรรณ สุริยา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
98บ้านหนองสนมดอนติ้ว  ิ์นายสามารถ อุทปา 90.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
99บ้านหนองแสงทุ่มยาว  - 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
100บ้านเก่าน้อยป่าชาดโนนเพ็ก  นายสมพร แข็งพิลา 100.00100.0080.00100.0075.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
101บ้านเมืองเตา  นายวิทยา โคตรสาร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
102บ้านหนองฮี  นายยงยุทธ ศรีประดู่ 90.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
103บ้านโนนบ่อ  นายสมหมาย ศรีสมศักดิ์ 100.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
104โนนจานวิทยา(อ.พยัคฆ์ภูมิพิสัย)  นายไพฑูรย์ บัวชิด 100.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0050.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
105บ้านทัพป่าจิก  นายเรืองเดช เพ็งจันทร์ 100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
106บ้านค่ายนุ่นโนนแคน  นายอุบล สัตถา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
107บ้านโนนม่วงท่าพลับพลา  นายสุเทพ บุตรสำราญ 70.00100.0070.00100.0070.00100.00100.00100.0070.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
108บ้านโนนแคน  นายอิทธิพงศ์ เสนาโนฤทธิ์ 100.00100.0070.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
109บ้านดอนหมี  นายแก้ว กฐินเทศ 100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
110บ้านหนองจานบุลาน  100.00100.0078.00100.0069.00100.0095.00100.00100.00100.000.000.000.000.0062.00100.000.000.000.000.00
111บ้านนาค่าย  นายณรงค์ พรมโนนศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
112บ้านขี้เหล็ก  นายวัชระ ทองหล่อ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
113บ้านโคกสะอาด  นายสุนทร สอนสุระ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
114บ้านหนองผือ  นายวีรศักดิ์ กันดุลย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
115บ้านหนองแก(พยัคฆ์)  นายประมวล คงทรง 50.00100.0050.00100.0060.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0060.00100.00100.00100.000.000.00
116บ้านมะโบ่  นายสุภีร์ แสงสุริยา 80.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
117บ้านหนองนาใน  นายสุระศักดิ์ แก้วสียา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
118บ้านดงหัวช้าง  นายเฉลิมพล รุ่งนามา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
119บ้านหนองบัวกาเหรียญ  นางวรกมล ปัตตาเนย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
120บ้านขามเรียน  นายประสิทธิ์ ชาญศิริ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.0050.00100.0080.00100.000.000.00
121บ้านหนองหว้าเฒ่า  นางนราจิตร โนดไธสง 70.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
122บ้านแก่นท้าว  นายประยูร จันทะมาตย์ 70.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
123บ้านเม็กดำ  นายสมาธิ พินิจ 100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.000.000.00
124บ้านเหล่า  นายสุเรนทร์ ขัติยะวงศ์ 80.00100.0080.00100.0080.00100.000.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
125บ้านตาลอก  นายสมหมาย ศรีสมศักดิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
126บ้านหารฮี  100.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
127บ้านเม็กน้อยหนองไผ่  นางสาวนันทิยา มหาสาโร 30.00100.0090.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
128บ้านสำโรงโคกจันทร์หอมวิทยา  นายเตียง ยอดสนิท 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
129บ้านโคกล่ามวิทยา  นางมัณฑนา บุรัมย์นิธิโชติ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
130อนุบาลวาปีปทุม  นายจักรกฤษณ์ อนุฤทธิ์ 100.00100.0090.00100.0089.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0089.00100.0083.00100.000.000.00
131เมืองวาปีปทุม  นายพิชัย ชุบสุวรรณ 80.00100.0090.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
132บ้านหนองคูไชยหนองขาม  นายพุฒิพงษ์ ปะสังติโย 90.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
133ชุมชนบ้านหนองทุ่ม  นายวิทยา โคตุธา 70.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.000.000.00
134บ้านจอกขวาง  นายพลศักดิ์ ศรีโง๊ะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
135บ้านหัวงัว  นายประสิทธิ์ พลศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
136บ้านขามป้อม  นายไชยณรงค์ ประพฤติใน 80.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
137บ้านชาดฝางหัวเรือ  นายชูสง่า นัยวัฒน์ 60.00100.0070.00100.0080.00100.0075.00100.0080.00100.0085.00100.0080.00100.0090.00100.0080.00100.000.000.00
138บ้านหนองแกวิทยา  นายจักรรินทร์ สวาศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
139ราชประชานุเคราะห์ 16  นายสุรีย์ บัวรัตน์ 90.00100.0095.00100.0080.00100.0093.00100.0090.00100.00100.00100.0080.00100.0060.00100.0090.00100.000.000.00
140บ้านนาฝายเหล่าหุ่ง  นายพรเถลิง วิสุงเร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
141บ้านหนองบัวกุดอ้อ  นายสมเพชร มัชปะโม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
142บ้านตลาดโนนโพธิ์  นายสกุล กุลนิตย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
143บ้านหวาย  100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
144บ้านหนองไฮ  นายโกสิน กันหา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
145บ้านนาเลา  นายเฉลิมเกียรติ ภัทราบุญญากุล 75.00100.0075.00100.0075.00100.0075.00100.0075.00100.0075.00100.0075.00100.0075.00100.0075.00100.000.000.00
146บ้านหนองคูม่วง  นายโชคชัย แสงสว่าง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
147บ้านโคกใหญ่  ว่าที่ร้อยตรียุทธนา ปาะเถ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
148บ้านสนาม  นายชาญศักดิ์ จันโทสุทธิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
149บ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา  สุกัณฑ์ โสภากาล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
150บ้านโนนจาน(วาปีปทุม)  นายพลวัต วัฒนบุตร 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
151บ้านโพธิ์ชัย  นายไพบูลย์ เสนามาตย์ 90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
152บ้านประแหย่ง  นายมานิต ประจุดทะเนย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
153บ้านหนองเหล่า  นางจันทร์แรม แปนเมือง 40.00100.0040.00100.0030.00100.0040.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.0020.00100.0050.00100.000.000.00
154ราชประชานุเคราะห์ 18  นายชารี ปาปะไพ 90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
155บ้านตำแย  นาจักรกฤษณ์ ลีลาสกุลภักดิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
156บ้านหนองข่า  นายสังวาลย์ ปะติเพนัง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
157บ้านแก่นเท่า  นายกำจัด พุ่มซ้อน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
158บ้านเสือโก้ก  นายสมฤทธิ์ ขจรโมทย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
159บ้านไก่นา  นายเทวฤทธิ์ สีหาบุดโต 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
160บ้านหนองแสน(วาปีปทุม)  นายปริญญา สุวรรณธาดา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
161บ้านหนองกุง(วาปีปทุม)  นายสงวน เย็นวัฒนา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
162บ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์  นายบุญธรรม มาอ้น 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0010.000.000.000.00
163บ้านกุดนาดีโนนลาน  นายชัยศักดิ์ พันต้น 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
164บ้านหนองผือ(วาปีปทุม)  นายธำรง ไชยศรีสุทธิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
165บ้านดงน้อย  นายประดิษฐ์ ประภาวะเก 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
166บ้านแคน  นางยุภาพร มะโนชาติ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
167บ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)  นายจักรพงษ์ จันทราศรี 100.00100.0050.00100.0060.00100.0050.00100.0080.00100.0040.00100.0020.00100.00100.00100.0050.00100.000.000.00
168บ้านแวงชัยโคกหนองโจด  นางอดิสรณ์ ศรีประย่า 70.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.000.000.00
169บ้านโคกใหญ่วิทยา  นายดาวเทียม บุรีมาศ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
170บ้านเขวาค้อโคกกลาง  นายคุณากร ศรีธรณ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
171บ้านแวงเหล่าเก่าน้อย  นายเชิดชัย พลกุล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
172บ้านดู่  นายขวัญชัย มะธุเสน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
173ชุมชนบ้านงัวบา  นางราตรี แสนเย็น 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
174บ้านสระแก้วหนองคู  ว่าที่ พ.ต. อำนาจ ภาภักดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
175บ้านแวงนคร (สังฆวิทยา)  นายนวภัทร แสงห้าว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
176บ้านโคกไร่  นายเลิศปรีชา ประสีระตา 80.00100.0070.00100.0080.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
177บ้านหนองหว้า  นายสุจิตร ปานจำลอง 100.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
178บ้านโนน  นายประสาท ราชจันทร์ 70.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.000.000.00
179บ้านดงใหญ่  นายอดุลย์ศักดิ์ พักตรหาญ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
180บ้านก่อ  นายอนุวัตร สิทธิเสรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
181บ้านดอนหัน  นายสุกัณฑ์ โสภากาล 100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
182บ้านโคกสีทองหลาง  นายสิริฤทธิ์ หลาบสีดา 100.00100.0070.00100.0060.00100.0040.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
183บ้านโคกแปะ  นางศุภกาญจน์ ดงจารย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
184บ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา  นางกัญจนา สัตตรัตนำพร 70.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.000.000.00
185บ้านโนนเขวาหนองแสง  นายศุภชาติ ชาวพงษ์ 100.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0096.00100.00100.00100.000.000.00
186ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา  นายบรรลุ นครศรี 100.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0070.00100.0080.00100.000.000.00
187ราชประชานุเคราะห์ 17  นายพิชิต มะหัด 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
188บ้านโนนท่อน  นางโชติรัตน์ พันธ์หนองหว้า 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
189บ้านโสกยาง  นายพิชิต มะหัด 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
190บ้านกระยอมหนองเดิ่น  นายทองม้วน สีแนน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
191บ้านมะแซวหนองโง้ง  นายจอมพล กงคูคำ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
192บ้านนาข่า  นายสมฤทธิ์ ขจรโมทย์ 70.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0030.00100.0040.00100.0040.00100.00100.00100.0050.00100.000.000.00
193บ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี  นายทองคูณ สีหาบุตรโต 80.00100.0070.00100.0070.00100.0075.00100.0070.00100.0090.00100.0090.00100.0080.00100.0090.00100.000.000.00
194บ้านโคกเต่า  นายประจันทร์ บุตรวิเศษ 0.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.000.00
195บ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง  นายสุทธิศักดิ์ ศิลป์ศิริวานิชย์ 100.00100.0080.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.0085.00100.0080.00100.000.000.00
196บ้านวังจานโนนสำราญ  นายวัสพล กองพา 70.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0030.00100.0040.00100.0040.00100.00100.00100.0050.00100.000.000.00
197บ้านหนองไผ่  นายวันชัย ปัตตายะโส 100.00100.00100.00100.00100.00100.0081.00100.00100.00100.0064.00100.00100.00100.00100.00100.0088.00100.000.000.00
198บ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำ  นายบุญธรรม พินโย 70.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0075.00100.0080.00100.000.000.00
199บ้านเปลือยดอนมันน้ำ  นายวรวิทย์ อุปทา 90.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
200บ้านหนองแต้  นายชูศักดิ์ ตาลวงค์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
201บ้านหนองจิก(ยางสีสุราช)  นายอดิศร เสลานอก 60.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.0060.00100.000.000.00
202บ้านโนนรัง  นายสมนึก สุวรรณมูล 100.00100.0060.00100.0063.00100.0067.00100.0098.00100.0050.00100.0070.00100.0078.00100.00100.00100.000.000.00
203บ้านสว่าง  นายนิรัตน์ เนื่องศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
204บ้านหนองแวง  นายสุทิน ปะนันโต 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
205บ้านหนองรูแข้  นายวิทยา สาทองขาว 100.00100.0032.00100.0073.00100.0060.00100.0050.00100.0039.00100.0047.00100.0043.00100.0028.00100.000.000.00
206บ้านหนองบัวสันตุ  นายประยูร นางสีคุณ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
207อนุบาลดงเมืองน้อย  นายวิทูล พันเทศ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
208บ้านหัวช้างโคกม่วง  นางสุพนิต เหมือนสิงห์ 100.00100.0099.00100.0099.00100.0099.00100.000.00100.000.00100.000.00100.0098.00100.00100.00100.000.000.00
209จตุคามประชาสรรค์  นายธงชัย แก้วอาจ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
210บ้านตาพวนสร้างแซ่ง  นายวรวิทย์ มิทราวงศ์ 100.00100.0070.00100.00100.00100.0060.00100.0080.00100.00100.00100.000.00100.0070.00100.000.000.000.000.00
211บ้านแวงดงหนองยาง  นางลาวัลย์ นนทะสี 0.00100.0090.00100.00100.00100.0080.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.0070.00100.0090.00100.000.000.00
212บ้านนกเหาะ  นายสัมฤทธิ์ โคตรโสภา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
213บ้านบุ่งง้าว  ินายถาวร บุ้งทอง 100.00100.0080.00100.0080.00100.0095.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
214บ้านเปล่งโนนกระยอม  นายสาธิต รัตนฐานู 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
215บ้านโดน  นายธวัช สุริยภาพ 90.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
216บ้านศาลา  นางสาวกนกพร บุรีรัตน์ 100.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
217บ้านนาภู  นางพรรณี สิงหะสุริยะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
218บ้านดงแคน  นางวิไลวรรณ นิรุธติคุณ 100.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
219บ้านเหล่าหมากคำ  นายวิช้ย แผงบุดดา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
220บ้านแวงยางกุดตะเข้  นายทรงศักดิ์ โฉมเฉลา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
221บ้านหนองหน่อง  นายตรีพันธ์ เชื่อนิจ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
222ชุมชนบ้านยางสีสุราช  นายโกวิทย์ เหล่าศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
223บ้านหนองแปน  นายอดิศักดิ์ นนทะสี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (21/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน