ข้อมูลร้อยละหนังสือเรียนที่ได้รับจากการส่งครั้งแรกและร้อยละรวมสะสมจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช.ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.มหาสารคาม เขต 1  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นางสุภารีย์ โพนเงิน
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ)
ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง
1บ้านท่าสองคอน  สมเดช บุญพรมมา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
2บ้านดงเค็งดอนหัน  นางสาวดวงเดือน พันธุโพธิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
3บ้านหนองเขื่อนช้าง  นายวิเชียร สมบัติตรา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
4บ้านหินลาด  นายเกียรติพงศ์ ชินแสง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
5บ้านหนองกุงเต่า  นายเมธา สีหานาท 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
6บ้านบ่อน้อยหนองงัวสว่างวิทย์  นางสาวณฐริการ ถาวรจันทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
7บ้านอุปราช  นายมงคลศิลป์ ป้องจันทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
8ชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่  ส.ต.ต.ศุภมิตร นาถมทอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
9วันครู 2502  นายคัมภีร์ สุดแท้ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
10บ้านดอนตูมดอนโด  นางนิตยปภา จันทะปัสสา 0.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.000.000.00100.000.000.00
11บ้านเม่นใหญ่  นายธีระวัฒน์ ศิริบัติ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
12บ้านหนองใหญ่  นายถาวร เสนากิจ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
13หลักเมืองมหาสารคาม  นายบุญจันทร์ ยัพราษฎร์ 50.00100.00100.00100.0087.00100.0044.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
14อนุบาลมหาสารคาม  นายสุวิทย์ วงษาไฮ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
15บ้านโคกก่อ  นายณัฐพล คำหารพล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
16บ้านหนองโนอีดำ  นายพีระ แสนพินิจ 0.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
17บ้านภูดิน  นางฟ้ารีดาพร บุญคำมี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
18บ้านหนองหิน  - 70.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
19บ้านสมศรี  นายงาน อุตสารัมย์ 0.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
20บ้านกุดแคน  นายสุรเชฎฐ์ นันทะแสน 75.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
21บ้านหนองโจดสวนมอน  นายเกียรติคุณ พุฒลา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
22บ้านหัวช้างหนองแสง  นายกุลวุฒิ วิริยเมธางกูร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
23บ้านนานกเขียน  นางจารุวรรณ ไชยวงษา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
24บ้านดอนหว่านหัวหนอง  นายวิรัตน์ จันทฤทธิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
25บ้านหนองหล่ม  นายนิพนธ์ ทบวงส์ศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
26บ้านโคกบัวค้อ  นายสุรพล ปะตินัง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
27บ้านเหล่าหนาด  นายอุทัย วรสาร 70.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.000.000.00
28บ้านหนองค้อสวนอ้อย  นายสุระ สุวรรณธีระกิจ 85.00100.0085.00100.0085.00100.0085.00100.0085.00100.0085.00100.0085.00100.0085.00100.0085.00100.000.000.00
29บ้านหนองบัวโนนมี้  นายกุศล ทัศคร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
30บ้านหนองคูณน้ำจั้น  นายบุญส่ง ไหลหาโคตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
31บ้านเขวา รัฐประชาวิทยากร  นางจิราวัฒน์ สุขเกษม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
32บ้านหันเชียงเหียน  นายอัมพร ศรีโยธี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
33บ้านเอียด สังฆราษฎร์รังสรรค์  นางชญาภา น่าบัณฑิตย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
34บ้านหนองตื่น  นางสาวบังอร บัวช่วย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
35บ้านติ้วสันติสุข  นายอภิชาติ ชีวาจร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
36บ้านหมี่เหล่าน้อย  นายประจิต ทัพธานี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
37บ้านสงเปลือยโพธิ์สระแก้ว  นายนิเวศ เอี่ยมสุวรรณ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
38บ้านดอนดู่  นายวีระชัย มาพร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
39บ้านท่าตูมดอนเรือ  นายชำนาญ ทุมมุมา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
40บ้านหนองข่าหนองคูโปโล  น.ส. ปลื้้มจิต ปะเสระกัง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
41บ้านหนองโดนอ้อยช้าง  ว่าง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
42บ้านโดท่างาม  นายกรศิลป์ มรรครมย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
43บ้านนาแพงดอนไฮ  นายสิทธิพงษ์ มันฑะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
44บ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญ  ว่าที่ รอ.ธรรพ์ณธรณ์ ศิลาสาร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
45บ้านหนองหวาย  นายประสิทธิ์ วรหิน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
46บ้านเกิ้ง  นายจิตติพงษ์ อุทาทิพย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
47ชุมชนบ้านลาด  นายประภาส ทัตติวงษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
48บ้านท่าปะทายโนนตูม  100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
49บ้านวังไผ่ป่าจั่น  นายบรรจง โผภูเขียว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
50บ้านม่วงโพธิ์ศรี  นางละมุล ตะวงษา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
51บ้านบุ่งคล้าท่างาม  นายวิวัฒน์ นามศรีอุ่น 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
52บ้านโขงกุดหวาย  นางชนาภรณ์ เพาพาน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
53บ้านกุดซุย  นายทองสอน ไชยแสง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
54บ้านเลิงบ่อ  นายเมธี ฟ้าลี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
55บ้านหนองแวง  นายสวัสดิ์ สุวรรณศรี 90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
56บ้านดงน้อย  นายวัฒนชัย ศิลาเวช 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
57บ้านหนองปลิง  นายบำรุง อันทรง 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
58บ้านหนองโพด  นายอภิชัย หล้าสุดตา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
59บ้านจำนัก  นายเกษม คำบุดดา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
60บ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด  นางเย็นใจ โมฆรัตน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
61บ้านหนองคู  นายประสิทธิ์ น้อยประดิษฐ์ 100.00100.0060.00100.0085.00100.00100.00100.0065.00100.00100.00100.0070.00100.0060.00100.00100.00100.000.000.00
62บ้านโคกศรี  นายประยนต์ บุญประถัมภ์ 0.000.0090.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
63บ้านร่วมใจ 1  นายชูชาติ หารัญดา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.000.00
64อนุบาลกันทรวิชัย  นายมานิตย์ บุตรพรม 90.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.000.00
65บ้านคอกม้า  นายธงชัย ภูสอดสี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
66บ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น  นายทองย่อม สาครสูงเนิน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
67ชุมชนบ้านลาดวิทยาคม  นายบุญศรี ไชยบุดดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
68บ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก  นายวีรพล แสนสงค์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
69บ้านนาดีศรีสุข  นายภูเงิน ภูผิวเงิน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.000.000.00
70บ้านน้ำเที่ยงดอนอิจันทร์  นางจิตรา ศรีสารคาม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
71บ้านเหล่า  นายสุริยันต์ สายเมือง 100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
72บ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง  นายสมัย ภูน้ำเย็น 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
73บ้านคันธาร์  ีนายประหยัด บุญเรือง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
74บ้านยางสามัคคี  สมพงษ์ เทียกทุม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
75บ้านน้ำใสม่วงวิทยา  นายศิวาโรจน์ วงศิลา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
76บ้านลิ้นฟ้า  นายยุทธนา มะเสนา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
77บ้านขี้เหล็กดงเค็งวิทยา  นายประสิฐ ใต้ศรีโคตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
78ชุมชนบ้านมะค่า  นายชัยพร เดชมาลา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
79บ้านไส้จ่อ  นายเหรียญ รังษา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
80บ้านไผ่น้ำเที่ยง  นายทรงศักดิ์ โพธิ์ชารี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
81บ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า  นายพิชัย บุญมาหนองคู 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
82บ้านเปลือยน้ำสามัคคี  นางมุกดารักษ์ ปาสาบุตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
83บ้านโขงใหญ่  นายธนาสิทธิ์ คำดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
84บ้านใคร่นุ่นราษฏร์บำรุง  นายกองสี ศิริภูธร 100.00100.0080.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
85บ้านขามเฒ่า  นายชูชาติ เนื่องพระแก้ว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
86บ้านวังบัวสามัคคีวิทยา  นายถาวร อาจนนลา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
87บ้านดอนดู่  นายปฏิญาณ ฮวดวงษา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
88บ้านปอแดง  -ว่าง- 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
89บ้านท่าขอนยาง  นายชัชวาลย์ เนื่องพระแก้ว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
90บ้านหัวขัว  นางจิรนันท์ แก้วจันทา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.000.00100.000.000.00
91บ้านดอนเวียงจันทน์  นายปรีชา การสอาด 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
92บ้านใคร่นุ่น  นายวิรัตน์ อุทาทิพย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
93บ้านดอนหน่อง  นายสนอง นครเรียบ 100.00100.0070.00100.0075.00100.0045.00100.0065.00100.00100.00100.0045.00100.0065.00100.00100.00100.000.000.00
94ขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน  นายรังสรรค์ ถิ่นสุข 100.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0080.00100.0090.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.000.000.00
95บ้านมะกอก  นายวัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
96บ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี  นายกฤติน พันเสนา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
97บ้านโพนงาม  นายสมชัย บุญลอด 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
98บ้านดอนนา  นายอำจ สุขเพลีย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
99บ้านเขวาใหญ่  นางภัคจิรา ปราณีนิจ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
100บ้านขีศรีสง่าโนนเสียว  นายกีรติ ซามัชฌิมา 0.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
101บ้านเชือกคุยเพ็ก  นายบุญเกษ นาสุริวงศ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
102บ้านขี้เหล็กบุ่งเบาสามัคคี  นายทองลา เพชรกอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
103บ้านโพธิ์เงิน  นายสมบัติ นามขัน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
104บ้านส้มโฮง  นายวรพจน์ นามแก้ว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
105บ้านแสนสุข  นายสารคาม รัชโพธิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.000.000.00
106บ้านนาสีนวน  นายประภาษ รันศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
107บ้านหนองอุ่มหวายสามัคคี  นายพรหมสรรค์ หมื่นไธสง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
108บ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี  นายสุเมธ ทีจันทร์มาตย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
109บ้านตำแยหนองคู  นายพูลศักดิ์ บรรเทา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
110บ้านโพธิ์มีหนองเม็กโนนสะอาด  นายวัฒนา บุตรา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
111บ้านทัน  นายชัยณรงค์ คำพีพงษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
112บ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)  นายสุทธิพงษ์ นาชัยสินธุ์ 100.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
113อนุบาลบรบือ  นายรังสรรค์ ปริวันตา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
114บ้านโคกกลาง  นายธนวัฒน์ โคตรศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
115วัดนาดีวราราม  นายอดุลย์ พรรคพวก 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
116บ้านพงโพด  นายจรูญ สุพรรณโรจน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
117บ้านหนองสิม  นายรังสิต ศรพลธรรม์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
118บ้านหนองโดนหอกลอง  นางวันแรม ศรีพงศ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
119บ้านโคกล่าม  นายไชยา วิญญาสุข 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
120บ้านบ่อใหญ่  นายวิเชียร การดี 0.000.0069.0086.0068.0087.0078.0084.0062.0062.0052.0060.0065.0065.0062.0062.0061.0063.000.000.00
121บ้านหนองโก  นายถิ่นไทย จันทร 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
122บ้านหนองหว้าโนนทอง  นางเอื่ยมจิต จันทร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
123บ้านโคกกลาง  -ว่าง- 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
124บ้านเก่าใหม่  นายสงวน แก้วกัลยา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
125บ้านหนองหญ้าปล้อง  นายอุทัย ชื่นนิรันดร์ 0.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
126บ้านเปลือยหนองตูบ  นายทรัพย์ ทองแท้ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
127ชุมชนบ้านดงเค็ง  นายนิคม นามบุญเรือง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
128บ้านหนองจิก  นายบัณฑิต พลวิบูลย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0040.00100.000.00100.000.00100.0040.00100.000.00100.000.000.00
129บ้านดอนบม  นายสมเกียรติ มีฐาน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
130บ้านหนองแกอุดมวิทย์  นายบุญสวย แก้วเสน่ห์ใน 100.00100.00100.00100.0077.000.00100.00100.0084.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
131บ้านซองแมว  นายมุณีรัตน์ เที่ยงแก้ว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
132บ้านหัวนา  นายวัชรินทร์ ชูเจริญตรากูล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
133บ้านเหล่าโง้ง  นายเรืองเดช สีหาอินทร์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.00100.00100.000.000.000.000.00
134บ้านฮ่องไผ่  ว่าง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.000.000.00
135บ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์  นายวัฒนา ปะกิคา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
136บ้านสองห้องฮ่องน้อย  รณกฤต รินทะชัย 80.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
137บ้านเหล่ายาว  นายถวิล จันลาวงศ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
138บ้านเป้า  นายอุทัย วงศ์แก้ว 100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
139บ้านแดงน้อย  นายประทีป ลาสีทัด 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
140บ้านดอนงัว  นายชาตรี ลามะให 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
141บ้านหนองขามแสบง  นายสันติ หัดที 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
142บ้านโนนราษีฝางวิทยา  นายอุทิศ มาตเลิง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
143บ้านเหล่าผักหวาน  นางนิรมิล กลางสุข 100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.0080.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
144บ้านหัวขัว  ว่าง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
145บ้านห้วยทราย  นายบุญทัน อาสาสี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
146บ้านหนองบัวโนนสว่าง  -ว่าง- 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
147บ้านโนนสวรรค์  นายเจษฎา ชนะบุญ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
148บ้านโคกกลางบ่อหลุบ  ว่าที่ ร.ต. หญิงปรางทิพย์ พินิจ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
149บ้านแก่นเท่า  ส.ต.ท. มงคลเดช วรรณปะเก 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
150บ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา)  นายวันชัย ศรีกะกูล 100.00100.00100.00100.0070.00100.0070.00100.0060.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
151บ้านวังปลาโด  นายกสิณพจน์ พรมดอนกลอย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
152บ้านดอนก่อ  นางรัชนี หงษ์บุญ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
153บ้านโนนเกษตร  นายชัยณรงค์ มนตรี 0.00100.0070.00100.0090.00100.0070.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.000.00
154บ้านโนนสำราญ  นายขวัญชัย ภูเฉลิม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
155บ้านวังไฮวังทอง  นายกฤษดา บุญญาสถิตย์ 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
156บ้านโนนทอง  นายกิตติศักดิ์ อันอาน 100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0085.00100.00100.00100.000.000.00
157บ้านหนองคูขาด  นายสมร นามคุณ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
158บ้านฝายป่าบัว  นายประสงค์ โฮมราช 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
159บ้านโสกภารา  นายวิทยาธร พันธ์สอาด 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
160บ้านไพรวัลย์ปอแดง  - 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
161บ้านโนนแดงมะขามหวาน  นางวิไลวรรณ เทียบดอกไม้ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
162บ้านหัวหนอง  นายสมมิตร สรรพอำไพ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
163บ้านม่วงขี้เหล็กยานาง  นายจำนงค์ อัปภัย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
164บ้านโนนม่วง  นายฉลอง สัตพันธ์ุ 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
165บ้านดงมัน  นายทองพูล ภูสิม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
166บ้านบัวมาศ  นายกฤต หมื่นเจริญ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0089.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0087.00100.00100.00100.000.000.00
167บ้านบกพร้าว  นางสาวเพ็ญพักตร์ ภุมมาลา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
168บ้านยาง(ยางทวงวิทยา)  นายศาสตรา ปาสาบุตร 95.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
169บ้านหนองแวงหนองตุ  นายมนัส ธุระทำ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
170บ้านแดง  นายสุกรี นาคแย้ม 90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
171บ้านเหล่าตามาอุดมชัย  นายบรรจง ทับทิมไสย์ 0.000.0060.00100.0060.00100.0070.00100.0080.00100.0070.00100.0070.00100.0060.00100.0080.00100.000.000.00
172บ้านโคกกุง  นายสุพักษ์ สมสา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
173บ้านหนองทุ่มศรีโพธิ์ทอง  นายไพร สำเนียงบาล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
174บ้านป่ากุงหนานาเจริญ  นายประมวล ต้นทอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
175บ้านศาลา  นายสุทธิพงษ์ สาชะรุง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
176บ้านโนนทองโนนสะอาด  นายสมยศ พรเพ็ง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
177บ้านดอนพยอม  นายกมล แสงบุญ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
178อนุบาลแกดำ  นายคำผัน จันทจร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
179บ้านเหล่าจั่นนาภู  นายณัฐพัชร์ วงศ์พัฒนาธนเดช 0.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0060.00100.0080.00100.000.000.00
180บ้านหนองเจริญ  นายวิเชียร ชำกำนัน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
181บ้านหนองบัว  นายพิรุณ แก้วนะรา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
182บ้านดอนก่อกกเหลี่ยม  นายสุรภานุพงศ์ สุนทรา 100.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.0020.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.000.000.000.000.00
183บ้านขอนแก่นตะคุ  นายสิทธิชัย อุทธารนิช 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
184บ้านหัวขัวโพธิ์ศรี  นายสมร บุตรปราบ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
185ชุมชนมิตรภาพ  นายทองอินทร์ มาตรา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
186บ้านป่าข่างโนนลาน  นายอวยชัย เลิศยะโส 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
187บ้านหนองขุ่น  นางสาวศรสุดา ชูพันธ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
188บ้านเสือกินวัวโคกน้อย  นายครรชิตพล ประทุมเวียง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
189บ้านวังแสง  นายประเสริฐ สระแก้ว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
190บ้านโคกกลาง  นายสุทัศน์ พิณรัตน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
191ชุมชนบ้านหมากค่า  นายอนันต์ ภูดินขาว 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
192บ้านโพนสวาง  นายพงษ์สิน พลเรือง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
193บ้านโพนละออม  นายอดุลย์ ทับชา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
194บ้านโสกแดง  นายประสิทธิ์ บัวละคุณ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
195บ้านโนนศรีภิบาล  นายอุดม วิชาชัย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
196บ้านโคกไร่  บ้านโคกไร่ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
197บ้านโคกลิ่น  นายคงเดช ศิริมาเทพ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (21/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน